Nyheter > Aktuelt

Foto: Legeforeningen

Landsstyremøtet 2015: Landets fremste tillitsvalgte fra alle foreningsledd pakket ned sitt største engasjement og møttes i Legeforeningen høyeste organ i Nidaros i slutten av mai. Stedet var Scandic Nidelven, og tiden var knapp. En omfattende saksliste skulle behandles.

Artikkelen ble publisert i Forum 3/2015.

For Ylf var det spenning knyttet til møtet. Vår nye leder Christer Mjåset hadde ingen landsstyreerfaring, men han hadde gjort førsteklasses forarbeid i sak og delegering. Med støtte fra et erfarent styre ledet han en delegasjon som var sterkere enn på lenge. Ylf har tradisjon for grundig og åpen debatt av landsstyresakene blant sine delegater på formøtet dagen før landsstyremøtet åpnes. Så også i år. Engasjement og kompetanse kom fra nær og fjern med trikk og fly. Det ble tidlig klart at Ylf står samlet i sin politikk og handling.

Statsråd på besøk

I den helsepolitiske debatten møtte statsråden selv en kampklar forsamling. Han måtte forsvare sitt mantra: «Pasientens helsetjeneste». Ylf var tidlig på talerstolen, og utfordret ministeren på retorikk. Samtidig annerkjente mange at han viser en annen handlekraft enn sine forgjengere. Med det er det desto viktigere å gi gjennomtenkte og uomtvistelige tilbakemeldinger. Tilhørere og debattanter fikk inntrykk av at ministeren tok Legeforeningens politikk til ettertanke.

Primærhelsemeldingen ble kollektivt slaktet. Ikke overraskende, kanskje? Våre kollegaer i allmennpraksis beskriver umyndiggjøring og tilsidesetting av faget i en team-modell, slik det foreslås. Fastlegeordningen er velfungerende og formålstjenelig, og skal ikke endres i en politisk sjarmoffensiv. Her avstedkom årets ord 2015: Silo. Det er i siloene tjenesten skal leveres. I vertikal styring, uten innspill fra nabosiloen. Allmennlegene vil bryte ned disse kunstige skillene, og Ylf støtter dem uten forbehold.

Lokalsykehus uten kirurgi?

Ylf var godt forberedt til debatten om akuttfunksjoner i sykehus. Dette er et høyaktuelt tema for sykehusleger. I det moderne helsevesenet må man nærmest være universitetsklinikk for ikke å være umiddelbart truet av trenering og nedleggelse. Ministeren presenterte tre alternative strukturer i årets sykehustale, der den politiske offensiven dreier seg mot en modell med flere lokalsykehus med akuttfunksjon uten vaktlinje i kirurgi. Ylf mener entydig at ingen av landets velfungerende lokalsykehus kan drives med akuttfunksjon uten kirurgi. Dette budskapet formidlet vi ettertrykkelig under Landsstyremøtet. Vi fremla en resolusjon, og fikk i aller største grad gehør for synspunktene våre. Budskapet er klart: All den tid det er politisk ønske om en desentralisert befolkningsstruktur, må helsepolitikken avpasses. Det skal tilbys akuttberedskap også i distriktene. Dette får to konsekvenser: Ingen velfungerende lokalsykehus skal nedlegges eller forringes, og enheter som i dag drives uten akutt kirurgi skal styrkes.

Valgåret 2015 ble godt for Ylf. Marit Hermansen ble enstemmig valgt til ny president i Legeforeningen. Hun er drivende dyktig og engasjert, og vi har tidligere hatt godt samarbeid med henne. Likeså med gjenvalgt visepresident Jon Helle. Han er rutinert leder av Overlegeforeningen, og kjenner våre styrker og svakheter så godt som vi gjør selv. Helle er god å ha. I sentralstyret fikk vi to Ylf-delegater. Nyvalgt leder Christer Mjåset fikk stor oppslutning, og det samme fikk Anja Fog Heen. Vi kunne ikke ha ønsket oss bedre representasjon. Når vi i tillegg fikk Torstein Schrøder-Aasen som første vara, og gode samarbeidsklima gjennom tilhørende forhandlinger, var valgresultatet ikke annet enn utmerket for Ylf. Videre ble Georg Nikolai Johnsen gjenvalgt til desisorutvalget, og Tilde Broch Østborg ble valgt til valgkomitéen.

Dagene på Landsstyremøtet er lange. Nettene er korte. Veien hjem er lang. Vel hjemme etter sitt femte og foreløpig siste Landsstyremøte er undertegnede imponert. Ylf viste seg fra sin beste side. Vi er sterke, vi er samlet, vi er engasjerte og godt forberedte. Vi er synlige og instrumentale. Foreningen er i de aller beste hender. 

Hanne Valeur

Hege Gjessing ble takket av som president. Her sammen Ylf-leder Christer Mjåset.

Hanne Valeur

Legeforeningens nye president sammen med Overlege-leder Jon Helle

Hanne Valeur

Ylf-delegater Tilde Broch Østborg og Georg Johnsen.

Hanne Valeur

Nyvalgt Ylf-leder Mjåset sto brasene sammen med erfarne Ylf-styremedlem Anja Fog Heen

Foto: Legeforeningen

Nyvalgt sentralstyre i Legeforeningen for perioden 2015-17.

Hanne Valeur

Glade Ylf-delegater

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer