Nyheter > Aktuelt

På Ylfs årsmøte 27. april skal det velges nytt Ylf-styre for perioden 2017-2019. Her er de foreslåtte kandidatene som har sagt seg villig til å stille til styrevervene:

Ylfs styre består av åtte personer: 1 leder, 1 nestleder, 1 yngsterepresentant og 5 styremedlemmer. Leder, nestleder og yngsterepresentant velges separat, mens de 5 styremedlemmene velges i en felles avstemning. Se Ylfs valginstruks for mer informasjon om valget.

Valgkomiteen har de siste ukene jobbet med å finne frem til egnede styrekandidater for årets valg. Det er kommet inn mange forslag, og her presenteres kandidatene som har sagt seg villig til å stille. Valgkomiteen vil presentere sin innstilling (sitt forslag til hvordan det nye styret bør se ut) om ettermiddagen 26. april i tilknytning til årsmøteseminaret i Sandefjord. Selve valget finner sted på årsmøtet dagen etter. 

Ylf-leder

Christer Mjåset

Christer Mjåset (f. 1973)


Leder, Yngre legers forening. Spesialist i nevrokirurgi.

Tidligere erfaring: Jeg har vært leder i Yngre legers forening siden april 2015. Jeg er også Sentralstyremedlem i Legeforeningen og leder av konfliktberedskapsutvalget i Akademikerne Helse. Jeg har tidligere vært Foretakstillitsvalgt i Oslo universitetssykehus og har permisjon fra en D-stilling ved Nevrokirurgisk avdeling der.

Stiller til valg fordi: Ylf er inne i en historisk periode der store endringer er på gang. Vi har fått faste stillinger for LiS, skal legge om hele spesialistutdannelsen vår og er samtidig oppe i en konflikt i Spekter-området der vårt kollektive vern står på spill. Samtidig har vi etablert yngreleger.no og jobber aktivt med å videreutvikle måten vi kommuniserer med medlemmene på. Jeg ønsker svært gjerne å fortsette dette arbeidet og stiller derfor til en ny periode som Ylf-leder.

Nestleder

Kristin Kornelia Utne

Kristin Kornelia Utne (f. 1982)


Lege i spesialisering, sykehuset Østfold

Tidligere erfaring: Utdannet ved Universitetet i Warszawa, cand. med 2011. Langvarig hovedstyremedlem og tidligere leder i Norskmedisinstudentforening. Foretakstillitsvalgt på sykehuset Østfold siden 2013 og styremedlem i Yngre legers forening siden høsten 2015. Leverer i disse dager en doktorgrad og er lege i spesialisering i indremedisin, med sikte på å utdannes til hematolog.

Stiller til valg fordi: Legers arbeidsforhold og spesialistutdanning er utfordret fra mange kanter. På tross av gode intensjoner har ikke sykehusene fått midler til å gjennomføre omleggingen til en ny spesialitetsutdanning. Det er derfor en risiko for at faglighet bortprioriteres i møte med press om rask utdanning av spesialister. Fremtidsvisjonen om en øking i antallet syke pasienter sammen med sviktende oljeinntekter medfører ønske om økt målstyring for å kontrollere om det finnes et lite område som stadig kan effektiviseres. Det legges planer for endringer basert på sviktende kunnskapsgrunnlag og tiltak evalueres ikke tilstrekkelig etter implementering. Med dette slutter vi å være lærende organisasjoner. Fagpersoners legitime spørsmål og uenighet i vedtak oppfattes som angrep på enkeltledere og rapporteres i for liten grad opp dit beslutninger tas. I det hele oppleves behovet for en sterk, samlende, tydelig, og konstruktiv Legeforening viktigere enn noen gang. Jeg håper at medlemmene har lagt merke til mitt engasjement for både foreningen og legers hverdag, og ønsker å bidra til at Yngre legers forenings og Legeforeningen forblir en viktig samfunnsaktør.

Yngsterepresentant

Valgkomiteen har fått inn tre forslag til vervet som yngsterepresentant i styret:


Marie Viel Møllersen

Marie Viel Møllersen (f. 1990)


Fastlegevikar ved Melhus legesenter, og samtidig LiS tilkallingsvakt ved Medisinsk avdeling St. Olavs hospital. Søker jobb som LiS i Nord-Norge til høsten.

Tidligere erfaring: Gjennom medisinstudiet leder for Linjeforeningen til medisin, styremedlem og underviser i Trondheims akuttmedisinske studentforening. Under turnustiden på St. Olavs var jeg tillitsvalgt og var bl.a. involvert i arbeidet mot å forbedre turnustjenesten. Deltatt på Ylf-kurs, samt tillitsvalgtkursene.

Stiller til valg fordi: Åpenhet, tydelighet og imøtekommenhet er blant noen av de egenskapene jeg ønsker å bidra med i et styre. Jeg er glad i organisasjonsarbeid, og brenner spesielt for et godt arbeidsmiljø og hensiktsmessig kommunikasjon. I lys av dette mener jeg det videre arbeid med implementering av faste stillinger, fremdeles er viktig. Faste stillinger skaper trygghet for både arbeidsgiver og arbeidstaker, noe som gir grobunn for et godt samarbeid på sykehusene. Samtidig vil faste stillinger bidra med å bekjempe hersketeknikk og fryktkultur. Når leger står sammen, står vi sterkere, og det øker muligheten for å påvirke politikerne. Økt medbestemmelse i helsevesenets hverdag er viktig. Et nærere forhold til ALIS - Allmennleger i spesialisering, tror jeg også vil bidra positivt.

Fredrik Svenskerud

Fredrik V. Svenskerud (f. 1985)


Turnuslege ved Sørlandet Sykehus Kristiansand, 2. termin. Uteksaminert UiB juni -16. 

Tidligere erfaring: Jeg studerte tre år jus ved UiB før jeg gikk over til medisin i 2010. Jobbet rundt 1 år på ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, siste året av studiet. Videre har jeg hatt fire spennende år i Rettshjelpsutvalget, Dnlf. I tillegg har jeg blant annet vært nestleder i Nmf Bergen. 

Stiller til valg fordi: Jeg ønsker å fortsette å bidra til og jobbe for den beste løsningen for fellesskapet. Sentralt de kommende årene vil være nytt spesialiseringsløp samt arbeidstidsbestemmelser. I tillegg mener jeg det er viktig med et økende fokus på gode og bærekraftige ordninger som ivaretar den enkeltes rettigheter og behov i et stadig mer konfliktfylt klima- herunder en fortsatt styrking av rettshjelpsordningen.

Eivind Westrum Aabel

Eivind Westrum Aabel (f. 1989)


LiS indremedisin, b-gren kardiologi, Sykehuset Innlandet HF Gjøvik.

Tidligere erfaring: Jeg ble ferdigutdannet 2014, gjennomførte turnustjenesten i min hjemby Gjøvik, og har vært LiS ved medisinsk avdeling på Gjøvik siden 2016. Jeg skal i mai delta på mitt fjerde landsstyremøte for Dnlf som delegat, første var som Nmf nestleder i 2013. Jeg har nå diverse varaverv for Ylf sentralt, i Helse Sør-Øst og er Ylf-representant i Oppland legeforening. I tillegg sitter jeg i nasjonal nemnd for overdragelse av fastlegepraksis, som Ylf representant.

Stiller til valg fordi: Helt siden jeg begynte i turnus, la jeg merke til hvor problematisk dagens helsevesen er organisert, styrt og driftet. Gjennom mine få år på sykehus har jeg bidratt lokalt, men jeg har hele tiden hatt størst motivasjon til å bidra nasjonalt. Turnustjenesten og arbeidsvilkårene var grunnen til at jeg begynte i Nmf i 2012, og jeg jobber fortsatt med forbedringen av turnustjenesten lokalt. I nyere tid er det spesialiseringsstrukturen som fanger mitt engasjement mest.

Andre foreslåtte kandidater til yngstrepersentantvervet: Marie Viel Møllersen

Styremedlemmer

Valgkomiteen har fått inn forslag om 10 kandidater som har sagt seg villig til å stille til valg som styremedlemmer:

Liz-Iren Hansen

Liz-Iren Hansen (f. 1978)


Lege i spesialisering ved Hematologisk avdeling på UNN, Tromsø, vikariat fram til 01.09.17

Tidligere erfaring: Turnus på St.Olavs Hospital avd. Orkdal. LiS indremedisin Finnmarkssykehuset Mars -15 til Mars -17, tillitsvalgt for LiS med.avd. samme tid. Vara FTV  januar -16 til Mars - 17.

Stiller til valg fordi: Jeg tror den tiden som kommer framover er svært viktig for å få forankret faglighet i fokus. Vi har en demografi som det må taes hensyn til, men samtidig må fagligheten stå i fokus uavhengig om man bor sentralt eller i distrikt. Den siste tiden har vist at Spekter og arb.giver forventer større styringsrett, og her anser jeg det som viktig at Legeforeningen framdeles kjemper for de kollektive rettighetene for sine medlemmer.

Håvard Ravnestad

Håvard Ravnestad (f. 1983)


LiS i hjartesjukdomar, Akershus universitetssykehus. 

Tidligere erfaring: Studert i Bergen. Turnus i Drammen / Hokksund. VAB-lege på Huseby leir. LIS i indremedisin og seinare hjartesjukdomar på Ahus frå 2012. Klinikktillitsvalgt frå 2014, FTV fom februar 2016. Leia KBU og streikekomitéen på Ahus i fjor.

Stiller til valg fordi: Yngre legar sine arbeidstakarrettar er under hardt press. Helsevesenet lir under at utviklinga i aukande grad vert drive av HR og Spekter. Konflikten i fjor er eit glimrande eksempel på dette. Stadig innsparingsfokus utfordrar våre tariffesta rettar. Me har nettopp lagt bak oss eit år med reallønnsnedgang. Det må me snu! I tillegg har Ylf hatt og må fortsetje å ha ei nøkkelrolle i arbeidet ned ny spesialiststruktur. Ylf er ein fantastisk flott organisasjon. Desse viktige sakene er nokre eksempel som illustrerer kvifor eg har svært lyst til å bidra i Ylf sitt styre. ...dessutan: styret treng nokon som skriv nynorsk.

Anniken Riise Elnes

Anniken Riise Elnes (f. 1983)


Lege i spesialisering i pediatri ved Oslo Universitetssykehus.

Tidligere erfaring: Jeg er utdannet cand.med. fra UiO (2009) og har helt siden turnustjenesten hatt et stort engasjement for utdanning, arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen. Mine tillitsverv for Ylf inkluderer TV for turnuslegene Helse Førde (2009-2010), ATV på Barneavdelingene ved SSE og Ullevål (2011-2015), vKTV Kvinne- og barneklinikken OUS og siden i fjor har jeg vært FTV ved Oslo Universitetssykehus. Jeg har i dag også verv som styremedlem i Oslo legeforening, sitter i styringsgruppen for implementering av LIS1 og i styringsgruppen for implementering av kompetansestyringssystem for LIS (Dossier) Helse Sør-Øst. Siden 2016 har jeg tatt deltidsstudier i helseledelse ved BI, og jeg har fullført Legeforeningens modul I-,II- og III-kurs (Fra tillitsvalgt til leder).

Stiller til valg fordi: Som FTV ved Oslo Universitetssykehus blir man involvert i mange sentrale fora og prosesser som ofte har nasjonale implikasjoner. En styreplass vil være viktig for å forankre og utnytte posisjoner samt drive saker fremover i tråd med Ylfs strategi.

Lorentz Linde

Lorentz Linde (f. 1984)


Lege i spesialisering, Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus. Vara FTV Helse Bergen.

Tidligere erfaring: Sjef Nordnæs Bataillon (Bergensk buekorps) 2003-2004. Avdelingstillitsvalgt, Artilleribataljonen, Hæren 2004-2005. Klinikktillitsvalgt Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus 2013-2015. Vara FTV Helse Bergen 2015- . Stiller til valg som FTV, Helse Bergen for kommende periode.

Stiller til valg fordi: Jeg anser tilstedeværelse av trygge og gode arbeidsmiljø ved landets sykehus som en av de viktigste faktorene for å skape det helsevesenet vår befolkning fortjener. Som lege i spesialisering er det å bidra som tillitsvalgt den ultimate måte å bidra til at de stadige endringer i arbeidslivet går i riktig retning, og nettopp av denne grunn engasjerer jeg meg i organisasjonen. Blant sakene jeg jobber med er nok mitt hjertebarn rettighetene til gravide leger. Dersom jeg blir gitt den tillit det er å bidra som styremedlem vil nok min mest potente evne være å bidra til engasjement innad i organisasjonen, gjennom å lage gode tillitsvalgt-kurs og treffpunkter for våre medlemmer. Jeg mener at trygge og kompetente tillitsvalgte er den viktigste faktoren for å få til godt samarbeid og legge til rette for gode løsninger lokalt, ved landets sykehus. Konflikt er vanskelig, men det er også viktig, når motpartens ønsker ikke kan aksepteres. Samtidig og parallelt med dette ønsker jeg nå å ha fokus på å se fremover, bygge bro og skape gode relasjoner til motparten, slik at vi på best mulig måte kan ta del i beslutninger som angår oss og vår felles arbeidshverdag.

Anja Fog Heen

Anja Fog Heen (f. 1983)


LiS i indremedisin, Lovisenberg Diakonale sykehus og stipendiat på indremedisinsk avdeling, divisjon Gjøvik, Sykehuset Innlandet.

Tidligere erfaring: Sittet i styret i Ylf siden -11, periodevis nestleder, leder av Turnusrådet siden -14, sentralstyremedlem i Legeforeningen fra -15, sitter i forhandlingsdelegasjonen i Spekter og Virke. Tidligere leder av Norsk medisinstudentforening.

Stiller til valg fordi: Som styremedlem i Ylf de siste seks årene, har jeg jobbet med flere store saker som fortsatt er uavklart. Spesielt gjelder dette innføringen av ny spesialitetsstruktur som trer i kraft høsten 2017, men også flere forhold knyttet til turnustjenesten og til høstens sykehuskonflikt. Jeg er svært motivert for å fortsette dette arbeidet og ønsker derfor videre styreengasjement. Ylf har vært i en overgangsperiode nå med tanke på kommunikasjon og etableringen av yngreleger.no. Det er fortsatt et stort arbeid som gjenstår for å få på plass enda bedre og tilgjengelig informasjon for medlemmene. Det ønsker jeg svært gjerne å jobbe videre med.

Shruti Sharma

Shruti Sharma (f. 1986)


Lege i spesialisering ved Avdeling for Fødselshjelp og kvinnesykdommer Ålesund Sjukehus.

Tidligere erfaring: Jeg fikk min første jobb som LIS oktober 2012. Før november 2012 var omme var jeg blitt avdelingstillitsvalgt. Derfra gikk veien fort til vara foretakstillitsvalgt, og senere foretakstillitsvalgt i Møre og Romsdal siden desember 2014. I nåværende valgperiode har jeg vært 1. vara til styret, men deltatt på samtlige styremøter siste året.

Stiller til valg fordi: Ved å være tillitsvalgt ser jeg at jeg har muligheten til å gjøre andres hverdag bedre. Med et styreverv vil man få muligheten til å gjøre det i større grad, og spesielt for de yngre leger som kommer. Utdanning av LIS og arbeidsbelastning er to viktige saker som opptar meg i stor grad.

Clara Bratholm

Clara Bratholm (f. 1985)


LiS pediatri, Drammen sykehus, Vestre Viken HF.

Tidligere erfaring: Turnuslegetillitsvalgt i Molde, lokalt tillitsvalgt på Barneavdelingen i Drammen. Siden 2015 yngsterepresentant i Ylf-styret og visepresident i European Junior Doctors (EJD). 

Stiller til valg fordi: Jeg har et brennende engasjement for sosiale rettigheter til yngre leger. Det er allerede krevende å etablere både karriere og familie. Derfor er det enda viktigere at vi som yrkesgruppe har et godt vern i den tiden vi kanskje er mest sårbare. Jeg vil fortsette å kjempe for vaktfritak for gravide leger i siste trimester, ammefri og permisjonsrettigheter. Europa påvirker vår hverdag gjennom helsepolitikk, spesialisteksamener og arbeidsvilkår. Gjennom vellykket internasjonalt arbeid i EJD, står Ylf godt rustet til å takle utfordringer fra et europeisk nivå. Denne erkjennelsen har gjort internasjonalt arbeid til et satsningsområde jeg vil jobbe videre med. Det er et privilegium å få kjempe for yngre leger over hele landet,og jeg håper å kunne fortsette med det.

Einar Vie Sundal

Einar Vie Sundal (f. 1982)


Lege i spesialisering, anestesi, Haukeland Universitetssykehus.   

Tidligere erfaring: Turnusteneste i Sandnessjøen (2010-11), VAB-lege i Forsvaret  (2011-12). Jobbet som LiS i pediatri og anestesi i Kristiansand (2012-16), og jobber nå på Anestesiavdelingen ved HUS. Av tidligere tillitsvalgterfaring har eg vært Leiar i Norsk medisinstudentforening (2007-08), medlem av landsstyret i Legeforeningen (2006-08), vararepresentant til Sentralstyret i Legeforeningen (2009-11), plasstillitsvalgt for Ylf på barneavd. og anestesiavd. Kristiansand og varahovedtillitsvalgt (fung. hovedtillitsvalgt deler av tida) for Ylf, SSHF Kristiansand.

Stiller til valg fordi: Eg stiller til val fordi eg meiner at eg kan bidra til å nå måla Ylf har om innflytelse på vegne av medlemmene. Eg kan bidra med kunnskap og engasjement, særskilt kring utdanningssaker, men også når det gjeld løn og arbeidslivsspørsmål. Eg er oppteken av å lytte til medlemmene og av å gje dei sterk og god representasjon i møte med arbeidsgjevar. Eg har erfaring med utforming og gjennomføring av politikk, og kan vise til gjennomslag både internt i Legeforeininga, overfor lokale arbeidsgjevarar, og på nasjonalt politisk hald.

Oda Solheim Hammerstad

Oda Solheim Hammerstad (f. 1985)


Lege i spesialisering i psykiatri siden 2013, jobber ved Gjøvik DPS poliklinikk, fra 01.09.17: Alderspsykiatrisk avdeling Sanderud.

Tidligere erfaring: Engasjert i politikk og samfunn siden ungdomsskolen. Elevrådsrepresentant og leder, fylkesleder i Operasjon dagsverk. Lokalpolitiker og folkevalgt i Gjøvik kommune siste 6år. Styremedlem i Oppland legeforening siden 2013, Hovedtillitsvalgt psykisk helsevern 2013-2017 og Foretakstillitsvalgt i Sykehuset Innlandet fra 2015 til dags dato.Ved siden av turnus og LIS-jobb, jobbet på Helsestasjon for ungdom i 5 år. Spiller fiolin i symfoniorkester hvor jeg også er styremedlem.

Stiller til valg fordi: Jeg er særlig opptatt av fordelingen av makt og ressurser i samfunnet. Alt er politikk. Vi som arbeidstakere må stå sammen for å oppnå best mulig arbeidsvilkår og ikke minst best mulig spesialistutdanning. Vi må ta faget tilbake, og da trenger vi et anstendig arbeidsliv. For Ylf ønsker jeg å bidra med helse- og arbeidslivspolitikk. Vi må fortsette det styret har jobbet godt for og videreutvikle arenaer for innflytelse, og ikke minst jobbe for endring av organiseringen i helsevesenet.

Guro-Marte Gulstad Mpote

Guro-Marte Gulstad Mpote (f. 1979)


Lege i spesialisering i infeksjonsmedisin ved St. Olavs hospital, Avd for infeksjonssykdommer.

Tidligere erfaring: FTV for Ylf ved St.Olavs hospital siden 01.03.2013. Styremedlem i Ylf siden 01.09.2015. Har arrangert flere lokale tillitsvalgtkurs, og er medlem i kurskomiteen hvor jeg sammen med Petter har hatt ansvar for å arrangere Ylf-kursene inkl FTV-samlingene. Leder arbeidsgruppe om arbeidsbelastning.

Stiller til valg fordi: I en tid med store omveltninger og høyt press opplever jeg at sittende styre har vært tydelig og saklig i sin fremtoning, og jeg ønsker å være med i dette arbeidet fremover. Ylfs tillitsvalgte må være kunnskapsrike og godt rustet i sitt verv, og da er opplæring og kursing sentralt. I tillegg er vi inne i et arbeid om arbeidsbelastning, et område det er viktig å sette søkelys på. Man kan sette fokus på saker i media, men for å få til gode løsninger kreves det dialog og konstruktivt samarbeid mellom partene.

Andre verv

I tillegg til nytt styre, skal det også velges personer inn i andre sentrale verv i foreningen, bla decisor, valgkomitemedlemmer og redaktør for yngreleger.no. Valgkomiteen vil presentere sine forslag til disse vervene under årsmøtet.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer