Nyheter > Aktuelt

Hvorfor bygger vi for små sykehus? Legeforeningen inviterte til debatt på Arendalsuka. Sverre Kittelsen fra Frischsenteret sparket det hele godt i gang med å påpeke at kostnadsbesparing i nye bygg fort bare skyves vekk andre steder. Hadde politikerne noen svar?

Legeforeningen inviterte til debatt sammen med Samfunnsøkonomene under tema: "Har vi råd til å bygge sykehus slik vi gjør nå?". Påtroppende president Rime kunne i sin innledning fortelle at på Sykehuset i Østfold har de såkalte "fortetningspasienter" - ikke korridorpasienter. Dette får de til ved å søke Arbeidstilsynet om å ha to pasienter på ett enerom. Andre begreper som har tvunget seg frem er "dovenn". Hun poengterte at det er store forventninger til at en ny regjering bruker midler bedre og at vi blir enige om hva vi skal bygge.

Direktør på Frischsenteret Sverre Kittelsen bidro til oppklaring av en del vedtatte "sannheter" omkring drift. Eksempelvis finner man ikke markante stordriftsfordeler, snarere har små sykehus stort sett lavest kostnader over tid. Han poengerte òg at store sykehus må ha mer kompleks organisering og rapportering.

Et annet moment er påståtte medisinske stordriftsfordeler, det vil si sammenhengen mellom volum og kvalitet, men funn hos Kittelsen viser at bare 5 % av pasientene drar nytte av disse. Han dro også frem at i et samfunnsøkonomisk perspektiv risikerer man bare å skyve kostnader vekk andre steder, feks reisetid, miljøkonsekvenser, kommunal omsorg, pårørendeomsorg. Slikt bør tas hensyn til når man bygger sykehus.

Liv Kari Skuldal Hansteen fra Rådgivende ingeniørers forening presenterte også forstemmende resultater knyttet til teknisk tilstand på norske sykehusbygg. De har anslått et behov på 40-55 milliarder for å få de i akseptabel tilstand. Hun dro også fram at eldre bygg ikke er enstemmig med noe negativt, problemet er snarere at de ikke er tatt vare på. Et annet moment at man behøver fleksibilitet i arealene, det vil si størrelse primært.

Hun avsluttet med noen råd til politikerne, heriblant vurdere nye styringsmodeller som skiller mellom bruker og eier, gjerne på samme lest som Statsbygg. Hun fremhevet at når sistnevnte overtok eierskap for norske fengsler, så økte kvaliteten.


Arrangementet ble avsluttet med politisk debatt hvor Ingvild Kjerkol (Ap) og Kjersti Toppe (Sp) deltok. Toppe fremhevet at de ønsker å endre modellen Sykehysbygg bruker for stipulere kapasitetsbehov, fordi den legger til grunn for store effektiviseringskrav til sykehusene samt oppgavekrav til kommunene. Sistnevne la hun til, vet knapt at de er med på det. Videre ønsker de å skille mellom investeringer og drift. Kjerkol kontret med det ikke vil hjelpe, men at det er rammeoverføringene som avgjør. Moderator Aslak Bonde utfordret Kjerkol på hvorvidt det var systemfeil at Sykehuset i Østfold ble finansiert gjennom å kutte mer og mer av drift, noe hun benektet. I motsetning til Toppe som sa seg enig i at det var systemfeil.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer