Arbeidsliv

I denne artikkelen gjennomgår Bjørn Ove Ekern Kvavik regelverket knyttet til de "røde dagene" og hvilke regler som gjelder for ulike sykehus og kommuner. Les mer og finn ut hva som gjelder for deg her!

1. Lovverkets regulering av helge- og høytidsdager. Utgangspunktene:

Utgangspunktet er at helge- og høytidsdager er definert i lovverket. Men fordi slike "røde dager" inneholder flere kategorier enn bare helligdager er reguleringen oppdelt i flere lovverk. Etter lov om helligdager og helligdagsfred - LOV-1995-02-24-12 – (Helligdagsfredloven) er følgende dager definert som helligdager- lovens § 2 - Helligdager:

 • Vanlige søndager
 • Nyttårsdag (1. januar)
 • Skjærtorsdag
 • Langfredag
 • Første påskedag
 • Annen påskedag
 • Kristi Himmelfartsdag
 • Første pinsedag
 • Annen pinsedag
 • Første juledag (25. desember)
 • Annen juledag (26. desember)
 • I tillegg kommer: 1. og 17. mai


Som etter lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager - LOV-1947-04-26-1 – (Lov om 1 og 17 mai) er regulert slik i § 1: «1. og 17. mai er høgtidsdager og skal være jamstelt med søndager, men ikke når det gjelder føresegner om kirkelige handlinger eller helligdagsfreden.»

Arbeidstid forut for søn- og helgedager er regulert i arbeidsmiljøloven § 10-10 (1) slik: «Det skal være arbeidsfri fra kl. 1800 dagen før en søn- eller helgedag og til kl. 2200 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl. 1500 til kl. 2200 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid.»

Dette gjelder ikke forut for 1. og 17. mai, som i Lov om 1 og 17 mai § 2 sier at: «Arbeid som etter gjeldende lovgivning ikke kan holdes i gang på søndager, skal slutte seinest kl. 22 dagene før 1 og 17 mai.»

Det er imidlertid vanlig i tariffavtaler at det er avtalt bedre ordninger enn arbeidsmiljøloven når det gjelder rett til fri før en helge- eller høytidsdag – typisk rett til å gå hjem kl 12.00.

Utgangspunktet er at arbeidstakere skal ha fri på dager som er regulert som helge- og høytidsdager. Dette fremgår av arbeidsmiljøloven § 10-8 (4) på følgende måte: «(4) Arbeidsfri som nevnt i andre ledd skal så vidt mulig omfatte søndag. Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid, skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker, likevel slik at det ukentlige fridøgn minst hver fjerde uke faller på en søn- eller helgedag.»

For ordens skyld nevner jeg også at det er anledning til å avtale annen ordning for arbeidstakere med annen religiøs tilnærming. Dette fremgår av arbeidsmiljøloven § 10-8 (5): «(5) Arbeidsgiver og arbeidstaker kan slutte skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager utenom de tilfeller som er nevnt i denne paragraf, mot tilsvarende fri på andre dager som i henhold til arbeidstakerens religion er helge- eller høytidsdag.»

I tariffsammenheng skilles det gjerne mellom fire kategorier:

 • Søndager
 • Helligdager som faller på søndager
 • Bevegelige helge- og høytidsdager
 • Dager før bevegelige helge- og høytidsdager

En rekke av de røde dagene faller på dager som normalt ellers ville vært arbeidsdager. De blir gjerne kalt bevegelige helge- og høytidsdager. De dagene det her er snakk om er 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, 1. mai, Kr. himmelfartsdag, 17. mai, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag. Bestemmelsene i lovverket sikrer at det som utgangspunkt er rett til fri på slike dager.

Rett til fri på søndager og helge- og høytidsdager følger gjerne samme mal. For leger gjelder det tilsvarende at arbeide etter en tjenesteplan vil gjelde tilsvarende for slike dager – altså at den som er satt opp med vaktarbeid på slike dager må arbeide, mens andre får fri.

Betalingen for slike dager er i hovedsak skilt mellom søndagsarbeid (som for leger i sykehus gir rett til vanlig vaktsats), og andre helge- og høytidsdager som gir rett til et eget tillegg, i dagligtale ofte benevnt litt unøyaktig som "helligdagstillegg". Størrelsen på tillegget er dog i stor grad varierende avhengig av hva som er regulert for det enkelte helseforetak – se fremstillingen nedenfor.

2. Legers arbeidstid på helge- og høytidsdager

Utgangspunktet som gjelder for øvrige arbeidstakere vil som et utgangspunkt også gjelde leger. Det betyr at leger, som ikke er satt opp med vakt på slike dager har krav på fri. Leger plikter imidlertid i sine arbeidstidsordninger å arbeide helge- og høytidsdager for å dekke behovet for øyeblikkelig hjelp gjennom vaktordninger.

2.1 LIS1 i kommunen - KS

I kommunal sektor (med unntak av Oslo kommune) fremgår legenes arbeidstidsordning, herunder legevakt av Særavtalen SFS 2305 i KS. Utgangspunktet etter denne særavtale er at LIS1 har en arbeidstid pr uke på 37, 5 timer. Det følger av særavtalen § 3.1 hvor det heter: «Arbeidstiden er 37,5 timer per uke.»

Et videre utgangspunkt er at leger i kommunen har plikt til å inngå i legevakt. Etter særavtalens § 7.3 reguleres utgangspunktet for legevaktens tidsrom slik: «Med mindre annet er avtalt lokalt er legevaktens virketid kl. 16.00-08.00 på hverdager samt helge og høytider, jf. ASA 4310 punkt 13.1.»

Leger som ikke har vaktarbeid i tidsrommet nevnt i denne bestemmelse, herunder helge- og høytidsdager har således krav på fri. Når det gjelder fordelingen av legevakter så fremgår det av samme paragraf at det skal være jevn fordeling av vaktene, mellom deltakerne i vaktordningen: «Arbeidstidens lengde på legevakt skal fremgå av arbeidsplan utarbeidet i samarbeid med legenes tillitsvalgte, og normalt være varslet berørte leger minst 2 mnd. før den trer i kraft. Vaktene skal søkes jevnt fordelt mellom deltakerne i vaktordningen, inkludert turnuslegene/LIS1.»

Vaktene skal således søkes jevnt fordelt mellom deltakerne i vaktordningen, inkludert turnuslegene/LIS1. Dette innebærer blant annet at vaktbelastningen som hovedregel skal søkes jevnt fordelt og at kommunen ikke kan fordele hovedvekten av "upopulære" vakter til turnuslegene/LIS1 (eksempelvis vakter på høytidsdager). Bestemmelsen er imidlertid ikke til hinder for at det skal fordeles flere vakter til enkelte leger som selv ønsker seg det. Erfaringsmessig opplever særlig turnuslegene/LIS1 at arbeidspresset kan bli for høyt. For å sikre forsvarlig yrkesutøvelse, herunder at legen er tilstrekkelig uthvilt, skal det ved fordeling av vaktene tas særlig hensyn til turnuslegens/LIS1 sin totale arbeidsbelastning, jf. 7.4. tredje ledd.

«Arbeidsplanen skal være forsvarlig og sikre legen tilstrekkelig hvile. Legen skal som hovedregel sikres minst 8 timer fri mellom to arbeidsperioder vurdert ut fra belastningen på legevakt (aktivitet på vakt og vakthyppighet). Det skal tas hensyn til turnuslegens/LIS1 totale arbeidsbelastning ved utarbeidelse av arbeidsplan.»

Arbeidstidsordningen innebærer derfor at LIS1 skal ha regulert sin arbeidstid på helge- og høytidsdager gjennom den ordinære vaktordningen som gjelder i kommunen, og det skal være jevnt fordelt hvordan dette treffer – altså en jevn fordeling mellom alle legene som er omfattet av vaktordningen.

2.2 LIS1 i Oslo kommune

I Oslo kommune fremgår legenes arbeidstidsordning, herunder legevakt, av Overenskomster i Oslo kommune, dels av fellesbestemmelser og dels av Særbestemmelser for Legeforeningen. Utgangspunktet etter disse bestemmelser er at arbeidstiden deles inn per dag og uke. Den ukentlige reguleringen følger av fellesbestemmelsene §§ 81 og 8.2: «Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige 37 timer 30 minutter pr. uke.»

For arbeidstakere som arbeider mellom kl 20.00 og 06.00 skal imidlertid ukentlig arbeidstid ikke overstige 35,5 timer pr uke. Dette fremgår av fellesbestemmelsene § 8.2.1 slik:« § 8.2.1 35,5 timer pr. uke. For følgende grupper skal ikke arbeidstiden overstige 35,5 timer pr. uke i gjennomsnitt:

 • Arbeidstakere i turnustjeneste som omfatter tjeneste mellom kl. 20.00 og kl. 06.00.
 • Arbeidstakere med søndagstjeneste minst hver 3. søndag etter oppsatt turnusplan.
 • Arbeidstakere i fast nattjeneste samt arbeidstakere i fast kveldstjeneste som er en del av en turnusordning når deler av tjenesten faller i tidsrommet kl. 20.00 - kl. 06.00.»

Bestemmelsen treffer ikke helt ordlydsmessig på leger, men er ment å omfatte arbeidstidsordningen for LIS1.

Etter særbestemmelsene for Legeforeningen skal arbeidstiden for øvrig fordeles på ukens 5 første dager. Det følger av § 3.2.1: «Den alminnelige arbeidstid fordeles på ukens 5 første dager mellom kl 07.30 og 17.00. Dette gjelder også for eventuell pålagt pliktig utvidet arbeidstid.»

Videre er det definert at vaktarbeid også er arbeidstid, jf § 3.1: «Som arbeidstid regnes den tid legen står til disposisjon for arbeidsgiver inkludert eventuelt vaktarbeid.»

Når det arbeides vaktordninger skal det, fordi det arbeides til ulike tider på døgnet og i uken, settes opp en tjenesteplan som viser fordelingen. Dette fremgår av særbestemmelsenes § 3.4:«For leger med arbeidstid som skifter fra dag til dag eller fra uke til uke, og som har gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, skal det settes opp tjenesteplan som viser til hvilke tider arbeidet faller.»

Det er definert vernebestemmelser tilsvarende de bestemmelser som gjelder i sykehus. I tillegg er det regulert en begrensning til maks 48 timer i hver enkelt uke, med mindre det foreligger samtykke. Dette fremgår av særbestemmelsenes § 3.5: «Arbeidstiden organiseres slik at den ikke overstiger 60 timer for noen enkelt uke. Den daglige arbeidstid, inkludert spisepauser, skal ikke overstige 19 beregnede timer. Hver enkelt arbeidsuke skal inneholde minimum 28 timers sammenhengende fritid. Mellom to arbeidsperioder skal det være en arbeidsfri periode på minimum 8 timer. Ingen arbeidsdag bør være kortere enn 5 timer. Turnusleger/LIS1-leger kan likevel ikke, uten individuelt samtykke, pålegges mer enn 48 timer arbeidstid per 7 dager.»

På samme måte som i KS er det slik at leger som er oppsatt på tjenesteplan på røde dager skal arbeide disse, men ikke andre. For helge- og høytidsdager er det i tillegg regulert arbeidstid forut for røde dager og i romjulen. Det følger av fellesbestemmelsene: «Ordinær arbeidstid på dager før helgedager, samt på dager mellom jul og nyttår er 6 timer. Arbeidstiden på jul- og nyttårsaften slutter kl. 12.00. Spisepausen er ikke inkludert i arbeidstiden på jul- og nyttårsaften.»

2.3 Leger i sykehus

Sykehusene hvor LIS-legene arbeider er dels helseforetakene (Spekter-området) og dels de private ideelle sykehusene i Virke-området.

I sykehus i Spekter-området følger reguleringen av alminnelig arbeidstid av overenskomstens del A2 § 3.2 hvor det fremkommer at: «Dersom det i den alminnelige arbeidstiden er oppsatt aktivt eller passivt arbeid mellom kl. 20.00 og 06.00 er den alminnelige arbeidstid 35,5 timer per uke i gjennomsnitt.» Tilsvarende bestemmelser finnes for Virke-sykehusene regulert i lokale særavtaler.

I sykehus skal det også settes opp en tjenesteplan som viser fordelingen av legenes arbeidstid. Dette fremgår av A2 § 3.4.3: «Dersom legene arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte lege skal arbeide, jf. arbeidsmiljølovens § 10-3.» Tilsvarende bestemmelser finnes i særavtalen i Virke § 3.4.2.

Videre skal fordelingen være rullerende og etter et fast mønster med utgangpunkt i antallet leger i vaktsjiktet, jf A2 § 3.6.3 Vernebestemmelsene, og tilsvarende § 3.6.3 i særavtalen i Virke.

«Arbeidsplanen skal settes opp og rullere etter et fast mønster basert på antall leger i vaktsjiktet.»

På samme måte som i kommunal sektor er det altså slik at leger som er oppsatt på tjenesteplan på røde dager skal arbeide disse, men ikke andre. Dersom det ikke er satt opp på tjenesteplan, men legen likevel må arbeide skal det dekkes med kompensasjon for uforutsett vakt. Det fremgår av A2 § 5.7: «Uforutsette vakter er vakter som ikke fremgår av den enkelte leges arbeidsplan.»

Tilsvarende er regulert i særavtalen i Virke § 5.8. For leger som har vaktarbeid satt opp på tjenesteplanen på røde dager, vil det imidlertid variere betydelig hvordan dette er avlønnet fra sted til sted. Les mer om dette under.

3. Legers lønn på helge- og høytidsdager

3.1 Lønn for LIS1 i kommunen - KS

I KS er rett til lønn på helge- og høytidsdager regulert i Hovedtariffavtalen del 1 Fellesbestemmelsene §§ 4.6 og 5.3 på følgende måte:

 • 4.6 Helgeaftener o.l. Arbeidstakere med ordinær dagarbeidstid slutter arbeidet, uten trekk i lønn, kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften. Ovennevnte arbeidstakere med tjeneste på lørdag gis fri påskeaften uten trekk i lønn.
 • 5.3.1 For ordinært arbeid mellom kl 00.00 og 24.00 på helge- og høytidsdager, på påskeaften samt for arbeid mellom kl 12.00 og kl 24.00 på onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul-, og nyttårsaften betales et tillegg på 1 1/3 timelønn pr arbeidet time.
 • 5.3.2 Etter at spørsmålet er drøftet mellom partene lokalt, kan det i stedet for godtgjøring etter punkt 5.3.1 helt eller delvis gis 1 1/3 times fri pr arbeidet time. Slik fritid skal ikke legges til de tider/dager som er nevnt under punkt 5.3.1 og skal for øvrig gis innen en måned dersom partene ikke blir enige om noe annet.

3.2 Lønn for LIS1 i Oslo kommune

I Oslo kommune er lønn på helge- og høytidsdager regulert i Dokument 25 (Overenskomster i Oslo kommune) Kapittel A Fellesbestemmelsene § 10.5:

 • «§ 10.5 Helge- og høytidstillegg (35,5/37,5 time pr. uke, og arbeidstakere omfattet av § 8.2.2) Arbeidstakere for øvrig får for ordinær tjeneste på helgedager mellom søndager, julaften, 1. og 2. juledag, nyttårsaften, nyttårsdag, påskeaften, 1. påskedag, pinseaften og 1. pinsedag, 1. og 17. mai 1 1/3 timelønn i tillegg pr. arbeidet time eller hvis partene er enige, fri det arbeidede antall timer senere med utbetaling av 1/3 timelønn. Tillegget betales for helgedagene, påskeaften, 1. og 17. mai for tjeneste i tiden kl. 00.00 til kl. 24.00. For jul-, nyttårs- og pinseaften i tiden kl. 12.00 til kl. 24.00. Faller fridag på en av disse dager, gis ingen tilsvarende fri. Kompensasjon for planmessig fridag: Som kompensasjon for planmessig fridag som faller på helge/høytidsdag mellom søndager gis 1,5/313 av årslønnen.»

3.3 Lønn for leger i sykehus

Oversikt over reguleringer av helge-og høytidstillegg (helligdagstillegg) Spekter​​

Helse Sør-Øst

Akershus universitetssykehus HF B-del

 • § 3.2.2 Høytidsdager: Leger slutter arbeidet uten trekk i lønn kl 12.00 onsdag før skjærtorsdag, kl 12.00 jul- og nyttårsaften. Som høytidsdag regnes: 1. nyttårsdag, Skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1 og 2 påskedag, 1. mai, 17. mai, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag, samt onsdag før skjærtorsdag etter klokken 12.00, jul- og nyttårsaften etter klokken 12.00.
 • § 5.5 (2) Vaktlønn: Vakt på høytidsdag kompenseres i tillegg med 0,026 % av basislønn, og utbetales per vakttime (aktive timer og omregnede passive timer). Kommentar: I tillegg til vaktkompensasjon på 0,026 % av basislønn.

Oslo universitetssykehus HF B-del

 • § 3.1.2 Helge/høytidsdager: 1. og 17. mai, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, 1. mai, 17. mai, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag og 1. og 2. juledag er normalt fridager jmf. AML § 10-10. Nødvendig tilstedeværelse defineres i tjenesteplanen. Leger som ikke har vakt den aktuelle dagen slutter arbeidet uten trekk i lønn kl. 12 onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften så langt arbeidets art gjør det mulig. Utover dette bør arbeidsgiver legge til rette for avspasering på disse dagene. Nødvendig tilstedeværelse defineres i tjenesteplan.
 • § 5.12 Helge- og høytidstillegg: For alle leger som har tilstedevakt gjennom hele vaktperioden på helge- og høytidsdager gis et vakttillegg på 2.000 kroner per vaktperiode. For leger som har hjemmevakt hele eller deler av vaktperioden på disse dagene, gis et vakttillegg på 900 kroner per vaktperiode.

Sunnaas sykehus HF B-del

 • § 3-5 Særskilte dager: Legen slutter arbeidet uten trekk i lønn klokken 1200 følgende dager: Onsdag før Skjærtorsdag, onsdag før Kristi Himmelfartsdag, julaften, nyttårsaften.

 • § 3-8.1 Utrykning på vakt: Ved utrykning på helge- og høytidsdager, på påskeaften samt mellom kl. 1200 og 2400 pinse-, jul- og nyttårsaften betales 0,11 % av minimumslønn og utbetales per aktive time.

 • § 5-15 Godtgjørelse for vakt på særskilte dager: Primærvakt og bakvakt på følgende dager betales med henholdsvis kroner 2.000 og kroner 1.000 per vakt: julaften, nyttårsaften, skjærtorsdag, langfredag.

Sykehuset i Vestfold HF B-del

 • § 3.5 Helgeaftener o.l.: Arbeidstakeren avslutter alminnelig dagarbeidstid, uten trekk i lønn, kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften, hvis det ikke er til hinder for den ordinære driften.
 • § 5.7 Helligdagstillegg: Det utbetales et tillegg på 0,027 % av basislønn per aktive og omregnede passive timer til overleger, legespesialister og LIS som har vakt på helligdager. Helligdagstillegget utbetales for hele døgnet følgende dager: 1. nyttårsdag, Skjærtorsdag, langfredag, 1 påskedag, 2 påskedag, 1. og 17. mai, Kristi himmelfartsdag, 1. pinsedag, 2. pinsedag, 1. juledag, 2. juledag. Helligdagstillegget utbetales fra kl. 12.00 følgende dager: Onsdag før skjærtorsdag, påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften. Kommentar: Helligdagstillegg kommer i tillegg til vaktlønn på 0,027 % av basislønn.

Sykehuset Innlandet HF

 • § 5.7 Uforutsette vakter: Uforutsett vakt på helligdag kompenseres med 0,20 % av basislønn. Ved avspasering time mot time godtgjøres den uforutsette vakten med 0,15 %. Den forhøyede satsen for uforutsett vakt på helligdag gis fra kl. 18.00 dagen før helligdag, og frem til kl. 22.00 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften gis tillegget fra kl. 15.00 til kl. 22.00 dagen før neste virkedag, jfr Arbeidsmiljølovens § 10-10.

Sykehuset Telemark HF B-del

 • § 3.2. Alminnelig arbeidstid: Leger i dagarbeid avslutter arbeidet uten trekk i lønn kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag, pinse, jul og nyttårsaften hvis det ikke er til hinder for den ordinære driften.

 • § 3.4.1 Definisjoner: Vaktordninger gjelder for tidsrom etter kl. 17.00 og inntil senest kl. 07.00 om morgenen på hverdager og på lørdager samt søndag og høytidsdager med mindre annet er avtalt, jf § 3.2 .

 • § 5.14 Helg/høytidstillegg: For overleger som har vakt på helg/høytidsdager utbetales et tillegg på 0,015 % av basislønn per aktive og omregnede timer. LIS2 og 3 gis et tillegg på 0,010 % av basislønn pr aktive og omregnede time.

Følgende dager gjelder: 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. påskedag, 2. påskedag, 1. mai, Kr. himmelfartsdag, 17. mai, pinseaften, 1. pinsedag, 2. pinsedag, julaften, 1. juledag, 2. juledag, nyttårsaften. Tillegg utbetales følgende dager fra kl. 12.00: pinseaften, julaften, nyttårsaften.

Sykehuset Østfold HF B-del

 • § 3.2 Helligdager: Offisielle helligdager (1. januar, skjærtorsdag, langfredag, 1. påskedag, 2. påskedag, 1. mai, 17. mai, Kr. himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag) ansees som fridager, med mindre de inngår i vakttjeneste. Julaften og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag avsluttes den alminnelige arbeidstid uten trekk i lønn kl. 1200 med mindre de inngår i vakttjeneste.

 • § 5.3 Vaktlønn – Helligdagstillegg: For faktisk utført arbeid på hellig- og høytidsdager og påskeaften utbetales en ekstra kompensasjon til leger med fast månedslønn på 0,015 % av basislønn. Helligdagstillegget utbetales også fra kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag, pinseaften, julaften og nyttårsaften. Tillegget utbetales per vakttime (aktive og omregnede passive timer). Tillegget utbetales ikke ved uforutsett vakt og tilfeldig overtid. Ekstraarbeid på helligdager godtgjøres med 0,13 % av basislønn pr time.

Sørlandet sykehus HF B-del

 • § 3.2.1 Helge/høytidsdager: Vakttjeneste på helge- og høytidsdager er en del av den alminnelige arbeidstiden. Leger som ikke har vakt onsdag før skjærtorsdag, samt jul- og nyttårsaften gis fri uten trekk i lønn fra kl. 12.00. Helligdager: 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. pinsedag, 2. pinsedag, 1. juledag, 2. juledag (00.00 – kl. 24.00). Høytidsdager: 1. mai, 17. mai (00.00 – 24.00). Aftener: Påskeaften (00.00 – 24.00). Pinseaften, julaften, nyttårsaften, tiden etter kl. 12.00 på disse dager kompenseres som helge- og høytidsdager.

 • § 5.5.1 Helligdagstillegg: For vakttjeneste på helge- og høytidsdager, jfr B-del § 3.2.1, utbetales et tillegg på 0,01 % av basislønn per vakttime (aktive timer og omregnede passive timer) etter arbeidsplan. Det samme gjelder uforutsett vakt. Tillegget utbetales ikke for utrykning i vakt.

Vestre Viken HF B-del

 • § 3.2 Alminnelig arbeidstid: For leger som har vakt i henhold til tjenesteplan, slutter arbeidet uten trekk i lønn kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften. Helligdager: 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. pinsedag, 2. pinsedag, 1. juledag, 2. juledag (00.00 – kl 24.00). Høytidsdager: 1. mai, 17. mai (00.00 – 24.00). Aftener: Påskeaften (00.00 – 24.00), pinseaften, julaften, nyttårsaften. Tiden etter kl. 12.00 på disse dager kompenseres som helge- og høytidsdager.

 • § 5.5 Vaktlønn: For faktisk utført arbeid på hellig- og høytidsdager, samt aftener (jf § 3.2) utbetales en ekstra kompensasjon på 0,03 % av basislønn, og utbetales per vakttime (aktive timer, utrykning og omregnede passive timer). Denne kompensasjon utbetales også ved uforutsett vakt.

Helse Vest

Helse Bergen HF

 • § 3.2 Fri på dager før høytid: Leger tilstås fri uten trekk i lønn etter kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften, dersom driften tillater det.
 • Godtgjøring: Felles oppfatning av at det kan være hensiktsmessig å se på dette frem mot neste lokale lønnsoppgjør.

Helse Fonna HF B-del

 • § 4.2 Alminnelig arbeidstid: Se § 3.2 i A2. Planlagt tjeneste utover disse rammene eller på høytids- og helligdager (inklusive julaften og nyttårsaften etter kl 1200), regnes som vakttjeneste. Onsdag før Skjærtorsdag slutter alminnelig arbeidstid kl 1200.

 • § 4.5.1 Med vaktarbeid menes: Vaktklasser for leger med hjemmevakt (som har det i sin klinikk) på lørdager/søndager og helligdager betales 50 % ekstra på disse beløpene.

 • § 4.5.2 Vaktplikt: Vakter på julaften, nyttårsaften og 17. mai kompenseres med et tillegg på 500 kroner per vakt.

 • § 9.8 Uforutsette vakter: Uforutsette vakter på bevegelige høytidsdager betales med 0,15 % av basislønn per time.

Helse Førde HF B-del

 • § 5.5.2 Vaktlønn på helligdager: Arbeid på helligdager (mellom kl. 00.00 og 24.00 på helg og høgtidsdager, på påskeaften samt for arbeid mellom 12.00 og kl. 24.00 pinse-, jul-, og nyttårsaften) utbetales et tillegg på 0,055 % av basislønn per vakttime (aktive timer og omregnede passive timer). Utrykning under passivt vakt for underordna leger vert godtgjort med 0,11 % av basislønn pr time.
 • § 5.7.3 Kompensasjon på helligdager: Uforutsette vakter på helligdager avlønnes med 0,16 % av basislønn og utbetales pr. vakttime (aktive timer og omregnede passive timer). Utrykning under passivt vakt for underordna leger vert godtgjort med 0,16 % av basislønn.

Helse Stavanger HF B-del

 • § 3.2 Helge og høytidsdager: Leger slutter arbeidet uten trekk i lønn kl. 12.00 jul- og nyttårsaften samt onsdag før skjærtorsdag. Leger med vakt etter tjenesteplan går ordinær tid med aktuelle tillegg.

 • § 5.3 Vaktlønn: Vaktlønn utbetales for vaktarbeid mellom kl. 17.00-07.00 samt for alt vaktarbeid på lørdager, søndager og helge- og høytidsdager.

Helse Midt

Helse Møre og Romsdal HF B-del

 • § 3.6.5 Helgeaften: I den utstrekning driften tillater det, skal leger som ikke har vakt den aktuelle dagen, få fri fra kl 12.00 uten trekk i lønn følgende dager: onsdag før skjærtorsdag, samt pinse-, jul-, og nyttårsaften. Henviser til paragraf 5.5: Det skal framgå av arbeidsplanen hvem som skal arbeide på bevegelige helge- og høytidsdager, hvem som skal få fri og vakthavende lege for både dag og natt skal spesifiseres.

 • § 5.5 Vaktlønn: For planlagt arbeid på helge- og høytidsdager gjelder det at i tillegg til lønn (inkluderte vakttillegg) gis kompensasjon i form av avspasering tilsvarende de timer (aktive og omregnede passive) som er arbeidet. Godtgjøring for arbeid etter plan på søndager, helgedager og høgtidsdager er inkludert i basislønn. Det skal framgå av arbeidsplanen hvem som skal arbeide på bevegelige helge- og høytidsdager, og hvem som skal få fri. Vakthavende lege for både dag og natt skal spesifiseres.

Helse Nord-Trøndelag B-del

 • § 3.2 Alminnelig arbeidstid: Leger som ikke er i vakt onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften slutter arbeidet uten trekk i lønn kl. 12.00 disse dager.

St. Olavs hospital HF B-del

 • § 3.2 Alminnelig arbeidstid: Leger slutter arbeidet uten trekk i lønn kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag, samt jul- og nyttårsaften.
 • § 5.6.1 Godtgjøring for dagarbeidstid på helligdager/høytidsdager: Dagarbeidstid (aktive timer og omregnede passive timer) på helligdager/høytidsdager som faller på mandag til fredag skal betales med timesats for uforutsette vakter (0,13 %). Dette gjelder også julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag etter kl. 12.00.

Helse Nord

Helgelandssykehuset HF B-del

 • § 3.2: Leger slutter arbeid uten trekk i lønn kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften.

Helse Finnmark HF B-del

 • § 5.7.3 Helge- og høytidsvakt: Vakter som faller på helge- og høytidsdager, på påskeaften samt mellom 12.00 og 24.00 pinse-, jul- og nyttårsaften betales som uforutsett vakt med 0,13 % av basislønn for overleger, legespesialist, leger i spesialisering og turnusleger. Ut over nødvendig vaktbemanning slutter leger arbeidet uten trekk i lønn kl 12.00 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul-, og nyttårsaften.

Nordlandssykehuset HF B-del

 • § 3.1 Arbeidstid generelt: Leger slutter arbeidet uten trekk i lønn kl 12.00 onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften. Leger med tjeneste lørdager gis fri påskeaften og pinseaften uten trekk i lønn.
 • § 5.12 Helge- og høytidstillegg: For ordinært vaktarbeid som faller på 17. mai og 1. juledag mellom kl 00.00 og 24.00, samt julaften og nyttårsaften mellom kl 12.00 og 24.00 gis et tillegg på kr 50 per time for aktivt eller omregnet passivt arbeid.
 • Felles protokolltilførsel: Partene er enig om å vurdere omfanget av helge- og høytidstillegget ved neste overenskomstrevisjon. Dager som omfattes av ordningen skal vurderes og satsen skal vurderes økt.

Universitetssykehuset i Nord-Norge B-del

 • § 3.3 Helgeaftener og lignende: Leger med ordinær dagarbeidstid slutter arbeidet uten trekk i lønn kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag samt jul- og nyttårsaften. Leger med tjeneste på lørdager gis fri påskeaften og pinseaften uten trekk i lønn.
 • § 5.5 Vaktlønn: Kompensasjon for vakttjeneste mellom kl. 1700-070, samt lør-, helge- og høytidsdager og etter klokken 12.00 julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, betales med 0,027 % av basislønn og utbetales pr. vakttime (aktive timer og omregnede passive timer). Overleger gis kompensasjon for vakttjeneste mellom kl. 1700-070, samt lør-, helge- og høytidsdager og etter klokken 12.00 julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, med 0,028 % av basislønn og utbetales pr. vakttime (aktive timer og omregnede passive timer).

Spekter Område 13 (sykehus med driftsavtale)

Lovisenberg Diakonale sykehus B-del

 • § 3.2 Den alminnelige arbeidstid: Leger i sykehuset avslutter arbeidet klokken 12.00 onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften uten trekk i lønn. Eventuelle vaktordninger tilpasses dette.
 • § 5.6.2 Vaktlønn: For lege i spesialisering/legespesialist som har vakt på helge- og høytidsdager (unntatt søndager) samt onsdag før skjærtorsdag, nyttårsaften, påske, - pinse – og julaften utbetales vaktlønn på 0,15 % av basislønn per beregnede time fra kl. 12.00.
 • § 5.2.8 Uforutsette vakter: For pålagt uforutsett vakt på helge- og høytidsdager (unntatt søndager) samt onsdag før skjærtorsdag, nyttårsaften, påske, - pinse – og julaften utbetales vaktlønn på 0,17 % av basislønn per beregnede time fra kl. 12.00.

Martina Hansens Hospital B-del

 • Ingen særskilt regulering.

Oversikt helligdagstillegg Virke (de største sykehusene)

Diakonhjemmet sykehus – lokal særavtale

 • § 3.2 Alminnelig arbeidstid: Ordinær arbeidstid er slutt kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul-, og nyttårsaften.
 • § 5.6 Vaktlønn: For den som har vakt helge- og høytidsdager (ikke søndager) samt onsdag før skjærtorsdag, påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften er vaktlønnen 0,15 % av basislønnen per time, ved pålagt uforutsett vakt på slike dager 0,2 % av basislønn pr vakttime. For leger godtgjøres eventuell utrykning på vakt med utrykningstillegg tilpasset gjennomsnittlig arbeidsmengden på den enkelte avdeling. Dette skal fremgå av tjenesteplanene. For aktivt arbeid (utrykning og henvendelser) under vakttjeneste betales følgende utrykningstillegg: Inntil 1 time på vakt 0,09 % av basislønn, 1-2 timer på vakt 0,125 % av basislønn, 2-4 timer på vakt 0,25 % av basislønn. Godtgjørelsene forhøyes med 50 % for vakt på søn- og helgedager og dager før disse samt 1. og 17. mai.

Haraldsplass Diakonale sykehus – lokal særavtale

 • § 3.2.2 Fri på dager før høytid: Leger tilstås fri uten trekk i lønn etter kl 12.00 onsdag før skjærtorsdag, jul-, og nyttårsaften dersom driften tillater det.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer