Arbeidsliv

iStock/GenerationClash

Er du LIS-lege? Fra og med 1. mars er det innført ny LIS-utdanning del 2 og 3. Hva har det å si for deg?

Ny ordning

Fra og med 1. mars 2019 er det innført ny LIS-utdanning del 2 og 3 ved alle landet sykehus. I forbindelse med dette ønsker vi i Ylf å oppdatere dere på viktige endringer. Under finner dere en første oppsummering. Vi vil følge opp med ytterligere informasjon på sosiale medier og yngreleger.no.

Overgangsregler

Det er ulike overgangsregler for leger i turnus og leger i spesialistutdanning. Alle leger som starter sin spesialistutdanning fra 1. mars 2019, må først gjennomføre og oppnå alle læringsmålene i LIS 1 før de kan fortsette sin spesialisering i stillinger for LIS2 og LIS3.

Overgangsregler gjelder for leger som har startet spesialisering etter gammelt regelverk.

Turnus/LIS 1

Mange av overgangsordningene mellom turnus/LIS1 opphører fra og med 1. mars, men en viktig overgangsregel består: Leger som per 1. mars 2017 allerede var ansatt i turnus eller hadde fått tilbud om ansettelse i en turnusstilling, som har hatt lovfestet eller tariffestet fravær, kan få godkjenning i henhold til turnuslege etter 1. mars 2019. Det vil ai at om du har vært syk eller hatt fødselspermisjon kan du fortsatt få godkjenning etter de gamle reglene for turnustjenesten.

Videre spesialistutdanning

Leger som har autorisasjon på bakgrunn av utdanning i Norge eller land utenfor EU/EØS må ha gjennomført turnus/LIS1 i Norge for å kunne starte spesialisering.

Leger som har autorisasjon på bakgrunn av legeutdanning fra annet EØS-land var unntatt fra kravet til turnus/LIS1 for å starte i videre spesialisering fram til 1. mars 2019. Dette gjelder også ved eventuelt senere bytte av spesialitet. Startes spesialiseringen etter 1. mars 2019 kreves det gjennomført LIS1 før videre spesialisering.

Leger som 1. mars 2019 har mindre enn tre år igjen av spesialistutdanningen, kan gjennomføre spesialistgodkjenning etter gammel spesialistgodkjenningsforskrift.

Leger som 1. mars 2019 har mer enn 3 år igjen av spesialistutdanningen skal vurderes og godkjennes etter ny spesialistforskrift.

Konvertere over i ny ordning

Leger som har begynt på spesialistutdanningen før 1. mars 2019, har rett til å få vurdert den gjennomførte spesialistutdanningen opp mot læringsmålene i ny spesialistutdanning.

Å ha startet med spesialisering betyr at man har vært ansatt i en stilling som er tellende til spesialisering. Dette inkluderer stilling som LIS, fastlege, sykehjemslege/KAD-lege. Stillingen må være minst 50 % og ha en varighet på minst tre måneder fra 01. mars 2019.

Det er utdanningsvirksomhetens ansvar å sørge for at de som skal over i ny ordning får vurdert den gjennomførte utdanningen innen 1. mars 2022. For leger som er i permisjon eller som har annet fravær fra tjenesten 1. mars 2022, er fristen 6 måneder etter at legen er tilbake i tjenesten.

I praksis betyr dette at LIS som ønsker eller skal å gå over i ny ordning må få tildelt læringsmålsplan for sin spesialitet i Kompetanseportalen (Dossier) og gjennomgå læringsmålsplanen sammen med leder/veileder, for å vurdere hvilke læringsmål man kan få godkjent.

Obligatoriske kurs

Alle de obligatoriske kursene som gjennomføres under spesialistutdanningen og som tidligere var å finne på Legeforeningens sider, finnes nå på denne nettsiden.

Kompetanseportalen (Dossier)

Kompetanseportalen benyttes til registrering av innfridde læringsaktiviteter og godkjente læringsmål, samt dokumentasjon av veiledningssamtaler.

Kompetanseportalen gir LIS-legen oversikt over læringsmålene, mulighet til å følge egen progresjon, samt holde oversikt over planlagte og gjennomførte veiledningssamtaler.

Rent praktisk sender LIS-legen en læringsaktivitet til signering hos supervisør via Kompetanseportalen. Supervisør får så et e-postvarsel og skal logge inn og signere det tilsendte læringsmålet. Lederen skal endelig godkjenne LIS-legens læringsmål.

For å komme inn i Kompetanseportalen, går du inn i «Personalportalen». Deretter klikker du på menyikonet i «Personalportalen» (tre streker øverst i venstre hjørne). I menyen velger du «Kompetanseportalen (LIS)». Det er ikke brukernavn og passord for å komme inn.

Alternativt kan du laste ned appen «Dossier helse», og logge inn med brukernavn og passord fra jobb.

Du finner mer informasjon om Kompetanseportalen her.

Stillingskoder

I forbindelse med ny ordning har flere sykehus opprettet nye stillingskoder for å sikre oppdaterte avtaler jf. Spesialistforskriftens overgangsregler. Dette medfører ingen endring i lønn eller tariffestede rettigheter.

Avdelingsledelsen kartlegge hvor lang tid hver lege har igjen av spesialiseringen, og avtaler må oppdateres avhengig av om LIS-legen skal fortsette i «gammel» eller «ny» ordning.

Det vil variere litt hvordan dette ivaretas ved forskjellige sykehus, men for de fleste vil det holde med en enkel endring av arbeidsforholdet i personalportalen.

En oppdatert individuell gjennomføringsplan skal uansett følge ved alle nyansettelser og oppdaterte arbeidsforhold.

Reise- og oppholdsutgifter for kurs for leger i spesialisering

Det ar avklart at følgende gjelder for utbetalinger fra Utdanningsfond III med virkning fra 1. mars 2019:

  • Leger som fullfører etter "gammel ordning" vil kunne søke refusjon av reise- og oppholdsutgifter til nødvendige kurs i spesialistutdanningen i henhold til dagens kurskrav for den enkelte spesialitet, kursretningslinjer og retningslinjer for refusjon fra Utdanningsfond III.
  • I ny utdanning gir Helsedirektoratet normerende anbefalinger om læringsaktiviteter, herunder kurs. RHFene har besluttet å videreføre kursene som er obligatoriske i dagens ordning. Fra 1. mars 2019 kan LIS som utdannes etter ny ordning søke om refusjon av reise- og oppholdsutgifter i tråd med retningslinjer for refusjon fra Utdanningsfond III ved deltagelse på nasjonale kurs anbefalt av Helsedirektoratet.
  • Dagens refusjonsordning fra Utdanningsfond III omfatter ikke kurs for LIS 1, og omfattet heller ikke den tidligere turnusordningen. Legeforeningen fastholder at kurs for LIS 1 ikke er omfattet av refusjonsordningen fra Utdanningsfond III så lenge det ikke gjenspeiles i finansieringen.

For spørsmål kan Utdanningsfond III kontaktes på utdanningsfond@legeforeningen.no

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer