Nyheter > Aktuelt

Rapporten «Fremtidens tariffavtale» bygger på et samarbeid mellom de fire helseforetakene og Legeforeningen, og diskuter viktige momenter knyttet til legers fremtidige arbeidshverdag.

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Tillitsbygging og samarbeid. Etter streiken i 2016 var tillitsforholdet mellom helseforetakene og Legeforeningen svært anstrengt. Det ble tatt initiativ til et samarbeid, og høsten 2017 inviterte de fire regionale helseforetakene Legeforeningen til å delta i et prosjekt for å gjennomgå viktige punkter som det vil forhandles om i fremtidens tariffavtale. Arbeidet ble organisert som to uavhengige prosjekter og utført av to forskjellige arbeidsgrupper.

Hvor mye må legene jobbe for å sikre forsvarlig drift? «Prosjekt 1» organiserte en gjennomgang av drifts- og bemanningssituasjonen for å vurdere om legenes arbeidstid kan organiseres innenfor arbeidsmiljølovens regler. Legeforeningen valgte ikke å være aktiv deltaker, men kun observatør i dette prosjektet.

«Prosjekt 1» konkluderte med at det per i dag ikke synes mulig drifte sykehusene forsvarlig dersom legenes arbeidstid organiseres innenfor arbeidsmiljølovens regler.

«Prosjekt 1» konkluderte med at det per i dag ikke synes mulig drifte sykehusene forsvarlig dersom legenes arbeidstid organiseres innenfor arbeidsmiljølovens regler. Sluttrapporten fra prosjektet ble først sendt til deltakerne i «prosjekt 2» i desember 2018. Da var «prosjekt 2» allerede godt i gang, og resultatene fra dette arbeidet baserer seg således ikke utelukkende på «prosjekt 1». Det kan snarere ses som to nærmest uavhengige prosjekter som drøfter hver sin problematikk.

Hvordan bør fremtidens tariffavtale se ut? Rapporten «Fremtidens tariffavtale» ble nylig offentligjort, et resultat av arbeidet til «prosjekt 2». Deres oppgave var å gjennomgå legers lønns- og arbeidsvilkår med sikte på å utvikle tariffavtalen i tråd med endrede behov i samfunnet, hos legene og hos arbeidsgiver. Prosjektgruppen bestod av fire medlemmer fra Legeforeningen og fire ledere med erfaring fra ledelse av leger.

Gjennom sitt arbeid hadde prosjektgruppen i «prosjekt 2» åpne og konstruktive diskusjoner, og enes om mange viktige punkter hva gjelder kompetanseutvikling, livsfasepolitikk og likestilling. Arbeidet bar preg av refleksjon og respekt for ulike synspunkter, samt vurderinger med hensikt å oppnå̊ forståelse mellom partene.

"Til tross for grundig arbeid, er det ennå mange viktige temaer i tariffavtalen som ikke er drøftet i dybden. Kanskje særlig de som skaper mest uenighet, som lønnsutvikling mellom forskjellige legegrupper. [...] Det er likevel positivt at gruppen klarte å samles bak en felles rapport som staker ut en kurs for noen viktige områder som vil forme legers fremtidige arbeidsliv."

Ennå mye som kan diskuteres. Til tross for grundig arbeid, er det ennå mange viktige temaer i tariffavtalen som ikke er drøftet i dybden. Kanskje særlig de som skaper mest uenighet, som lønnsutvikling mellom forskjellige legegrupper. Noe av grunnen er at deltakerne ikke var i en forhandlingssituasjon, og derfor ikke hadde mandat til å forplikte partene tariffmessig. Det er likevel positivt at gruppen klarte å samles bak en felles rapport som staker ut en kurs for noen viktige områder som vil forme legers fremtidige arbeidsliv.

Ønsker videre samarbeid. Legeforeningen har spilt inn til helseforetakene at foreningen ønsker å videreføre et lignende arbeid frem mot hovedforhandlingene i 2020, hvor de mer krevende momentene i tariffavtalen drøftes.

Sluttrapporten fra «prosjekt 2» ble overlevert de regionale helseforetakene 29. april 2019. R apporten i sin helhet kan leses her.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer