Nyheter > Aktuelt

På Ylfs årsmøte 25. april skal det velges nytt Ylf-styre for perioden 2019-2021. Det skal velges ny leder, nestleder, yngsterepresentant og styremedlemmer. Bli bedre kjent med kandidatene som stiller til valg her!

Oddetallsår er valgår i Ylf. Valgkomiteen har de siste ukene jobbet med å finne frem til egnede styrekandidater for årets valg. Det er kommet inn flere forslag, og her presenteres kandidatene som har sagt seg villig til å stille. Valgkomiteen vil presentere sin innstilling (sitt forslag til hvordan det nye styret bør se ut) 24. april under Årsmøtets første dag. Selve valget finner sted dagen etter.

Ylfs styre består av åtte personer: en leder, en nestleder, en yngsterepresentant og fem styremedlemmer. Leder, nestleder og yngsterepresentant velges separat, mens de fem styremedlemmene velges i en felles avstemning. Se Ylfs valginstruks for mer informasjon om valget.

Ylf-leder

Fire kandidater stiller til valg som ny Ylf-leder. Les intervju med kandidatene her:

Nestleder

Oda Kristine Sandli stiller som kandidat til nestledervervet. Det gjør også Anniken Riise Elnes og Clara Bratholm om de ikke blir valgt som leder.

Oda Kristine Sandli

Oda Kristine Sandli (31 år)

Lege i spesialisering i generell kirurgi/gastrokirurgi, avdeling for gastro- og barnekirurgi Ullevål, OUS (gruppe 1-tjeneste) / Kirurgisk avdeling, Helse Førde (fast)

Bakgrunn: Utdannet ved NTNU (uteksaminert 2013). Tidligere foretakstillitsvalgt ved Helse Førde 2017-2018. Har siden januar 2019 ledet arbeidsgruppen som har sett på sammensetningen av styret og landsråd, samt styrets arbeid og prioriteringer.

Hvorfor vil du sitte i Ylf-styret?

- Fordi jeg synes Ylf gjør en utrolig viktig jobb! Jeg har lyst til å sitte i styret fordi jeg vil være med å jobbe for at vi fremover skal ha innflytelse på arbeidshverdagen vår og pasientbehandlingen. Da må vi fortsette å jobbe for gode og trygge arbeidsvilkår for legene. For å få til dette tror jeg det er viktig at vi har en sterk stemme inn mot arbeidsgiver, i tillegg til kontakt med myndighetene og politikere. Vi må også være synlige i den offentlige debatten. Jeg vil jobbe for bedre opplæring av tillitsvalgte, med grundigere opplæring i forhandlinger. Jeg mener at det også er viktig med tettere kontakt mellom styret og de foretakstillitsvalgte, og et bedre samarbeid mellom de tillitsvalgte og legeforeningens sekretariat. Videre vil jeg jobbe for kollektiv registering av overtid, og fortsette arbeidet med forbedring av spesialistutdanningen – med særlig fokus på viktigheten av denne på lokalsykehus. Jeg ønsker også et tett samarbeid med Of og andre foreninger, og at Ylf jobber videre med helseledelse.

Yngsterepresentant

Bjørn Gardsjord Lio

Bjørn Gardsjord Lio (31 år)

Lege i spesialisering kirurgisk avdeling, Helgelandssykehuset Mo i Rana

Bakgrunn: Utdannet ved NTNU (uteksaminert 2017). Har erfaring som Yngsterepresentant i Helse Midt-Norge og erfaring fra Norskmedisinstudentforening.

Hvorfor vil du sitte i Ylf-styret?

- Min erfaring fra tillittsvalgtarbeid er at det er et veldig spennende og viktig arbeid, og jeg har lyst til å bidra ytterligere. Jeg har vært med på oppstarten av LIS1 og har mye erfaring med utfordringene det har bydd på, noe jeg mener er verdifullt som yngsterepresentant i styret. Videre mener jeg det er viktig at man er geografisk godt representert i Ylf-styret, og derfor er det bra med meg som jobber på Mo i Rana i Nordland! Jeg synes spørsmålet om arbeidsbelastning er svært viktig. Selv om man går igjennom ulike livssituasjoner som ung, må det være mulig å jobbe som lege! Videre synes jeg det er viktig ikke bare å fokusere på hvor mye, men også hva vi jobber med. At kun 40 % av tiden går med til pasientbehandling, er alt for lite! Jeg vil også arbeide for god opplæring og oppfølging av lokale tillitsvalgte, og vi må vise de tillitsvalgte at de gjør er veldig viktig jobb. Det er også viktig å få ut informasjonen til medlemmene om avtaleverket, hva vi faktisk har krav på og hva slags plikter arbeidsgiver har. Jeg stiller til yngsterepresentant fordi jeg har lyst til å fortsette å arbeide for å bedre forholdene for LIS1 og cand. med. med tanke på utfordringene knyttet til å få tellende LIS1-tjeneste. Det er en stadig økende fastlegekrise i Norge, og jeg tror at det vil være et stort steg i riktig retning å få flere cand.med inn i for eksempel allmennpraksis i påvente av LIS1-plass.

Morten Langfeldt Friberg

Morten Langfeldt Friberg (28 år)

LIS1, Fana legekontor, Bergen Kommune

Bakgrunn: Utdannet ved Aarhus Universitet (uteksaminert 2017). Har deltatt på Helselederskolen (kull 2018-2019).

Hvorfor vil du sitte i Ylf-styret?

- Jeg vil spille yngre leger gode. Jeg vil jobbe for gode vilkår for å kunne trives og utvikle seg faglig på jobb, samtidig som man er en del av den daglige driften. Jeg vil også jobbe for at det blir tid til familieliv etter endt arbeidsdag. Jeg brenner for å utvikle et godt tilbud for tidlig lederutvikling for yngre leger. Helselederskolen er et veldig godt initiativ som jeg gjerne vil bidra til å videreutvikle. Jeg er interessert i faglig utvikling, og jeg vil jobbe for å få relevante kliniske kurs mer tilgjengelig for yngre leger, for eksempel bruk av orienterende ultralyd i akuttmottak. Jeg vil jobbe for at yngre leger får en solid introduksjon og opplæring. Man er sårbar som helt fersk lege, men man har også et enormt utviklingspotensiale. Trygge rammer i oppstartsfasen uvurderlig – for legens trivsel, pasientsikkerhet og effektiv drift. Jeg ønsker å arbeide for gode løsninger innenfor E-helse. Det er viktig at yngre leger inngår i arbeidet med å utvikle og implementere nye løsninger. Gode løsninger for E-helse bør ha som sin viktigste egenskap å legge til rette for bruk for klinikere som står ovenfor pasienten. Det må være enkelt, effektivt, oversiktlig og sikkert. Effektiv E-helse har potensiale til å frigjøre mer tid for klinikere og få arbeidsbelastningen ned.

Styremedlemmer

Ingeborg Henriksen

Ingeborg Henriksen (34 år)

Lege i spesialisering medisinsk avdeling Ålesund, planlegger å bli nefrolog. Prosjektleder LIS-utdanning Helse Møre og Romsdal

Bakgrunn: Utdannet ved NTNU (uteksaminert 2010). Erfaring som hovedtillitsvalgt for Ylf ved Volda sykehus, plasstillitsvalgt (medisinsk avdeling, Ålesund sykehus), vara til hovedtillitsvalgt/hovedtillitsvalgt (i perioder) for Ylf (Ålesund sykehus) og vara til foretakstillitsvalgt for Ylf (Helse Møre og Romsdal).

Hvorfor vil du sitte i Ylf-styret?

- Jeg har vært aktiv i Ylf hele min karriere. For meg har det vært både en trygghet i arbeidshverdagen, men også motiverende og inspirerende å jobbe med utfordringene i helsevesenet. Jeg ønsker å være med på å videreutvikle Ylf til fortsatt å motivere, inspirere og skape trygghet for fremtidens leger. For meg er det viktig at styret til Ylf representerer bredden av medlemmene, og at også stemmen fra de mindre sykehusene og distriktet i Norge får en plass. Jeg har erfaring fra et lite og mellomstort sykehus i distrikts-Norge. Basert på debatter om arbeidsmiljø, så vel som helsepolitikk, ser jeg hvordan små, lokale sykehus både er like og skiller seg fra større sykehus i Norge. Derfor tror jeg det er viktig at vi som har denne erfaringen også er representert i styret. Leger som yrkesgruppe er en viktig premissleverandør i arbeidslivet. Vår mening betyr noe! Ikke bare for oss, men også for de vi samarbeider med og for pasientene våre. Jeg ønsker å være med på å bidra til at leger, og Ylf spesielt, har en sterk og betydningsfull stemme i utviklingen av helsetjenesten. Jeg er særlig opptatt av å jobbe med utdanning, medlemsopplæring, tillitsvalgtopplæring og fadderordning for foretakstillitsvalgte. Utdanningsstrukturen er i endring, og det er viktig at utdanning prioriteres på sykehusene for at det skal bli en kvalitetsendring. Det siste året har jeg jobbet med dette i Møre og Romsdal, og jeg vil gjerne jobbe videre med det på nasjonalt nivå. Mange år som tillitsvalgt har gitt meg praktisk kjennskap og erfaringer fra hverdagen på sykehus og ulike utfordringer ansatte møter på mange nivåer. Jeg opplever at medlemmene våre ofte har lite kjennskap til arbeidslivets spilleregler og sine rettigheter. Jeg ønsker at vi skal ha fokus på basisopplæring av alle medlemmer. Da trenger vi mer opplæring av lokale tillitsvalgte, slik at de blir trygge i sin rolle. Videre ønsker jeg at avstanden mellom Ylf sentralt og Ylf på sykehusene blir mindre – det kan vi bedre gjennom opplæring, tett oppfølging av og dialog mellom de foretakstillitsvalgte og styret. God kjennskap begge veier vil styrke både de foretakstillitsvalgte, styret og Landsrådet, i tillegg til at det vil gjøre Ylf styrket som organisasjon. Sammen er vi sterke!

Jasna Ribic

Jasna Ribic (33 år)

Lege i spesialisering, Akuttmedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Ullevål, OUS

Bakgrunn: Utdannet ved universitetet i Oslo (uteksaminert 2011), og forskerlinjen i medisin ved University of Mebourne (Australia). Har tillitsvalgtserfaring fra avdelings-, klinikk- og foretaksnivå på OUS. Er i dag klinikktillitsvalgt ved medisinsk klinikk og andre vara til foretakstillitsvalgt ved OUS. Vara for fritt valgte i Oslo legeforening. Sitter i spesialistkomiteen i geriatri.

Hvorfor vil du sitte i Ylf-styret?

- Jeg ønsker å bidra til at Ylf-ere (uavhengig av arbeidssted og geografi) skal ha gode arbeidskår. Med forholdsvis lang tillitsvalgtserfaring ønsker jeg å bidra med kunnskap til styret om Ylf-medlemmenes trivielle utfordringer i hverdagen. Jeg er særlig opptatt av å jobbe for bedring av arbeidsbelastningen, utdanningsforholdene og arbeidskulturen på sykehusene, for eksempel overtidskulturen. Jeg mener Ylf må fokusere på å jobbe med saker som betyr mye for flertallet av medlemmene og at man tar vanskelige lokale kamper på et sentralt nivå.

Jørgen Michelsen

Jørgen Michelsen

Lege i spesialisering i Onkologi, per dags dato i gruppe 1-tjeneste ved OUS / Sykehuset Vestfold

Bakgrunn: Utdannet ved Universitetet i Oslo (uteksaminert 2013). Har erfaring som tillitsvalgt for onkologisk seksjon, vara-klinikktillitsvalgt og foretakstillitsvalgt ved Sykehuset Vestfold.

Hvorfor vil du sitte i Ylf-styret?

- Å bidra til et trygt, godt og inkluderende arbeidsliv for leger i sykehus er min viktigste motivasjon for å sitte i styret i Ylf. Gjennom mine erfaringer som tillitsvalgt vet jeg hvor viktig det er med et tillitsvalgtsapparat som er tilstedeværende og aktivt arbeidende for medlemmene i små og store saker. Leger i spesialisering kommer for ofte i skvis mellom drift og faglig utvikling, og vi er avhengige av at noen taler vår sak tydelig. Menneskene er den viktigste ressursen i sykehusene, men jeg opplever en holdning fra arbeidsgiver om at det er nok LIS-leger å velge mellom og at det handler mest om å ha et navn i arbeidsplanen. Blir LIS-legen gravid eller skal i pappaperm, møtes vedkommende ofte med en holdning fra arbeidsgiver om at det kun er problemer for ledelsen – og ikke en hyggelig begivenhet det skal legges til rette for. Dette gjør at jeg er særlig opptatt av familiepolitikk, og hvordan man kan legge til rette for å være lege med familie. Videre mener jeg vi bør jobbe for stadig bedre internkommunikasjon i Ylf. I tillegg mener jeg det er viktig å avklare hva slags støtte de foretakstillitsvalgte kan forvente.

Kristin Fagereng

Kristin Fagereng (35 år)

Lege i spesialisering i anestesi, Anestesiavdelingen Stavanger universitetssykehus

Bakgrunn: Utdannet ved Semmelweis Egyetem i Ungaren (uteksaminert 2008). Erfaring som foretakstillitsvalgt ved Stavanger universitetssykehus og vara til avdelingstillitsvalgt.

Hvorfor vil du sitte i Ylf-styret?

- Jeg ser på styret i Ylf som en sterk plattform der man har mulighet til å påvirke systemer og prosesser som medlemmene er opptatt av. Jeg vil arbeide for å forbedre hverdagen til mine kolleger, og slik forbedre livet til pasientene. Det er viktig for meg at Ylfs styre er medlemsnært og relevant, og jeg vil arbeide for å redusere avstandene innad i Ylf. Samtidig ønsker jeg et styre som ivaretar demografisk og geografisk mangfold. Tillitsvalgte bruker vanligvis lang tid på komme inn i arbeidet på en velfungerende måte. Dette er negativt for medlemmene og relasjonen til arbeidsgiver. Her er det rom for forbedring, og jeg vil jobbe for å bedre tillitsvalgtopplæringen. Jeg ønsker at de tillitsvalgte skal kjenne tilhørighet til yrkesforeningen, og oppleve at Ylfs arbeid er relevant for deres hverdag. Jeg er spesielt opptatt av ny LIS-utdanning. Det er viktig at implementeringen av denne blir ivertatt på en god måte, og at vi jobber videre for å stadig gjøre den bedre. Jeg brenner for å forbedre systemer som påvirker våre arbeidsforhold og vår hverdag. Tillitsvalgte er advokater for systemendringer. For meg innebærer det også et fremtidsperspektiv som inkluderer et sunt forhold til teknologi, likestilling og en sterk miljøsak.

Shruti Sharma

Shruti Sharma (32 år)

Gruppe 1 tjeneste ved OUS, per dags dato ved gynekologisk kreft ved Radiumhospitalet / fast stilling ved Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Ålesund Sjukehus

Bakgrunn: Utdannet ved Universitetet i Bergen (uteksaminert 2010). Har erfaring som avdelingstillitsvalgt (Fødselshjelp og kvinnesykdommer, Ålesund Sjukehus), varaforetakstillitsvalgt og foretakstillitsvalgt (Helse Møre og Romsdal) og midlertidig Klinikktillitsvalgt for LIS-leger (Kvinneklinikken, Oslo Universitetssykehus). Var varamedlem til Ylf-styret 2015-17. Fullfører årstudium i "Ferdigheter i helseledelse" ved BI våren 2019.

Hvorfor vil du sitte i Ylf-styret?

- Jeg vil bidra til å gjøre Ylf til en bedre organisasjon for våre medlemmer. Ylf jobber i flere retninger; opp mot moderforening, politisk, mot medlemmer, nordisk og europeisk/internasjonalt. Alle retninger er viktige for å sikre bedre arbeidsforhold for ynger leger. Har man det bra på jobb, yter man bedre medisin! Jeg ønsker at yngre leger skal oppleve trygge rammer rundt seg. Med erfaring fra både et mindre og større foretak, vil jeg kunne ivareta forskjellige perspektiver i ulike saker. Det er viktig at man tenker helhetlig, men samtidig anerkjenner at medlemmer i forskjellige deler av landet har ulike utfordringer, og derfor vil ha ulike meninger. Mitt hjertebarn har lenge vært arbeidsbelastningen til yngre leger, og vi har fremdeles mye å hente i forhold til kartlegging og optimalisering av forholdene for denne gruppen leger. Jeg vil også jobbe for politisk påvirkning for å sikre innflytelse på beslutninger som påvirker hverdagen vår. Videre mener jeg det er viktig å ha tett kontakt med søsterforeninger i de nordiske landene fordi man ofte har like problemstillinger, men ender opp med å finne opp kruttet på nytt på hver tue. Som foretakstillitsvalgt har jeg opplevd at det har vært uregelmessig kontakt med styret i Ylf. Jeg ønsker at man oppretter «styrekontakter», der styremedlemmene er kontaktpersoner for tildelte foretak. I tillegg ønsker jeg at støtten til foretakstillitsvalgte styrkes, da mange foretakstillitsvalgte sitter alene og uten særlig hjelp fra andre, spesielt ute i distriktene.


Håkon Kinck Borén

Håkon Kinck Borén (38 år)

Lege i spesialisering, kategori C (gammel ordning), hovedspesialitet indremedisin, grenspesialitet infeksjonssykdommer. Permisjon fra fast stilling ved medisinsk avdeling på Bærum sykehus. Gruppe 1-tjeneste ved klinisk immunologi og infeksjonssykdommer på Rikshospitalet t.o.m. april 2019, deretter gruppe 1-tjeneste ved infeksjonssykdommer på Ullevål f.o.m. mai 2019

Bakgrunn: Utdannet ved Universitetet i Oslo (uteksaminert 2010). Erfaring som hovedtillitsvalgt for VAB-leger i Ylf, avdelingstillitsvalgt og vara til hovedtillitsvalgt på Lillehammer sykehus.

Hvorfor vil du sitte i Ylf-styret?

- Ylf skal være en viktig institusjon og en samlet stemme for leger i spesialisering i fremtiden. Jeg ønsker å bidra til at grunnleggende opparbeidede rettigheter og arbeidsvilkår opprettholdes og styrkes også i fremtiden. Jeg ønsker å belyse holdningsskapende arbeid med tanke på respekt for inngått tariffavtale. Det er en avtale som arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonen er blitt enige om, og følgelig bør det være en selvfølge at grunnleggende prinsipper som vakansbetaling, overtidsbetaling, vaktrom, undervisning, rullerende arbeidsplaner og andre grunnleggende bestemmelser gjennomføres. Jeg synes dessuten det er særlig viktig at Ylf stimulerer til at leger i større grad involverer seg i ledelse på sykehus. Uten slikt engasjement forvitrer legers innflytelse på hvordan sykehus drives. Det er viktig at Ylf forblir en viktig høringsinstans og partner når det kommer til utformingen av regelverket for spesialiseringsløp, både på sykehus og i allmennpraksis. Det er kanskje i for liten grad fremkommet at det synes å være et uforholdsmessig høyt detaljeringsnivå i spesialistreglene.

Andrea Dobloug

Andrea Dobloug (32 år)

Lege i spesialisering i medisin ved Drammen sykehus

Bakgrunn: Utdannet ved NTNU (uteksaminert 2012). Har erfaring som tillitsvalgt i studentenes turnuskomite, tillitsvalgt for turnuslegene og senere ved medisinsk avdeling ved Drammen sykehus. Nåværende foretakstillittsvalgt for Ylf i Vestre Viken.

Hvorfor vil du sitte i Ylf-styret?

- Jeg ønsker å sitte i styret til Ylf fordi jeg mener Ylf sitt arbeid for leger i det norske helsevesenet er svært viktig for å sikre gode arbeidsplasser. Jeg tror leger blir i stand til å utvikle seg best faglig og bli dyktige medarbeidere når de arbeider under trygge rammer. Jeg er særlig opptatt av den nye spesialistutdanningen, i tillegg til at jeg vil arbeide for å sikre trygge arbeidsplasser med gode arbeidsavtaler og ryddige arbeidsforhold for unge leger i de offentlige sykehusene. Jeg mener at det er viktig å styrke samarbeidet med Overlegeforeningen (OF). Avslutningsvis ønsker jeg å jobbe for at vi får et styre som får ut mer informasjon til medlemmene og de foretakstillittsvalgte om det som skjer sentralt i Ylf, og at vi arbeider for et enda tettere samarbeid mellom styret og de foretakstillitsvalgte.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer