Nyheter > Aktuelt

Yngreleger.no har snakket med fire leger om overtid og hvorfor det kan være så vanskelig å skrive ned hvor mye man faktisk jobber.

At leger ikke skriver all overtid de jobber er kjent. En undersøkelse utført av Ylf i 2017 viste at kun 22,5 % - altså mindre enn hver fjerde – av de spurte legene registrerte alle overtidstimene de jobbet. Grunnen til at man ikke skriver overtid er nok sammensatt. Noen opplever det som ubehagelig å skrive overtid, noen får beskjed om at «her på avdelingen skriver vi ikke overtid», mens andre igjen lar være fordi de da kan gå tidlig en annen gang.

Yngreleger.no har intervjuet fire leger på fire sykehus om overtid. Samtlige skriver overtid og fremhever viktigheten av at legene som gruppe gjør det - hvis ikke får man ikke dokumentert hvor mye leger faktisk jobber, og det er fare for ytterligere effektivisering, og dermed enda mer gratisarbeid. Samtidig legger de ikke skjul på at det er utfordringer knyttet til overtidsregistrening.

I dette blogginnlegget skriver Christer Mjåset om hva leger taper på ikke å skrive overtid.

Liva Svihus Klingen

LIS1-lege ved Oslo universitets sykehus

- Mitt inntrykk er at det ikke er ansett som helt stuerent å skrive overtid som LIS1-lege ved Oslo Universitetssykehus. Vi har fått beskjed om at dersom vi fører overtid, skal det avtales på forhånd. Jeg skriver likevel overtid så godt det lar seg gjøre, og så langt har jeg fått all overtid jeg har skrevet godkjent.

Har du noen gang opplevd ubehag knyttet til overtidskriving?

- Som ny på et sted og i første legejobb kan man fort føle at man jobber sakte i starten. Da kan det være vanskelig å skrive overtid fordi man kjenner på en følelse av at man "produserer" mindre per arbeidstime enn andre.

Noen leger har opplevd å bli pålagt begrensinger knyttet til føring av overtid. Hva tenker du om det?

- Det tenker jeg er med på å skjule hvor mye man som lege egentlig jobber. Dette bidrar til underrapportering av tid per legehode som faktisk trengs for å drive et sykehus.

I arbeidslivsundersøkelsen blant leger i spesialisering på sykehus fra 2017 svarte flere at de hadde fått beskjed om at de ikke kvalifiserte til å skrive overtid. Begrunnelsen var at de jobber for tregt, og ikke klarer få unna jobben på oppsatt arbeidstid. Hva er dine tanker om denne uttalelsen?

- LIS1 er en utdanningsstilling. Det er viktig at man kjenner sine begrensninger, tør å ta seg tid til å stille de spørsmålene man lærer av og som fører til best pasientbehandling både på kort og lang sikt. Jeg vil tørre å påstå at en slik beskjed i verste fall kan føre til at ferske leger lærer mindre og yter dårligere pasientbehandling.

Enkelte leger sier de ikke skriver overtid fordi de er usikker på fremtidig ansettelse. Hva tenker du om det?

- Jeg kan forstå en slik uttalelse, men samtidig tror jeg det er viktig å stille seg spørsmålet om man virkelig ønsker å ha en arbeidsgiver som vurderer deg utfra hvor mye overtid du skriver og ikke kvaliteten på det arbeidet du gjør. Dessuten tror jeg en arbeidsgiver som sier noe slikt skyter seg selv i foten og ikke nødvendigvis får de beste legene til å jobbe hos seg.

Beregninger Legeforeningen har gjort viser at norske sykehusleger jobber gratis i ca. 8,14% av arbeidstiden sin. Hva tenker du om det?

- Jøss, det er ganske mye! Det er utrolig trist, for da vet man ikke hvor mye legene jobber, og hva man må ta hensyn til når det skal beregnes hvor mye ressurser som skal gå til helsesektoren.

Christer Mjåset foreslår i et blogginnlegg at et alternativ kunne være at man stemplet seg inn og ut hver dag. Slik vil arbeidsgiver vite akkurat hvor mye legene jobber. Hva tenker du om det?

– Det hadde kanskje ikke vært så dumt. Da hadde man i alle fall fått god oversikt over antall arbeidstimer leger faktisk jobber. Det kan imidlertid kanskje føre til at sykehuset innfører strenge og rigide begrensninger knyttet til hva som er gode nok grunner til jobbe over tiden, og dermed gi mer dobbeltarbeid fordi påtroppende lege måtte tatt over flere "halvferdige" pasienter. Det er nok også noen som ville argumentert for at det da blir for enkelt å måle folk etter antall overtidstimer, og slik legge et større tidspress på den enkelte.

"Jeg kan forstå hvorfor enkelte leger ikke skriver overtid fordi de er usikker på fremtidig ansettelse, men samtidig tror jeg det er viktig å stille seg spørsmålet om man virkelig ønsker å ha en arbeidsgiver som vurderer deg utfra hvor mye overtid du skriver og ikke kvaliteten på det arbeidet du gjør."

- Liva Svihus Klingen

Ida Camilla Monn Birkhaug

LIS i indremedisin og hematologi

- På avdelingen der jeg jobber fører vi overtid når vi jobber overtid. Jeg får overtiden godkjent, men jeg har begynt å begrunne hvorfor jeg fører den slik at det kommer helt tydelig frem for arbeidsgiver – enten har jeg blitt pålagt arbeid utover oppsatt arbeidstid, eller så har jeg jobbet overtid som følge av arbeid som ikke kan utsettes til dagen etter av hensyn til pasientsikkerheten.

Gjentatte ganger har det vært tatt opp «overtidsproblematikk» på avdelingsnivå, med en generell tilbakemelding om at vi skriver for mye overtid. Jeg synes det er problematisk. Det fokuseres på at man fører for mange timer og at timeføringen i seg selv er et problem, og ikke det faktum at man må jobbe mer enn planlagt.

Ifølge arbeidslivsundersøkelsen blant leger i spesialisering på sykehus fra 2017, skriver 76,8% av de spurte legene at de ikke skriver all overtid. Hva tenker du om det?

- Mange har midlertidige stillinger og er redde for hvilket inntrykk de gir til arbeidsgiven ved å føre overtid. Noen steder får legene beskjed om at "man skriver ikke overtid her". En annen utfordring er at LIS-legene ikke kjenner rettighetene sine godt nok på gruppenivå. Derfor retter de seg etter det sjefen sier – fordi de er vant til å gjøre som de får beskjed om. I tillegg tror nok mange at de jobber saktere enn sine kollegaer, og at de dermed ikke “fortjener” betaling for overtiden. Det er selvfølgelig ikke riktig. Når man blir ansatt i en jobb er man vurdert som egnet for jobben og tilhørende arbeidsoppgaver. Et siste poeng er at leger har en høy faglig standard, og vi strekker oss langt for å oppfylle våre egne moralske krav. Dette trumfer noen ganger at man skriver overtid. Enkelte leger skriver ikke overtid fordi de er usikre på fremtidig ansettelse. Jeg tror det er en reel bekymring mange har. Nesten samtlige helseforetak har presset økonomi, og det er trist at man utnytter “svakeste ledd” på denne måten.

Beregninger Legeforeningen har gjort viser at norske sykehusleger jobber gratis i ca. 8,14% av arbeidstiden sin. Hva tenker du om det?

- Det tror jeg er helt riktig. Dette er “gratis” arbeid vi gjør fordi vi er så glade i jobben og faget vårt. Hvis arbeidsgiver presser oss for hardt og detaljstyrer oss, vil de miste dagens gratisarbeid og ekstrainnsats fra legene – det blir fryktelig dyrt.

"Leger har en høy faglig standard, og vi strekker oss langt for å oppfylle våre egne moralske krav. Dette trumfer noen ganger at man skriver overtid."

-Ida Camilla Monn Birkhaug

Per-Kristian Jensen

LIS1, UNN Tromsø

- Jeg skriver alltid overtid. Her godtas overtid dersom det er nødvendig etter klarering fra en overordnet, og så langt har jeg fått godkjent all overtid jeg har skrevet. Jeg har aldri opplevd noe ubehag knyttet til føring av overtid, men jeg har hatt leger jeg er tillitsvalgt for som har fått beskjed om at det på deres avdeling ikke er kultur for å skrive overtid. Da er det vanskelig å være den ene som skriver overtid, med frykt for at det vil kunne ha betydning for fremtidig ansettelse. Mange prøver å posisjonere seg for å kunne få stillinger i fremtiden, og dersom de skriver overtid vil de tape i konkurranse med de som aldri skriver overtid - og på den måten ser ut til å få mer gjort på kortere tid.

Ifølge arbeidslivsundersøkelsen blant leger i spesialisering på sykehus fra 2017, skriver 76,8% av de spurte legene at de ikke skriver all overtid. Hva tror du er årsaken til det?

- Jeg tror mange tenker at de jobber for tregt, eller at de har opplevd ubehag knyttet til det å skrive overtid. Gjennom studiet hørte vi flere eldre overleger fortelle at man skulle være dedikert til arbeidet sitt – og ikke tro at arbeidsdagen var over klokken fire! Noen tenker nok også at det er greit med en form for egenbestemt «flexitid».

Flere leger svarte i den samme undersøkelsen at de hadde fått beskjed om at de ikke kvalifiserte til å skrive overtid. Begrunnelsen var at de jobber for tregt, og ikke klarte å få unna jobben innenfor oppsatt arbeidstid. Hva er dine tanker om denne uttalelsen?

- Denne uttalelsen er helt urimelig. At startlønnen som lege er lavere enn for overleger, er vel blant annet fordi man ikke jobber like fort. De som sier dette har nok personalansvar og står ansvarlig for pengebruken. Dette er særdeles kortsiktig tankegang. Dersom en avdeling ikke skriver overtid, vil det ikke finnes noen dokumentasjon på at man trenger mer ressurser. Avdelingen blir dermed den første til å måtte kutte kostander dersom det skal spares penger.

Beregninger Legeforeningen har gjort viser at norske sykehusleger jobber gratis i ca. 8,14% av arbeidstiden sin. Hva tenker du om det?

- Det tror jeg er riktig, dessverre. Mange spiser lunsjen mens de jobber og tar ingen pauser i løpet av dagen. Dersom de i tillegg jobber overtid gratis, er dette med på å skjule det faktum at det definitivt er behov for mer ressurser.

Christer Mjåset foreslår at man kunne stemplet seg inn og ut hver dag, slik man gjør i mange andre yrker. Da vil arbeidsgiver vite akkurat hvor mye legene jobber. Er dette en mulig løsning?

- Det tror jeg kunne være et godt alternativ og en måte å registrere bruk av overtid. Enkelte avdelinger har allerede en form for ”flexitid” der man kan gå litt tidligere de gangene det er mulig, og så sitte over når det trengs. Dette kan godt løses med timebank.

"Dersom en avdeling ikke skriver overtid, vil det ikke finnes noen dokumentasjon på at man trenger mer ressurser. Avdelingen blir dermed de første til å måtte kutte kostander dersom det skal spares penger."

- Per-Kristian Jensen

Anonym grunnet «fryktkultur» på sykehuset der vedkommende jobber

LIS-lege i kirurgi

- Holdningen til overtid har variert på min avdeling. Etter at vi fikk ny leder er det nå aksept for at det føres overtid. Det hersker likevel fortsatt en kultur fra tidligere som sier at «vi er privilegerte som er i de jobbene vi er i, og at vi må ofre om vi ønsker å bli gode spesialister». Jeg skriver overtid, men jeg ser at mindre erfarne kollegaer har problemer med å føre det de faktisk jobber. Jeg har ikke opplevd ubehag knyttet til at jeg har ført overtid, og den har alltid blitt godkjent. Men på en annen avdeling på sykehuset har lederen signalisert at overtid er «forbudt», og muligheten til å føre overtid ble forsøkt tatt bort.

Jeg tror fryktkultur og en innstilling fra eldre kollegaer og overleger om at jobben du gjør kunne vært gjort raskere om du hadde vært mer erfaren, er en hovedårsak til at mange ikke fører overtid. Et annet poeng er at man ikke skriver overtid fordi man er usikker på fremtidig ansettelse. Særlig legene i midlertidige stillinger er utsatt. Etterhvert som det har kommet flere faste stillinger, opplever jeg at dette problemet har vært avtagende.

I arbeidslivsundersøkelsen blant leger i spesialisering på sykehus fra 2017 svarte 32% at de har blitt pålagt begrensninger i forhold til føring av overtid. Hva tenker du om det?

- Det er et veldig dårlig signal. Slik blir vi et offer for ytterligere innskrenkninger ettersom all tid vi faktisk jobber ikke blir dokumentert noe sted.

Flere leger svarte at de hadde fått beskjed om at de ikke kvalifiserte til å skrive overtid. Begrunnelsen var at de jobber for tregt og ikke klarer få unna jobben på oppsatt arbeidstid. Er det greit?

- Nei. Her har noen glemt hvordan det er å jobbe «på gulvet». Som følge av byråkratisering og «skjema-velde» bruker man mer tid på å utføre de samme arbeidsoppgavene som før, og det kan fremstå for arbeidsgiver at man jobber saktere fordi de ikke tar hensyn til alt merarbeidet som har tilkommet de siste årene. Det er ingen sykehusleger som jobber for tregt. Jeg tror alle strekker seg for å komme i mål med arbeidsoppgavene hver eneste dag. Utfordringen er at det er for få ressurser.

Beregninger Legeforeningen har gjort viser at norske sykehusleger jobber gratis i ca. 8,14% av arbeidstiden sin. Hva tenker du om det?

- Det er synd. Vi må få ned på papiret hvor mye ressurser vi bruker, og på den måten vise hvilke ressurser vi har behov for i fremtiden, slik at vi kan være med på å styrke det offentlige helsevesenet og ikke bare svekke det. Hvis ikke vil vi bare bli offer for ytterligere effektivisering, og da sannsynligvis også stadig mer gratisarbeid.

Tror du dette hadde blitt akseptert i andre yrkesgrupper, for eksempel blant jurister eller ingeniører?

- Aldri. Her hadde hvert minutt vært skrevet ned, enten som lønn eller til avspasering.


"Som følge av byråkratisering og «skjema-velde» bruker man mer tid på å utføre de samme arbeidsoppgavene som før, og det kan fremstå for arbeidsgiver at man jobber saktere fordi de ikke tar hensyn til alt merarbeidet som har tilkommet de siste årene."

- Anonym

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Endel flåsete påstander i det der. At overleger får høyere lønn fordi de jobber raskere er det dummeste jeg har hørt. De får bedre lønn fordi det er de som faktisk kan utføre den jobben som pasienten har behov av. At endel turnusleger bruker for lang tid i starten er ingen hemmelighet på noen sykehus. Dersom man bruker2 timer på en innkomst så blir 4-5pasienter fort en saftig overtid. Problemet for disse er at man ser noen av turnuslegene helt fint klarer sammearbeidsbelastning og være ferdig til kl 15.