Arbeidsliv

Foto: iStock.com/Dievo Cervo

Alle nyansettelser av LiS i utdanningsstillinger skal etter 1. juli 2015 være faste. Her er det du må vite om faste stillinger.

Sist oppdatert august 2018.

Utdanningsstillinger og vikariater

Etter 1. juli 2015 er det ikke lenger mulig å utlyse 4-, 5- og 6-års stillinger, men vikariater vil fortsatt kunne utlyses når LiS i fast stilling går ut i permisjon, f. eks. i forbindelse med svangerskap eller rotasjon til gruppe-I-sykehus. Vikariater under 6 måneder vil, som tidligere, ikke være nødvendig å utlyse. En LiS i fast stilling vil kunne konstitueres til overlege som tidligere. Den faste LIS-stillingen vil da bli utlyst som et tidsbegrenset vikariat.

Rangeringsbestemmelsene bortfaller

Tidligere har det vært slik at LiS rangeres etter ansiennitet når man gjennomgår søkere til 4-, 5- og 6-års-stillinger. Dette har nå bortfalt. Alle ansettelser, både når det gjelder faste stillinger og vikariater, skal f.o.m. 1. juli følge kvalifikasjonsprinsippet, slik det håndteres på turnuslege- og overlegenivå. Legeforeningen anbefaler fortsatt at tillitsvalgte er involvert i ansettelsesprosessen for å etablere ryddige prosesser på foretakene.

Konvertering av 4-, 5- og 6-årsstillinger

En LiS som går i en midlertidig utdanningsstilling har ikke krav på å få konvertert sin stilling til en fast stilling. Arbeidsgiver har likevel en tariffestet mulighet til å gjennomføre en konvertering uten at stillingen lyses ut.

Hvem kan søke på faste stillinger?

Alle LiS som har gjenværende tid til man er ferdig spesialist, kan søke på faste stillinger. Det betyr at LiS i midlertidige 4-, 5- og 6-års-stillinger kan søke faste stillinger på egen avdeling når disse utlyses. Dersom vedkommende får en fast stilling, vil 4-, 5- eller 6-års-stillingen som vedkommende allerede sitter på, utlyses på nytt – men denne gang som fast stilling. Det er derfor forventet en viss dominoeffekt av faste ansettelser når disse kommer i gang.

Ansettelsessted

Ansettelse i fast stilling som LiS er tilknyttet et helseforetak. Det skal fremgå av arbeidskontrakten og utdanningsplanen hvor spesialiseringen skal foregå til enhver tid.

Utdanningsplan

En LiS som ansettes i fast stilling skal ved kontraktsinngåelse få en utdanningsplan som tidsmessig stadfester når og hvor man skal ha relevant tjeneste. For en gruppe-II-ansatt LiS betyr det at han/hun ved ansettelse skal vite når og hvor gruppe-I-tjenesten skal gjennomføres. Utdanningsplanen er gjensidig forpliktende for begge parter: Arbeidsgiver forplikter seg til å gi LiS-en spesialisering innen normert tid, mens LIS-en forplikter seg til å gjennomføre utdanningsløpet. Lovfestede permisjoner, som foreldrepermisjon, vil fortsatt kunne tas ut på vanlig måte. Spesialiseringsperioden vil da forskyves i tid. Det er også åpning for at arbeidstaker kan ta ut andre permisjoner i avtale med arbeidsgiver.

Gruppe I-tjeneste og sideutdannelse

Den nye modellen innebærer at en LiS i fast stilling ved et helseforetak får permisjon fra sin stilling for å ta nødvendig tjeneste ved et annet helseforetak. Arbeidsgiveransvaret ligger der hvor legen til enhver tid tjenestegjør, men både «moder-helseforetaket» og samarbeidsforetaket har forpliktelse til å sørge for et best mulig og hensiktsmessig spesialiseringsløp.

Arbeidsforholdet

Den nye ansettelsesmodellen innebærer altså at en LiS ved fast ansettelse potensielt kan få to ansettelseskontrakter: En arbeidskontrakt med det sykehuset hvor man er ansatt fast og en tidsbegrenset kontrakt med det samarbeidende foretaket som eventuelt skal stå for sideutdannelsen og/eller gruppe-I-tjenesten.

Rotasjonsstillingene som er tiltenkt gruppe-I-LiS, har fått navnet «gjennomstrømningsstillinger» og kan ikke utlyses. Gjennomstrømningsstillingene forbeholdes Lis fra gruppe-II-sykehus som trenger gruppe I-tjeneste. Helseforetakene inngår samarbeidsavtaler seg imellom for å regulere dette.

Hva er en legespesialist?

Et utdanningsløp for en LiS i fast stilling er delt i to faser. Fase én består av selve utdanningsløpet, mens fase to utgjør den tiden der man har oppnådd spesialiteten og blir «legespesialist». Det fins en egen lønnskategori for legespesialisten som foreløpig er fremforhandlet til å ligge mellom høyeste LiS-lønn og laveste overlegelønn. Man oppnår denne lønnskategorien den første i måneden etter at man har fått sin spesialistgodkjennelse fra Helsedirektoratet.

Legespesialist-kategorien er ment som en midlertidig periode før man som LiS får en overlegestilling. Det er ikke mulig å utlyse legespesialist-stillinger. Betingelsene for arbeidsforholdet er stadfestet i arbeidskontrakten som man inngår i forbindelse med ansettelse i en fast LiS-stilling. En legespesialist må søke på overlegestilling. Ansettelse skjer etter kvalifikasjonsprinsippet.

En legespesialist har krav på opptjening til utdanningspermisjon og fri til deltakelse på kurs og kongresser på lik linje med overleger.


Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Her går det ikke frem hva som gjelder for LIS-spesialist som ønsker å søke LIS-stilling PÅ ET ANNET SYKEHUS. Er dette mulig, eller er nå alle LIS-stillinger forbehold leger som ennå ikke er spesialist? Hilsen Erik H. Strøm, overlege, avd. for Patologi, OUS-Rikshospitalet

  2. Hei.Lurer på om en kan bli konstituert i legespesialiststilling før en er godkjent spesialist? Er i fast LIS stilling. Dvs. at en da får vilkår som legespesialist mtp lønn, opptjening av overlegeperm, men bortfall av fordypningsdager. Mvh T

  3. Hva skjer med oss som har måtte avbryte gruppe 1, men blir møtt med at vi er overkvalifiserte til gruppe 2 og dermed ikke får tilgang til gruppe 1 lengre? Jfr "Rotasjonsstillingene som er tiltenkt gruppe-I-LiS, har fått navnet «gjennomstrømningsstillinger» og kan ikke utlyses. Gjennomstrømningsstillingene forbeholdes Lis fra gruppe-II-sykehus som trenger gruppe I-tjeneste."

  4. I kapitlene "Gruppe 1-tjeneste og sideutdannelse" og "Ansettelsesforholdet" henvises til: "den nye ansettelsesmodellen". Var det ikke rimelig med en utfyllende presentasjon av denne nye modellen overfor oss uinnvidde? Så langt jeg kjenner forholdene, hviler forutsetningene for ansettelse av LiS-leger på to essensielle forhold: Spekteravtalen og Ankedom av 29. oktober 2013: HR-2013-2247-A, på et bakteppe: Arbeidsmiljøloven. Med dette som redskap kunne man lett la markedet ordne opp i behovet for tilleggstjenester som gruppe-1-tjeneste eller andre spesifikke tjenestesupplementer, ved å utlyse enhver ledig hjemmel, primært som tidsbegrenset, med fortrinn for dem som i permisjon fra egen fast stilling kan vise til et spesialiseringsdrevet behov for slik tjeneste. Sekundært, om ingen slik søker viser seg, besettes stillingen fast. Dette krever ingen "ny ansettelsesmodell", kun etterlevelse av landets lover og ordninger, noe som nok ville være en smule nytt og uvant for vår kjære legeforening.

  5. Godt initiativ, men dette gjorde meg mer forvirret enn noe annet

  6. Dette er veldig interessant: Jeg er spent på hvordan dette skal foregå i praksis: Jeg vet at det finnes Gruppe-1 avdelinger som har fått vite dette, men som forbeholder seg retten til å vurdere om aktuelle LIS er egnet, og selv bestemme rekkefølge på ansettelse ut fra avdelingens behov.: "En LiS som ansettes i fast stilling skal ved kontraktsinngåelse få en utdanningsplan som tidsmessig stadfester når og hvor man skal ha relevant tjeneste. For en gruppe-II-ansatt LiS betyr det at han/hun ved ansettelse skal vite når og hvor gruppe-I-tjenesten skal gjennomføres. "