Nyheter > Fra foreningen

Har turnusleger rett til selv å bestemme tidspunktet for å komme tilbake for å fullføre turnustjenesten etter foreldrepermisjon? Denne artikkelen tar sikte på å gi et kort innblikk i noe relevant regelverk for å besvare spørsmålet.

Det følger av folketrygdloven § 14-9 at det i utgangspunktet er opp til den enkelte arbeidstaker å bestemme når permisjonen starter og slutter. For turnusleger oppstår spørsmålet om arbeidsgiver kan pålegge dem å vente til nærmeste 1. mars eller 1. september (ordinære oppstartsdatoer for turnustjeneste) før de får komme tilbake etter foreldrepermisjon – selv om permisjonen er over flere måneder før disse datoene.

Likestillingsloven

Likestillingsloven § 5 forbyr diskriminering på grunn av kjønn. Diskriminering på grunn av graviditet og permisjon ved fødsel eller adopsjon regnes som diskriminering på grunn av kjønn.

Ikke all forskjellsbehandling anses som diskriminering. Forskjellsbehandling er ikke i strid med diskrimineringsforbudet når den har et saklig formål, den er nødvendig for å oppnå formålet og det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere, jf. likestillingsloven § 6.

Forskjellsbehandling på grunn av graviditet, fødsel og adopsjon, samt foreldrepermisjon forbeholdt det ene kjønn omfattes ikke av unntaksbestemmelsen. Vernet mot slik forskjellsbehandling er tilnærmet absolutt.

Det skal legges til grunn at diskriminering har funnet sted hvis det er grunn til å tro at det har skjedd diskriminering, og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted. Dette følger av likestillingsloven § 27.

Det er dette vi jurister kaller «omvendt bevisbyrde». Vanligvis er det slik at den som påstår å ha en rettighet, også er den som må føre bevis for den påståtte rettigheten. Omvendt bevisbyrde betyr i arbeidsforhold at det ikke er den (altså arbeidstaker)som påstår at diskriminering har funnet sted som må bevise at den er diskriminert. Det er arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at diskriminering ikke har skjedd. Det er med andre ord arbeidsgiver som har bevisbyrden for at den påståtte diskrimineringen ikke har skjedd. En løs påstand fra arbeidstaker om diskriminering er ikke nok for at bevisbyrden går over på arbeidsgiver. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger (turnusforskriften)

I vurderingen av turnuslegers rettigheter er det viktig å kjenne til turnusforskriften. Det følger av turnusforskriften § 16 med henvisning til § 15 at sykehus, helseforetak og kommune skal samarbeide med turnuslegen om å legge til rette for at ventetiden mellom permisjonens utløp og tiltredelse i ny stilling blir så kort som mulig. Som veiledning til hva som menes med dette, er det utarbeidet et rundskriv til turnusordningen for leger (IS-6/2015). Rundskrivet finnes på Helsedirektoratets hjemmesider.

I rundskrivet presiseres det at arbeidsgiver må innrette vikariater og nye turnusstillinger på en måte som gjør det mulig for den turnuslegen som har hatt permisjon å returnere til turnusstilling når permisjonen er slutt. Det kan oppstå tilfeller hvor en turnuslege allerede er tilsatt i turnusstillingen for neste periode når permisjonen innvilges, slik at turnuslegen som går ut i permisjon risikerer å måtte vente på at stillingen blir ledig. Imidlertid understrekes det i rundskrivet at det bør tilstrebes at alle muligheter for tidlig gjeninntreden forsøkes, herunder vurdering av opprettelse av en ekstra plass for gjennomføringen.

Arbeidsgivere og turnuslegen må altså samarbeide om turnustjenesten. Arbeidsgiver har plikt til å gjøre det de kan for at turnusleger i foreldrepermisjon kan komme tilbake for å fullføre turnustjenesten ved permisjonstidens slutt. I vurderingen av om arbeidsgivere har gjort tilstrekkelige forsøk, er det viktig å huske likestillingslovens forbud mot diskriminering på grunn av kjønn.

Basert på innspill fra Legeforeningen, har rundskrivet blitt enda tydeligere på arbeidsgivers plikter til å forsøke alle muligheter til tidlig gjeninntreden. Det må etter presiseringen i rundskrivet forventes at arbeidsgivere i enda større grad nå er sitt ansvar bevist slik at turnusleger i foreldrepermisjon får komme tilbake for å fullføre turnustjenesten uten uønsket opphold.

Så tilbake til spørsmålet over: Har turnusleger samme rett som øvrige arbeidstakere til selv å bestemme når permisjonen slutter? Et forsøk på et enkelt svar er tja. Likestillings- og diskrimineringsombudet har vurdert at turnuslegen ikke selv kan bestemme den eksakte datoen for å komme tilbake. Men det er Legeforeningens vurdering at det skal mye til for at det ikke er i strid med likestillingsloven å pålegge turnuslegen ufrivillig ventetid av betydning. Se også denne artikkelen i Tidsskriftet for en utvidet diskusjon av problemstillingen.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer