Nyheter > Aktuelt

Legeforeningen og Spekter ble enige om den sentrale delen av oppgjøret 21. mai. Siden har vi avventet lokale B-delsforhandlinger og de avsluttende sentrale forhandlingene før effektuering av oppgjøret. I dag landet Akademikerne-Helse og Spekter den avsluttende forhandlingsrunden, og det er oppnådd enighet om alle trinnene i mellomoppgjøret 2021.

De innledende forhandlingene startet 16. april. Siden har Legeforeningen gjennomført sentrale og lokale forhandlinger i alle helseforetak, på Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital.

Uvanlig mellomoppgjør. Årets tariffoppgjør var et mellomoppgjør, men ikke et helt vanlig sådan. Normalt forhandler Legeforeningen lønnstillegg for leger i spesialisering sentralt, og lønnstillegg for overleger, medisinstudenter og forskere lokalt. Grunnet covid-19-restriksjonene ble partene høsten 2020 enige om å ta hele hovedoppgjøret i 2020 mellom sentrale parter. Vilkåret var at de lokale B-delene ble åpnet for forhandling av tekstlige elementer i mellomoppgjøret 2021. I årets mellomoppgjør har LIS-gruppen lønnsoppgjøret fastsatt i sentrale forhandlinger, mens det har blitt forhandlet lønn for overleger og enkelte andre grupper, samt tekst i B-delene ved de respektive helseforetakene. Legeforeningen er i lokale forhandlinger representert med tillitsvalgte fra både Ylf og Of.

Ved tidligere sentrale lønnsforhandlinger har Ylf endt omtrent på frontfaget, det vil si den fastsatte lønnsveksten i de konkurranseutsatte fagene. Tidligere i høst kom LO, YS og NHO til en enighet om at årets «frontfag» er på 2,7 %. Arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor, inkludert Legeforeningen, var tydelige på at vi forventet reallønnsvekst i dette oppgjøret.

Les mer her!

Årets oppgjør landet over frontfagsrammen, på 2,82%, på linje med en rekke andre organisasjoner i offentlig sektor.

Overheng. Ylf avtalte i 2020 en ny kompetansestige for leger i spesialisering. For å sikre denne trengte vi mer penger enn «rammen» i forrige oppgjør. Omlegging av lønnsstigen for LIS med tillegg ble beregnet til å koste ca 3,5%, noe som betyr at Ylf hadde med seg et «overheng» inn i årets oppgjør. Overheng er et begrep som benyttes når en part flytter virketidspunktet på oppgjøret for å sikre mer penger inn i oppgjøret. Da kan det avtales endringer som koster mer enn rammen for oppgjøret, med tilsvarende fratrekk året etterpå.

De fleste organisasjoner i Norge avtaler oppgjør fra 1. mai, og har derfor alltid med seg et overheng inn i de årlige lønnsforhandlingene. Legeforeningen er et unntak, som stort sett avtaler virketidspunkt fra 1. januar, og dermed ikke har med seg overheng inn i oppgjørene. - Vi visste at kompetansestigen ville medføre mindre å forhandle med i år, men opplevde at denne omleggingen var viktig og ønsket av Ylfs medlemmer. Den sikrer raskere lønnsprogresjon, og dermed flere år med høyere lønn. Dette er i tråd med kompetansekravene i ny LIS-utdanning, sier Ylf leder Kristin Utne til Yngreleger. Hun legger til: - Vi er fornøyde, forholdene tatt i betraktning. Vi opplevde en konstruktiv dialog mellom partene om beregningen av overhenget og størrelsen på oppgjøret. Vi endte opp med i underkant av 1,7 % til fordeling, og valgte å prioritere leger i kategorien over 4 år i dette oppgjøret, da disse fikk minst igjen ved omleggingen av kompetansestigen i forrige forhandlingsrunde.

Etter oppgjøret lønnsreguleres Ylfs medlemmer med følgende grunnlønnsøkning. Økning i vakttillegg og UTA kommer i tillegg:

  • Kategori 0-1 år: kr 5000
  • Kategori 1-2 år: kr 7000
  • Kategori 2-4 år: kr 7500
  • Kategori > 4 år: kr 16 000
  • Lokal kategori D: kr 20 000
  • Legespesialist: kr 20 000

Siden disse tilleggene er avtalt sentralt vil prosenten tillegget hver av kategoriene utgjør av lønnen variere mellom sykehusene; på sykehus med lavere grunnlønn vil tillegget utgjøre en høyere prosent enn ved sykehus med høyere grunnlønn.

Endringer i B-del. I tillegg til kronetilleggene har det tilkommet endringer i lokale B-deler som innebefatter Ylf-medlemmer i flere foretak, blant annet har en rekke foretak innført helligdagstillegg. Oppdaterte B-deler legges ut på Legeforeningens nettsider i løpet av de nærmeste dagene.

Tilleggene etterbetales fra 01.01.21. Ylf har derfor ikke et overheng med seg inn i neste års forhandlinger. Vanligvis etterbetales lønnsoppgjøret i september.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer