Nyheter > Aktuelt

Foto: iStock.com/janecampbell21

Engelske yngre leger har protestert kraftig mot en ny kontrakt (tariffavtale). Et reforhandlet forslag til avtale ble nylig stemt ned med knapp margin av legene, men med Brexit lurende i bakgrunnen og trusler fra ministeren om å tvangsinnføre avtalen uansett, ser det mørkt ut for endringer i legenes favør.

De yngre legene har vært i konflikt med de engelske myndighetene de siste årene om en ny arbeidskontrakt som helseministeren vil innføre. Den nye avtalen vil blant annet utvide ordinær arbeidstid for leger til kl 22 på hverdager og til kl 19 i helgene. Konflikten eskalerte tidligere i vår da legene streiket i seks dager, hvorav to dager affiserte alle akutte funksjoner. 

Etter nye samtaler mellom myndighetene og BMA (den britiske legeforeningen) i mai, ble det fremmet et nytt forslag til kontrakt. Ledelsen i legeforeningen stilte seg bak forslaget, men var dette noe medlemmene kunne akseptere? Spørsmålet om hvorvidt den nye kontrakten kunne godtas skulle stemmes over i medlemsmassen.

Ny kontrakt med forbedringer

Den reforhandlede kontrakten innebar strengere vern omkring helgearbeid, nattarbeid og pauser enn hva som var foreslått i den opprinnelige kontrakten legene streiket mot. Det nye kontraktsforslaget innebærer at legene skal betales helgetillegg om de jobber mer enn hver åttende helg. De skal jobbe maksimalt 72 timer i uken (mot 90 timer i den gjeldende tariffavtalen), maksimalt åtte vakter på rad (mot tidligere 12 vakter) og gå maksimalt fire nattevakter i strekk (mot ingen begrensning). Kontrakten skal etter planen innføres fra august, først blant anestesileger, deretter pediatere og psykiatere. Alle yngre leger inkluderes i løpet av 2017. 

Ikke godt nok for flertallet

I forkant av avstemningen sendte BMA sine mest sentrale skikkelser ut på en sykehusturné for å informere medlemmene om innholdet i den nye kontrakten. Håpet var at de yngre legene skulle støtte opp om, og stemme ja til den reforhandlede kontrakten. BMA mente at den nye kontrakten ivaretok de viktigste kravene deres, selv om den var langt fra ideell.  

Men resultatet fra avstemningen i begynnelsen av juli viste at kontrakten ikke var god nok for flertallet av legene. 52% stemte mot den nye avtalen. Totalt oppmøte var på 62%. Dette hårfine flertallet vitner om en splittelse innad i BMA, og gir ledelsen i BMA et mye mindre klart mandat enn det de ble gitt i forrige avstemning. Da ble legene spurt om de var klare for streik mot den originale kontrakten. Mer enn 98% svarte ja til dette.

Slagordet til BMA er «We are one profession», men de yngre legene i England er dessverre i øyeblikket mer delt på midten. 

Lederen for de yngre legene, Johann Malawana, hadde glødende frontet den nyforhandlede kontrakten, og valgte å gå av etter avstemningen som aviste den. Den nye lederen for BMA Junior Doctors Commitee, Ellen McCourt, har allerede fått kritikk for at hun ikke har frontet flertallets røst hardere og oppfordret til ny streik.

Foto: BMA

Lederen for de yngre legene Johann Malawana valgte å trekke seg etter at det nye kontraktsforslaget ble stemt ned.

Et opprør mot det etablerte?

Det er sannsynlig at prosessen og avstemningen de siste ukene har blitt påvirket av Brexit. Britene er i øyeblikket mer interessert i landets fremtid enn streikende leger, og flere har uttrykt at legene bør være fornøyde med kontrakten når man tenker på kaoset landet befinner seg i. Brexitkonflikten går også på tvers av partilinjene. Dette er trolig ugunstig for legene fordi de ikke lenger kan regne med støtte fra en hel opposisjon, men av mer fragmentert karakter. 

Folkeavstemningens knappe flertall for at Storbritannia skal melde seg ut av EU, har blitt tolket som en stemme mot det etablerte, uten en opplagt alternativ løsning. Det er godt mulig at utfallet i avstemningen om ny kontrakt også kan tolkes slik. For hvor går veien videre nå? I et kaospreget Storbritannia, er det få som tror at yngre leger klarer å få den oppmerksomheten og velviljen ute blant folket som trengs for å gå ut i enda en streik. 

Kompromiss eller krig?

Så spørsmålet er: Var det lurt med en avstemning om en reforhandlet kontrakt? Kompromiss er vanskelig å videreformidle til sine medlemmer, særlig når man tidligere har ildnet opp til krigsstemning blant medlemmene om en lignende avtale. De 48 % som stemte for kontrakten argumenterer med at dette er det beste man får til i dagens situasjon. De 52% som stemte imot, synes å mene at BMA fremstår som svake og lite kampvillige. Uansett har valgresultatet synliggjort en splittelse i medlemsmassen som vil være vanskelig å håndtere for BMA i tiden som kommer.

Det kan virke som om BMA har gått tom for virkemidler. De har blitt stående i spagat mellom politisk kompromiss og sine medlemmer. Helseminister Jeremy Hunt har sagt at kontrakten innføres fra august uavhengig av hva utfallet av avstemningen ble, og med et knapt flertall i avstemningen er det ikke overveldende støtte for en ny streik.

Slagordet til BMA er «We are one profession», men de yngre legene i England er dessverre i øyeblikket mer delt på midten. 

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer