Nyheter > Fra foreningen

Foto: iStock.com/Royce DeGrie

Mange av Ylfs medlemmer driver med forskning i varierende grad, fra artikkelskriving på fritiden til fullblods doktorgradsstipendiater. Forskning og vilkårene for dem som forsker har derfor høy prioritet for Ylf som yrkesforening. Hva gjør så Ylf for de forskende legene?

Bruk av oppdatert kunnskap er en forutsetning for en helsetjeneste av høy kvalitet. Vi oppnår ny kunnskap først og fremst gjennom forskning. Men forskning bidrar også med kvalitet på andre måter. Med forskningsutdanning får man evne til å kunne vurdere andres forskning på en kritisk måte. Samtidig får man som forsker en dypere innsikt i sitt eget fagområde, noe som også styrker det tilhørende miljøet. Gjennom forskning er man også nødt til å holde seg forløpende oppdatert på det nyeste på litteraturfronten, og kontakter knyttes til internasjonale forskningsmiljøer. Det er derfor viktig med en høy og god forskningsaktivitet i sykehusene.  

Akseptabel lønn for stipendiater

Ylf mener det er et mål i seg selv at så mange yngre leger som mulig skal ha mulighet til å oppnå forskningskompetanse og drive med forskning. Dessverre er det slik i dag at det er vanskelig å drive aktivt med forskning uten å gå ned i lønn. Hvis man skal ta PhD er man ofte nødt til å bli stipendiat i en periode på 3-4 år. Det kan være vanskelig å få permisjon fra sin LIS-stilling for å få gjort dette. I tillegg ligger lønnen på universitetsstipend per i dag på rundt 450.000 kr i året. Dette medfører en betydelig reduksjon fra det som er grunnlønnen (altså uten vakttillegg etc.) for en vanlig LIS.

Ylf jobber med å bedre lønn og arbeidsvilkår for yngre leger som forsker, slik at en ikke skal behøve å gå ned i grunnlønn ved å forske. I følge AML § 12-11 har arbeidstaker som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært ansatt hos arbeidsgiveren de siste to år, rett til hel eller delvis permisjon i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud, hvilket inkluderer forskning til PhD. Ylf vil jobbe for at alle skal ha rett til permisjon for å forske til PhD, også de som har vært ansatt mindre enn to år. 

Det skal lønne seg å forske

Oppnådd PhD og forskningskompetanse fører til økt kvalitet i pasientbehandlingen (1), hvilket kommer både pasienter og arbeidsgiver til gode. Det bør derfor belønnes. Det bør også være gode incentiver for å forske aktivt ved siden av vanlig klinisk arbeid. Her finnes det flere B-deler som har fått til gode ordninger. For eksempel ved Nordlandssykehuset, hvor det blir utbetalt kr. 10.000 for hver artikkel som publiseres i Tidsskriftet eller i et internasjonalt tidsskrift. Videre mener Ylf forskning fremdeles bør kunne gjelde som tellende tjeneste i spesialiseringen. I sitt nye forslag om ny spesialiseringsstruktur har Helsedirektoratet fjernet muligheten for å få forskning med som tellende tjeneste. 

Ylf jobber med å få til bedre incentivordninger for å forske. Doktorgradstillegget bør økes, og det bør være et tillegg for leger som forsker ved siden av sin kliniske stilling. 

Fordypningsstillinger

Fordypningsstillinger er en god måte å kombinere forskning med klinikk. Man holder seg faglig oppdatert og beholder full lønn etter tjenesteplan. Med innføringen av faste stillinger for LIS har det enkelte steder blitt oppfattet som problematisk å fortsette med denne ordningen. Andre steder i landet, som i Helse Vest, har man funnet gode ordninger med å kombinere fast stilling med fordypningsstilling. I praksis blir dette gjort ved at man ansettes fast som LIS og i en begrenset tidsperiode forsker i 50 % av arbeidstiden. 

Ylf jobber for at fordypningsstillinger skal fortsette som en god ordning og styrkes slik at flere som ønsker å kombinere klinikk med forskning skal få mulighet til det. Fast stilling skal ikke være til hinder for å kunne forske i 50 % av arbeidstiden. 

Egen temaside om forskning

God informasjon rundt det praktiske er viktig når en skal i gang med et PhD-løp, ikke minst hvilke rettigheter man har. Da er det fint å kunne ha oppdaterte nettsider som kan være til hjelp. Det har tidligere vært lite informasjon å hente her på legeforeningenes nettsider, men på yngreleger.no vil du finne en egen tema-side om forskning som samler nyttig informasjon for deg som ønsker eller er i gang med forskning. Her vil vi fortløpende legge ut relevante nyheter og informasjon for leger som forsker. 

Ylf jobber aktivt med å gi bedre informasjon til yngre leger som forsker eller som ønsker å komme i gang med forskning på nettsiden yngreleger.no. 

Referanser

  1. Legeforeningens forskningsutvalg: Forskning er Helsetjenestens grunnpilar. Juni 2012. http://legeforeningen.no/PageFiles/31087/Forskning%20er%20helsetjenestens%20grunnpilar.pdf

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer