Nyheter > Aktuelt

I slutten av april er det valg i Ylf. Fire kandidater kjemper om å overta ledervervet etter Christer Mjåset. Yngreleger.no har utfordret kandidatene til å svare på 11 spørsmål. Dagens kandidat er Anniken Riise Elnes.

Foto: Arkiv.

Nåværende jobb: LIS i pediatri, OUS

Tidligere og nåværende verv: Foretakstillitsvalgt, vara i klinikktillitsvalgt ved Barne- og ungdomsklinikken, avdelingstillitsvalgt ved Barnemedisinsk avdeling Ullevål og avdelingstillitsvalgt ved Spesialsykehuset for epilepsi – alle ved Oslo Universitetssykehus. Tillitsvalgt for turnusleger ved Nordfjord sykehus, Helse Førde. Styremedlem og varastyremedlem i Ylf, Ylfs regionsrepresentant i Helse Sør-Øst RHF, Ylfs delegat til European Junior Doctors, barnelegeforeningens representant i European Academy of Peadiatrics (Den europeiske barnelegeforeningen), fagakserepresentant i pediatri, styremedlem Oslo Legeforening, LIS-representant i spesialitetskomiteen i pediatri

.

.

Hva mener du er de tre viktigste sakene Ylf skal jobbe for de neste to årene?

- Gjennom dialog og tilbakemeldinger fra medlemmer og tillitsvalgte har vi fått tydelig signal om at vi trenger å jobbe for en mer overkommelig arbeidsbelastning, en arbeidshverdag som er forenlig med livets forskjellige faser, og en kulturell endring i sykehusene hvor det satses tydelig på arbeidsmiljø som beskytter mot maktmisbruk og trakassering. Vi må jobbe for et bærekraftig offentlig helsevesen som både nåværende og neste generasjons leger ønsker å jobbe i. Uten denne satsningen mister vi kolleger til andre aktører, og kvaliteten i det offentlige helsevesenet reduseres.

Hvordan vil du arbeide for å oppnå dette?

- Jeg vil jobbe for en samarbeidende linje med åpenhet og relasjonsbygging overfor medlemsmassen, innad i foreningen og mot arbeidsgiversiden. Hvis vi skal lykkes må vi se på hverandre som samarbeidspartnere og finne gode løsninger i fellesskap. Gjennom mine år som foretakstillitsvalgt ved OUS har jeg vist at det er mulig å få til endring. Dette har vi klart gjennom åpenhet, dialog og tillit. Og dette er måten Ylf skal løse de store oppgavene som ligger foran oss.

Dere er fire stykker som kjemper om ledervervet. På hvilken måte skiller du deg fra de andre kandidatene?

- Ylf er veldig privilegerte i år som har fire gode kandidater til ledervervet! Jeg vil ta med meg bred tillitsvalgterfaring fra HF- og RHF-nivå i kombinasjon med formell kompetanse i helseledelse til å jobbe for et mer lyttende, åpent og samarbeidende Ylf.

Hva gjør akkurat deg best egnet som ny Ylf-leder?

- Den beste Ylf-lederen er den som representerer den retningen medlemmene ønsker, og som har erfaringen, gjennomslagskraften og utholdenheten som trengs for å lykkes.

Hva tenker du om dagens LIS1-situasjon, og på hvilken måte skal Ylf arbeide videre med dette?

- LIS1-situasjonen har flere aspekt enn bare flaskehalsproblematikken. Som for eksempel at studentene prioriterer bort studiene for å få jobberfaring og at jobbene de ansettes i ofte er uten vern, supervisjon og veiledning. Ylf må søke samarbeid med legeforeningen sentralt slik at vi sammen med yrkesforeningene kan jobbe systematisk for gode arbeidsvilkår gjennom hele yrkeskarrieren.

Ny spesialistutdanning for LIS2 og 3 startet 01.03.19. Hva er bra med den nye ordningen?

- At sykehusene må investere tid i kunnskaps- og erfaringsoverføring. Nå må sykehusene levere på gode læringsarenaer, veiledning og supervisjon, noe som er en etterlengtet satsning.

Hva ser du for deg vil bli den største utfordringen, og hvordan skal du løse det?

- Avsatt tid til god veiledning og supervisjon i en travel hverdag. Dette må løses gjennom dialog slik at ledelsen ser gevinstene en slik investering vil gi, også på kort sikt. Vi blir raskere gode og trygge i de avgjørelsene vi tar. I tillegg øker motivasjon og trivsel, noe som vil gi positivt utslag for både arbeidsmiljø og egenhelse. Vi vet at leger motiveres av læring, mestring av vanskelig arbeid og samarbeid med andre kolleger.

For mange av Ylfs medlemmer er det viktig å kunne kombinere lege- og familielivet. Hvordan vil du jobbe med denne saken?

- Her må det jobbes på flere områder samtidig. Vi må skape rom for at også sykehusleger kan ha en arbeidshverdag som er forenlig med et normalt familieliv uten at man må velge bort faget man brenner for, og uten at ens kolleger i vaktsjiktet må betale prisen. Vi må se på arbeidsbelastning, arbeidstider og velferdsordninger for bedre å kunne imøtekomme medlemmers behov i ulike livsfaser, og vi må lytte til lokale og regionale forskjeller og preferanser når løsning velges.

Nevn én ting du særlig ønsker å jobbe for å forbedre i Ylf som organisasjon hvis du overtar som leder.

- Profesjonalisere styringsmodellen. Hva er Ylfs egentlige funksjon og mandat? Hvilke saker og beslutninger skal vi bruke tid på? Hvordan kommuniserer vi internt og eksternt? Er økonomistyring, prioriteringer og internkontroll tilstrekkelig robuste? Opererer vi i tråd med beste praksis på organisasjon og ledelse, slik vi selv krever av sykehusene våre medlemmer jobber for? Dette er viktige hygienefaktorer i en moderne fagforening.

Hvordan vil medlemmene merke forandring hvis du bli Ylf-leder?

- De vil merke at de blir lyttet til og får bistand når de trenger det, både i de prinsipielle og individuelle sakene. Og så vil de forhåpentligvis merke at de blir mer verdsatt som arbeidstakere i helseforetakene de jobber for.

Og hva med de tillitsvalgte spesielt?

- De tillitsvalgte skal oppleve å bli hørt, være en del av et lag og aldri stå alene. Ylf skal alltid være tilgjengelig for å gi råd og veiledning i lokale saker, og hente mandat til viktige beslutninger.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer