Blogg > Yngreleger-bloggen

Regionutvalgenes sammensetning fastsettes på Dnlfs landsstyremøte 24-26. mai. Du kan være med på å bestemme utfallet!

For å matche arbeidsgivers foretaksstruktur der alle helseforetakene (HF) i en region har det regionale helseforetaket (RHF) som organisatorisk og styringsmessig overbygning, etablerte Legeforeningen de såkalte regionutvalgene (RU) med virkning fra januar 2002. RU skulle primært jobbe ovenfor regional helseforvaltning (altså RHFet) og evt andre kontraktsparter på regionalt nivå. RHFet har ansvar for spesialisthelsetjenesten i regionen, inkludert de private avtalespesialistene.

I Legeforeningens lover § 3-8 2. ledd heter det i dag:

«Regionutvalget skal bestå av lederen for hver fylkesforening i regionen og én lokal representant for alle yrkesforeninger som ikke allerede er representert gjennom lokalforeningslederne. En representant skal dessuten oppnevnes av Norsk medisinstudentforenings avsnittsutvalg ved nærmeste medisinske fakultet.»


Dette betyr at alle yrkesforeninger skal være representert med en representant, og alle lokalforeninger skal være representert med sin leder, og at disse ledernes yrkesforeningstilhørighet vil blokkere andre fra samme yrkesforening i å komme inn i RU (selv om disse ikke nødvendigvis er tillitsvalgte i sykehus). Ylf (eller Of) vil derfor ha like mange representanter i RU (altså en), som de andre yrkesforeningene i Dnlf. Når tematikken som diskuteres i hovedsak knyttes til spesialisthelsetjenesten, blir ikke dette godt nok.

Svak representasjon

Troms legeforening har over flere år ment at representasjonen fra HFene inn i RU har vært alt for svak. Ylf og Of stiller etter dagens lover altså med kun én representant hver, mens alle regioner har en rekke HF, til dels plassert over et stort geografisk område, gjerne med svært ulike utfordringer og perspektiver. Hos oss i Nord-Norge er eksempelvis avstanden mellom Mosjøen i sør og Kirkenes i nord 120 mil. Da er det i praksis ikke mulig for la oss si foretakstillitsvalgt (FTV) for Ylf i UNN, og ha fullgod oversikt over utfordringene for sykehuslegene i Finnmark eller Sandnessjøen. Utvelgelsen av representantene inn i RU er også svakt forankret. Det er ikke etablert en tydelig valgordning – det legges bare opp til at fylkesforeningslederne i RU skal prate sammen og bli enige.

Regionutvalg Nord-Norge har møttes ca 2-3 ganger per år på sitt hyppigste, og nå har vi ikke hatt møte siden november 2014. Noe av grunnen til det, er at representasjonen fra sykehusene er for liten, og at møtene derfor ikke anses meningsfylte. En viktig oppgave har for eksempel vært å møte RHF-ledelsen til årlige dialogsamtaler om utfordringer og utsikter for spesialisthelsetjenesten i regionen. Svak representasjon fra sykehuslegene har imidlertid satt arenaen og vurderingene som fremføres der, i fare.

Troms legeforening har derfor tilskrevet Sentralstyret i Legeforeningen, og ønsket en endring av lovene som bedre vil ivareta representasjonen fra sykehusene i RU. Vi foreslår at alle HF i regionen skal bli representert enten ved FTV for Ylf eller Of fra hvert enkelte HF i regionen. For vår del betyr det at Finnmarkssykehuset HF vil være sikret en FTV inn i RU, fra Troms det samme, mens Nordland vil få to representanter med fordi de har to HF i sitt fylke (Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset). Vi mener dette vil gi en vesentlig bedre forankring av sykehusene inn i RU, noe som vil være ekstra viktig gitt diskusjonene rundt nasjonal helse- og sykehusplan, og de politiske endringene som vil kunne inntreffe på RHF-nivå om noen år. Vi mener også at RU på denne måten vil bli en møteplass for FTV i regionen, som man kan dra positive veksler på i en utfordrende hverdag som tillitsvalgt.

Støtte fra Sentralstyret

Sentralstyret sendte saken ut på høring i organisasjonen, og konkluderer etter dette med at intensjonene med forslaget er gode, og bør gjennomføres. De skriver videre at utviklingen i helseforetaksstrukturen de senere år går i retning av en stadig større grad av overordnet styring. Beslutninger som treffes på regionalt nivå vil derfor kunne ha stor betydning for medlemmenes arbeidsforhold i helseforetakene. Forslaget vil i større grad kunne ivareta at RU får kjennskap til viktige forhold i helseforetakene, og derigjennom sikre best mulig ivaretakelse av medlemmenes interesser.

Sentralstyret foreslår følgende endring i § 3-8 2. ledd (endringene markert med fet skrift):


§ 3-8 Regionutvalg
(2) Regionutvalg skal bestå av lederen for hver av lokalforeningene i regionen. Regionutvalget skal dessuten bestå av foretakstillitsvalgt fra enten underordnede eller overordnede leger ved alle helseforetak i regionen. FTV i de enkelte helseforetakene avgjør selv sin representant til regionutvalget. Regionutvalget består dessuten av én lokal representant for alle yrkesforeninger som ikke allerede er representert gjennom lokalforeningslederne eller foretakstillitsvalgte. En representant skal dessuten oppnevnes av Norsk medisinstudentforenings avsnittsutvalg ved nærmeste medisinske fakultet.


Er du enig med Sentralstyret og oss, er det viktig at du sier ifra og påvirker dine representanter i Landsstyremøtet i dagene før vi møtes på Soria Moria i neste uke! Der blir det garantert diskusjon!