Nyheter > Fra foreningen

Hva får det å si for deg som LIS? Det prøver vi å svare på her.

Legeforeningen og Spekter ble enige om tariffavtalens del A2 6. november. Siden har vi avventet de avsluttende sentrale forhandlingene før effektuering av oppgjøret. 4.desember landet Akademikerne og Spekter den avsluttende forhandlingsrunden, og det er oppnådd enighet om alle trinnene i hovedoppgjøret 2020, inkludert alle de lokale forhandlingene for de andre medlemsforeningene i Akademikerne.

Enighetene gjelder Spekters forhandlingsområder 10 - Helseforetak, samt 13 - Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital.

I forkant av den avsluttende forhandlingsrunden, har Legeforeningen og Spekter hatt dialog om praktiske endringer som følger av de avtalte endringene i tariffavtalens del A2, blant annet innplassering i den nye kompetansestigen for leger i spesialisering.

Under følger informasjon om praktisk gjennomføring av endringene som følger av oppgjøret.

Generelt

Årets lønnsoppgjør for LIS-gruppen vil være en kombinasjon av generelle kronetillegg for noen grupper (LIS1 og de som har kommet lengst i spesialiseringen), og tidligere opprykk til nytt nivå for andre grupper.

Virkningstidspunkt for endret modell og generelle tillegg til LIS er 1. juli 2020. Endring i sats for UTA og vaktlønn etterbetales fra samme tidspunkt.

Tilleggene gis også til leger som har sluttet i jobben i perioden fra virkningstidspunktet til avtalen ble underskrevet, 4. desember 2020.

Ingen lege skal settes i lavere nivå enn den lønnskategorien de har før omleggingen.

Lokale tillitsvalgte og ledelsen må gjøre nødvendige endringer i avtalens B-del for å tilpasse denne til endringene som er avtalt del A2, samt lage en plan for implementeringen av den nye kompetansestigen. Det sendes ut informasjon fra både Legeforeningen og Spekter om praktisk gjennomføring, og anmodes om at dette gjennomføres innen 1. februar 2021.

Det skal tas utgangspunkt i de opplysningene arbeidsgiver har registret, og oversikten skal forelegges tillitsvalgte for innspill. Tillitsvalgte og ledelsen må kontakte enkeltmedlemmer ved usikkerhet om innplassering.

Lønnsregulering for leger i spesialisering med virkning fra 1. juli 2020 gjennomføres som følger:

Andre punkter som er avtalt

Tid i spesialisering

-

 • «Med tid i spesialisering forstås tid i stilling som lege i spesialisering i sykehus.»

Intensjonen med denne bestemmelsen er at tiden som LIS1 i kommunen ikke inngår i kompetansestigen.

Når det gjelder leger som spesialiserer seg i spesialitetene utenfor sykehus gjelder fortsatt protokoll mellom partene av 16.09.08 hvor det fremkommer at:

Leger under spesialisering i allmennmedisin og som har obligatorisk sykehuspraksis i utdanningsstilling i helseforetaket, innplasseres lønnsmessig i kategori i henhold til overenskomstens del A2 § 5.4.4 basert på hvor mange år vedkommende har gjennomført av sin spesialistutdanning.


Ansettelsestid i tidligere spesialisering før oppnådd spesialitet teller med i samsvar med spesialistforskriften § 31 siste ledd, som pr vedtakelsesdato etter overenskomstens del A2 er inntil 3 år og 3 måneder.

 • «Leger som etter søknad ansettes i en annen spesialisering, plasseres lønnsmessig minimum basert på relevant tid i tidligere spesialisering, jf. spesialistforskriften § 31 siste ledd.»

Avtalen gir også rett til å opprettholde legespesialistlønn for leger som har en spesialitet og som starter ny spesialisering innenfor tilgrensende spesialiteter.

 • «Leger som er ferdig spesialist, beholder legespesialistlønnen ved ansettelse i stilling som lege i spesialisering i tilgrensende spesialitet.»

Merknad: Protokoll av 24. januar 2020 skal legges til grunn.


Med tilgrensende spesialitet vises til enighet mellom Spekter og Legeforeningen 24. januar 2020. Denne protokollen omhandler tidligere hoved- og grenspesialisering innenfor kirurgiske og indremedisinske fagområder.

Partenes intensjon var å sikre legespesialistlønn for leger som starter en ny spesialisering innenfor slike spesialiteter etter at de tidligere grenspesialiseringene er omgjort til hovedspesialiteter. I tillegg til dette har partene ment å dekke andre spesialiteter som oppfattes som tilgrensende. Dette må vurderes konkret, men eksempler på slike spesialiteter vil kunne være overgang fra indremedisin til akutt- og mottaksmedisin, eller overgang fra psykiatri til barne- og ungdomspsykiatri og vice versa.

***

Forskning

-

Forskning kan også inngå i utdanningsløpene, innenfor de rammene spesialistforskriften angir som godkjent tid i spesialiseringen.

Paragraf 5.3.7 Tillegg for doktorgrad:

 • Tidligere tekst: Dr. gradstillegg for leger som driver forskning
 • Ny tekst: Dr. gradstillegg

Intensjonen med endringen er å sikre doktorgradstillegg til alle som har doktorgrad/Ph.d., uavhengig av om disse driver aktiv forskning.

***

Foreldrepermisjon

-

 • «Leger i spesialisering som er borte fra arbeidet med rett til foreldrepenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger etter bestemmelsene i folketrygdloven, opprettholder lønn som om de var i arbeid i perioden

Det gjøres ikke fradrag for fravær som følge av foreldrepenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger. Endringen medfører at leger i spesialisering som er borte fra arbeidet med en av disse ytelsene, stiger i nivå som om vedkommende var i arbeid i stillingen.

***

Kostnader til kurs mv. for leger i spesialisering

-

Det er avtalt et nytt punkt 4.3: Dekning av kostnader til kurs mv. for leger i spesialisering.

 • Utgifter til kost-, losji og reise ifbm. deltakelse på nødvendige kurs for gjennomføring av spesialiseringen samt gebyr for uttak av spesialiteten for leger i spesialisering, dekkes av arbeidsgiver.

Legene skal på samme måte som tidligere søke utdanningsfond III om støtte til kurs. Egenandel fra utdanningsfond III dekkes fortsatt av den enkelte lege med mindre annet er avtalt lokalt.

***

Kompetanseheving

-

Paragraf 4.2.2 Permisjon til kurs, kongresser og møter

 • Gammel tekst: Overleger og legespesialist gis permisjon med full lønn etter arbeidsplan i inntil 10 dager per år til kurs, kongresser og møter. Den enkelte lege skal søke om permisjon så tidlig som mulig og leder vurderer det aktuelle kurs mv. i henhold til avdelingens kompetanseplaner/behov, jf. hovedavtalen § 44.

Merknad: Retten til fri med lønn (antall dager kommer ikke i tillegg til eventuelle tilsvarende bestemmelser i overenskomstenes del B).

 • Ny tekst: Overleger og legespesialist gis permisjon med full lønn etter arbeidsplan i 10 dager per år til kurs, kongresser og møter. Den enkelte lege skal søke om permisjon så tidlig som mulig og leder vurderer det aktuelle kurs mv. i henhold til avdelingens kompetanseplaner/behov, jf. hovedavtalen § 44.

Merknad: Retten til fri med lønn (antall dager kommer ikke i tillegg til eventuelle tilsvarende bestemmelser i overenskomstenes del B).

Intensjonen med endringen er å sikre overleger og legespesialister rett til 10 dager kurs/kongresser per år, ikke inntil 10 dager.

***

Medisinstudenter med lisens

-

 • Medisinstudenter med lisens gis et generelt tillegg på 1,7 %. Virkningstidspunkt 1. januar 2020.

***

Legespesialist

-

 • Alle legespesialister gis et generelt tillegg på 15 000 kr. Lokal minimumslønn økes tilsvarende. Virkningstidspunkt for lønnstillegget er 1. januar 2020.

Legespesialistkategorien skal etter årets hovedoppgjør også inkludere leger i midlertidige stillinger med godkjent spesialitet, med tilbakevirkende kraft fra 08. mai 2016.

***

Stipendiater

-

 • Stipendiater gis et lønnstillegg på 17.000 kroner. Lokal minimumslønn økes tilsvarende, der slik er avtalt. Virkningstidspunkt 1. januar 2020.

***

Leger med totallønnsavtale

-

 • Leger med totallønnsavtale gis et tillegg på 1,7 %. Virkningstidspunkt 1. januar 2020.

***

Øvrige medlemmer av Legeforeningen

-

 • Øvrige medlemmer av Legeforeningen gis et tillegg på 1,7 %. Virkningstidspunkt 1. januar 2020.

Noen foretak har en lokal regulert LIS D kategori for leger i spesialisering. Ansatte i denne kategorien vil får et tillegg på 1.7%.

Leger i midlertidige stillinger med godkjent spesialitet er noen steder innplassert i en lokal LIS D kategori, disse skal ha lønn som legespesialist med tilbakevirkende kraft fra 8.mai 2016.

***

Annet

I etterkant av oppgjøret har det kommet spørsmål om effekten av oppgjøret for leger som har tellende tjeneste etter gammel ordning, og om disse vil tape på overgang til ny lønnsmodell.

Jmf. spesialistforskriften paragraf 37, presisert i rundskriv, skal gjennomført spesialistutdanning telle med ved beregningen av samlet utdanningstid. Dette betyr at leger ikke skal tape på å bytte fra gammel til ny ordning. Leger som har tellende tjeneste fra allmennmedisin, forskning og lignende skal få dette tatt med inn i beregningen av utdanningstid, og tellende inn i kompetansestigen.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer