Nyheter > Aktuelt

I slutten av april er det valg i Ylf. Fire kandidater kjemper om å overta ledervervet etter Christer Mjåset. Yngreleger.no har utfordret kandidatene til å svare på 11 spørsmål. Dagens kandidat er Clara Bratholm.

Foto: Privat.

Nåværende jobb: LIS i pediatri, Vestre Viken (Drammen sykehus)

Tidligere og nåværende verv: Avdelingstillitsvalgt (barneavdeling i Drammen), tillitsvalgt for turnuslegene (Molde sykehus), sentralstyremedlem Ylf.

.

.

Hva mener du er de tre viktigste sakene Ylf skal jobbe for de neste to årene?

  • Arbeidsbelastning. Vi må være tydelige på at høy arbeidsbelastning virker negativt inn på pasientsikkerheten, gir utbrente leger og tapte karrieremuligheter. Hverdagen på norske sykehus i 2019 er annerledes enn tidligere. Større arbeidsbelastning, mer ansvar og stadig høyere krav gjør at vi må diskutere om dagens vernebestemmelser og maksimale vaktlengde er hensiktsmessig.
  • Bedre lønnsutvikling. Dette vil kreve en omfattende politisk påvirkning der vi posisjonerer yngre leger, og krever at lønnen reflekterer både ansvaret og belastningen. En naturlig løsning er å øke grunnlønnen.
  • God implementering av ny spesialiststruktur. Kvalitet og fag må ikke bli et offer i ny spesialiststruktur, der helseforetakene får større makt, og der driften prioriteres. Ylf skal være vaktbikkje og jobbe for at alle tilbys en god spesialisering, samt sørge for at løftene om veiledning, kurs og bedre struktur ivaretas.

Hvordan skal du oppnå dette?

(se over).

Dere er fire stykker som kjemper om ledervervet. På hvilken måte skiller du deg fra de andre kandidatene?

- Jeg er åpenbart ikke like god i nynorsk som Håvard, halvparten så mye trønder som Kristin og sjeldnere i DN enn Anniken!

Hva gjør akkurat deg best egnet som ny Ylf-leder?

- Jeg er tydelig, moden og erfaren. Jeg er god til å involvere andre i beslutninger. I tillegg er jeg flink til å lytte og til å se hele bildet i en sak.

Hva tenker du om dagens LIS1-situasjon, og på hvilken måte skal Ylf arbeide videre med dette?

- Myndighetene har erkjent at LIS1 er en flaskehals, så jobben blir å følge opp både regjering og opposisjonen. Løftet om 200 nye LIS1-stillinger må holdes, så skal vi sammen tenke videre og nytt. Bør LIS1-stillinger kunne kobles opp til distrikt med dårlig rekruttering? Eller skal noen LIS1-stillinger kobles til faste utdanningsstillinger i psykiatri? Vi må presentere løsninger som er enkle for politikerne å velge!

Ny spesialistutdanning for LIS2 og 3 startet 01.03.19. Hva er bra med den nye ordningen?

- Den nye spesialiststrukturen er, som navnet antyder, mer strukturert. Legen skal i større grad enn tidligere følges opp gjennom læringsmål og veiledning, og for mange spesialiteter er dette en positiv endring.

Hva ser du for deg vil bli den største utfordringen, og hvordan skal du løse det?

- Utfordringene ser jeg på to nivå. På systemnivå er jeg bekymret for at de regionale forskjellene blir så store at vi får ulikt nivå på spesialistene fra forskjellige deler av landet. Vi har et ansvar for å jobbe regionalt med dette. Ylf/LIS-representanter som arbeider lokalt må være bevisst faren for at dette kan skje. På individnivå tror jeg at den enkelte LIS-lege ser på løftene om veiledning og supervisjon som ambisiøse, men at det ikke hjelper dersom det ikke følger med midler. Den nye strukturen må gi oss en reell endring, så vi ikke ender med samme system som tidligere – bare med mye mer administrasjon!

For mange av Ylfs medlemmer er det viktig å kunne kombinere lege- og familielivet. Hvordan vil du jobbe med denne saken?

- Gjennom mine to styreperioder har jeg vært svært tydelig på at vi skal prioritere temaet lege- og familieliv. Å kjempe for å få tilbake vaktfritaket for gravide leger var en seier! Likevel gjenstår mye innen foreldrepermisjon, ammefri, mulighetene for deltidsarbeid og en tilrettelagt jobbsituasjon. Hvis jeg skal velge en viktig sak jeg tror vedgår legefamilier, så er det at arbeidsbelastningen må ned. Den skyhøye arbeidsbelastningen gjør at flere velger seg vekk fra sykehusjobbing. Selv om det mange steder er gjennomførbart, må vi spørre oss selv om 19 timer lange vakter er hensiktsmessig. Vår jobb som fagforening er å legge lista ut i fra de stedene der belastningen er størst, så kan man heller avtale lokale unntak der lange vakter er uproblematisk. Vi må huske at vaktordningene er lagt opp etter sykehusenes behov – ikke etter legens ønsker. Det tror jeg vi vil merke om vi forsøker å endre på dem.

Nevn én ting du særlig ønsker å jobbe for å forbedre i Ylf som organisasjon hvis du overtar som leder.

- Å få lede er et privilegium. Det er viktig å forstå sitt mandat og klare å samle medlemmene til å dra lasset i samme retning. Jeg ønsker å skape et fellesskap der vi, selv om vi har ulike meninger og fører skarpe diskusjoner, klarer å fokusere på det viktigste – nemlig en bedre jobbhverdag for yngre leger der utdanning og vern skal være i fokus.

Hvordan vil medlemmene merke forandring hvis du bli Ylf-leder?

- De vil oppleve et tydelig og konsekvent Ylf, der alle stemmer blir hørt og der man ikke skal være redd for å spørre når man er usikker. Jeg vil også være involverende i beslutninger, for det er slik en leder klarer å se hele bildet.

Og hva med de tillitsvalgte spesielt?

- Det kan ikke sies nok, men uten de tillitsvalgte er Ylf ingen ting. Vi må tilby god informasjon, skolering og et bredt kurstilbud for å kunne bidra med den hjelpen og de ressursene tillitsvalgte trenger. Fordi vi har stadige utskiftninger i tillitsvalgtapparatet, må vi fokusere på enda bedre tillitsvalgtopplæring, også lokalt. I tillegg bør de foretakstillitsvalgte ha en fast kontaktperson i styret for hvert foretak.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer