Spalter > Intervjuet

Foto: Ylf

Christer Mjåset ble valgt til leder av Yngre legers forening på foreningens årsmøte 16. april. - Noe av det første jeg vil ta tak i, er å jobbe med tydeligheten til hva foreningen står for, sier Mjåset.

Artikkelen ble publisert i Forum 2/2015.

Mjåset (41) er ansatt som lege i spesialisering i nevrokirurgi og jobber på Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. Han har vært tillitsvalgt og vara-avdelingstillitsvalgt på nevrokirurgisk avdeling på Ullevål og Rikshospitalet siden 2009. Siden 2014 har han fungert som Klinikktillitsvalgt i Klinikk for kirurgi- og nevro-fag, i tillegg til å være vara-foretakstillitvalgt og deretter foretakstillitsvalgt (FTV) fra september 2014. Mjåset tiltrer vervet som Ylf-leder umiddelbart.

Hva ser du som de største utfordringene Ylf og Legeforeningen står overfor de kommende årene?

-          Jeg tror det viktigste for Ylf blir å lose leger i spesialisering trygt inn i faste stillinger. Helseforetakene og arbeidsgiverforeningen Spekter har mye de skal få på plass innen ordningen tar fatt 1. juli. Vi må fortløpende kvalitetssikre dette arbeidet, ikke bare før, men også etter at implementeringen har skjedd.

-          Den gradvise implementeringen som har vært lovet, har vi ikke sett noe til. Det er bekymringsfullt. Det samme gjelder den mye omdiskuterte taushetspliktformuleringen som har dukket opp i forslaget til ny arbeidsavtale. At arbeidsgiver i det hele tatt har vurdert en slik formulering, beviser hvor viktig det er for Ylf å følge med i tiden framover.

-          For Legeforeningen blir det viktig å følge opp Nasjonal helse- og sykehusplan som legges fram nå i høst. Utfallet av dette vil bli avgjørende for hvordan framtidens sykehus blir seende ut, og hvor de skal ligge. Jeg er kritisk til en del av forutsetningene dette foreløpig har bygget på. Hvorfor skal det være 60-80 000 mennesker i nedslagsfeltet for et lokalsykehus med akuttfunksjon? Er store sykehus alltid best? Her må Ylf og Overlegeforeningen være på banen og sørge for at debatten setter et tydelig fokus på kvaliteten og tilgjengeligheten i helsetilbudet.

"Jeg er også opptatt av at Ylf sentralt må jobbe for å støtte våre lokale tillitsvalgte som risikerer jobb og karriere for saker de tror på."

Christer Mjåset

-          Nasjonal helse- og sykehusplan må også sees i sammenheng med ny spesialitetsstruktur. Her har Legeforeningen gjort et stort arbeid allerede, men vi er ennå ikke i mål. Det er viktig at Ylf er med på å bestemme hvordan framtidens leger skal utdannes. Spesialitetsstrukturen må ivareta behovene til både høyspesialiserte sykehus og gode lokalsykehus. Legeforeningens spesialitetskomiteer har i dag en viktig rolle for å kvalitetssikre fagligheten på sykehusavdelingene i landet. Denne rollen bør de beholde i framtiden, og vi må få med oss myndighetene på dette.

-          Per i dag har over 20% av dagens leger utenlandsk bakgrunn. De utgjør en betydelig ressurs for helsevesenet. Det er allikevel problematisk at dagens politikk legger opp til nettoimport av spesialister, ferdig utdannet på et annet lands regning. Med bakgrunn i norsk økonomi er det usolidarisk at Norge ikke er selvforsynt med spesialister, og her må vi finne en bedre balanse. Det åpne arbeidsmarkedet som følger av EØS-avtalen skal ikke benyttes for å tappe andre og økonomisk dårligere stilte land for helsepersonell.

-          Jeg er også opptatt av at Ylf sentralt må jobbe for å støtte våre lokale tillitsvalgte som risikerer jobb og karriere for saker de tror på. De trenger gode linjer inn til apparatet vi har i Legenes hus, og vi må bli flinkere til å nå ut til med den kunnskapen som Jus- og arbeidslivsavdelingen i Legeforeningens sekretariat besitter. 

Hva gleder du deg mest til å ta fatt på?

-          Jeg ser virkelig fram til å reise rundt i Norge og bli kjent med sykehusmiljøene i de ulike delene av landet. Dette er noe jeg kommer til å prioritere den første tiden for å få et godt overblikk over de ulike helseforetakene og arbeidsforholdene til medlemmene våre der. Jeg håper å få mange innspill underveis. E-posten min er christer.mjaset@legeforeningen.no. Bruk gjerne denne!

-          Og så skal jeg jo delta på landsstyremøte som Ylf-leder nå i mai. Da må jeg komme oppdatert på alle de store sakene. Det blir utfordrende, men utrolig gøy. Jeg gleder meg til å innta talerstolen!

"Vi trenger også å bedre informasjonsflyten innad i tillitsvalgtapparatet."

Christer Mjåset

Hvordan kommer medlemmene til å merke at du har inntatt ledervervet?

-          Nå må jeg først få berømme avtroppende leder, Marit Halonen Christiansen, og dagens styre for å ha gjort et veldig godt og grundig arbeid for foreningen den siste perioden. Det vil bli en utfordring å oppfylle forventningene til vervet.

-          Noe av det første jeg vil ta tak i, er å jobbe med tydeligheten til hva foreningen står for. Tilstrekkelig informasjon må nå ut til medlemmene våre, og budskapet må bli klarere. Samtidig skal Ylf stå fram som en troverdig aktør i den offentlige debatten og være premissleverandør i saker som gjelder yngre legers arbeidshverdag i norske sykehus. Jeg tror mange utenfor sykehusene ville blitt overrasket hvis de forsto hvilke utfordringer vi har i deler av systemet. Vi må med andre ord bli flinkere til å formidle hva vi sliter med.

-          Vi trenger også å bedre informasjonsflyten innad i tillitsvalgtapparatet. Blant annet bør vi utrede hvordan vi med tekniske løsninger kan kommunisere enda bedre. Hvordan vi organiserer oss, er også viktig. Det er sikkert noen der ute som har funnet gode løsninger som andre kan lære av. Vi må prøve å dele slik informasjon for å kunne styrke Ylf lokalt.

-          Til slutt har jeg inntrykk av at tillitsvalgte på sykehus trenger tilgang til mer midler for å drive informasjons- og opplæringsarbeid for sine medlemmer. Slik det er nå, er man avhengige av støtte fra lokalforeningene for å kunne arrangere noe utenfor arbeidsplassen. Styret skal nå se nærmere på løsninger som gjør at man kan søke om midler fra Ylf sentralt. Jeg håper å legge til rette for at det skapes flere møtepunkter for medlemmene våre, slik at Ylf blir mer sammensveiset. Det er ekstremt viktig for en forening som har så høy gjennomstrømning som oss, avslutter Mjåset.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer