Nyheter > Aktuelt

iStock/Radist

Fastlegeordningen opplever rekrutteringssvikt. En av tre turnusleger i distrikt synes tjenesten er for belastende og mange får ikke veiledning. Likevel ville ikke Kommunenes sentralforbund endre gjeldende avtale.

Særavtalen for turnusleger/LIS1 og allmennleger regulerer både lønn, arbeidsvilkår og utvidet arbeidstid utover arbeidsmiljøloven. Gjeldende avtale ble inngått med vår motpart, kommunenes sentralforbund (KS), for to år siden og varer ut 2017.

På grunn av rekrutteringskrisen som har oppstått i allmennpraksis og det generelle fokuset på arbeidsbelastningen til fastlegene, var det knyttet spenning til om høstens forhandlinger skulle gi et løft for de involverte. Slik gikk det ikke.

I går mandag strandet dialogen, og avtalen sendes nå til nemndbehandling – som mest sannsynlig vil bety at gjeldende avtale vil forlenges i fire måneder. Da opphører avtalen uten ettervirkning og partene må eventuelt komme til enighet om en ny avtale. Det er svært skuffende at KS ikke har vist noen vilje til å utvikle avtalen. Ikke minst når arbeidsforholdene på allmennlegekontorene er som de er.

Ingen endring

I forkant av forhandlingene gjennomførte Ylf en undersøkelse blant siste års turnusleger med tanke på vaktbelastning og veiledning. Den samme undersøkelsen var gjennomført i forbindelse med forhandlingene i 2015. Da viste det seg blant annet at veiledningen var svært mangelfull. Ca 40 prosent av turnuslegene oppga at de i perioder hadde jobbet uten noe veiledning overhodet, på tross av at veiledning er avtalefestet. Tretti prosent av legene hadde heller ingen veiledning på sykehjem eller helsestasjon, og 20 prosent hadde rett og slett ikke fast veiledning.

Statistikken gjorde at KS og Legeforeningen avtalte at kommunene skulle sørge for at turnusleger til enhver tid hadde en oppdatert oversikt over hvem som var veileder, og hvem som kunne kontaktes hvis en veileder ikke var tilgjengelig. Arbeidsgiversiden skulle så følge opp det nye avtaleverket. Da undersøkelsen ble gjentatt nå i høst, var statistikken omtrent identisk som i 2015. Kommunene har med andre ord ikke gjort noe for å forbedre seg de siste to årene.

I tillegg spurte man i høstens undersøkelse spesifikt om vaktbelastning og om vaktene til turnusleger ble jevnt fordelt med de øvrige allmennlegene. En av tre rapporterte da om «for belastende» arbeidsforhold, samtidig ble det gitt uttrykk for at turnuslegene ikke fikk vakter jevnt fordelt slik det er avtalt, og 37% ble ikke varslet tidsnok om vakter i henhold til avtalen.

Hva nå?

Det å begynne i distrikt kan være utfordrende. Det er et alvorlig signal at våre aller ferskeste kolleger gir uttrykk for å ikke føle seg ivaretatt av kommunene. Det har derfor vært helt essensielt for Ylf at reguleringer knyttet til arbeidsbelastning må på plass i særavtalen. På grunn av brudd i forhandlingene vil dette nå bli utsatt – i første omgang fram til våren.

Ylf vil i denne perioden iverksette en kartlegging av arbeidsforholdene for de som jobber i distrikt. Vi ber derfor om at alle som mottar en forespørsel fra oss, gir tilbakemelding. Vi kommer også til å invitere KS med på en slik kartlegging. Skal vi klare å finne løsninger, må vi være enig om utgangspunktet. Så KS – om dere leser dette –følg med i innboksen!

Et lyspunkt

Helt uavhengig av Legeforeningens forhandlinger med KS har Helseminister Bent Høie nettopp annonsert at man ønsker å gjenopprette trepartssamarbeidet om fastlegeordningen med KS og Legeforeningen. Det vil i praksis bety at departementet anerkjenner de utfordringene vi har i allmennpraksis og nå ønsker å bidra til at ordningen kommer på rett kjøl.

Fastlegeordningen sliter med underfinansiering. Fastlegene tynges stadig med nye arbeidsoppgaver uten at det tilføres midler til ordningen. Det gjør at veiledningen av ferske allmennleger og LIS1/turnusleger lider. Et løft for fastlegene vil derfor bety et løft også for Ylfs medlemmer i distrikt. Derfor kommer vi i Ylf-styret til å følge nøye med på dette samarbeidet.

Eksisterende videokommunikasjon vil eksempelvis kunne revolusjonere veiledning i distrikt dersom man blir enig om betingelsene. Samtidig må slikt utstyr testes, testes og testes. Kommunehelsetjenesten henger etter på mange felt. Vi må komme i gang med utviklingen av Særavtalen for å kunne lette arbeidsforholdene for turnusleger/LIS1. Neste sjanse blir til våren.

Det forbereder vi oss på!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer