Nyheter > Aktuelt

Foto: iStock.com/KatarzynaBialasiewicz

Årets lønnsforhandlinger er i gang. I år er det et såkalt hovedoppgjør. Det vil si at det både forhandles om et økonomisk lønnsoppgjør, og at tekstlige elementer i overenskomsten (tariffavtalen) kan endres.

Forhandlingene i sykehus gjennomføres i en sløyfe som består av fem trinn. Partene er Akademikerne/Legeforeningen på den ene side og arbeidsgiverforeningen Spekter/Helseforetakene på den annen side.

Trinn 1

Trinn 1 er forhandlinger om overenskomstens del A. Her fastsettes prinsipper, premisser og frister for de øvrige forhandlingstrinnene. I disse forhandlingene er Akademikerne helse part. Forhandlingene om del A er akkurat fullført. Et særlig spørsmål i disse forhandlingene har vært om nye virksomheter i Spekter-området skal forhandles samtidig med helseforetakene. Særlig gjelder dette Martina Hansens hospital og Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL). Partene er enige om at disse forhandles alene.

Trinn 2

Trinn 2 er forhandlinger om overenskomstens del A1 - de sosiale bestemmelsene (sykepenge- og foreldrepengerettigheter, rett til yrkesskadedekning, den femte ferieuke, pensjon mv.). Også her forhandler Akademikerne på vegne av Legeforeningen. De sosiale bestemmelsene skal være like for alle arbeidstakere i helseforetakene. Forhandlingene om A1 er avtalt gjennomført i løpet av april.

Trinn 3

Trinn 3 er forhandlinger om overenskomstens del A2. Her er Legeforeningen part. Avtalen inneholder minimumslønnsbetingelser for de ulike legegruppene (medisinstudenter med lisens, turnusleger, leger i spesialisering (lønnskategorier A-C), legespesialist og overlege) og andre lønnsbetingelser ( f.eks tillegg for doktorgrad). Legenes arbeidstidsregler og regler for inngåelse av tjenesteplaner er også en del av A2, i tillegg til blant annet regler om kompetanseutvikling, tjenestested, vaktarbeid, og regler om faste stillinger for leger i spesialisering. Forhandlingene om A2 er avtalt med oppstart 18.-19. mai.

Trinn 4

Trinn 4 er forhandlinger om overenskomstens del B. Disse forhandlingene gjennomføres på hvert enkelt helseforetak mellom de tillitsvalgte for legene på den ene side og helseforetakets ledelse på den annen. B-delene har bestemmelser som innholdsmessig griper over de samme momentene som i A2, men tilpasset til det enkelte helseforetaks behov. Her fastsettes i tillegg lønnsnivået for overlegene i det enkelte helseforetak. B-delsforhandlingene er foreløpig ikke avtalt, men vil starte opp etter at A2-forhandlingene er gjennomført.

Trinn 5

Trinn 5 i forhandlingsmodellen er avslutningen av forhandlingene. Her møtes Akademikerne og Spekter for å søke løsning på eventuelle gjenstående temaer eller B-deler hvor partene lokalt ikke har kommet til enighet. Dette kalles å lukke sløyfen. Det er først når alle 5 forhandlingstrinn er gjennomført at det skapes en overenskomst.

Når man ikke blir enige

Partene kan på hvert enkelt forhandlingstrinn definere gjenstående spørsmål. De sentrale parter kan også i trinn 1-3, samt i trinn 5, velge å bryte forhandlingene. Dersom partene ikke blir enige i trinn 4, vil de sentrale parter bistå lokale parter med siktemål å komme frem til enighet lokalt.

Hvis partene ikke blir enige vil forhandlingene gå til såkalt mekling. Da vil saken havne hos Riksmeklingsmannen, som i løpet av to uker skal forsøke å få partene til enighet. Dersom det ikke lykkes, blir det konflikt (streik eller lockout).

Forhandlingene for leger ansatt i Lovisenberg følger samme mønster.

Les mer om de gjeldende avtalene i denne artikkelen om avtaleverket.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Veldig fin og informativ artikkel!