Nyheter > Debatt og perspektiver

Arbeidsbelastningen og mengden hviletid på vakt ser ikke overraskende ut til å variere fra fagfelt til fagfelt. Det viser en kartlegging vi nylig har gjennomført i Helse Møre og Romsdal.

Det begynner å bli en stund siden doktoren jobbet 24/7 i nesten året rundt. Han hadde sjeldent annet ansvar enn selve jobben, da hans hustru var hjemmeværende og oppdro barna. Til tross for det, ville nok doktoren sagt at han synes arbeidet var tungt, hvis han ble spurt.

Med teknologisk utvikling kommer også medisinsk utvikling. Prosedyrer og pasientbehandling blir mer og mer avansert, og kravene som stilles til legene blir også høyere. Selv om det er flere leger i arbeid på sykehus enn før, opplever vi at belastningen er stor, og at den stadig øker.

Per i dag finnes det ingen gode metoder for å måle arbeidsbelastning. Det eneste som beskytter legene mot uforsvarlig arbeidsbelastning, er arbeidsmiljølovens Kapittel 4 og vernebestemmelsene som er tariffestet i Overenskomstens del A2 mellom Legeforeningen og Spekter. Vernebestemmelsene er svært utvidede i forhold til arbeidsmiljølovens rammer for forsvarlig arbeidstid.

Arbeidsmiljøloven versus legenes vernebestemmelser:

Arbeidsmiljøloven:

 • Arbeidstid skal ikke overstige 40 timer i løpet av 7 dager
 • Arbeidstid må ikke overstige 9 timer ila 24 timer
 • Minst 35 timer sammenhengende arbeidsfri ila 7 dager
 • 11 timer arbeidsfri mellom to arbeidsperioder

Legenes vernebestemmelser i A2:

 • Arbeidstid skal ikke overstige 60 timer i noen enkeltuke
 • Arbeidstid for noe enkelt vaktdøgn skal ikke strekke seg utover 19 beregnede timer
 • Minst 28 timer sammenhengende fritid i hver enkelt arbeidsuke
 • 8 timer arbeidsfri mellom to arbeidsperioder
 • Ingen arbeidsdag bør være kortere enn 5 timer

I tillegg står det i vernebestemmelsene:

Dersom det jevnlig (over 20 % av vaktene) har vist seg umulig å overholde kravet til forsvarlig hvile i løpet av vakten (8 timers hvile i gjennomsnitt pr. døgn), skal arbeidsplanen endres for å korrigere for dette forhold.

I samme paragraf i B-delsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal HF og Legeforeningen er følgende lagt til:

Under forutsetning at det foreligger reelle muligheter for hvile kan kravet om maksimum 19 beregnede timer i en arbeidsperiode fravikes etter avtale med den enkelte lege. Dette er særskilt aktuelt for hjemmevaktordninger der en erfaringsmessig får nok hvile og søvn gjennom vaktperioden. En må også ta hensyn til vaktbelastning. For leger som har tilstedevakt kan avvik bare avtales der det erfaringsmessig er lavere aktivitet, som f.eks. helg og høytidsdager. Pålagt fri som følge av denne vernebestemmelsen skjer uten trekk i lønn. 


Så er det slik at alle og enhver som jobber etter vernebestemmelsene (eller jobber generelt) er pliktig til å si ifra når de føler at de ikke lenger er kapable til å utføre jobben i sin helhet. Da blir spørsmålet: Hvor mange yngre leger sier ifra til sin bakvakt eller overordnede når de er våkne på den 19. timen (eller 24. timen for noen av oss) og kjenner at synapsene i hjernen ikke er like kjappe som de var for 18 (eller 23) timer siden? Hvor mange sier i fra at de ikke føler at de er skikket til å ta beslutninger som gjelder liv og død, når man så vidt klarer å holde øynene åpne? Er det forsvarlig?

Hviletidsregistrering i Helse Møre og Romsdal

I 2014 hadde Arbeidstilsynet tilsyn i Helse Møre og Romsdal. Det ble avdekket en del avvik, blant annet manglende vurdering av forsvarlighet ved utarbeidelse av arbeidsplaner for leger og spesialsykepleiere. I arbeidet med lukking av dette avviket ble det presisert at det ikke finnes mange måter å vurdere arbeidsbelastning på, annet enn vernebestemmelsene for leger som regulerer arbeidstid.

Som del av arbeidet med lukking av avvik, så man at det forelå et behov for kartlegging av hviletid for leger i spesialisering (LiS) i vakt. Som foretakstillitsvalgt (FTV) i Yngre legers forening valgte jeg derfor å gjennomføre en hviletidsundersøkelse i Møre og Romsdal for alle LiS i vakt, både tilstedevakt og hjemmevakt. Personaldirektør ble informert om saken og oppfordret Ylf til å gjennomføre et slikt arbeid.

I september 2015 gikk vi i gang med å utforme skjema for registrering av hviletid i samråd med hovedtillitsvalgte (HTV), vara FTV og vara HTV i Møre og Romsdal. Definisjoner av «hviletid», «samtidskonflikt» og «tilkalling av bakvakt» ble diskutert. Vi valgte også å legge til en subjektiv parameter, «grad sliten etter vakt». Det ble utarbeidet ett skjema for LiS med tilstedevakt, og ett skjema for LiS med hjemmevakt. Arbeidsgiver deltok ikke i utarbeidelse av skjema og definisjoner.

Definisjoner og registreringsskjema


Definisjon hviletid:

 • Tid på vakt der man ikke har pasientrettet arbeid
 • Skal være minst 30 min sammenhengende hvile
 • Hviletid er IKKE når man spiser mellom pasienter eller mens man venter på meldt pasient

Samtidskonflikter og alvorlighetsgrad

Når man er i arbeid med en pasient og blir bedt om et arbeid vedrørende en annen pasient som ikke kan vente, enten ved oppmøte eller på telefon, og man burde vært en lege til.

Bakvakt

Bakvakt tilkalles enten pga stor arbeidsmengde eller samtidskonflikt.

Grad sliten etter vakt

0 = ikke sliten, 1 = litt sliten, 2 = sliten, 3 = veldig/ekstremt sliten

Utrykning (gjelder kun leger med hjemmevakt):

 • Fysisk utrykning
 • Telefonhenvendelse regnes som ½ t aktiv tid, men dersom man får flere telefoner i den tiden regner det fremdeles som ½ t

Registreringsperioden ble satt fra 01.10.15-31.12.15. Det ble sendt ut mail til medlemmene via de tillitsvalgte. I tillegg tok HTV direkte kontakt med tillitsvalgte og medlemmer på sitt sykehus og informerte og forklarte, og svarte på spørsmål vedrørende skjema og registrering. Alle vakter over 16 timer skulle registreres, både tilstede- og hjemmevakt. Etter endt periode ble skjemaene samlet av tillitsvalgt/ansvarlig ved avdeling og sendt til FTV.

Et halvt år etter at registreringen ble gjennomført, har vi fortsatt ikke fått inn registreringer fra alle avdelinger. Av de som er kommet inn, er det variasjon mellom fagområdene om man ved vakter over 16 timer har nok hvile. Det er også variabelt hvor mange vakter som er registrert fra avdeling til avdeling. Ved enkelte avdelinger har det blitt vist at hviletidkravet ikke oppfylt. I slike tilfeller har tillitsvalgt og ledelse blitt informert, og de er blitt bedt om å utforme løsninger for å forbedre situasjonen. Man ønsker lokale løsninger og har derfor i denne omgang ikke ført bruddprotokoll. En «tiltakspakke» skal foreligge for FTV før sommerferien begynner, og den skal implementeres senest etter sommerferiens slutt. Man vil så gjennomføre en ny hviletidsregistrering ved de aktuelle avdelingene i tidsperioden 01.10.16-31.12.16. Noen steder har de valgt å endre vaktlengden som følge av resultatene; fra døgnvakter til delte vakter i helg. Det er viktig at arbeidet med løsningene går på LiSene sine premisser, i og med at det er de som faktisk går vaktene.

Man kan altså ikke konkludere noe på generell basis ut i fra registreringene vi har gjennomført, men det er nok enkelte fagfelt som har mindre hviletid og dermed mindre forsvarlige arbeidsvilkår enn andre fagfelt. Arbeidsoppgavene på vakt er mange, og arbeidsbelastningen er stor. Dersom arbeidsbelastningen reduseres, vil hviletiden øke, og man vil kunne kalle det «forsvarlig arbeid» etter lovverket. Men er det virkelig «forsvarlig» å jobbe i 19 eller mer timer?

Forbehold og fallgruver i forbindelse med kartleggingen


For få registrerte vakter

 • De avdelinger som føler de får nok hvile på vakt vil kunne være mindre motivert til å registrere
 • Registreringene kan bli avvist grunnet for lite grunnlag
 • Ved enkelte avdelinger deltar overleger/spesialister i primærsjiktet og antallet LiS-vakter vil derfor være lavere

Falsifisering av hviletid for å få endret vaktlengde

 • Enkelte avdelinger har dispensasjon til å gå 24-25 timers vakt i helg og på høytid for å unngå at man må jobbe for ofte. Noen avdelinger ønsker å gå tilbake til 19 timer, mens andre ønsker å beholde 24 timers vakter. Det er også noen som ønsker å gå 24 timers vakter i ukedager.

Manglende aksept av resultater hos arbeidsgiver på avdelings-/ eller klinikknivå

 • Selv om undersøkelsen er muntlig godkjent av personaldirektør, vil ledere på lavere nivå kunne utprøve registreringene ved å si at de ikke har godkjent dette.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer