Nyheter > Aktuelt

22. april er det valg i Ylf. Bli bedre kjent med kandidatene som stiller til valg her!

Kristin Kornelia Utne

.


Lege i spesialisering i: Hematologi

Arbeidsplass: Ahus, men permisjon de siste to årene som leder av Ylf

Stiller til valg som: Leder

Hvorfor stiller du til valg? - Da jeg stilte til leder i 2019 hadde jeg mange ambisjoner om både politisk og organisasjonsutvikling. Styreperioden ble ikke som forventet, da vi i mars 2020 måtte legge om arbeidsform og fokusområder på grunn av pandemien. Arbeidet i 2020 har handlet mye om å ivareta medlemmenes rettigheter under pandemien, holde seg oppdatert på det som skjer nasjonalt og å informere om dette nedover i organisasjonen. Det har vært svært tett kontakt med de foretakstillitsvalgte, men denne har foregått digitalt, i likhet med styremøtene som i stor grad vært digitale. Foreningen har jobbet mye politisk opp mot myndigheter/Storting, som er bra, men vi har i mindre grad fått drive tillitsvalgtsutdanning, politikkutvikling og ikke minst hatt for lite mulighet til å dra ut og møte medlemmene. Jeg håper å kunne bidra til at neste periode blir to år med særlig fokus på legers arbeidsmiljø -inkludert å jobbe for store nok sykehus til gode fysiske rammer for faget, å bedre spesialistutdanningen - forhindre regionalisering og sikre at den nye ordningen faktisk blir kompetansebasert, og videreutvikle og bedre tillitsvalgtsutdanningen – styrke tillitsvalgte i møte med arbeidsgiver lokalt.

***

Oda Kristine Sandli

.


Lege i spesialisering i: Gastrokirurgi

Arbeidsplass: Ullevål, Oslo Universitetssykehus

Stiller til valg som: Nestleder og styremedlem

Hvorfor stiller du til valg? - Jeg stiller til valg fordi jeg har lyst til å fortsette å være med på å jobbe for at vi som leger skal ha innflytelse på arbeidshverdagen vår og faget vårt! Da må vi har gode og trygge arbeidsvilkår, og for å få til dette må vi fortsette å jobbe med god tillitsvalgtopplæring og fortsette arbeidet inn mot politikere og myndigheter – som er de som setter rammene for arbeidet og arbeidsbelastningen. Vi har så mye bra ressurser i Legeforeningen, både i sekretariatet med juridisk og samfunnspolitisk avdeling, og de andre foreningene. Jeg tror og håper at vi kan utvikle dette samarbeidet fremover til det beste for våre medlemmer. Som nestleder ønsker jeg å ha en aktiv rolle, og et tett samarbeid med leder. Jeg kunne tenke meg å jobbe med organisering av faste FTV-samlinger, hvor man kan diskutere de utfordringer FTV’er møter, og lære av hverandre på tvers av foretak og landsdeler. Jeg har også lyst til å jobbe med forhandlingsopplæring for FTV-gruppen i Ylf, gjerne sammen med andre engasjerte tillitsvalgte!

***

Ingeborg Henriksen

.


Lege i spesialisering i: Indremedisin og nyresykdommer

Arbeidsplass: Medisinsk avdeling i Ålesund, men akkurat nå i gruppe 1-tjeneste på St. Olavs Hospital i Trondheim

Stiller til valg som: Nestleder og styremedlem

Hvorfor stiller du til valg? - Ylf har vært en viktig del av mitt yrkesaktive liv. For meg har det vært viktig at Ylf representerer en trygghet i arbeidshverdagen for våre medlemmer i sykehusene og er en pådriver for å ivareta medlemmenes interesser på best mulig måte. Det er motiverende og inspirerende å få jobbe med utfordringer helsetjenesten står i, og jeg vil gjerne være med på å videreutvikle det viktige arbeidet Ylf og Legeforeningen gjør for å motivere, inspirere og skape trygghet for legene våre i fremtiden. Spesialistutdanning er et av arbeidsområdene jeg er spesielt engasjert i. Å være i spesialisering er jo det som gjør oss til Ylf-ere, og spesialistutdanning er kanskje en av de viktigste rammebegrensningene for vår arbeidshverdag. Vi trenger at det er trygge og ivaretakende rammer som sikrer nasjonal LIS-utdanning av høy kvalitet. Det er fortsatt mye som gjenstår for at ny spesialistutdanning blir en kvalitetsreform og ikke en endring av arbeidshverdagen til økte dokumentasjonskrav og mer rigide rammer uten at innhold og gjennomføring endres. Dette vil jeg gjerne jobbe mer med!

***

Kjetil Askim

.


Lege i spesialisering i: LIS1

Arbeidsplass: Narvik

Stiller til valg som: Yngsterepresentant

Hvorfor stiller du til valg? - Jeg stiller til valg som yngsterepresentant fordi organisasjonsarbeid er spennende og jeg brenner for yngre legers rettigheter. I 2020 deltok jeg på vegne av Nmf i Legeforeningens forhandlingsutvalg Spekter hvor vi blant annet jobbet med A2 og koronaavtalen. Rammeavtaler er det som i størst grad regulerer arbeidslivet vårt, og jeg ønsker å gjøre min del for å øke gjennomslag, for eksempel ved å jobbe for flere kursmuligheter for tillitsvalgte. Jeg vil også arbeide med tydeliggjøringen av behovet for spesialiseringsstillinger ovenfor den øvrige befolkningen. Dette er spesielt viktig før høstens stortingsvalg, da det gir en mulighet til å øke politisk gjennomslag på feltet. I kraft av tidligere verv på nasjonalt og lokalt nivå i Nmf har jeg en solid forståelse for Legeforeningens arbeid samt innsyn i det norske tariffsystemet, unge legers utfordringer og forståelse for styrevirksomhet. Disse erfaringene, fokusområdene og engasjementet, samt et genuint ønske om å være et talerør for LIS1, tar jeg med meg inn i styret som yngsterepresentant i Ylf. Jeg håper landsrådet vil gi meg denne tilliten.

***

Beanca Gjølberg Grottenberg

.


Lege i spesialisering i: Onkologi

Arbeidsplass: Stavanger universitetssjukehus

Stiller til valg som: Yngsterepresentant og styremedlem

Hvorfor stiller du til valg? - Fordi jeg vil fortsette å jobbe for gode arbeidsvilkår og styrke Ylf som en verdifull plattform. Å bidra til å videreføre et medlemsnært styre og stille opp for de tillitsvalgte er min viktigste motivasjon. Gjennom erfaring som Yngsterepresentant i min region, er jeg godt kjent med LIS1 sine utfordringer samt viktigheten av å nå målet med 200 nye LIS1-stillinger. Som fagforening og som profesjon har vi en unik påvirkningskraft, noe en pågående pandemi har belyst, og pandemiens ringvirkninger vil prege vårt arbeid i lang tid. Rammevilkårene for faglig utvikling bør fortsatt være en av Ylfs hovedoppgaver, parallelt med å arbeide for konkurransedyktig lønn. Sentralt er å fortsette det langsiktige arbeidet med politisk påvirkning. Tillitsvalgte skal kjenne på tilhørighet til Ylf, og vårt arbeid må være relevant for deres hverdag. Derfor stiller jeg til valg.

***

Karianne Haga

.


Lege i spesialisering i: Patologi

Arbeidsplass: Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus

Stiller til valg som: Yngsterepresentant og styremedlem

Hvorfor stiller du til valg i Ylf? - Som redaktør for Yngreleger.no har jeg fått innsikt i Ylf-styrets viktige arbeid. Dette ønsker jeg nå å jobbe aktivt med videre. Vår arbeidshverdag er under stadig press. Vi skal stadig levere mer, enda litt raskere. Det fokuseres ofte på produksjon, fremfor kvalitet og kunnskapsutvikling. Våre kollegaer fortjener en arbeidshverdag der det er tid til både kunnskapsutvikling, grundig arbeid og lunsj i kantinen. Jeg vil jobbe for at den nye spesialistutdanningen blir av høy kvalitet. Fysiske kurs kan ikke erstattes av e-læringskurs for å få flest mulig gjennom, raskest mulig og til lavest mulig pris. Som følge av pandemien er mange forsinket i LIS-utdanningen, noen med et par måneder, andre enda lengre. Det betyr utsatt spesialistgodkjenning, og dermed utsatt lønns- og karriereutvikling. Jeg vil jobbe for at arbeidsgiver nå prioriterer at vi får tatt igjen tapt utdanningstid. Samtidig vil jeg arbeide for at yngre leger får lønn som speiler ansvaret og kompetansen en besitter. Det er avgjørende at vi ikke sakker akterut for sammenliknbare grupper. Derfor stiller jeg til valg.

***

Kari Mostad

.


Lege i spesialisering i: LIS3 i Barnesykdommer

Arbeidsplass: Ålesund sjukehus

Stiller til valg som: Styremedlem

Hvorfor stiller du til valg? - Jeg savner å være tillitsvalgt! Har nylig byttet jobb fra kommune til sykehus, og ser mange av de samme utfordringene på systemnivå som jeg reagerte på da jeg var LIS1. Som relativt fersk lege ser man ofte mangler og ukultur som eldre kollegaer har blitt vant til, og ikke reagerer på lenger. Legeforeningen har tidligere gitt fra seg mange rettigheter som andre arbeidstakere har, i bytte mot høyere grunnlønn og vakttillegg, og dette lider vi fortsatt under, særlig når lønnsutviklingen har vært ganske laber sammenlignet med andre yrkesgrupper vi liker å sammenligne oss med. Og så er det jo enkelt å sitte som vanlig medlem og klage over at Ylf og Legeforeningen ikke får gjennomslag for ting man selv syns er viktig. Derfor ønsker jeg å sitte i styret selv, og se om jeg kan bruke min påvirkningskraft til å endre på disse tingene.

***

Lillan Haugen

.


Lege i spesialisering i: Generell kirurgi

Arbeidsplass: UNN Tromsø

Stiller til valg som: Styremedlem

Hvorfor stiller du til valg? - Jeg stiller til valg fordi jeg kan bidra til at Ylf blir en enda bedre fagforening for yngre leger, fordi jeg har lang erfaring som LIS, som tillitsvalgt og fordi jeg i mange år har vært aktiv i Ylf. Siden 2015 har jeg deltatt på de fleste årsmøter og tariffkonferanser, og vært landsrådsmedlem siden 2019. Dette gjør at jeg har historikken til foreningen mange år tilbake, noe jeg mener er bra at også nye styremedlemmer kan ha. Gjennom arbeidsgruppen som utredet sammenslåing mellom UNN og Finnmarkssykehuset i 2019, ble jeg kjent med begge foretakenes organisering, styrker og utfordringer. Kunnskapen fra dette vil være verdifullt for et styre som ikke har hatt så god representasjon fra Helse Nord de siste årene. Jeg er spesielt opptatt av arbeidsvilkårene for leger i etableringsfasen, som skal inn i et krevende arbeidsliv samtidig som de lager egne familier. Jeg vil også være med å videreføre arbeidet som er startet om arbeidsbelastning for leger, et tema som er viktig for mange unge leger.

***

Tobias Solli Iveland

.

.

Lege i spesialisering i: Onkologi siden mars 2018. Stipendiat ved NTNU i delt stilling siden november 2018.

Arbeidsplass: St. Olavs Hospital

Stiller til valg som: Styremedlem

Hvorfor stiller du til valg? - Jeg stiller til styret fordi jeg ønsker å støtte Ylf sine medlemmer og bidra til å oppnå YLF sine mål. Jeg har sittet i snart to år som foretakstillitsvalgt på St. Olavs og kjenner daglig på utfordringene medlemmer står ovenfor. Det er viktig å sikre at arbeidsforholdene er gode, forsvarlige og at vi ivaretar grunnleggende rettigheter. For å oppdage og løse det store spennet av utfordringer fra sted til sted mener jeg vi må fortsette å styrke medlemmer og tillitsvalgtes kompetanse, lokal medvirkning og dialog med arbeidsgiver. Etter å ha vært del av flere nasjonale arbeidsgrupper og møter har jeg fått erfaring med å bidra til den viktige parallelle jobben med langsiktig politisk strategi og påvirkning. Jeg håper og tror mitt sterke engasjement for kollegers ve og vel og erfaring som FTV, LIS, stipendiat og styremedlem i Sør-Trøndelag legeforening gir grunnlag for å stille som et godt styremedlem i Ylf.

***

Jasna Ribic

.


Lege i spesialisering i: Fullført spesialisering for indremedisin og geriatri og utdanner meg nå til å bli kardiolog også.

Arbeidsplass: Medisinsk klinikk, Ullevål, OUS.

Stiller til valg som: Styremedlem

Hvorfor stiller du til valg i Ylf? - Jeg ønsker å bidra til at leger skal få en bedre arbeidshverdag, utøve vårt fag og slippe mange omveier, som det stadig blir flere og flere av. Vi må signalisere dette til våre arbeidsgivere, men også pasientene, slik at vi alle er med på laget og deler samme tankegang – for det vil sikre best mulig pasientbehandling! Vi bør bli flinkere til å bruke verneombud der det finnes og ikke minst passe på at alle medlemmer har et verneombud. Videre bør vi ta nytte av allerede eksisterende arenaer på arbeidsplassen som ivaretar og fremmer bedre arbeidsmiljø. Dette kan gjøres for eksempel både ved å bidra i og ta nytte av arbeidsmiljøutvalgene ved våre arbeidsplasser.

.

....

***

Lars Magnus Aker

.


Lege i spesialisering i: Lungesykdommer

Arbeidsplass: Sykehuset Østfold HF

Stiller til valg som: Styremedlem

Hvorfor stiller du til valg i Ylf? - Jeg stiller til valg til styret i Yngre legers forening først og fremst for å kjempe videre for rettigheter, arbeidsforhold, lønn og alt annet som står sentralt for at unge leger skal ha det bra på jobben (og hjemme). Jeg har vært tillitsvalgt siden jeg startet yrkeskarrieren høsten 2014. Siden mai 2019 har jeg vært foretakstillitsvalgt for Ylf ved Sykehuset Østfold. Jeg er nå veldig motivert for å ta engasjementet ett steg videre. Jeg mener vi har mye å ta tak i, alt fra følgende av Covid-19 med forsinket utdanning til styrking av tillitsvalgtopplæringen og -oppfølgingen. Etter å ha arbeidet med arbeidsbelastning det siste halve året er jeg også motivert til å jobbe videre med dette temaet. Jeg tror på dialog og samarbeid som arbeidsmetode, og mener en samlet Legeforening er en sterk Legeforening.

...

....

***

Mikal Jacob Hole

.


Lege i spesialisering i: PhD-stipendiat innen gastroenterologi ved OUS/UiO - Norsk senter for PSC

Arbeidsplass: Rikshospitalet

Stiller til valg som: Redaktør Yngreleger.no

Hvorfor stiller du til valg? - Det er et mangefasettert svar på hvorfor jeg stiller til valg, men jeg skal trekke frem noen hovedmomenter: Vil man være med å påvirke må man òg tørre å stille seg på utstilling til tillitsverv. Da kan man lære hvordan fagforeningsarbeid fungerer, hvilket gir en muligheten til å kunne påvirke i en retning man selv tror på. Et sterkt universelt helsevesen med leger representert i en fag-styrt ledelse står høyt på min liste i så henseende. Byråkratitt har som kjent svært dårlig prognose. Redaktør-vervet i yngreleger.no er i så måte en unik mulighet til å trekke frem viktige stemmer i helsedebatten samt drive opplysningsarbeid. Jeg har alltid likt å uttrykke meg skriftlig, jeg har engasjert meg i studentaviser (startet en også) og skriver gjerne kronikker eller debattinnlegg. Yngreleger.no bruker jeg flittig, og jeg ønsker å være med å drive den videre samt bidra til nytt innhold og utvikling (videojournalistikk f.eks.). Skulle jeg bli valgt håper jeg dette bare blir begynnelsen på et engasjement som tillitsvalgt i vår forening!

***

Tuva Stranger Mjønes

..


Lege i spesialisering i: 6. års medisinstudent. Søker LIS1 denne våren. Jeg er interessert i allmennmedisin, revmatologi, og snuser litt på nevrologi også.

Studiested: University of Pécs i Ungarn

Stiller til valg som: Redaktør for yngreleger.no

Hvorfor stiller du til valg? - Yngre legers forening har en utmerket mulighet til å utvide horisonten for medlemmene sine; både ved å løfte frem interessante og vanskelige debatter, være representanter for oss i politikken, og gjennom å informere om aktuelle endringer i lovverk angående alt fra ammefri til overtid. Som redaktør får jeg muligheten til å ta del i denne utvidelsen (av horisonten, henger dere med?), gjennom å hele tiden oppdatere medlemmene på aktuelle saker, og sørge for å utnytte og promotere yngreleger.no som et sted for innlegg og nyttig informasjon. Det motiverer meg å kunne få være med på å hjelpe denne yrkesgruppen til å være mer bevisst sin situasjon, og bidra med god informasjonsflyt og kanskje forstørre nedslagsfeltet. Selv om Ylf gjør et strålende arbeid for sine medlemmer, og for legestanden forøvrig, tror jeg det finnes mange som ikke er klar over alt fra oppdaterte rettigheter til muligheten om å skrive et debattinnlegg på nettsidene.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer