Nyheter > Aktuelt

Torsdag 2. februar arrangerte Ylf samling for de foretakstillitsvalgte med tema arbeidsbelastning. Vi slo av en prat med to av deltakerne.

Torsdag 2.februar arrangerte Ylf samling for de foretakstillitsvalgte (FTV) på Gardermoen. De foretakstillitsvalgte er de øverste tillitsvalgtrepresentanter ved hvert foretak, og har viktige oppgaver i å ivareta samhandling og medbestemmelse opp mot arbeidsgiver på vegne av medlemmene (les mer om FTVs oppgaver nederst i artikkelen).

Det å være foretakstillitsvalgt er både morsomt og givende, men også krevende og utfordrende. Yngre legers forening ønsker at våre tillitsvalgte skal være godt rustet til oppgaven, og at de skal oppleve at de er en del av et nettverk av tillitsvalgte. Vi har mye å lære av hverandre. Derfor arrangerer vi samlinger for de foretakstillitsvalgte hvor vi tar opp aktuelle temaer eller tilbyr opplæring som for eksempel kommunikasjon eller medietrening. Hittil har vi hatt disse samlingene en gang i året. I tillegg møtes tillitsvalgte til tariffkonferanse og årsmøte med tilhørende vår- og høstkurs.

Arbeidsbelastning

Tema for samlingen denne gang var arbeidsbelastning. Arbeidsbelastningen, både på vakt og i det daglige, blir stadig større, og det er en prioritert oppgave for Ylf å arbeide for ordninger som sørger for at medlemmene ikke opplever for høy arbeidsbelastning. Til samlingen hadde vi invitert tre eksterne forelesere som belyste tema fra ulike perspektiver: Fredrik Jervell, bedriftslege i Statoil og tidligere foretakstillitsvalgt for Ylf ved St. Olavs hospital, fortalte om HMS-arbeid i Statoil. Ebba Wergeland, pensjonert forsker/lege i Arbeidstilsynet, snakket om arbeidstidsordninger og hvordan disse påvirker helse og yteevne. Til sist fortalte Audun Buseth, tidligere tillitsvalgt og nåværende hovedverneombud i Politiets Fellesforbund, om det arbeidet som har vært gjort for å bedre arbeidstidsordningene i politiet de senere årene. Dagen ble avsluttet med en felles diskusjon om hvordan vi skal arbeide videre med arbeidsbelastning innad i foreningen.

Inspirerende

Elisabeth Olstad og Torkild Skaar var blant deltagerne på FTV-samlingen. Mens Elisabeth (E) har vært med på alle foretakstillitsvalgt (FTV)-samlingene Ylf har arrangert, er det første gang for Torkild (T). 

Ylf:

Tema i år var arbeidsbelastning, hva synes dere om det?

E:

Veldig bra kurs. Engasjerende forelesere og sentrale tema.

T:

Det var aktuelt, lærerikt og interessant!

Ylf:

Hva føler du er viktigst vedrørende arbeidsbelastning og arbeidet videre om det? 

T:

Stå på kravene om kollektivt vern og jobbe mot innføring av kalenderplanlegging. Jobbe videre med hva som defineres som arbeid på vakt og sørge for bedre utdanning. Utdanning må prioriteres framfor drift dersom kvaliteten i spesialisthelsetjenesten skal opprettholdes. 

E:

Jeg tror at vi står overfor et veiskille der den nye generasjonen leger har andre holdninger til arbeidet og arbeidsbelastning enn den eldre generasjonen. Det er på tide at vi erkjenner at også leger er vanlige mennesker underlagt fysiologiske mekanismer som gjør at det verken er bra for oss eller pasientene våre å jobbe et døgn eller mer i strekk. Leger ønsker også tid med familie og venner, og i større grad enn tidligere er folk opptatt av fritida si. Jeg håper og tror at hvis vi oppnår trygge arbeidsforhold der leger ikke er bekymret for å gå tapende ut av kampen om det neste vikariatet, vil flere si ifra om at de ikke ønsker å jobbe i uforsvarlige arbeidstidsordninger.

Ylf:

Synes du FTV-samlingene har noe for seg? Vil du anbefale andre å komme på FTV-samling neste år? Hvorfor/hvorfor ikke? 

T:

Ja. Selvfølgelig. Viktig faglig arena, men også et viktig forum for å treffe andre tillitsvalgte og utveksle og ta lærdom av hverandres erfaringer.

E:

Absolutt! Jeg synes det er inspirerende og man lærer mye, både av forelesninger og diskusjon. FTV-rollen kan være veldig utfordrende, og man kan føle seg ganske alene når man må balansere mellom ønsker og behov medlemmene lokalt presenterer og politikken og retningen Legeforeningen som forening står for. På FTV-samling får man høre hvordan andre i samme situasjon løser utfordringene, det er utrolig mange dyktige FTV’er i Ylf!

Takk for praten! Da gjenstår det bare å ønske dere og andre FTV’er velkommen på neste FTV-samling. Vi gleder oss allerede! Og dere som ikke er FTV – ikke fortvil! Det er valgår i år – ta utfordringen og bli tillitsvalgt i Ylf! 

Elisabeth Olstad


Jobb: LiS i radiologi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø med 50% frikjøp for å være foretakstillitsvalgt for Ylf. Fast stilling i ca. ett år, etter mange år i tidsbegrenset utdanningsstilling

Tillitsvalgterfaring: TV siden januar 2013, vara FTV fra våren 2013 og fungerende FTV fra høsten 2014

Hvorfor FTV: Det var litt tilfeldig, jeg ble med i en arbeidsgruppe som jobbet med legers arbeidstid i UNN etter et tilsyn fra Arbeidstilsynet og syntes det var spennende. I den forbindelse sa jeg ja til å være vara FTV. Etter at FTV sa fra seg vervet tok jeg over som FTV.

Hjertesaker: Trygge og forutsigbare arbeidsforhold, rettferdig behandling av ansatte, ansvarlig bruk av skattepengene - pasientenes penger.

Foto: Sven Weum

Torkild Skaar


Jobb: LIS i akuttmottaket på St. Olavs hospital Øya, vikariat. Har permisjon fra fast stilling som LIS på St. Olavs hospital medisinsk avdeling, Orkdal Sykehus.

Tillitsvalgterfaring: HTV Ylf for Orkdal sykehus fra mai 2013. Vara-FTV fra juni 2016, og FTV fra august 2016.

Hvorfor FTV: Litt tilfeldig i grunn; jeg ble vara-FTV fordi daværende vara skulle rykke opp mens FTV var i fødselspermisjon, og så fikk plutselig fungerende FTV ny jobb.

Hjertesaker: Kollektivt vern og akseptable arbeidstidsordninger, vaktfritak for gravide, RegUt (Regionalt Utdanningsutvalg) og ryddige kontraktsinngåelser. 


Foto: Privat

Foretakstillitsvalgtes oppgaver

Som tillitsvalgt er man representant for medlemmene i møte med arbeidsgiver, og man er bindeledd mellom medlemmene og Legeforeningens sentrale organer. I et helseforetak har man flere nivåer av tillitsvalgte som møter arbeidsgiver på tilsvarende nivå. En avdelingstillitsvalgt opptrer på avdelingsnivå, klinikktillitsvalgt opptrer på klinikknivå og en foretakstillitsvalgt møter foretaksledelsen, dvs på direktørnivå. Den foretakstillitsvalgte deltar i drøftingsmøter og skal ivareta samhandling og medbestemmelse med arbeidsgiver, i tillegg til å inngå avtaler som omhandler lønns- og arbeidsvilkår på vegne av medlemmene. Dessuten skal man også passe på at tariffavtalene blir oppfylt av arbeidsgiver og at medlemmene ikke opptrer i strid med disse. Den som er foretakstillitsvalgt vil også bistå de øvrige tillitsvalgte, både med råd og veiledning og med direkte bistand når det er behov. Man har tett kontakt med Legeforeningen sentralt, særlig med avdeling for jus og arbeidsliv. De tillitsvalgte og arbeidsgiver skal samarbeide, og utenom forhandlingsperioden har man fredsplikt.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer