Nyheter > Fra foreningen

Spesialistutdanningen for leger skal endres. Planlagt oppstart av nye utdanningsløp er satt til høsten 2017. Fortsatt er mye uklart, men her gir vi en oppsummering av hva vi vet så langt.

I Forum for yngre leger har Ylf-styret det siste året omtalt den planlagte omstruktureringen av spesialistutdanningen for leger gjennom flere artikler. Vi har problematisert flere av de foreslåtte endringene. Lenge har det vært usikkert hvordan den endelige strukturen vil bli. Omstruktureringen er stadig en pågående prosess, men gradvis har flere aspekter ved den nye ordningen blitt endelig vedtatt. 

Ylf får mange forespørsler fra medlemmene om hvilke endringer som kommer, hvordan dette vil påvirke de enkelte fagene, og hvilken konsekvens ordningen vil ha for den enkelte leges (allerede påbegynte) spesialiseringsløp. Under følger en oppsummering av hovedtrekkene i ny spesialistutdanning slik de ser ut per dags dato. 

De første legene som vil utdannes i ny spesialiststruktur har oppstart 1. september 2017. Disse vil da begynne i del 1. Leger som allerede er i spesialisering vil fortsette i gammelt løp inntil videre, men det er planlagt en overgang fra gammel til ny ordning etterhvert. Når overgangen vil skje, og hvordan dette skal organiseres i praksis er ennå ikke klargjort. 

Tredelt utdanningsløp

Utdanningsløpet i ny modell skal være tredelt, der del 1 er felles for alle (og relativt lik dagens turnusordning), del 2 er felles for grupper av fag, og del 3 er unik for hver spesialitet. Alle grenspesialiteter fall bort, og bli omgjort til hovedspesialiteter. Det vil gjennomføres kompetansevurdering i  del 1, del 2 og del 3.

For å illustrere forløpet vil en utdanning til gastokirurg bestå av følgende komponenter: 

 • Del 1, felles for alle, tilsvarer dagens turnustjeneste. 
 • Del 2, fellesmodul for alle som skal bli kirurger (urolog, karkirurg, gastrokirurg)
 • Del 3, spesialisering i gastrokirurgi, mye likt dagens B-gren. 

Modulene

Del 1:

Dagens turnustjeneste vil erstattes av del 1. Del 1 vil bestå av  12 måneder i sykehus og 6 måneder i kommunen. Sykehusåret vil bestå av 3 måneder kirurgi, 3 måneder indremedisin, 3 måneder psykiatri og 3 måneder valgfri tjeneste (indremedisin, kirurgi eller psykiatri). Søknadsprosessen vil videreføres omtrent slik den er for turnus i dag.

Del 2:

Først i del 2 vil legen søke på, og ansettes, i fast stilling. Del 2 tilsvarer første del av spesialistutdanningen i dag. Det innføres felles kompetanseplattformer for grupper av fag, f.eks. kirurgiske fag og indremedisinsinske fag. For enkelte fag vil del 2 og del 3 være én bolk, f. eks. øre-nese-hals.

Del 3:

Del 3 vil tilsvare dagens B-grensutdanning. Generell kirurgi og -indremedisin faller bort som spesialiteter, og alle vil utdanne seg innen en tidligere gren-, nå hovedspesialitet. 

Dagens prosedyrelister vil byttes ut med læringsmål. Læringsmålene skal beskrive hvilke ferdigheter det forventes at legen skal mestre, og på hvilket nivå. Læringsmålene for del 1 er ferdig utarbeidet av arbeidsgrupper bestående av representanter fra Legeforeningen, spesialitetskomiteene og helseforetakene. Læringsmålene for del 2 og 3 er under utarbeidelse, og lages av spesialitetskomiteene på oppdrag fra Helsedirektoratet. Når disse er ferdigstilt, vil de sendes ut på høring, og deretter vil de endelige målene bli vedtatt.

Spesialitetskomiteene vil også foreslå læringsaktiviteter som skal til for å oppfylle læringsmålene, som kurs og prosedyrer. Foreløpig ser det ut som helseforetakene selv skal kunne velge hvilke læringsaktiviteter de ønsker å benytte for å oppnå læringsmålene i hver spesialitet. Legeforeningen er svært kritiske til bortfallet av obligatoriske læringsaktiviteter. Helsedirektoratet angir på sine nettsider: «Moderne pedagogikk skal innføres med større vekt på beskrivelser av læringsutbytte, i stedet for krav til tjenestetid og prosedyrer, og større vekt på e-læring og simulatortrening.» 

Gruppeføring opphører

Gruppeføringen for utdanningsavdelingene (gruppe I og II) opphører. Det innebærer at hver utdanningsavdeling må kunne oppfylle læringsutbyttet for å ha LiS i tjeneste. Siden mange spesialiteter ikke vil kunne oppfylle alle læringsmål på egen avdeling, vil det fortsatt være behov for tjeneste i andre sykehus i mange fag. Det som er nytt er at oppnåelse av læringsmål, ikke tidsbestemte perioder, skal definere tiden i andre avdelinger. Hvordan dette skal organiseres i praksis gjenstår å se. Forutsigbar drift må opprettholdes også på universitetssykehusene. Det virker derfor ikke sannsynlig at leger kan dra til store sykehus for kun å oppfylle enkelte læringsmål uten å delta i den daglige driften. 

Felles kompetansemoduler

Det skal videre innføres felles kompetansemoduler innen etikk, kommunikasjon, brukermedvirkning, opplæring av pasienter og pårørende, helsesystemkunnskap, forskningsforståelse og kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, lover, samhandling, ledelse og organisering. Disse skal strekke seg over hele utdanningsløpet, og være felles for alle spesialiteter. Det er planlagt både lokal undervisning og kursvirksomhet for opplæring i emnene.

En styrket veiledning av LiS er et gjennomgangstema i den nye strukturen. Det planlegges obligatoriske kurs for alle veiledere, mer tid til veiledning i det daglige arbeidet, samt bruk av gruppeveiledning. Hvordan kravene til veiledning vil endre seg fra i dag, og hvordan mer tid til veiledning skal organiseres i forhold til sykehusenes driftsbehov,  fremstår noe uklart.

Forespeilet tid til spesialisering avhenger av oppnåelse av læringsmål. En lege som ikke oppnår læringsmålene, vil ikke kunne får spesialistgodkjenning. Oppnåelse av læringsmål planlegges godkjent av et «supervisørkollegium», gjerne bestående av to overleger. Helsedirektoratet angir på sine sider at utdanningslengden skal være i tråd med EØS-regelverket og minimum 6 – 6,5 år (inkludert del 1).

Ylf kommer selvfølgelig til å informere medlemmene forløpende på videre utvikling i arbeid med utvikling- og implementering av ny spesialistutdanning gjennom artikler på yngreleger.no, i sosiale medier og i relevante møter.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

 1. Vil dette bety at mulighet for valgfri tjeneste i sykehusåret opphører? Kan man fremdeles velge pediatri/anestesi de siste 3 mnd der dette tilbys, eller vil det kun være regulær medisin/kirurgi/psyk?

 2. Hvor langt tid vil hele denne prosessen ta (Lis 1, 2 og 3) til sammen, sammenlignet med dagens system?

 3. Til Undrende Det er ingen binding til sykehusene lenger enn i dag, men et år på sykehus og 6 måneder i allmennpraksis. Du kan absolutt søke på nytt sykehus etter gjennomføring av del 1.

 4. Jeg har hørt at man nå binder seg til samme sykehus lengre enn det ene året i turnus/del 1 - nå opptil 3 år. Stemmer dette, eller kan man søke på nytt sykehus etter å ha gjennomført del 1? Takk for svar!

 5. Jeg hadde ønsket at Ylf jobbet for at man skulle ha noe igjen for antall år man jobber som sykehusslave UTEN at man oppnår spesialisering. Jeg skulle gjerne sett at Ylf gikk inn for Europa-vide forandringer der man fikk et slags kontinuerlig oppgradert førerkort etter hva slags kurs man tok, og hva man kunne vise at man hadde behandlet. Da kunne man f.eks få rett til å operere CMC-ledd uten å ha måttet slave for en hoftefabrikk. Man kunne fått retten til å jobbe med ekko-cor uten å måtte være prisgitt hvilke personer man får god kontakt med på slutten av en lang karriere som trell. Det samfunnet gjør, er å forhindre hver og en av oss i å realisere sitt potensiale, og dette får oppslutning fordi alt for mange ser for seg å klatre til toppen av bløtkaka, og ikke ser realistisk på veien dit. Denne nye utdanningsmodellen er det ingen grunn til å rope hurra for. Den er oppstått på bakgrunn av hvordan samfunnet ønsker å melke oss, ikke hva som er bra for hver og en av oss som individer.

 6. Dette høres ut som en billig og god måte å utdanne lis på. For arbeidsgiver...

 7. Til turnuslege: De som blir ferdig med turnus i August 2017 eller tidligere vil fortsette i gammel ordning inntil videre. De trenger ikke ta del 1. Mvh Kristin

 8. Et spørsmål jeg sitter igjen med er hva som skjer med de som blir ferdig med turnus i August 2017, evt et halvt år før eller tidligere. Har disse da gjort ferdig del 1 eller må de gjøre del 1 på nytt igjen ?