Blogg > Ylf-lederens blogg

A2-forhandlingene er i gang. To uker lønnet permisjon før disputas er nå avtalefestet. Nå sendes ballen videre til de lokale helseforetakene.

A2 i Spekter regulerer lønn og arbeidsvilkår for 14.000 sykehusleger landet rundt. I år er det hovedtarifforhandlinger, noe som betyr at hele avtaleteksten i overenskomsten kan reforhandles. Ylf har i den forbindelse kommet med ønske om å forhandle all lønn lokalt. Dette ble i dag offisielt godtatt av Spekter som sender ballen videre til helseforetakene og de foretaksvalgte for Ylf og Of. De skal nå de neste ukene sette seg ned og forhandle de såkalte B-delene – særbestemmelser som gjelder for arbeidsforholdene på hvert enkelt lokale foretak.

Det var flere forhold som ble diskutert sentralt i den første forhandlingsrunden. Forskning i sykehus var en av dem. Partene ble enige om å avtalefeste to uker lønnet permisjon før disputas i A2. Dette har vært praktisert i enkelte foretak allerede, men andre steder har leger måttet ta ut ferie for å kunne fordype seg i phd-arbeidet før disputasen.

Partene var videre enig om at seniorpolitiske tiltak bør løftes i diskusjonen på lokalt nivå. Det sendes derfor en tydelig anmodning om dette til de lokale parter.

Bruken av passiv tilstedevakt var noe av det Ylf og Legeforeningen på forhånd annonserte de ønsket å diskutere. Det eksisterer en rekke tjenesteplaner per i dag hvor leger jobber opp mot 26 timer med såkalt «passiv tilstedetid» på natt – med tellende tid kun 1:3 og ikke 1:1. Dette strider mot EU-arbeidstidsdirektiv og er gale veien å gå når vi ser at arbeidsbelastningen i sykehus bare øker og øker. Partene kom ikke fram til enighet om dette, og saken er skjøvet på til siste runde med sentrale forhandlinger etter at de lokale partene er ferdige.

Spekter ønsket å diskutere avsetning av midler til utdanningsfond III, som per i dag driftes av Legeforeningen. Med helseforetakene som ansvarlige for all spesialistutdanning, mener Spekter at også finansieringen bør styres av arbeidsgiver. Også denne diskusjonen skyves på til siste runde.

En siste uenighet som heller ikke ble løst denne gangen, er knyttet til LIS1. Ylf og Legeforeningen mener at LIS1 må regnes å være i gang med spesialiseringen, dvs at de har krav på bl.a. fordypningstid. Dette mener ikke Spekter, som likestiller LIS1 med turnusleger. Denne diskusjonen er nok neppe avsluttet. I mellomtiden er Spekter tydelig på at LIS1 vil kunne ha alle de rettighetene som turnusleger har i dag, som f eks rettigheter rundt bolig, forlengelse av stilling ved foreldrepermisjon etc.

Da er det bare å vente i spenning på hva de lokale partene får til. Lurer du på hva lokale forhandlinger innebærer, så les gjerne denne artikkelen som burde kunne gi en god og enkel innføring i temaet.