Nyheter > Debatt og perspektiver

Som lege vil du møte pasienter med akuttpsykiatriske problemstillinger både på somatiske og psykiatriske avdelinger, og på legevakt. Med den nye Veileder i akuttpsykiatri som app får du enkelt og raskt tilgang på standardiserte retningslinjer. Veileder i akuttpsykiatri kan nå lastes ned gratis som applikasjon til smarttelefoner og nettbrett.

Veileder i akuttpsykiatri (VAP) er et klinikknært forslag til standardiserte retningslinjer for akutt vurdering og behandling av pasienter med akuttpsykiatriske problemstillinger. Leger ved Sykehuset Østfold har utarbeidet VAP, og det videre oppdaterings- og fagutviklingsarbeidet vil foregå i samarbeid med Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus og Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet Sykehus. 

Hvordan få oversikt i psykiatrilandskapet?

Under et diagnosemøte for alle legene ved psykiatrisk avdeling i Sykehuset Østfold høsten 2011, ble diskusjonene omkring behandling av akutt mani noe høylytte. Som relativt uerfarne leger i spesialisering, merket vi et behov for standardisering av tilnærming til og behandling av akuttpsykiatriske pasienter i vaktsammenheng der beslutninger bør tas raskt. Hvordan skulle vi ellers få oversikt over det diffuse psykiatrilandskapet vi hadde beveget oss inn i? Vi var to leger i spesialisering som delte tanken med vår veileder, som syntes dette var en glimrende idé. Vi laget så en plan for hvordan vi skulle gjennomføre arbeidet, og presenterte planen for avdelingssjefen ved psykiatrisk avdeling. Hun var ikke mindre entusiastisk, og dermed satte vi i gang. I perioden 2012-2013 utarbeidet 35 leger og to psykologer det som skulle bli VAP ved hjelp av nøye planlegging, studiedager, litteraturmøter og diagnosemøter.

Oppskriften var enkel: To leger i spesialisering og en overlege skulle ha ansvar for å utarbeide hvert sitt kapittel etter en standardisert oppskrift. De skulle følge overskriftene definisjon, årsaker/risikofaktorer, symptomer/tegn, systematisk tilnærming, differensialdiagnoser og akutt behandling/tiltak. Kildene var kun anerkjente lærebøker og guidelines.                                                                                                      

Fire leger i spesialisering og en overlege utgjorde redaksjonskomitéen, som redigerte de første utkastene noe før alle kapitlene ble fremlagt i plenum, uke etter uke. Her kom resten av legegruppen med konstruktive tilbakemeldinger som redaksjonskomitéen tok med i det videre arbeidet. Deretter ble det flere runder for å forbedre innhold, setninger og ordlyd før endelig godkjenning ble gjort av avdelingssjefen. Da var det klart for å kontakte dokumentasjonssenteret ved sykehuset, som hjalp oss med å lage den første utgaven av VAP; en perm i A6-format. 

Utbredelsen av VAP

Alle legene ved psykiatrisk divisjon i Sykehuset Østfold fikk denne utdelt. Men hvorfor skulle bare Sykehuset Østfolds leger nyte godt av VAP? Vi presenterte derfor VAP på LiS-lege lunsjen ved Psykiatriveka i 2013. Her ble VAP godt mottatt, og senere samme år kom det en reportasje om VAP i bladet Psykiateren. I 2014 solgte vi VAP permer i foajeen på den Nasjonale konferanse i akuttpsykiatri. Samme år kom det link til VAP fra www.helsebiblioteket.no og www.akuttnettverket.no

Det viste seg at arbeidet med oppdatering av permutgaven ble for omfattende, og vi ønsket derfor å utvikle VAP til app. I 2015 dro vi igjen til den nasjonale konferanse i akuttpsykiatri, denne gang med VAP som applikasjon på smarttelefoner/nettbrett på Windows plattform i tillegg til VAP-permene. Allerede i løpet av 2014 ble VAP ett av topp 10 nettsteder i Sykehuset Østfold og den 4. mest nedlastede helseapplikasjon i Norge. I 2016 ble VAP app også tilgjengelig på iPhone og Andriod smarttelefoner. Vi har fått en rekke positive tilbakemeldinger, og ikke bare fra leger i spesialisering, som VAP i utgangspunktet var tiltenkt. En rekke overleger ville også bruke VAP, og leger ved somatiske avdelinger og legevakten var også interessert. Pasienter med akuttpsykiatriske problemstillinger finnes mange steder!

Kvalitetssikret innhold og økt samhandling

I 2015 ble det innledet et samarbeid med Norges største akuttpsykiatriske avdeling, Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus, for å videreutvikle det faglige innholdet i VAP med tanke på økt kvalitetssikring. I tillegg innledet vi samarbeid med Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus for å kvalitetssikre psykofarmakologiske råd gitt i VAP. Høsten 2015 fikk vi tildelt kr 500.000 i innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst, da VAP i tillegg til fagutviklingen skulle brukes som en pilot for å se på muligheter for generisk utvikling av helseapper i Norge.

Det er nå nedsatt faggrupper av engasjerte og faginteresserte leger i spesialisering/psykiatere ved Psykiatrisk avdeling, Sykehuset Østfold og Akuttpsykiatrisk avdeling, Ahus. Det er laget samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og Ahus som er gjeldende tre år frem i tid, med forpliktelse om videre drift.  Vi ser for oss at VAP-appen vil kunne åpne muligheter for å føre det akuttpsykiatriske fagfeltet mot en mer enhetlig praksis nasjonalt. Dette håper vi å få til ved å la alle brukerne av VAP komme med tilbakemeldinger til innholdet, slik at vi kan få innspill fra klinikere i hele landet. Da kan faggruppene ved Sykehuset Østfold og Ahus ta disse tilbakemeldingene med i det videre oppdaterings- og fagutviklingsarbeidet. Vi har planlagt oppdatering etter kunnskapsbasert metode hvert eller annenhvert år. 


"Våre ambisjoner er å sikre en levende veileder inn i fremtiden som vil føre til økt kvalitet og sikkerhet i behandlingen av pasienter med akuttpsykiatriske problemstillinger både ved psykiatriske avdelinger, somatiske avdelinger og ved legevakttjenesten i Norge."

I tillegg til å føre det akuttpsykiatriske fagfeltet mot en mer enhetlig praksis, ser vi også potensiale for økt samhandling mellom leger fra psykiatrien og leger i somatikken, både innenfor og på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten. Våre ambisjoner er å sikre en levende veileder inn i fremtiden som vil føre til økt kvalitet og sikkerhet i behandlingen av pasienter med akuttpsykiatriske problemstillinger både ved psykiatriske avdelinger, somatiske avdelinger og ved legevakttjenesten i Norge. I tillegg vil det bli en mer ensartet opplæring for nye leger i spesialisering i akuttpsykiatrien, noe som vil gi legen raskere faglig sikkerhet. Dette håper vi vil kunne føre til økt rekruttering av leger til psykiatrien.

Til slutt vil vi si at det har vært gøy å være med på å utvikle faget på denne måten, først med videreutvikling til app, og dernest utvikling av et samarbeid med andre sykehus. Fremtiden vil gi svar på om vi skal ha flere samarbeidspartnere med på laget. Vi vil rette en stor takk til alle som har deltatt og vært støttende i utarbeidelsen av VAP-app. 

Faggruppen for Veileder for akuttpsykiatri. Fra venstre: Christine Esbensen (Ahus), Bruno Nightingale (Ahus), Gunhild Dalen (SØ, prosjektleder), Solvor Queseth (SØ), Guro Bræin-Kjellvik (SØ), Enrico Callegari (SØ), Andreas Skaug Hansen (SØ) og Inger Lise Gravaas (Ahus). Marianne Kvamsdahl (Ahus, ikke tilstede da bildet ble tatt, vil overta lederstillingen for faggruppen fra 2017).

Skaff deg appen!

Gå inn på AppStore (Iphone) eller Google Play (Andorid) og søk på Veileder for akuttpsykiatri. Det er gratis å laste ned og bruke appen!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer