Nyheter > Debatt og perspektiver

Helseminister Bent Høie ønsker å fjerne korridorpasienter fra norske sykehus. Flott, men hvordan skal vi klare det når eldrebølgen snart skyller inn og de nye sykehusene allerede har korridorpasienter fra dag én?

Teksten sto først på trykk i Klassekampen 4. mai 2016.

Det er mye som tilsier at behovet for sykehusinnleggelser vil øke sterkt med tida som kommer. Vi blir stadig eldre. Innen 2040 vil antallet 80-åringer dobles. Dette vil føre til en betydelig vekst av tunge brukere av helsetjenesten. Riktignok vil de eldre i framtiden muligens være friskere enn det de er i dag. Likevel vil en høyere forventet levetid føre til en økning i forekomsten av ressurskrevende sykdommer. Pasienter som tidligere sovnet stille inn av en lungebetennelse i en alder av 80 år, vil overleve dette og leve lenger. Fram til døden inntreffer mange år senere vil flere enn tidligere kunne utvikle demens, pådra seg hoftebeinsbrudd, få hjertesvikt og hjerneslag. Mye av dette kan håndteres godt i en velutviklet primærhelsetjeneste, men et økende behov for innleggelse i sykehus vil ikke være mulig å unngå.

En formidabel utfordring venter vår spesialisthelsetjeneste. Hvorfor framstår vi da så tafatte at vi bygger nye sykehus som til og med har vansker med å huse dagens pasientpopulasjon?

For trangt fra første dag

Dersom man googler ordet «korridorpasienter» kommer Kalnes opp som første alternativ. Dette er ikke tilfeldig. Det splitter nye sykehuset på Kalnes i Sarpsborg, som ble åpnet i november i fjor ble konstruert slik at det ikke skulle kunne huse korridorpasienter. Men Kongen hadde bare så vidt forlatt bygningen, før de første pasientene måtte stuves på gangen. «Dette skyldes innkjøringsproblemer,» sa Høie den gang.

Det spørs om han sier det samme nå. Sist uke slo nemlig ortopedene ved Kalnes alarm fordi de må brekke opp bruddene til pasientene sine – de har rett og slett måttet vente for lenge på en nødvendig operasjon. Alt fordi operasjonskapasiteten på det nye sykehuset er for liten. På en annen avdeling kom det noen dager senere fram at kreftsyke Ruth først ble innkalt tre måneder etter kreftbehandlingen skulle ha startet. Årsaken var igjen kapasitetsproblemer.

«Bare Israel og Tyrkia har kortere liggetid enn Norge.»

En lignende vise fikk vi høre fra vestsiden av fjorden også. I Telemark konkluderte fylkesmannen at sykehuset der ga uforsvarlig pasientbehandling da stort overbelegg i 2015 førte til alvorlige komplikasjoner og flere dødsfall. Sykehuset i Telemark er ikke nytt, men har slitt med kronisk overbelegg etter at det ble bestemt at sykehusene på Rjukan og Kragerø skulle nedlegges.

Nyere forskning viser at disse medieoppslagene ikke bør komme som noen overraskelse. Både pasienter og ansatte lider når sykehusene er for fulle. Studier har vist at en beleggsprosent i sykehus på over 92,5 prosent gir forsinkelser i pasientforløp, økt sykdom blant ansatte, mer sykehusinfeksjoner og, ikke minst, høyere pasientdødelighet.

Stigende beleggsprosent

I norske sykehus har beleggsprosenten vært sterkt stigende de siste tiårene. Mens andelen opptatte sykehussenger var 78 prosent i 1980 hadde den 20 år senere steget til 85 prosent. I dag er den nasjonale beleggsprosenten på hele 93 prosent, og flere sykehus har et enda større overbelegg. I 2014 hadde fem av Norges største sykehus et belegg på mer enn 100 prosent! Og i mellomtiden vokser skyggen til den kommende eldrebølgen i horisonten.

Det finnes flere løsninger på denne utfordringen. Og noen er mindre gode enn andre. Da Høie ble intervjuet av NRK i januar, sa han at han var klar over problemene ved de nye underdimensjonerte sykehusene. Løsningene han presenterte var å korte ned liggetiden til hver enkelt pasient for bedre å utnytte hver enkelt seng. Da hopper han elegant over det faktum at driften i norske sykehus allerede er effektivisert til det ytterste hva gjelder hurtige utskrivelser. Siden 1980 har gjennomsnittlig liggetid blitt halvert fra 10 til 4,5 liggedøgn. Av OECD-landene har bare Israel og Tyrkia kortere liggetid enn Norge, som ligger langt under det europeiske gjennomsnittet.

Likevel ser den negative utviklingen bare ut til å fortsette. Det mangler rett og slett insentiver for å unngå overbelegg. Full avdeling betyr jo jackpot for klinikkdirektøren ettersom avdelingens inntekt er aktivitetsstyrt. Jo flere pasienter, desto flere diagnosekoder og dermed mer penger i kassen. Da får det kanskje heller våge seg at avdelingen fra tid til annen blir overfylt.

I Storbritannia har man gjort noe med dette og satt 85 prosent belegg som en øvre grense for forsvarlighet. Et tilsvarende tiltak burde også være mulig i Norge. Ingen pasienter skal selvsagt nektes innleggelse, men økonomiske insentiver kan bidra til at det i høyere grad enn i dag vil være ugunstig med korridorpasienter.

Det er prisverdig at Høie vil fokusere på sykehusenes overbelegg og fjerne korridorpasientene. Et første steg på veien vil da være å bygge sykehus som ikke bare er store nok for dagens utfordringer, men også morgendagens. Neste steg er å ta pasientsikkerheten på alvor ved å innføre ordninger som sikrer en nasjonal beleggs-grense på under 85 prosent.

I pasientens helsetjeneste fortjener pasientene intet mindre.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. NPM, ISF, helseforetakene, de regionale og lokale, er jo årsakene til dette kaoset. I en årrekke er antallet senger redusert og liggetiden likeså i effektiviseringens ånd. Nå ligger det jamnt over 2-3 pasienter på korridor på de medisinske avd. på mitt eget sykehus. Samtidig økes lønninger og kostnadene øker, men ISF-satsene reduseres. Sykehusene er dømt til å gå med underskudd slik at det kan kuttes mere også neste år. Jaggu sa jeg markedsstyrt..... De regionale helseforetakene dikterer lønnsøkninger og lavere priser på hver innleggelse. Hele systemet er rigget fra dag én i mafiøs stil. Det hadde jo vært fint å drive sykehus, hadde det ikke vært for pasientene. For mange og for syke pasienter blir en voldsom administrativ og økonomisk utfordring....

  2. Betimelig og godt skrevet. Helt enig! Dette er nyheter om, og opplevelse av, en lenge forventet katastrofe og kollaps i helsevesenet. Det ser ut til å være en naturlov at når sykehus slås sammen, hovedsykehus bygges, reduseres antall kvalitets-sykehussenger og utrednings- behandlingskapasitet betydelig. Høie, og mange med ham, satser på at SAMHANDLINGSREFORMEN skal ta unna. De tror nok, oppriktig, at korridorpasientene kan behandles ute i kommunene, i DMS eller sykehjem. Også har de troen på at ytterligere redusert liggetid, ned mot 0-null, vil avhjelpe situasjonen. De, NPM, politikere og helsebyråkrater, har ikke nok innsikt til å se og forstå, at sykehusene i vår tid, ikke minst pga eldreølgen, er overfylte med pasienter som virkelig! trenger innleggelse, utredning og behandling av høy kvalitet. De trenger kvalitets-sykehussenger. Ikke utredning og behandling i primærhelsetjenesten. Uansett hva man gjør av opprustning og utbygging av DMS og sykehjem, forblir de i prmærhelsetjenesten. De vil ikke være i stand til å dekke annet enn en mikroskopisk del av økende behov for avansert spesialisthelsetjeneste. Vi som leger og medisinsk ansvarlige for denne elendigheten er selv ofte dypt skyldig i å ikke varsle uansvarligheten, høyt og tydelig. Mange ser jo tydelig at en ønsket karriere og avansement, raskt stopper opp hvis man sier tydelig ifra om uansvarlige forhold. Kfr varslersaken nylig ved våre to bauta-kolleger som virkelig sa ifra, Reinertsen i Sykehuset Innlandet Gjøvik, og Røise ved OUS. Det sitter alltid en medisinsk ansvarlig som tar ansvar for at uforsvarlige forhold kan fortsette. ALLE som er i en slik posisjon må sette foten ned, ta det virkelige ansvaret, og får stoppet dette. Uansett eventuelle konsekvenser for egen karriere. Lillehammer 5/6 2016 Torstein Valset pensjonert kirurg