Nyheter > Aktuelt

Foto: iStock.com/KatarzynaBialasiewicz

Legeforeningen og LHL representert ved Spekter har ikke kommet til enighet i årets oppgjør. Stridstemaet er pensjon.

Som en følge av at Landsorganisasjonen for hjerte – og lungesyke (LHL) meldte seg ut av Arbeidsgiverorganisasjonen Virke og inn i Spekter, har Legeforeningen forhandlet om opprettelse av ny overenskomst for legene ved LHL. Legeforeningens tillitsvalgte har hele tiden vært opptatt av å videreføre rettighetene som fulgte av de tidligere avtalene, og har opplevd disse forhandlingene som krevende. Legeforeningen har tilsammen omkring 40 medlemmer i hele LHL, de fleste ved Feiring klinikken og Glittre klinikken, som altså er en del av LHL. Mens det ikke er noen leger i spesialisering ved Feiring klinikken, er det 5 LIS ved Glittreklinikken.

Forhandlinger strandet

Det har over lenger tid pågått forhandlinger om en lokal B-delsavtale ved LHL. Denne B-delsoverenskomsten skal regulere alle forhold vedrørende arbeidsforholdet (sosiale bestemmelser, arbeidstid, lønn mm). De har dermed ingen sentral A1 eller A2 slik vi kjenner det fra helseforetakene og Lovisenberg. Forhandlingene startet lokalt ved LHL, der de lokale tillitsvalgte med bistand fra Legeforeningens sekretariat forhandlet mot ledelsen. Da disse forhandlingene strandet, fikk partene støtte fra Legeforeningen og Spekter sentralt. Da heller ikke dette gjorde at det ble enighet, ble det gjennomført sentrale forhandlinger mellom Akademikerne helse og Spekter. Den 6. januar 2017 brøt Akademikerne helse disse forhandlingene, med den følge at dette oppgjøret går til mekling. Meklingen skjer tirsdag 31. januar, med mulig streik fra arbeidstidens start 1. februar. Akademikerne har meldt plassfratredelse for 7 medlemmer ved Feiring - og Glittreklinikkene.

De øvrige hovedorganisasjonen LO, YS, Unio og SAN skal også være med i denne meklingen, der Spekter møter på arbeidsgiversiden. 

Dårligere pensjonsordninger

Bruddet dreier seg hovedsakelig om pensjon, og et felles krav fra alle organisasjonene på arbeidstakersiden om videreføring av dagens ytelsesbaserte pensjonsordning (offentlig tjenestepensjon). Spekter har tilbudt en innskuddsbasert pensjonsordning, som vil forringe dagens pensjonsordning for de ansatte. Det var trolig et ønske om å få en billigere pensjonsordning som gjorde at LHL valgte å melde seg ut av Virke og inn i Spekter. 

Legeforeningen ser med bekymring på at skifte av arbeidsgiverforening skal forringe de ansattes arbeidsvilkår, og at flere skal la seg motivere av det. LHL-ansatte har i alle år hatt samme pensjonsordning som de offentlig ansatte. Den er lik for kvinner og menn, varer livet ut og sikrer de med full opptjening to tredeler av lønnen i pensjon. Arbeidsgiver har tilbudt en innskuddsbasert pensjonsordning. All erfaring tilsier at de fleste vil tape mye på en slik omlegging. Dette er derfor en svært viktig mekling for alle fagforeningene på arbeidstakersiden.

1. februar 2015: Fant løsning i mekling

På overtid i meklingen aksepterte partene meklers forslag til ny tariffavtale for ansatte i LHL-klinikkene. Les mer om utfallet på Legeforeningens sider.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer