Nyheter > Debatt og perspektiver

Feilaktig informasjon om hvordan individuelle arbeidsplaner har fungert ved Sykehuset Østfold har blitt presentert og gjentatt i Dagens Næringsliv de siste dagene. Som ansatte ved avdelingen det vises til, ønsker vi å korrigere inntrykket av at individuelle arbeidsplaner har ført til flere stillinger og mindre belastende arbeidstid.

Anne Biering, HR-direktør i Helse SørØst, påstår i Dagens Næringsliv 03.09.16 at tillitsvalgt Kristin Utne uttaler seg unyansert om arbeidstid. Hun viser til Sykehuset Østfold, hvor individuelle arbeidsplaner har vært testet ut ved akuttkirurgisk seksjon i noen år. Bierings påstander om individuelle planer gjentas i kommentaren "Monstervaktene" av Eva Grinde 06.09.16 i samme avis.

Eva Grinde har ikke snakket med oss ansatte, da hadde hun fått en annen versjon av forholdene ved seksjonen. Både Grinde og Biering bygger sine utspill på feilinformasjon.

I likhet med Biering, har vi også blitt fortalt at det er opprettet tre nye stillinger, fra 16 til 19, etter innføringen av individuelle planer. Dette medfører ikke riktighet. Ser vi gjennom historiske arbeidsplaner, finner vi at 18 leger i spesialisering var ansatt i 2013, før innføring av individuell arbeidtidsplanlegging. 

Tre av oss var på denne tiden leger i spesialisering ved avdelingen. Overgangen fra 18 til 19 stillinger kom først i årsskiftet 2015/16, to år etter innføring av individuelle planer. Den ekstra stillingen ble opprettet etter ønske fra ansatte om å gå bort fra 26 timer lange vakter. Nå har de ansatte legene i spesialisering maksimalt 19 timer lange vakter, men ikke færre vakter. 

Uforutsigbart

Tvert i mot har innføring av individuelle planer medført flere vakter. Det er viktig å påpeke at vaktarbeid er langt mer belastende enn annet arbeid som utføres på sykehuset. Konsekvensen har blitt mindre dagtidsarbeid og dermed mindre tid til utdanning i kirurgiske prosedyrer.

Vi er ikke enige i at individuell arbeidstidplanlegging er forutsigbar for arbeidstaker. Ved akuttkirurgisk seksjon har planene variert i varighet fra 8 til 52 uker. Arbeidsbyrden har variert fra plan til plan, likeledes timetallet. Den sist forelagte arbeidsplanen har rundt 60 timer hver 6. uke, en av planene primo 2014 hadde rundt 60 timer hver 5. uke, sommerplanen samme år hadde rundt 60 timer hver 4. uke, med inntil 4 arbeidshelger på rad.

Både Grinde og Beiring viser til behov for sesongvariasjon i bemanningen. Her har nok noen «glemt» å informere om at leger på de fleste norske sykehus allerede har egne sommerplaner med flere vakter for å dekke opp for ferie. Det er derfor ikke slik at det ikke tas hensyn til sesongvariasjoner ved avdelinger som bruker rullerende planer. Det må allikevel nevnes at antall innleggelser ikke går ned om sommeren, det finnes lite sesongvariasjoner i akuttmottaket.  

Brudd på vernebestemmelser

At en ansatt som tar ut pappapermisjon i tre måneder er satt opp på vakt, løfter Grinde som et problem. Vil ikke det rette være å skaffe en vikar disse tre månedene, heller enn å tvinge den ansatte til å jobbe inn tre måneder vakter med følgende høy vaktbelastning resten av året, for å kunne ta ut en permisjon han lovlig har krav på? Skal det samme gjøres for kvinner i svangerskapspermisjon; ett års oppsamlede vakter skal tas igjen når permisjonen er over?

Ingen av innleggene i Dagens Næringsliv nevner at de individuelle arbeidsplanene har vært så kompliserte at brudd på vernebestemmelsene har forekommet i hver eneste plan tillitsvalgte har blitt forelagt, på tross av betydelig økning i sekretærbistand til avdelingen for å planlegge arbeidstid.

At Biering og Grinde velger å fremheve en avdeling med kronisk høyt konfliktnivå, der flere av legene i spesialisering har sluttet etter innføringen av ny arbeidstidsplanlegging, er uforståelig. 


Jarl Hovland, overlege kirurgisk avdeling Østfold

Shakil Aslam, overlege kirurgisk avdeling Østfold

Willibord Klein, overlege kirurgisk avdeling Østfold

Anne Therese Reiersen, overlege kirurgisk avdeling Østfold

Arvid van der Hagen, overlege kirurgisk avdeling Østfold

Arild Sæther, lege i spesialisering i kirurgi, Sahlgrenska, tidligere LiS ved kirurgisk avdeling Øsfold

Eivind Warberg, overlege kirurgisk avdeling Østfold

Axel Bendiksby, overlege kirurgisk avdeling Østfold

Dhafer Malalla, overlege kirurgisk avdeling Østfold

Liljana Blecic, overlege kirurgisk avdeling Østfold

Eivind Westby, overlege kirurgisk avdeling Østfold

Britt Fritzmann, overlege kirurgisk avdeling Østfold og tillitsvalgt for overlegene ved avdelingen


Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Kristin Utnes innlegg er meget nyansert og troverdig, og gir et klart bilde av forholdene som legene og øvrig helsepersonell har å slite med. Dersom det virkelig forholder seg slik at Helse Sør-Øst RHF bestrider dette, så vitner ikke dette om annet enn at disse er mer opptatt av omdømmebygging, tåkelegging og bortforklaringer av fakta, enn selve formålet - nemlig forsvarlig pasientdrift.

  2. Legg merke til at alle de legene som har signert dette innlegget hvor LØGN fra arbeids"givers" (de kjøper vel strengt tatt vår kompetanse og arbeidskraft, altså kunder!), er overleger. Dvs sykehusleger med FAST JOBB. De som går vaktene det er snakk om, og de aller fleste som er i en situasjon hvor svangerskapspermisjon er aktuelt er leger under spesialisering, dvs IKKE FAST JOBB. Det sier jo noe om kulturen på sykehus. Man kan ikke tillate seg å påpeke brudd på arbeidstidsbestemmelser fordi man er REDD FOR Å MISTE JOBBEN SIN. Og med rette, det vet vi av erfaring. I et slikt arbeidsmiljø skal altså rett til vaktfrihet i 12 av 40 uker under svangerskap "avtales med arbeidskjøper".... I henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Latterlig! Vi har en arbeidskjøper som ikke har KUNNSKAP om våre arbeidsforhold. Om om kunnskapen var tilstede, ville den ikke bli tatt til følge. Av en eller annen grunn er leger en yrkesgruppe som nærmest hates av arbeidskjøper. Vi har måttet kjempe for rett til barnehageplasser for våre kolleger i PLIKTTJENESTE (turnusleger) fordi leger ved mange sykehus ikke ansees som "nøkkelpersonell"!!!! Hvem er da nøkkelpersonell? Det er altså spesialisthelsetjeneste vi snakker om her, ikke pleiehjem.