Nyheter > Debatt og perspektiver

VAB-leger på øvelse under offiserskurs. Foto: Privat

Tjenestetiden i Forsvaret som vernepliktig akademisk befal kan by på spennende utfordringer og faglig utvikling. Variasjon i tjenesteinnholdet, dårlige lønns- og pensjonsvilkår og manglende merittering til videre spesialisering gjør dessverre at tjenesten kan oppleves som uattraktiv. Det er i Forsvarets interesse å bedre vilkårene slik at flere dyktige leger vil ønske å tjenestegjøre.

Det norske Forsvaret har helt siden 1888 tatt inn leger etter endt turnus til tjeneste som vernepliktig akademisk befal (VAB). Hvert kull er på om lag 20 stykker, som etter et 8 ukers kurs i ledelse og militære ferdigheter blir beskikket som løytnanter. Deretter følger en fagperiode med flere kurs, før man sendes ut til sine respektive tjenestesteder utover hele landet i Sjøforsvaret og Hæren. Det utdannes to kull i året som starter opp i mars og september.

Tidspunkt for innkallingen varierer. Noen har mottatt innkalling så sent som omlag fire måneder før oppstart, mens andre fikk den i løpet av første studieår. Blant VAB regnes også noen jurister, prester, tannleger og musikere, men legene er den desidert største gruppen. Tjenestens innhold varierer svært mye avhengig av tjenestested. For noen vil det innebære monotont arbeid på sykestue, mens andre kan se frem til å fylle en operativ legevaktfunksjon i felt hvor man blir stilt ovenfor utfordringer og opplevelser man ikke finner andre steder. For VAB-legene i Sjøforsvaret innebærer tjenesten blant annet tokt med Kystvakt og Fregatt i inn- og utland.

Gulroten for mange av oss er at man får svært mange kurs i løpet av fagperioden, men per nå er det få av VAB-legene som får alle kursene. Advanced Trauma Life Support (ATLS), Advanced Medical Life Support (AMLS), flymedisin, petroleumsmedisin, sjømannsmedisin, dykkemedisin, transportmedisin, seleksjonsmedisin, idrettsmedisin, kurs i biologisk og kjemisk krigføring, prosedyretrening og stridsmedisin til nivå 6, er noe av det man kan få med seg avhengig av hvor man skal tjenestegjøre. 

Gunstig for Forsvaret

For Forsvaret er ordningen svært fordelaktig, og Forsvaret er helt avhengig av funksjonen som disse legene fyller. Forsvaret får etter noen måneders kursing leger som kan fungere operativt og i det militære systemet. Dette får man til en veldig billig penge sammenliknet med hvordan øvrige leger i Forsvaret lønnes.  Øvrige leger er ansatt med redusert basal arbeidstid, hvor en avlønnes med 100 % for 18-timers uker. Andre yngre leger i Forsvaret er under LiS-utdannelse innenfor anestesi eller ortopedi, hvor man arbeider 50 % i Forsvaret og 50 % i spesialisering på sykehus med en total utdanningsperiode på 12 år. Denne ordningen er godt i gang i Sjøforsvaret, og Hæren kommer nå etter. For Forsvaret er VAB-tjenesten også et viktig utgangspunkt for rekruttering til internasjonale operasjoner, som man kan søke til mot slutten av tjenesten.

Kjønnsfordelingen blant VAB-legene er dessverre langt fra likestilt per nå. På tross av en økende andel kvinnelige leger, har bare to kvinner i Norges historie tjenestegjort som VAB-leger til nå. Dette vil endres f.o.m. 2023 når Forsvaret fritt kan kalle inn jenter som er ferdige på studiet, men det er ingenting som tyder en endring før den tid.

Ikke konkurransedyktig

Noe av årsaken til at færre kvinner og få leger totalt sett søker seg mot ordningen kan ligge i mangelen på konkurransedyktige vilkår sammenliknet med sivile legejobber. De aller fleste VAB-legene er kalt inn til pliktig tjeneste. Tjenesten er regnet som en fast ansettelse, men man oppnår allikevel ikke pensjonspoeng. Lønnen er i dag er 13-14 % lavere enn i turnustjenesten, og enda lavere om man sammenlikner med startlønn for LiS ved sykehus. Tjenesten kan bli godkjent som veiledet tjeneste dersom man søker individuelt til Helsedirektoratet, men dette er en til dels langdryg byråkratisk prosess. Ifølge sjefen for Forsvarets sanitet, Admiral Sommerfelt-Pettersen, burde tjenesten være mulig å få godkjent som en del av en hvilken som helstspesialisering.

Modent for forbedringer

VAB-legene er organisert i Yngre legers forening. Ylfs arbeidsprogram sier at man ønsker å gå inn for en ordning med profesjonelle vervede leger med konkurransedyktige vilkår til erstatning for dagens ordning. Slik ordningen fungerer i dag, er det svært lett å komme unna tjenesten. De av legene som møter oppstilt første dag men som ikke er motiverte (mange endrer heldigvis mening etter at de kommer i gang), opplever dette som litt urettferdig. Mye forbedringsarbeid er dog gjort fra Forsvarets side de siste årene. Det har vært svært givende for troppen i år å oppleve det sterke fokuset på fysisk fostring, militære ferdigheter og ledelsesmodulen. Forsvaret prøver å gjøre det best mulig med bosted og reise. Forsvaret har prøvd å etterkomme ønsker om tjenestested, og for de fleste har dette gått i orden.

Uavhengig om man fortsetter nåværende ordning i forbedret utgave, eller om man går inn for en frivillig ordning, så er det åpenbart et behov for mye mer informasjon ut i studentmassen om hva tjenesten kan tilby den enkelte. Per dags dato er Forsvares Sanitet til stede på det årlige akuttmedisinske seminaret for medisinstudenter på Soria Moria. Noen studenter i Norge blir innkalt til én ukes informasjonskurs ila første året på studiet, som de senere kan trekke fra på tiden i tjeneste dersom ønskelig.

Ylf passer på oss VAB-leger og har i vår lagt press på myndighetene for å få revidert tjenesten. Årets tropp er svært takknemlig for det fokuset Ylf-styret har lagt på saken til nå. Forhåpentligvis vil Forsvaret se sin egeninteresse i og viktigheten av at tjenesten oppleves attraktiv for å tiltrekke seg de flinkeste legene. Det er ikke mye som skal til før vi tror mange vil se verdien av dette året. Dersom lønnsvilkårene blir konkurransedyktige, året godkjennes som spesialisering innenfor allmennmedisin, og Forsvaret likestiller og forbedrer kursporteføljen for alle VAB-legene, så er årets kull optimistiske på vegne av fremtidens vernepliktige kollegers tjeneste i kongens klær.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Som yrkestilsatt militærlege med redusert bundet arbeidstid (100% lønn for 18 timers uke) og som tidligere VAB tillater jeg meg noen kommentarer. Jeg er så gammel at jeg hadde min VAB-tjeneste etter den opprinnelige ordningen, med 6 ukers "vanlig" rekruttskole den første sommeren på studiet, for så å ha 5-8 ukers offiserskurs etter turnus, og deretter ni måneders tjeneste som lege. Denne ordningen gav Forsvaret kortere tid fra hver av oss som lege, men vi oppnådde samtidig erfaring som lignet mer på hva den vanlige vernepliktige hadde, og hadde nok et noe bedre grunnlag i basale militære ferdigheter. Vi var vanlige rekrutter, med dagpenger som menige, under rekruttskolen og kurskorporaler ("K" som gradstegn) med dagpenger som korporal under offiserskurset. Jeg er en av de relativt få som fikk min militære førstegangstjeneste som lege godkjent som sideutdanning til spesialiteten. I psykiatri var det etablert en praksis på at tjeneste som militærpsykiater i førstegangstjeneste kunne godkjennes som valgfri sideutdannelse, forutsatt at man fikk klinisk veiledning av spesialist i psykiatri. Jeg tror jeg var den nest siste eller noe sånn som gjorde det på denne måten (i 1997/98). Ut 1997 var det for øvrig slik at VAB, selv om vi hadde offisers grad, fikk tjenestetillegg som korporaler, altså den ordningen som Fenrik Stjernen ønsker. Dette var en ordning som var blitt innført etter at noen leger med kone og mange barn (tror knekkpunktet var mellom tre og fire barn) kom økonomisk bedre ut som korporaler enn som løytnanter. For det store flertall var det ikke slik, og ordningen ble reversert i 1998. Ordningen med korporals lønn virket nok også kontrarekrutterende på mange - skulle man tjene så dårlig kunne man like gjerne bli militærnekter og selv skaffe seg mer attraktiv, potensielt meritterende legestilling i sentrale strøk, tror jeg mange tenkte.

  2. Når det gjelder myten om at vi som er ansatt i 18-timers stilling har full lønn for halvt arbeid, som artikkelforfatteren hentyder til, så er det en sannhet med modifikasjoner. Vi får "full lønn" etter grad, men det er full offiserslønn, ikke full legelønn. Vi er stort sett direkteplassert i de lavere trinnene på stigene for major eller kaptein, med en årsinntekt på omkring 500.000. De fleste av oss har lite faste tillegg, eller øvelsestillegg. Time for time tjener jeg temmelig nøyaktig det samme i min militære stilling som jeg gjør i min halvstilling som overlege i et helseforetak. Så dårlig betalt er det ikke, men langt fra dobbel lønn, som det tilsynelatende kan se ut som utenfra.

  3. Mye vil alltid ha mer. For de av oss som fullførte tjenesten til 120 kr dagen og under noe mer ubekvemme bo og arbeidsvilkår så fremstår dette noe sutrete tross et positivt syn på tjenesten over alt. Med økende antall nyutdannede leger og mulighet til å hente inn begge kjønn (her burde det absolutt være likestilte forhold ift "urettferdigheten" ved å tjenestegjøre med plikt) kunne vell forsvaret droppe forskjellsbehandlingen mellom en ferdigutdannet snekker, mekaniker, ingeniør vs. leger og droppet VAB ordningen med særskilt lønn utover vanlig tjenestegodtjørelse . Greit nok at man utfører arbeidsoppgaver som krever kompetanse, men det utføres og av andre vernepliktige uten at disse skal kompenseres. Tjenesten som lege har flere fordeler i form av rang som offiser, mye bekvemt kontorarbeid innen normal arbeidstid, samt et godt kurstilbud nevnt i artikkelen, som og veier opp ift andre vernepliktige. Grunnlønn er nå en ting, mer interessant hadde det vært å oppgitt totalinntekt etter øvelsestilegg, overtid, subsidiertbolig, reisetilskudd og lånskompensasjon samt mulighet for å gå legevakter på si. Vil tro at denne lønnen nok er minst fullt på høyde med hva en turnuslege sitter igjen med. Å gjennomføre førstegangstjeneste er fremdeles en plikt i Norge og vil for alle det innebærer kunne føles som en urettferdig ordning med tapt arbeidsinntekt, karriereavansement og penjonsrettigheter, men noen kommer betydelig bedre ut enn andre og VABleger må vell kunne sies å være blant dem! Hva forsvaret er villig til å betale leger som gjør dette frivillig blir en annen sak, men at de har gode ordninger er det lite tvil om. Mvh ferdigutdannet lege og tidligere fenrik.