Nyheter > Aktuelt

AI Adobe Express

Forskning er et viktig samfunnsoppdrag og en av sykehusenes fire likestilte oppgaver jf. spesialisthelsetjenesteloven. Gjennomføring av forskning i spesialisthelsetjenesten er nødvendig for å sikre god kvalitet på diagnostikk og pasientbehandling, og er en forutsetning for videreutviklingen av helsetjenesten i Norge. I forskningens verden blir nysgjerrighet til kunnskap, og kunnskap blir til fremskritt. Forskning er nøkkelen til å forme fremtiden for medisin.

Vi ser en økende bekymring knyttet til utfordring med rekruttering av leger til karrierer innen forskning og undervisning. Oslo Universitetssykehus beskriver i sin områdeplan for forskning og innovasjon 2024-2027 økende rekrutteringsproblemer blant leger til forskning i enkelte fag. Mer begrensede muligheter for å kombinere klinikk og forskning, lønnsvilkår og usikre karriereveier er nevnt som bidragende faktorer til dette.

Kanskje er nettopp du en av våre medlemmer som jobber med forskning? Eller du lurer på om du vil forske? I denne artikkelen gir vi deg en liten oversikt over ulike typer stillinger og ansettelsesforhold, og selvsagt Ylfs arbeid med forskning!

Hva mener Ylf om forskning?

For Ylf er det veldig viktig at forskning er og forblir en attraktiv karrierevei for våre medlemmer. Vi trenger leger som har denne viktige dobbelkompetansen. En viktig del av jobben vi gjør er derfor å sikre våre medlemmer arbeidsvilkår som gjøre det attraktivt å forske.

I 2021 vedtok Ylfs landsråd, som er Ylfs øverste politiske organ, en resolusjon om forskning og lønnsvilkår:

 • «Leger ansatt i forskerstilling i alle sektorer (herunder Stat, Spekter, Virke og KS) skal avlønnes tilsvarende klinisk stilling.»

Ylfs politiske dokument og punktprogram for perioden 2023-2025 beskriver nærmere hva Ylf skal arbeide for i den neste toårsperioden. Når det gjelder forskning, så vil Ylf jobbe for:

 • «At forskning og kvalitetsforbedring blir en attraktiv karrierevei for leger, blant annet ved at lønn og sosiale rettigheter er tilsvarende som for leger i kliniske stillinger.»

 • «Flere fordypningsstillinger.»

 • «At mer av legers tid går til pasientbehandling, forskning og utdanning. Tidstyver i arbeidshverdagen må fjernes.»

 • «Sykehusbygg må utvikles for å ivareta legen som en knapphetsressurs i helsetjenesten, og for å ivareta kjerneoppgavene pasientbehandling, forskning og utdanning.»

Hva er viktigst for våre medlemmer?

Ylf og Leger i vitenskapelige stillinger (LVS) gjennomførte i 2021 en spørreundersøkelse blant medlemmene om stipendiatenes lønns- og arbeidsvilkår. Undersøkelsen fikk ca. 1250 svar. Det ble spurt om hva medlemmene mener er det største hinderet for å øke rekruttering til forskning, og hva medlemmene ønsket at Ylf og LVS skal arbeide med fremover med tanke på forskning. Svarene på de to spørsmålene var i stor grad sammenfallende.

For våre medlemmer er det aller viktigste:

 1. Høyere lønn, herunder lønn tilsvarende klinisk stilling.
 2. Mulighet for delt stilling som kliniker og stipendiat, herunder også flere fordypningsstillinger og bedre integrering og uttelling av forskning i spesialiseringsløp.

Hva er status for lønnsvilkår for stipendiater?

Stipendiater kan ha flere ulike typer ansettelsesforhold, og dette har betydning for hvilken tariffavtale og lønnsvilkår som gjelder.

 • Heltidsstilling som stipendiat ansatt ved universitetene (tariffområde Stat). Reguleres av Hovedtariffavtale mellom Akademikerne og staten. I staten er det to ulike lønnskoder for stipendiater. Kode 1017 har tilknyttet en minimumslønn (532 200 kr i 2023) og ansiennitetsstige med 3 % automatisk lønnsøkning per år i inntil 4 år i stillingen. Kode 1378 er ikke tilknyttet minimumslønn og ansiennitetsstige, og det er usikkert i hvilken grad denne koden brukes og lønnsnivå. Lønnstillegg forhandles i lokale forhandlinger (i tillegg til ansiennitetsstige)
 • Stilling som stipendiat ansatt i helseforetakene (tariffområdene Spekter/Virke). Innenfor Spekter- og Virke-området finnes det ikke egen minstelønnssats for stipendiater i tariffavtalene (Overenskomst del A2 mellom Legeforeningen og Spekter og Særavtalen mellom Legeforeningen og Virke). Lønnstillegg forhandles i Legeforeningens årlige lønnsoppgjør. En kartlegging fra Ylf blant universitetssykehusene i 2019 viste stor variasjon i lønnsnivået for stipendiater, både mellom helseforetak og innenfor samme helseforetak. I praksis blir stipendiatlønn i helseforetakene ofte satt tilsvarende minstelønnsnivå i statlig sektor. Enkelte av Virke-sykehusene har lokale særavtaler med minimumslønn for leger som forsker, f.eks. Diakonhjemmet sykehus hvor stipendiater gis minimumslønn tilsvarende LIS 1-2 år.
 • Delt stilling som LIS i helseforetak og stipendiat ved universitet. Her er det også variasjon i stipendiatlønn, og det er forskjell på om stillingene regnes som helt separate eller om stillingene regnes som ett arbeidsforhold i «kombinert stilling». Dersom stillingene regnes som separate vil stipendiatlønn følge lønn for den delen av stillingen som hører til på universitetet (Stat). Noen helseforetak og universiteter, f.eks. St. Olavs hospital og NTNU, har samarbeidsavtaler for kombinerte stillinger som sikrer bedre vilkår for stipendiater i delt stilling mellom stat og helseforetak.
 • Fordypningsstilling i helseforetakene (tidligere D-stillinger). Fordypningsstillinger er stillinger som lege i spesialisering med avsatt tid knyttet til forskning, fagutvikling og kvalitetsutvikling i minst 50% av arbeidstiden. Stillingene er ofte tidsbegrenset (til f.eks. 4 år), og det er vanlig å tilby lønn tilsvarende klinikerlønn i hele stillingen. Fordypningsstillinger er ikke forbeholdt stipendiater, og kan også gis til postdoktorer eller forskere med gjennomført postdoktorperiode.

Hva er det viktigste å huske på? Det er alltid mulig å forhandle om lønn før man signerer kontrakt som stipendiat. Minimumslønn er laveste lønn arbeidsgiver kan gi deg, og du har ingenting å tape på å forsøke å forhandle bedre lønn!

Andre økonomiske tillegg for forskningskompetanse?

Ved fullført doktorgrad har alle krav på doktorgradstillegg inkludert i basislønn som lege i klinisk stilling, avtalt i lokal B-del eller særavtale for hvert helseforetak. Eksempelvis ligger doktorgradstillegg for fullført doktorgrad på 42 500 kr ved Oslo Universitetssykehus og Helse Bergen, og på 45 000 kr ved Akershus universitetssykehus, Stavanger universitetssykehus, St. Olavs hospital og Universitetssykehuset Nord-Norge i 2023.

Noen helseforetak, eksempelvis Oslo universitetssykehus og Diakonhjemmet sykehus, har individuelt tillegg for aktiv forskning i lokal B-del/særavtale for å stimulere til økt forskningsaktivitet blant leger i klinisk stilling uten doktorgrad.

Diakonhjemmet sykehus har i sin lokale særavtale dessuten tillegg inkludert i basislønn for leger som er vurdert amanuensiskompetente (66 000 kr) eller professorkompetente (81 000 kr).

Hvis du lurer på hva som gjelder i ditt helseforetak, finn lokal B-del for offentlige sykehus her eller lokale særavtale for private sykehus her på Legeforeningens nettsider.

Hva er status for delte stillinger?

Antall delte stillinger ved de ulike helseforetakene er ukjent, og det samme gjelder antallet fordypningsstillinger. Siste nasjonale undersøkelse om antall fordypningsstillinger er fra Tidsskriftet i 2005.

Vi er nå i gang med arbeid for å prøve å skaffe mer oversikt. I fjorårets lønnsforhandlinger mellom Legeforeningen og Spekter er det protokollført: «Partene skal innen 1. januar 2024 fremskaffe oversikt over omfang av leger som er ansatt i foretakene i forskerstillinger, samt disse legenes lønns- og arbeidsvilkår». Dette partssamarbeidet vil forhåpentligvis føre til mer informasjon om antallet og andel av leger ansatt i forskerstillinger, inkludert delte stillinger ved sykehusene. Informasjon om leger som forsker ansatt ved universitetene eller andre forskningsinstitusjoner er imidlertid ikke del av denne kartleggingen.

Har du innspill eller trenger du hjelp?

Ta gjerne kontakt med oss om du trenger hjelp eller har noe du ønsker å diskutere! Bruk også gjerne tillitsvalgte der du jobber, de kjenner best lokale forhold og kan ta med viktige innspill til oss sentralt.

Ta kontakt med oss i Ylf eller Ylfs to landsrådsrepresentanter for stipendiatene – les mer om disse to her.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer