Nyheter > Aktuelt

I slutten av april er det valg i Ylf. Fire kandidater kjemper om å overta ledervervet etter Christer Mjåset. Yngreleger.no har utfordret kandidatene til å svare på 11 spørsmål. Dagens kandidat er Kristin Kornelia Utne.

Foto: Privat

Nåværende jobb: Lege i spesialisering i hematologi ved Sykehuset Østfold

Tidligere og nåværende verv: Nestleder Ylf, medlem av spesialistrådet i legeforeningen, varamedlem til styret for Sykehuset Østfold, medlem i klinisk-etisk råd ved Sykehuset Østforld, leder for Norskmedisinstudentforening, landsstyremedlem i legeforeningen, tillittsvalgt for turnuslegene og foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening ved Sykehuset Østfold, styremedlem (Østfold Legeforening).

.

-

Hva mener du er de tre viktigste sakene Ylf skal jobbe for de neste to årene?

  • God utdanning og gode rammer for faget.
  • Gode arbeidsvilkår og konkurransedyktig lønn.
  • Å bygge en sterk forening gjennom kompetansebygging, strategiutvikling og samarbeid.

Hvordan skal du oppnå dette?

- Jeg vil samle foreningen ved å bygge en felles visjon for hva Ylf skal være og for hvem, og i felleskap prioritere hva Ylf skal satse på videre. Vi skal ha åpne beslutningsprosesser med takhøyde og toleranse for meningsforskjeller. Videre må organisasjonen bli mer slagkraftig gjennom å styrke kompetansen hos den enkelte tillitsvalgte. Samarbeidet innad i foreningen og mellom yrkesforeningene, bør stå sentralt. Foreningen har et forbedringspotensial når det gjelder uformell påvirkning og lobbyisme opp mot politikerne og embetsverket. Det viktigste for meg er at flinke folk skal ønske og trives med å være lege, og få anerkjennelse for den viktige jobben de gjør. Det er Ylfs hovedoppgave.

Dere er fire som kjemper om ledervervet. På hvilken måte skiller du deg fra de andre kandidatene?

- Alle har forskjellige personligheter. Jeg kan nok fremstå som veldig bestemt, men jeg er reflekterende av natur og arbeider for å sette meg inn i flere sider av en sak. Rent merittmessig er jeg er kandidaten med lengst fartstid i Legeforeningen, er nestleder og har gjennom hele styreperioden sittet som foretakstillitsvalgt.

Hva gjør akkurat deg best egnet som ny Ylf-leder?

- Jeg er motivert til å legge ned mye tid og ressurser for å bedre våre utdannings- og arbeidsvilkår. Etter å ha vært styremedlem i fire år, har jeg dybdekunnskap om de langsiktige sakene, i tillegg til et bredt nettverk inn mot resten av Legeforeningen, Akademikerne og den bredere fagbevegelsen. Dette gjør lettere å samle kreftene i felles retning. Gjennom arbeidet som foretakstillitsvalgt kjenner jeg daglig på aktuelle problemstillinger for medlemmer i sykehusene. Jeg tror de overnevnte punktene gjør meg godt egnet til å lede foreningen.

Hva tenker du om dagens LIS1-situasjon, og på hvilken måte skal Ylf arbeide videre med dette?

- Det foreligger spesialistmangel både i sykehus og i primærhelsetjenesten. Derfor må Norge øke kapasiteten for LIS1. Første punkt er å sikre at alle stillinger for underordnede leger i sykehus er utdanningsstillinger. Videre må Ylf utarbeide et tallgrunnlag som kan brukes opp mot media og i politiske prosesser. Under streiken påvirket vi politikernes synspunkter gjennom å koordinere budskapet. Flaskehalsen i utdanningen av leger bør adresseres gjennom et koordinert budskap basert på tall og prognoser.

Ny spesialistutdanning for LIS2 og 3 startet 01.03.19. Hva er bra med den nye ordningen?

- Ordningen tydeliggjør ansvaret, og det blir vanskeligere for helseforetakene ikke å levere på utdanning når de må rapportere om måloppnåelse. Videre blir tilrettelegging for leger med særlige behov blir enklere når legene måles på læringsmål og ikke full vaktdeltakelse.

Hva ser du for deg vil bli den største utfordringen, og hvordan skal du løse det?

- Jeg er bekymret for økt byråkrati, at legene blir gående å samle signaturer på læringsmål som ikke vurderes adekvat. Videre er jeg redd for at ressursmangel vil hindre gjennomføringen og at lønnsutviklingen rammes av at det fokuseres på alt vi skal lære, fremfor kompetansen legene faktisk sitter på.

For mange av Ylfs medlemmer er det viktig å kunne kombinere lege- og familielivet. Hvordan vil du jobbe med denne saken?

- Det er landsrådet og ikke lederen alene som må prioritere lønnskrav, men et viktig element vil være å arbeide for en lønnsmodell som er mindre avhengig av variable elementer. Arbeidsoppgaver tilknyttet hver rolle må avtalemessig avgrenses, og det må gis tilrettelegging for ulike livsfaser og behov. Vi må jobbe for at overtid registreres slik at den reelle arbeidsbyrden vises, og Ylf må utføre kontroller der ulønnet overtid mistenkes.

Nevn én ting du særlig ønsker å jobbe for å forbedre i Ylf som organisasjon hvis du overtar som leder.

- Å bedre legers arbeidsvilkår er en jobb vi må gjøre sammen. For å få dette til - både gjennom sentralt arbeid og i det daglige tillitsvalgsarbeidet - må vi satse på god utdanning av den enkelte tillitsvalgte. Jeg ønsker å få til forhandlingsopplæring i moduler over en toårs-periode, bedre opplæring av nye tillitsvalgte og utvikling av en klarere strategi for politisk påvirkning.

Hvordan vil medlemmene merke forandring hvis du bli Ylf-leder?

- Bortsett fra at alle bildene må tas fra en annen vinkel fordi jeg er så lav? Jeg håper at medlemmene vil merke at tillitsvalgte får økt forhandlings-(og annen)-kompetanse og med dette sterkere gjennomslag, men en slik prosess tar selvfølgelig tid. Videre ønsker jeg å fortsette satsingen på sosiale medier for å gjøre Ylf mer tilgjengelig for vanlige medlemmer.

Og hva med de tillitsvalgte spesielt?

- Mitt mål er at de vil merke at tillitsvalgtsopplæringen styrkes, at det tilrettelegges for større involvering av landsrådet og at kontakten mellom de tillitsvalgte og styret blir tett. Hvordan vi får til dette i praksis avhenger selvfølgelig både av ressurser og de tillitsvalgtes tid, og vi må evaluere tiltak fortløpende. Videre håper jeg at de vil oppleve at vi har et konstruktivt samarbeid innad i foreningen og jobber sammen for å nå våre overordnede mål.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer