Nyheter > Fra foreningen

Turnusordningen slik den er i dag, er planlagt avviklet når ny spesialitetsstruktur implementeres i 2017. Innholdet i den nye tjenesten er ennå ikke klart, og det er flere utfordringer med den foreslåtte modellen.

Artikkelen ble publisert i Forum 5/2015.

Det jobbes i disse dager med å endre spesialiseringen for leger i norske sykehus. Helsedirektoratet har satt ned flere arbeidsgrupper som planlegger innhold og struktur i Modul I, som skal erstatte dagens turnustjeneste. Ordningen er planlagt innført på våren i 2017. En av de store endringene er at Modul I i framtiden vil inngå som en integrert del i selve spesialistutdanningen. Turnustjenesten vil ikke lenger fungere som et uavhengig bindeledd mellom grunnutdanning og videre spesialisering, slik det er i dag.

Også innholdet i Modul I vil være annerledes. Blant annet vil myndighetene at sykehustjenesten skal bestå av fire fagbolker av tre måneders varighet. Bolkene/modulene i kirurgi og indremedisin skal være obligatoriske, mens de resterende to modulene er valgfrie når det gjelder fagfelt. Turnuslegen kan da velge mellom kirurgi, indremedisin eller psykiatri, og det er foreslått av man skal ha sammenhengene tjeneste i minst ett fagfelt i seks måneder.

Skepsis i fagmiljøene

Legeforeningen arrangerte nylig konferanse for de fagmedisinske foreninger og spesialistkomitelederne. Det kom klare signaler herfra om at moduler av tre måneders varighet er i knappeste laget. Med en så kort periode i ett fagfelt, vil mange føle at man bare så vidt kommer i gang med arbeidet, før man skal videre. Medisin er et fag man ofte trenger å modnes i, og det vil være begrenset hvor mye modning man rekker i løpet av tre måneder. Samtidig stiller mange spørsmål om man vil ha tid nok å tilegne seg tilstrekkelig med ferdigheter i de store fagene. Vil det for eksempel være nok med tre måneders erfaring i indremedisin eller kirurgi for å fungere godt nok på et legekontor i distriktsturnus?

En annen ting er arbeidsmiljøet. Hyppige rotasjoner vil gjøre at man knapt rekker å bli kjent med kolleger på avdelingen før man skal videre. Når turnuslegen ikke kjenner de fast ansatte på avdelingen der man er ansatt, er det nokså sannsynlig at læringsutbyttet reduseres. Ylf tror også det vil være vanskeligere å innfri de foreslåtte målene om tettere veiledningsfunksjon og vurdering av utbyttebaserte målbeskrivelser med den foreslåtte modellen. Igjen munner vi ut i et faglig argument om at tre måneder ikke er tilstrekkelig tid for at turnuskandidaten skal rekke å få noe ut av et opphold.

"I verste fall vil turnuslegen gå fra å være en arbeidsressurs til å inneha en rolle som hospitant."

Ylf-styremedlem og leder av turnusrådet Anja Fog Heen

Også fra arbeidsgiversiden har det blitt uttrykt bekymring over administrasjonen som følger av korte tjenestetider på avdelinger. Det stilles særlig spørsmål ved hvorvidt man kan forvente seg noe hjelp driftsmessig fra turnusleger som roterer hyppig. I verste fall vil turnuslegen gå fra å være en arbeidsressurs til å inneha en rolle som hospitant, og det er verken noe arbeidsgiver eller Ylf mener er en heldig utvikling.

Tellende tjeneste

Myndighetene har foreslått at deler av tjenesten i Modul I også skal kunne brukes som tellende tjeneste senere i spesialisering innenfor noen spesialiseringsløp. Siden innholdet i ny spesialitetsstruktur ikke er endelig bestemt, er det uklart hvilke elementer fra Modul 1 som eventuelt kan brukes som tellende tjeneste senere. Det er beklagelig hvis dette ikke er avklart før ny Modul 1 av ny spesialitetsstruktur implementeres. Dette er ett av en rekke momenter Ylf og Legeforeningen er kritiske til ved ny spesialitetsstruktur, og vi jobber videre med å få en konstruktiv dialog med myndighetene om hvordan vi skal få den mest hensiktsmessige spesialistutdanningen for fremtiden.

Utfordringer ved dagens turnusordning

I disse dager går søknadsrundene for turnusoppstart vår -16. Ylf får tilbakemeldinger om uryddige ansettelsesprosesser flere steder. Spesielt får vi mange klager om at kvalifikasjonsprinsippet ikke følges. Enkelte avdelinger og foretak har tatt kontakt med kandidater før søknadsfristene har passert for å informere kandidatene om tilbud om jobb. Dette er forskriftsbrudd som underminerer hele ordningen om rettferdige og ryddige tildelingsrunder. Vi forventer at Helsedirektoratet rydder opp i disse sakene. Videre er det en strøm av tilbakemeldinger fra leger rundt brudd på rettigheter knyttet til det å komme tilbake etter foreldrepermisjon, rett til ammefri og tilrettelegging. Dette følger Legeforeningens sekretariat opp fortløpende, men fordi problemet er økende, har vi på henvendelse fra Norsk medisinstudentforening opprettet en kontaktperson som kan svare på spørsmål direkte. Send derfor gjerne en epost til undertegnede (anjaheen@gmail.com) dersom du opplever å bli forbigått i turnusansettelser, har reagert på ansettelseskriterier eller andre kritikkverdige forhold med både turnustjenestens ansettelsesprosess, organisering eller innhold.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer