Nyheter > Aktuelt

Lars Magnus Aker

Ylf-leder Christer Mjåset er frustrert etter at samtalene med Spekter på nytt brøt sammen. - De driver et spill for galleriet!

Akademikerne Helse og Spekter har de siste to dagene sittet i samtaler for å forsøke å finne en løsning på konflikten. Det har ikke lykkes. 

Ylf-leder Christer Mjåset sitter i forhandlingsutvalget for Legeforeningen og er frustrert etter de siste dagers samtaler med Spekter:

– Jeg opplever at Spekter spiller et dobbeltspill, hvor de fremviser et forhandlingsbrev som et knapt døgn senere er i hendene på VG. Jeg har ikke inntrykk av at det er reelle forhandlinger, heller et spill for galleriet hvor hensikten er å fremstille seg som løsningsorienterte og rigge seg i forkant av en tvungen lønnsnemnd. I virkeligheten har ikke Spekter beveget seg en millimeter.

"Spekter velger å kjøre videre med konflikt – en konflikt som kan føre sykehusene inn i en langvarig krise."

- Christer Mjåset - 

– Spekter tviholder på full styringsrett gjennom individuelle planer som eneste løsning, selv om det finnes enklere, kollektive alternativer, sier Mjåset


– Selv med en løsning på bordet som hadde tatt hensyn til Spekters bekymringer om behov for forutsigbar planlegging, men innenfor en kollektiv ramme, velger Spekter å kjøre videre med konflikt – en konflikt som kan føre sykehusene inn i en langvarig krise. Det vil kunne påvirke rekruttering og kvalitet i tiden som kommer.

Ingen løsning

Etter samtaler mellom partene, viser det seg at det ikke er mulig å finne en løsning. I etterkant av at samtalene brøt sammen kvelden 27/9, har Akademikerne sendt et brev til Spekter (gjengis i sin helhet under). Her fremgår det at Spekter ikke har vært villig til å imøtegå Akademikernes krav om kollektive arbeidsplaner. Spekter har heller ikke villet gå med på andre mulige modeller Akademikerne har forelagt dem.

Spekter og Akademikerne er heller ikke enige om hva som vil kunne bli utfallet av en eventuell lønnsnemnd. Spekter har hevdet at tariffavtalen vil bli videreført i tråd med deres krav om prolongering, mens Akademikerne mener en lønnsnemnd ikke vil ha kompetanse til å fastsette en tariffavtale som inneholder unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser uten samtykke fra Legeforeningen. I så fall vil resultatet bli at arbeidsgiver må organisere arbeidet innenfor Arbeidsmiljølovens rammer.

Går mot tvungen mekling

Streiken fortsetter for fullt videre. Neste uke har streiken vart i 30 dager, og da møtes partene til tvungen megling. 

Brev sendt til Spekter fra Akademikerne 27/9


Vedr. sonderinger om sykehusstreiken

Det vises til Spekters brev av 25.09.16. Brevet inneholdt ingen nye elementer knyttet til vår bekymring for manglende kollektivt vern. Akademikerne valgte imidlertid å forstå brevet i beste mening, og møtte til samtaler i Spekters lokaler søndag 25.09.

Vi ble forundret over at vi ble kontaktet av VG 26.09. med spørsmål knyttet til brevet allerede før partene hadde rukket å møtes igjen. Dette skapte bekymring for at brevet ikke var et uttrykk for et reelt ønske om å finne frem til en løsning.  

Etter sonderinger mellom partene, fremmet Akademikerne et løsningsforslag som ble presentert i møte 27.09. Akademikerne foreslo en innretning som muliggjorde at vakter som var kjent ledige frem i tid ble dekket inn. Forslaget ville ivaretatt hensynene Spekter har fremført knyttet til udekkede vakter.

Spekter valgte i møtet nok en gang å presentere opplegg for individuelle arbeidsplaner utenfor lovens vernebestemmelser. Akademikerne har ved alle kontaktpunkter tidligere vært tydelig på at dette er uakseptabelt. Akademikernes standpunkt har støtte i en samlet norsk arbeidstakerbevegelse.

Akademikerne har i forhandlingene foreslått ulike modeller for å ivareta sykehusenes behov:

 1. Individuelle arbeidsplaner innenfor Arbeidsmiljølovens bestemmelser
 2. Individuelle arbeidsplaner, etter lokalt samtykke, utenfor Arbeidsmiljølovens bestemmelser
 3. Kollektive arbeidsplaner utenfor Arbeidsmiljølovens bestemmelser

Akademikernes siste tilbud fremsatt 27.09. løser problemet med udekkede vakter som kan oppstå i modell tre.

Spekter har hevdet at tariffavtalen vil bli videreført i tråd med deres krav om prolongering ved en eventuell nemndsbehandling. Akademikerne mener en lønnsnemnd ikke vil ha kompetanse til å fastsette en tariffavtale som inneholder unntak fra arbeidstids-bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven uten Legeforeningens samtykke.

Arbeidsgiver vil da måtte organisere arbeidet innenfor Arbeidsmiljølovens rammer. Spekter kan forhindre dette ved en reell drøfting av Akademikernes løsningsforslag, basert på de arbeidstidsordninger som fremdeles fungerer godt i alle landets sykehus.

 

Akademikerne beklager at partene etter tre uker med streik ikke har klart å finne frem til en løsning, og at tillitskrisen i sykehus har blitt ytterligere forsterket etter den siste tidens hendelser. 

 

Med vennlig hilsen

Akademikerne

Rune Frøyland

Leder Akademikerne helse

Spekter sendte 25/9 et brev til Akademikerne som ble inngang til nye sonderinger rundt konflikten. Spekters brev inneholdt flere diffuse forslag. Du kan se alle de foreslåtte punktene nederst i artikkelen.

– Det er ikke slik at disse punktene treffer våre problemstillinger direkte, men vi ser det som en anledning og en invitasjon til å diskutere problematikken med bredde, sa forhandlingsleder for Akademikerne, Rune Frøyland, til Dagens medisin i forkant av nye samtaler.

Her er punktene Spekter foreslo for Akademikerne som utgangspunkt for nye sonderinger, slik de ble gjengitt av VG:

 • Kortere maksgrense for ukentlig arbeidstid (eks. ned til 54 timer som for alle andre ansatte i helseforetakene)
 • Bedre sikring av hvile mellom vakter
 • Vern mot komprimerte arbeidsperioder (jevnere fordeling av arbeidstiden i hver arbeidsuke for den enkelte lege).
 • Vern mot mange sammenhengende uker med høy arbeidsbelastning
 • Arbeidsplaner skal settes opp på en kollektiv måte og etter drøfting med tillitsvalgte, og slik at den enkelte leges individuelle behov blir ivaretatt .
 • Klargjøring av viktigheten av at gravide, særlig i siste trimester, sikres vaktfritak når det er nødvendig.
 • En prosess mellom partene for at legenes arbeidstid på sikt skal organiseres innenfor arbeidsmiljølovens grenser.
 • Et lønnsoppgjør innenfor rammen på 2,4% og er innstilt på å innfri Legeforeningens krav på innretning og profil så langt det lar seg gjøre innenfor rammen, herunder å frafalle Spekters krav om lokale forhandlinger for overlegene.
 • At lønnstilleggene gis fra ordinært tidspunkt i 2016 (1. januar for Legeforeningens medlemmer, 1. mai for de fleste andre grupper), og ikke fra streikens avslutning som er det normale i streikesituasjoner. Dermed får disse lønnstillegg utbetalt for hele 2016, og ikke bare for perioden etter at streiken er avsluttet.
 • Forhandle om å styrke medvirkningsreglene ytterligere og diskutere ytterligere tiltak for å sikre forsvarlighet.
 • Tiltak for å sikre at legene registrerer og får utbetalt overtid.


Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer