Nyheter > Aktuelt

Vi spør fremtredende personer i helse-Norge om hva de ville endret på eller gjennomført dersom de fikk være helseminister for én dag. Her svarer Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet:

Torgeir Micaelsen (37)


Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Tidligere leder av finanskomiteen på Stortinget.

Utdannet bachelor i samfunnsvitenskapelige fag fra Universitetet i Oslo og Executive Master of Management, Handelshøyskolen BI

Gift, tre barn

Hvis du fikk all makt som helseminister én dag, hva ville du gjennomført først?

For Ap er en sterk, offentlig helsetjeneste i Norge første prioritet. Jeg ville sørget for at pengene vi lovet sykehusene og eldreomsorgen ble bevilget og kom pasientene og befolkningen til gode. Dessverre har ikke regjeringen levert det de lovet.  Jeg ville sørget for at å gi handlingsrom for utvikling av nye behandlingsmetoder og å gå foran for at vår felles helsetjeneste skal kunne ta i bruk nye legemidler. Jeg vil åpne for at helsetjenesten tar i bruk ny teknologi og digitale verktøy for å heve kvaliteten på pasientbehandlingen og øke pasientsikkerheten.

 

Jeg ville stanset privatiseringsbølgen dagens regjering har igangsatt og satset på våre offentlige sykehus som gir behandling til alle, uavhengig av hvem du er, hvor du kommer fra eller hvor du bor. Våre felles offentlige sykehus er drivkraften for de gode helsetjenestene vi har. Jeg ville ført pengene fra fritt behandlingsvalg tilbake til de offentlige sykehusene og erstattet ordningen med løsninger som gir våre felles sykehus hånden på rattet når det gjelder planlegging og prioritering. Og jeg ville gått bort fra pålegg om å kjøpe pasientbehandling av private, uavhengig av om helseforetakene har kapasitet i egen regi eller ei. Helseforetakene må få kontrollere kjøp fra private og ideelle ut fra kapasitetsbehov, slik de gjorde under den rødgrønne regjeringen.

"Folkehelsearbeidet må starte med de unge."

- Torgeir Micaelsen -

Hver og en har ansvar for egen helse, men som fellesskap har vi ansvar for alles helse. Mye sykdom og uhelse er knyttet til livsstil og miljøet vi vokser opp i. Jeg ville sørget for at vi startet satsningen på forebygging og tidlig innsats. Flere skal få hjelp tidligere, og sosiale helseforskjeller må bekjempes.

 

Folkehelsearbeidet må starte med de unge, og jeg ville satt i gang en skikkelig storoffensiv. Jeg og Arbeiderpartiet ville innført et enkelt skolemåltid hver dag, en times daglig fysisk aktivitet i skolen, satt kunnskap om mestring av psykisk helse på timeplanen, øremerket midler til skolehelsetjenesten og sørget for gratis fastlege opp til 18 år.

 

Jeg ville satt psykisk helse høyere på dagsorden. Vi vet bedre i dag enn å fortsatt opprettholde et kunstig skille mellom somatikk og psykiatri. Tidlig hjelp og flere lavterskeltilbud for psykiske lidelser må bli et tilbud i alle kommuner. 

 

Vi må heve kvaliteten i hjemmetjenestene gjennom en tillitsreform som gi de ansatte tiden og sitt faglige skjønn tilbake. Det, sammen med en satsning på velferdsteknologi og økt kvalitet i primærhelsetjenesten, vil bedre mulighetene for alle eldre til å bo i eget hjem så lenge de ønsker. Kvaliteten i tilbudet for eldre på sykehjem må også måles nøye, og omsorg ved livets slutt skal være trygg og verdig.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer