Nyheter > Aktuelt

ANSA fraråder nå norske studenter å studere medisin i Polen. Bakgrunnen er usikkerhet rundt hvorvidt disse studentene vil få autorisasjon etter endt studium, og dermed mulighet for å søke på norsk turnuslegejobb.

«Endringer i den polske medisinutdanningen vil gjøre at norske studenter som uteksamineres etter 1. januar 2019 ikke vil få autorisasjon i Norge», skriver ANSA, en organisasjon for norske studenter i utlandet, på sine nettsider.

Siden 2012 har alle medisinstudenter utdannet i Norge fått tildelt autorisasjon etter å ha fullført 6 års studier. Tidligere fikk man først tildelt autorisasjon etter fullført turnustjeneste. Endringen i 2012 medførte at alle som søker turnuslegejobb i Norge, må ha godkjent norsk autorisasjon. Har man studert i utlandet, vil det være et krav at utdanningen har ført frem til autorisasjon som lege i studielandet for å bli tildelt norsk autorisasjon. I forbindelse med at ordningen ble innført, ble det laget en overgangsordning for studenter som var i gang med studier i land som ikke gir autorisasjon etter studiet, men krever tillegg av praktisk tjeneste. Ordningen gjelder frem til 1. januar 2019.

Forslag til ny studiemodell i Polen

En rekke land i EU/EØS har ikke tilstrekkelig praksis i studiet til å bli godkjent for autorisasjon av Helsedirektoratet. Studenter som uteksamineres fra EU-landene Danmark, Irland, Island, Italia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Sverige og Storbritannia etter 1.1.2019 kan ikke regne med å få autorisasjon i Norge uten først å ha fått autorisasjon i studielandet, skriver ANSA. I Polen har man siden 2012 hatt et medisinstudium med en modell med integrert praksis: 5 år på universitetet, deretter 1 år med ren praksis. Etter disse 6 årene vil man ha rett på autorisasjon. Nå har den polske regjeringen foreslått å oppheve denne studiemodellen, men endelig vedtak er ikke fattet. Den nye modellen har språkkrav for å bli tatt opp i praktisk tjeneste som i praksis vil være nesten umulige for norske studenter å tilfredsstille. Dermed kan man som nordmann ikke regne med å få autorisasjon i Polen.

Norsk medisinstudentforening (Nmf) har vært klar over problemstillingen i siden april i år, og sendte da ut et medlemsbrev om situasjonen i Polen.


– Da problemstillingen først kom opp i april, var det preget av mye usikkerhet, og det tok noe tid å få bekreftet innholdet i forslaget og hvilke konsekvenser det ville få, forteller leder av Nmf, Rasmus Bakken.

– Vi valgte i april å gå ut med den informasjonen vi hadde, og opplyse alle våre medlemmer i Polen om de foreslåtte endringene og de trolige konsekvensene av disse. Samtidig har vi sammen med ANSA vært opptatt av å avklare om norske myndigheter ville kunne tilby «utjevnende tiltak» som ville gi hjemvendte nordmenn den praksisen de manglet for å kvalifisere for norsk legeautorisasjon.

Rasmus Bakken, leder av Norsk medisinstudentforening, følger situasjonen i Polen.

Bakken forteller videre at han har vært i kontakt med ANSA etter at de gikk ut og frarådet studenter å søke seg til Polen.


– Bakgrunnen for at ANSA nå går ut og fraråder studier i Polen, er at samtaler med Helsedirektoratet ikke har båret fram noen løfter eller grunn til umiddelbar optimisme med tanke på en løsning for studentene som uteksamineres etter 1.1.2019. De har ikke ny informasjon om hvordan saken står i Polen, forteller Bakken.

Kan ramme mange

Sett opp mot andre medisinstudiesteder i utlandet, velger nesten 1/3 av norske utenlandsstudenter å studere i Polen. Totalt befinner det seg rundt 1300 norske medisinstudenter i Polen. Anslagsvis vil den foreslåtte endringen kunne få konsekvenser for over halvparten av disse studentene.


– Autorisasjon som lege er en forutsetning for å kunne søke norsk turnus. Når autorisasjonstidspunktet nå flyttes tilbake til etter gjennomført turnus, betyr det at studenter i Polen vil måtte gjennomføre den polske turnustjenesten før de kvalifiserer for turnustjeneste i Norge. For å kunne gjennomføre en slik turnustjeneste på polsk stilles det krav til at turnuskandidatene behersker polsk på et avansert nivå, forklarer Bakken.


Hvordan følger dere denne saken videre?


– For oss er det nå viktig å få avklart hva som vil bli konsekvensene for dem som allerede er begynt på studiet i Polen, før disse endringene ble foreslått, forsikrer Bakken.

– De polske universitetene er interessert i å holde på utenlandske studenter ved sine internasjonale løp, da inntektene fra disse studentenes skolepenger inngår som en viktig del av universitetenes finansiering. Dekanene ved de polske medisinstudiene har samlet seg om å be polske myndigheter opprettholde løsningen med 5 +1 år for utenlandske studenter, og Nmf håper fortsatt at en slik løsning kan få gjennomslag.


Vil du anbefale kommende medisinstudenter å søke seg til Polen slik situasjonen er nå?


– Om man søker seg til medisinstudiet i Polen nå, må det være med utgangspunkt i at en tenker å gjennomføre polsk turnus. Det innebærer at man ved siden av medisinstudiene vil måtte legge mye arbeid inn i å lære seg polsk. Svært få av de norske medisinstudentene som studerer medisin i Polen i dag behersker polsk utover et meget basalt nivå når de uteksamineres. For nordmenn som ønsker å studere medisin i utlandet, og vende hjem for turnus og videre spesialisering, er det flere andre land som vil oppleves som bedre valg. Å basere studievalg på et håp om en framtidig løsning er ikke noe vi kan anbefale aspirerende medisinstudenter.


Helsedirektoratet avventer

Dagens Medisin skrev tidligere i vår om denne saken, og avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Anne Farseth, hadde da følgende å si:

– Vi er kjent med problemstillingen og forstår at dette skaper en usikkerhet for studentene. Så lenge det ikke foreligger noe vedtak eller mer konkret informasjon, kan vi ikke skissere tiltak som norske myndigheter kan iverksette.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer