Nyheter > Fra foreningen

Helsedirektoratet leverte i august et nytt forslag til fremtidig spesialitetsstruktur. Forslaget blir sterkt kritisert av både Ylf og Legeforeningen for ikke å gi god nok spesialistutdanning av norske leger. Arbeidet med å finne en løsning er nå inne i en kritisk fase. Kvaliteten på utdanningen vår må sikres.

Artikkelen ble publisert i Forum 4/2015.

De siste årene har det pågått et stort arbeid fra Legeforeningen og myndighetenes side for å komme frem til bedre innhold og organisering av spesialitetsutdanningen i Norge. Bakgrunnen for dette var at det i gjennomsnitt tok 11 år å bli ferdig spesialist, samtidig som det var en skrikende spesialistmangel innenfor mange fagfelt. Legeforeningen opplevde å bli både innlemmet og hørt i arbeidet i startfasen av prosessen, men de siste årene har vi hatt svært lite innflytelse på det som skjer av planlegging. De første legene som skal inn i den nye strukturen er ment å begynne allerede høsten 2016. Det gjør at arbeidet nå er inne i en kritisk fase. Under vil jeg forsøksvis oppsummere utviklingen det siste året.

Legeforeningens rolle

Helsedirektoratet (Hdir) leverte 30. november 2014 rapporten «Fremtidens legespesialister. En gjennomgang av legers spesialiststruktur og innhold» på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet. Denne skapte mye bekymring i store deler av Legeforeningen, noe som reflekteres i Ylfs høringssvar, oppsummert av Marit Halonen Christiansen i Forum 2-2015 (1). Bekymringen var knyttet til både innholdet i den skisserte spesialistutdanningen og til Legeforeningens manglende rolle i ny spesialitetsstruktur. Hdir ønsker blant annet å opprette egne spesialitetsråd som helt skal erstatte dagens spesialitetskomiteer, som i dag driftes av Legeforeningens fagmedisinske foreninger. De nye spesialitetsrådene er ment å ligge under Hdir, Legeforeningen skal kun få foreslå kandidater.

"Den ferdige rapporten medførte stor skuffelse."

Ylf-styremedlem Kristin Kornelia Utne

Som en oppfølging av rapportene, ba Helse- og omsorgsdepartementet Hdir om en detaljutredning av hvordan den nye modellen skulle fungere i praksis, hvem som skulle ha hvilke oppgaver, og hva det ville koste. Legeforeningen ble invitert på flere møter i Hdir i forbindelse med arbeidet, hvor vi ble bedt om å komme med innspill særlig til egen rolle i en ny spesialitetsstruktur.

Vi la frem nødvendigheten av faglig forankring i endring av spesialiseringsløpet og meldte bekymring rundt representasjonen i de planlagte spesialitetsrådene. Legeforeningen foreslo videre å forskriftsfeste en høringssløyfe hvor de fagmedisinske foreningene får utale seg før endringer i spesialiseringsløpet blir vedtatt.  

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Har det overordnede ansvaret for befolkningens helse- og omsorgstjenester. Departementet styrer tjenesten gjennom lovverk, bevilgninger og ved hjelp av statlige etater, virksomheter og foretak.

Helsedirektoratet (Hdir)

Fungerer som faglig rådgiver for Helse- og omsorgsdepartementet, iverksetter vedtatt politikk og forvalter lov og regelverk innenfor helsesektoren.

Ny rapport – ny skuffelse

Hdir leverte så rapporten «Legenes spesialistutdanning. Detaljutredning av Helsedirektoratets oppgaver i ny organisatorisk modell» i august i år. Den ferdige rapporten medførte stor skuffelse. Legeforeningens rolle er stadig utilfredsstillende ivaretatt og våre innspill ikke hensyntatt. Samtidig legges det opp til et betydelig samarbeid fra vår side med overgangsordninger fra dagens struktur til den nye. Hdir har ikke anbefalt en forskriftsfesting av Legeforeningens rolle, men lar dette være en mulig løsning Helse- og omsorgsdepartementet kan vurdere.  Den planlagte rådsstrukturen er ikke endret på tross av våre innspill. De åpenbare problemene med praktisk gjennomføring av ny struktur som Legeforeningen har påpekt flere ganger, er oversett.

Legeforeningen har blitt møtt med at vi er en fagforening, og at vi derfor ikke er objektive. Dette gjør det ønskelig for myndighetene å begrense vår rolle i spesialistutdanningen av leger. Vi stiller spørsmål ved om direktoratet mener helseforetakene er mer objektive i sin vurdering av spesialiseringsløpene enn fagmiljøene. Vil helseforetakene gå med på å frata en avdeling utdanningsrett dersom veiledningen vurderes for dårlig, slik komiteene gjør i dag, med de konsekvensene det har for sykehusdriften?

Jeg understreker vår bekymring ved å gjenta innspillet fra Spekter til prosessen rundt endring av spesialiseringsløpet, referert av Halonen-Christiansen i Forum 2-2015: «Spekter ber Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet om å stanse prosessen og organisere arbeidet slik at fokus endres fra det rent legefaglige til en diskusjon om ansvar, ledelse og driftsutfordringer». 

Og nå da?

Ylf er enige i at det er nødvendig med et strukturert utdanningsløp og klare kvalitetskrav, men vi tror ikke det siste forslaget fra Hdir vil løse utfordringene i dagens spesialistutdanning. Budsjettet Hdir har satt opp for å dekke utgifter til endret spesialistutdanning er i beste fall naivt. Helseforetakene blir satt til å måle kvaliteten på sin egen utdanning og den fagmedisinske forankringen er betydelig svekket. Mange av de foreslåtte endringene i utdanningens innhold vil også få store konsekvenser, særlig for legebemanningsbehov, og dermed for hele sykehusdriften. Direktoratet forsvarer kortere tid i spesialisering med økt tid til veiledning. Dette vil kreve færre vaktdøgn per lege i spesialisering og mer bruk av overlegenes tid til veiledning. Siden driftsbehovet i sykehusene ikke endres, må helseforetakene i så fall ansette flere leger. Det er det ikke økonomisk rom for, og hvor skal de hente disse legene fra? Selv om Ylf støtter mer og bedre veiledning, synes endringene foreslått i rapporten på ingen måte godt nok redegjort for.

På tross av skuffende resultater fortsetter Legeforeningen arbeidet inn mot direktorat og departement. Vi jobber mot en faglig, strukturert og effektiv spesialisering. Med nebb og klør. 

Referanser

  1. Christiansen Marit H. Spesialiitetssruktur –The good, the bad, and the ugly. Forum 2/2015

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Det er det jeg gjerne vil vite - om vi kan gå rett over på LIS2 etter dansk turnus. Jeg må også si at jeg syns det er spesielt at det kan ende med at vi som studerer i Danmark skal måtte ta turnus her før vi tar turnus(LIS1) i Norge, mens de som studerer i Polen får lov til å komme hjem og kun ta LIS1. Hvis denne muligheten finnes for dem som studerer i Polen syns jeg det er rart at vi i Danmark ikke skal ha samme muligheten. Dette blir ren politikk, og det undergraver verdien av en dansk medisinutdannelse. Jeg applauderer at det har løst seg for studentene i Polen, men jeg mener vi burde få ta del av kaka! Når kan vi forvente svar på om vi starter i LIS1 eller LIS2 når vi kommer hjem? Og hvor kan vi legge press så vi får de samme mulighetene studenter i Polen får? Vh Mia

  2. Hei Mia. Spesialistgodkjenningsforskriften som regulerer dette har nylig vært på høring. Her er det foreslått at etter 1. januar 2019 vil en dansk student måtte ta dansk turnus og få autorisasjon før de kan starte på LIS 1 (som erstatter turnustjenesten i ny ordning). Da er det ikke lenger mulig å få lisens for å søke på LiS 1. Dette har Legeforeningen kommentert i høringssvaret vårt til forskriften. Vi mener det er svært viktig at de som i dag har startet en utdanning i et EØS-land uten praksis integrert, men som ikke er ferdig innen fristen i 2019 får en mulighet til å komme inn i et spesialiseringsløp. Det er også beklageligvis uklart om innholdet i dansk turnus vil kunne godkjennes /være tellende som læringsmålene i LIS 1. Høringsnotatet er ikke tydelig på dette, og vi har bedt om at dette avklares. Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart eller du har ytterligere spørsmål. Mvh Anja Fog Heen -- Leder Turnusrådet Styret Ylf

  3. Hei! Jeg lurer på om det har kommet noe ny informasjon om turnus for norske medisinstudenter i Danmark som er ferdig etter 2019? Nå hvor det er endret så de som studerer medisin i Polen får komme hjem til norsk turnus, syns jeg det er veldig rart hvis vi som studerer i dk må ta turnus i Danmark før vi får ta den hjemme. Men jeg finner ingen informasjon om dette noe sted? Vh Mia

  4. Hei Alexander. Forslag til regelverk rundt ny spesialistutdanning og overgangsordninger vil bli sendt på høring i løpet av sommeren. Regelverket skal erstatte dagens spesialistregler og regelverket om turnus, så vi kan ikke si endelig hvordan det vil bli om KBU vil kunne likestilles med del 1 i ny spesialitetsstruktur eller ikke. Vi vil legge ut informasjon om dette på yngreleger.no så snart dette er avklart. Anja Fog Heen -- Styret Ylf Leder Legeforeningens Turnusråd

  5. Hei. De som blir ferdige leger juni 2017 fra Danmark har muligheten til å gjennomføre dansk turnus (KBU klinisk basisuddannelse). Dette må alle danske nye leger gjennomføre for å oppnå full autorisasjon til selvstendig virke. Når man så blir ferdig med KBU i august 2018, vil dette i teorien kunne telle som LiS1 , og man må så søke videre på LiS2, eller må man gjøre LiS 1 "på nytt"? Alternativ 2 er at man blir ferdig med seks år i Danmark i juni 2017 og søker på alminnelig turnus i Norge herefter med start september 2017. Vil man fortsatt kunne gjøre dette med dagens ordning med turnuslisens? Vennlig hilsen Alexander