Nyheter > Fra foreningen

Foto: iStock.com/lvcandy

Statusrapportene fra Helsedirektoratet om turnustjenesten viser i år som tidligere at det fortsatt er mange som står uten turnusplass når alle plassene er fordelt. Legeforeningen og Ylf har i flere år jobbet for flere turnuslegestillinger for å kunne svare på et økt legebehov i fremtiden.

Tall fra søknadsrunden våren 2015 (de siste tallene som foreligger) viser 938 unike søkere fordelt på 456 turnusstillinger. Det totale antall søknader som ble sendt var 15 327, noe som tilsvarer at hver turnuslege gjennomsnittlig sendte ca 16 søknader. 42% av søkerne var menn. Videre vises det at ca 85% av den totale søkermassen oppga å ha norsk nasjonalitet, og av de resterende var 10% fra EØS-området og 5% hadde nasjonalitet utenfor EØS. (Rapporten viser til nasjonalitet og ikke statsborgerskap.) 40% av den totale søknadsmassen var utdannet i Norge, og 51% i EØS-området.

Beklageligvis inneholder rapporten enkelte feilrapporteringer som gjør at det ikke er mulig å lese antall søkere per helseforetak.

Hvem får jobb?

49% av dem som søkte turnusstilling fikk jobb, og blant denne gruppen var 39% menn. Hele 94% av de tilsatte turnuslegene oppga norsk nasjonalitet, og 69% av søkerne utdannet i Norge fikk jobb. Den resterende gruppen som ble tilsatt oppga alle nasjonalitet innenfor EØS-området. 39% av den totale søkermassen av leger fra EØS-land ble tilsatt.

Hvem får ikke jobb?

Rapporten anfører at 483 søkere ikke har blitt tilsatt i turnusstillinger. Vi vet imidlertid lite om denne gruppen, og har i flere omganger vært i dialog med Helsedirektoratet for å få kartlagt denne gruppen nærmere. Det rapporten kommenterer er at tallet for kvalifiserte søkere som ikke har blitt tilsatt, reelt er lavere. Det er flere grunner til dette, blant annet at det er søkere som ikke er cand.med. eller av andre grunner ikke er kvalifisert. I en av de tidligere rapportene ble gruppen som ikke ble tilsatt gjennomgått, og det kom her fram at det var 50 personer som hadde søkt i alle rundene etter ordningen ble søknadsbasert uten å bli tilsatt. Ingen av disse som hadde søkt i alle tidligere runder, søkte våren 2015.

«Vi forventer at myndighetene dimensjonerer spesialisthelsetjenesten etter de faktiske behov, og dette begynner med å øke antall turnuslegestillinger.»

- Anja Fog Heen -

Utvikling over tid

En av årsakene til at man gikk over fra loddtrekning til en søknadsbasert ordning var den stadig økende køen av ferdigutdannede leger fra Norge og Europa som hadde krav på turnusplass i Norge. Flere argumenterte for at man i hvert fall i en overgangsperiode burde øke antall turnusplasser for å håndtere køen som allerede hadde oppstått. Antall turnuslegestillinger har vært tilnærmet konstant siden søknadsbasert ordning ble innført, og det samme gjelder for antallet unike søkere. Det totale antall søknader som sendes inn har vært gradvis mindre siden oppstart av ordningen, men er fortsatt høyt. Videre ser man en prosentvis jevn nedgang blant antallet norskutdannede som søker. Antallet som ikke tilsettes i ordinær turnusstilling har også vært tilnærmet konstant i perioden etter at søknadsbasert ordning ble innført.

Disse analysene sammenlikner søknadsrunder fra hhv. vår mot hverandre og høst mot hverandre, da det er flere som uteksamineres svarende til turnusoppstart på høsten.

For få turnusplasser

Legeforeningen og Ylf har i flere år jobbet for flere turnuslegestillinger for å kunne svare på et økt legebehov i fremtiden og forventet pensjonsavgang blant dagens leger. Det er behov for minimum 150 flere stillinger for å kunne kompensere for dette. Norge gjør seg avhengig av import av leger fra utlandet, og har i dag en stor andel spesialister med spesialistutdanning utenfor Norge. Turnustjenesten skal fra 2017 innlemmes som første del av alle spesialiseringsløp i Norge, og vil til all sannsynlighet lukke for muligheten for leger utdannet i EØS med praksis integrert i studiet å begynne rett på spesialisering etter endt studium. Dette fører også til et økt behov for antall LiS-stillinger for å kunne svare på det nåværende og fremtidige legebehovet.

Vi vet for lite om gruppen som ikke får ordinær turnusstilling. Erfaringsmessig får en del turnuslegevikariater, noen går rett i LiS-stilling og andre finner seg annet arbeid i påvente av ny søknadsrunde. Tilbakemeldingen fra flere av våre tillitsvalgte som er involvert i ansettelsen av turnusleger, tyder på at det er en stor gruppe leger som er godt kvalifiserte, men allikevel er nødt til å søke i flere runder før de får turnusjobb. Dette fører til at en rekke leger blir forsinket i å påbegynne spesialisering. Det mener Ylf er faglig uholdbart og samfunnsøkonomisk ulønnsomt når vi samtidig har spesialist- og legemangel i Norge i dag. For få turnuslegestillinger har direkte konsekvens for antall spesialister vi utdanner i Norge. Vi forventer at myndighetene dimensjonerer spesialisthelsetjenesten etter de faktiske behov, og dette begynner med å øke antall turnuslegestillinger.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Det er gått 3,5 år siden første gang jeg søkte på turnuslegestillinger. Trodde det ville være bedre å ta et turnuslegevikariat enn å fortsette å jobbe som sykepleierassistent i påvente av en ordinær stilling. Men det viste seg at arbeidsgiverne ikke stoler på at man står ved det man lover og skriver under på, og de avskriver alle søknader fra de som har tatt turnuslegevikariater (det fikk jeg i alle fall beskjed om fra en HR-person som drev/driver med ansettelse av turnusleger et sted jeg ikke vil henge ut...Og som snudde seg og ansatte i ordinær stilling en person som fikk vikariatet som hadde fullverdiget min sykehustjeneste..! 'nough said.) Hvis alt går på skinner fra nå av for meg, så vil det ha tatt med FIRE ÅR å ta turnustjenesten. Spørsmålet er da: Er dette okei for legestanden?? For jeg kjenner flere som drar til utlandet for å spesialisere seg, og hvis man da blir værende der etterpå...hvor okei er dèt, egentlig? Det utvikler seg en trend med at yngre leger må migrere UT av Norge for å få jobbe. Ikke umulig at jeg slenger meg på, for jeg orker rett og slett ikke mer uvisshet og utsettelse av etablering av et liv. Langt innlegg, men moralen er: IKKE TA TURNUSLEGEVIKARIATER (hvis ikke du allerede har begynt å ta slike) :-/

  2. Jeg har satt i køen siden i fjor. Jeg er egentlig fra EØS-land, men er kvalifisert nok for å få turnusplass. Har søkt på flere runder, men det nesten ingen som ringer og kaller inn på intervju. Jeg er lei av ventingen. Jeg må ha mulighet for å bruke utdannelsen min!