Nyheter > Aktuelt

Vi spør fremtredende personer i helse-Norge om hva de ville endret på eller gjennomført dersom de fikk være helseminister for én dag. Her svarer Kjersti Toppe, helsepolitiker i Senterpartiet.

Kjersti Toppe

Kjersti Toppe er (49) er 1. nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Senterpartiet. Hun ble ferdig uteksaminert lege fra Universitetet i Bergen i 1992, og er eneste lege som møter fast på Stortinget.

Hvis du fikk all makt som helseminister én dag, hva ville du gjennomført først?

Fekk eg all makt som helseminister for ein dag, ville eg fått igjennom ei skikkeleg satsing på folkehelse og førebygging av  sosiale helseforskjellar. Eg ville innført 1 times fysisk aktivitet kvar dag i skulen,  skulemåltid inkludert frukt og grønt til alle elevar til og med vidaregåande skule, stor satsing på friluftsliv/idrett/trygge skulevegar og andre tiltak som kan redusere inaktivitet.

Eg ville ha fjerna taxfreeordninga  eller  redusert kvotane  og innført  innhaldsmerking på all alkoholholdig drikk. Eg ville innført 20 års aldersgrense på tobakk og fått medikament mot nikotinavhengigheit på blåreseptordninga.

Eg ville avvikla føretaksmodellen og sytt før  ny,  folkevald styring av sjukehusa. Eg ville innført stadleg leiing på alle sjukehus og gitt tilsette i fyrstelinja meir ansvar og tillit.  Eg ville sytt før at ein detaljert nasjonal helse- og sjukehusplan blei vedtatt i Stortinget som ei  føring for kvalitet og tilbod.  Sjukehusa skulle bli finanisert som eldreomsorg og skule – gjennom rammefinansiering etter behov.

Eg ville stoppa privatisering og  sentralisering og styrka det offentlege helsevesenet. Eg ville gjort slutt på planane om bygging av storsjukehus og  sytt før at lokalsjukehusa  blei prioritert.  Eg ville ha innført ei nasjonal beleggsgrense på norske sjukehus på 85 prosent. Eg ville reversert  nedbygginga av døgnkapasiteten i psykisk helsevern og innført ein opptrappingsplan for psykisk helse i kommunane med øyremerka midlar.


"Eg ville pålagt alle helseinstitusjonar å innføre openheitsreglement som oppmoda fagpersonar å delta i  samfunnsdebatten og å melde frå om feil og manglar."

- Kjersti Toppe -

Eg ville ha styrka det  nasjonale og internasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens, blant anna ved å innføre eigen legemiddelklasse for antibiotika, stoppa helseturismen og styrka smittevernet.  Eg ville  sett eit klart nasjonalt mål om å utrydde hepatitt C. 

Eg ville ha innført openheit om legemiddelprisar, for utan openheit  er det umulig å få rettferdig prioritering av pasienttilbod.

Eg ville sikra meir aktivitet kvar dag på alle sjukeheimar, særleg fysisk aktivitet, men også kulturell og sosial aktivitet. Eg ville vurdert  ordninga med  betalingsplikt for utskrivingsklare pasientar, særleg for  hindre uverdige og økonomisk initierte flyttingar av skrøpelege eldre i livets sluttfase og andre pasientar med alvorleg, kronisk sjukdom.   

Grunnlova  skal gjelde for tilsette i helsevesenet. Eg ville pålagt alle helseinstitusjonar å innføre openheitsreglement som oppmoda fagpersonar å delta i  samfunnsdebatten og å melde frå om feil og manglar. Det å seie i frå, skal ikkje gje konsekvensar for arbeidsforholdet.

Eg ville starta  ei  opptrapping av jordmortenesta i kommunane og på sjukehus. Og ikkje minst skulle eg gitt dei pengar som trengs for  sikre ei skikkeleg  god legevakteneste i alle kommunar,  nær der folk bur.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Dersom du får resten av Sp med på dette, kan det snart vere snakk om partibytte frå mi side. Her er mykje å lære!