Arbeidsliv

Nedenfor vil jeg helt summarisk peke på hvilke sakstyper som kan bringes inn for nemnda.

Det vil sprenge rammene for denne artikkelen å gå dypere inn i vilkårene, men for den interesserte leser er det mye relevant informasjon på Tvisteløsningsnemndas nettsider. I tillegg finnes anonymiserte versjoner av nemndas vedtak på sidene deres.

Gjennomgangen nedenfor bygger langt på vei på informasjon fra nemndas egne sider.

Les mer om Tvisteløsningsnemnda her!

Fritak fra nattarbeid

Arbeidstaker som regelmessig arbeider om natten har rett til fritak fra den arbeidstidsordningen som gjelder for arbeidstakergruppen, dersom vedkommende av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det og fritaket kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten, jf arbeidsmiljøloven § 10-2 andre ledd.

Redusert arbeidstid

Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller ­andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstids­reduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Retten til redusert arbeidstid innebærer at arbeidstiden kan reduseres for en bestemt periode, i form av ­kortere arbeidsdager, færre arbeids­dager per uke eller arbeidsfrie perioder i løpet av året, jf arbeidsmiljøloven § 10-2 fjerde ledd.

Permisjoner

Arbeidsmiljøloven gir i kapittel 12 rett til ulike permisjoner. Avslag på søknad om permisjon etter kapittel 12 kan bringes inn for Tvisteløsningsnemnda. Permisjoner etter arbeidsmiljøloven kapittel 12 er til dels ulike i den forstand at enkelte permisjoner har ­arbeidstaker ubetinget krav på­ ­(svangerskapspermisjon, omsorgs­permisjon, fødselspermisjon, permisjon ved barn og barnepassers sykdom, omsorg for og pleie av nærstående, militærtjeneste mv samt permisjon for å oppfylle lovbestemt møteplikt i offentlige organer), mens andre ­permisjoner forutsetter at permisjonen ikke er til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og ­personaldisponeringer (utdanningspermisjon og delvis foreldre­permisjon).

Fortrinnsrett

Arbeidsmiljøloven § 14-3 gir deltids­ansatte fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ­ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling. Fortrinnsretten forutsetter at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.

Fritak fra overtidsarbeid og merarbeid

Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 10-6 (10).

Fleksibel arbeidstid

Arbeidstaker har rett til fleksibel ­arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten, jf arbeidsmiljøloven § 10-2 (3). Retten til fleksibel arbeidstid omfatter ulike former for fleksibilitet i tilknytning til arbeidstiden. Avtale om fleksitid kan være en form for fleksibel arbeidstid. Ordningen gir arbeidstakeren mulighet til selv å avgjøre når på dagen arbeidstiden skal legges, innenfor visse rammer. Fleksitid kan også innebære at arbeidstakerne kan innarbeide ekstra arbeidstid som så kan avspaseres på et senere tidspunkt, i samråd med arbeidsgiveren. I noen tilfeller vil det være vanskelig å gjennomføre fleksibel arbeidstid uten vesentlig ulempe. Eksempler på dette kan være i tjenesteytende virksomhet hvor de ansatte må være tilstede av hensyn til brukerne, eller der arbeidstaker er omfattet av en turnusordning.

Fortrolige opplysninger

Arbeidsmiljøloven § 8-3 åpner for at arbeidsgiver pålegger tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt i forbindelse med informasjons- eller drøftingssaker etter arbeidsmiljøloven kapittel 8. Vilkåret for å pålegge taushetsplikt er at virksomhetens behov tilsier at opplysningene ikke bør gis videre. Arbeidsgiver kan også i særlige tilfeller unnlate å gi informasjon eller gjennomføre drøftinger dersom dette på det aktuelle tidspunkt åpenbart vil være til betydelig skade for virksom­heten. Virksomhetens tillitsvalgte eller en femtedel av arbeidstakerne kan bringe inn for Tvisteløsningsnemnda tvist om arbeidsgivers beslutninger om å på­legge taushetsplikt eller unnlatelse av å gi informasjon. Tvisten kan ikke bringes inn etter at de opplysningene beslutningen gjelder, har blitt offentlig kjent.

Stilling tilsvarende faktisk arbeidstid

Deltidsansatte som jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid de siste 12 måneder, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke lenger er behov for merarbeidet. Dette følger av ­arbeidsmiljøloven § 14-4a.

Bedriftsdemokrati

Tvisteløsningsnemnda har myndighet til å gjøre unntak fra lov og forskrifter om ansattes rett til representasjon i foretakets styrende organer. Nemnda har også myndighet til å etablere felles representasjonsordninger (konsern­ordninger) og avgjøre klager i forbind­else med valg til styringsorganene. Søknad om unntak kan fremmes av selskapet, et flertall av de ansatte eller lokal fagforening. For nemndas behandling av saker om ansattes rett til representasjon i styrende organ ­gjelder ingen frist. Valgklager på likevel være fremmet for valgstyret innen to uker fra det tidspunkt vedtaket er kunngjort for de ansatte.

Hvordan fremmes en sak for Tvisteløsningsnemnda?

Dersom du ønsker å fremme sak for Tvisteløsningsnemnda, kan det gjøres enten per brev eller per e-post. Hvis du sender e-post, brukes denne e-postadressen: post@nemndene.no.

Hvis du ønsker å sende per brev, bruker du denne postadressen: Tvisteløsningsnemnda, Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim.

Følgende opplysninger bør være med når sak oversendes til Tvisteløsningsnemnda:

 • Arbeidstakerens navn, adresse, telefonnummer og epostadresse
 • Arbeidsgivers navn, adresse og telefonnummer
 • Hva tvisten gjelder
 • Opplysninger om arbeidstakers ansettelsesforhold (stillingstittel, stillingsprosent, arbeidstid og arbeidsoppgaver)
 • På hvilken måte det omsøkte (fritak fra nattarbeid, redusert arbeidstid, fritak fra å jobbe utover avtalt arbeidstid, utdanningspermisjon mv) ønskes gjennomført
 • Hvilket tidsrom søknaden gjelder for
 • Arbeidstakers begrunnelse for søknaden

Legg dessuten ved kopi av:

 • Arbeidsavtalen
 • Arbeidstakers krav
 • Arbeidsgivers avslag
 • Annen relevant dokumentasjon (legeattest, møtereferater, mv.)

Klagerett

Nemndas vedtak kan ikke påklages, men tvisten kan bringes inn for domstolene etter at nemnda har fattet sin avgjørelse, jf det jeg allerede har sagt om domstolsbehandling.


Frist for å fremme sak for Tvisteløsningsnemnda

Frist for å bringe saken inn for Tvisteløsningsnemnda, er fire uker etter at arbeidsgivers avslag har kommet frem til arbeidstaker, jf arbeidsmiljøloven § 17-2 a (1).

I utdanningspermisjonssaker kan det fremmes sak senest fire uker etter utløpet av arbeidsgivers svarfrist etter arbeidsmiljøloven § 12-11 femte ledd dersom arbeidsgiver ikke har svart innen fristen, jf arbeidsmiljøloven § 17-2 a (2).

Artikkelen ble publisert første gang i Overlegen 1-2020 og er gjengitt med tillatelse.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer