Nyheter > Aktuelt

Foto: iStock.com/scyther5

Legeforeningen og Spekter ble høsten 2014 enige om innføring av faste stillinger i helseforetakene. Avtalemalene for faste stillinger er snart klare.

Artikkelen ble publisert i Forum 3/2015.

Bakgrunnen for at Legeforeningen aksepterte at implementeringen av faste stillinger skulle skje snarest mulig og senest 1. juli 2015var at helseforetakene trengte tid til å forberede ny modell. Helseforetakene hadde behov for en full gjennomgang av dimensjoneringen mellom gruppe 1 og gruppe 2-tjeneste, samt å utarbeide samarbeidsavtaler mellom helseforetakene hvor det er behov for det. I tillegg lå det som en forutsetning i rapporten fra det partssammensatte arbeidet som ble gjort i 2011, at det skulle utarbeides maler for arbeidsavtaler som dekker både perioden under spesialiseringen og etter at legen er ferdig spesialist. Dette arbeidet er nå i sluttfasen, og etter det vi har fått opplyst fra Spekter skal de ha sendt ut de ulike avtalemalene for fast ansettelse av leger i spesialisering til helseforetakene.

Gode forutsetninger for å ivareta legene

Prosjektgruppen som var nedsatt av Spekter for å jobbe med implementeringen av faste stillinger, konkluderte med at det var behov for å justere modellen når det gjaldt hvor arbeidsgiveransvaret for legen i spesialisering skal ligge. Det spesielle med dette ansettelsesforholdet, er jo at legene vil kunne være avhengig av tjeneste fra flere helseforetak/virksomheter for å bli spesialister. Det er derfor viktig å regulere hvem som er ansvarlig for hva under hele spesialiseringsløpet, og at legen ikke taper sosiale rettigheter som følge av å skulle jobbe flere steder. Legeforeningen mener at den modellen som nå er valgt gir gode forutsetninger for å ivareta legene.

Den nye modellen for arbeidsgiveransvaret for fast ansatte leger i spesialisering, innebærer at legen ansettes fast ved ett helseforetak, og får permisjon når legen som et ledd i spesialiseringen tjenestegjør ved et annet sykehus/virksomhet. Legen ansettes midlertidig i det såkalte samarbeidsforetaket, og går tilbake til helseforetaket der vedkommende har sitt faste ansettelsesforhold når planlagt tjeneste er gjennomført. Når og hvor legen til enhver tid skal være for å sikre et effektivt utdanningsløp, skal følge av utdanningsplanen. Helseforetaket skal fremlegge utdanningsplanen for den enkelte lege ved inngåelse av arbeidsavtalen. Legeforeningen har i dialogen med Spekter vært opptatt av å sikre legens forutsigbarhet i utdanningsløpet, samtidig som det gis rom for fleksible løsninger som er tilpasset den enkelte både faglig og sosialt. Virksomhetene kan selv tilpasse/supplere arbeidsavtalen med tanke på individuelle og lokale forhold. 

Maler for tre ulike avtaler

Som en følge av dette er det utarbeidet maler for tre ulike avtaler som skal regulere ansettelsesforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og mal for en avtale som regulerer samarbeidsforholdet mellom helseforetakene. Hvilke arbeidsavtaler som skal brukes mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, avhenger av om legen skal gjennomføre hele spesialiseringen hos en arbeidsgiver eller ikke. Det er derfor utarbeidet følgende avtalemaler:

  • Mal for arbeidsavtale for lege i spesialisering/legespesialist (hvor hele spesialiseringen gjennomføres hos en arbeidsgiver)
  • Mal for arbeidsavtale for lege i spesialisering/legespesialist (hvor spesialiseringen gjennomføres hos flere arbeidsgivere)
  • Mal for tilleggsavtale for lege i spesialisering (midlertidig ansettelse hos samarbeidsforetak)
  • Mal for avtale om samarbeid om utdanning av lege i spesialisering (mellom helseforetak).

Legeforeningen har vært i løpende dialog med Spekter, og har gitt innspill til malene i to omganger. Spekter har tatt hensyn til noen av innspillene, men ikke alle. 

To faser

Avtalemalene legger til grunn at legen ansettes i en stilling bestående av to faser, der fase 1 utgjør den konkrete spesialistutdanningen og fase 2 er etter at legen er ferdig spesialist. Legeforeningen mener at det er unødvendig å dele ansettelsesforholdet opp på denne måten, men har ikke blitt hørt på dette. Overenskomstens del A2 mellom Spekter og Legeforeningen regulerer i § 2. 1 uansett legens tjenesteplikt, som angis å være legearbeid relevant for stillingen.Avtalemalene legger videre opp til at overgangen til fase 2 skjer den 1. i neste måned etter fremleggelse av dokumentasjon for godkjent spesialitet. Som en følge av lang saksbehandlingstid for spesialistgodkjenning, mener Legeforeningen denne overgangen skulle vært satt til et tidligere tidspunkt. Med denne løsningen, blir det viktig å jobbe for mer effektiv saksbehandling.

Når det gjelder hvilket arbeidssted som skal angis i arbeidsavtalen, henvises det til helseforetakets standardtekst om dette. Når det gjelder arbeidssted i spesialiseringsperioder ved samarbeidsforetaket, skal dette fremkomme av utdanningsplanen. 

Taushetsplikt

En viktig endring i utkastet til arbeidsavtalemalen, er at det opprinnelige forslaget om legens taushetsplikt i arbeidsforholdet er endret. Legeforeningen var veldig tydelige i vår motstand mot det opprinnelige forslaget. Det henvises nå til taushetsplikt etter de til enhver tid gjeldende lovregler for personell innen helsevesenet.

Når det gjelder den enkeltes rettigheter i arbeidsforholdet, er hovedregelen at i spesialiseringsperioder i samarbeidsforetaket følger legen den til enhver tid gjeldende overenskomst og tariffavtale som gjelder hos samarbeidsforetaket. Partene kan inngå avtaler som regulerer dette på andre måter.

Som en følge av endret modell for ansettelse i faste stillinger og for å sikre at legen ikke taper sosiale rettigheter som en følge av skifte mellom arbeidsgivere, er Legeforeningen i forhandlinger med Spekter om nødvendige tilpasninger av Overenskomstens del A2. De endelige endringene var ikke klare da dette ble skrevet. 

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer