Nyheter > Fra foreningen

Foto: Hanne Valeur

Det går mot ny vår for turnuslegene i distrikt etter at den nye særavtalen er fremforhandlet med kommunene. Strengere krav til veiledning, pensjonsgivende vaktarbeid og gradvis innføring av bakvakt er noen av stikkordene.

Artikkelen ble publisert i Forum 1/2016.

Særavtalen mellom Kommunenes sentralforbund (KS) og Legeforeningen reforhandles hvert andre år og er en tariffavtale som gjelder for alle leger med arbeidsavtale med kommunene. Det vil si at den gjelder for kommuneoverleger, turnusleger, leger med avtale om arbeid på helsestasjon, sykehjem, fengsler osv. Bakgrunnen for forhandlingene som ble holdt rett før nyttår, var at en ny akuttmedisinforskrift er blitt vedtatt av Stortinget. Denne forskriften stadfester at kommunene fra 1. mai 2018 plikter å etablere bakvaktordninger for ferske allmennlege-LIS (ALIS) og turnusleger som har legevakt. Det lå med andre ord an til en omfattende reformering av det gjeldende avtaleverket forut for forhandlingene.

Et annet viktig tema som ble diskutert var manglende veiledning av turnusleger. Legeforeningen har utført en undersøkelse der 42% av turnuslegene svarer at de i perioder ikke har fast veiledning. Hele 19% svarer også at de ikke har fast veiledning overhodet. Vår motpart i forhandlingene, KS, var veldig enig i at dette ikke var særlig gode tall, og endringer i avtaleteksten ble gjort for å sikre en forbedring i kommende periode.

Her presenteres noen av endringene i årets særavtale og hva det vil si for alle som nå holder på med eller begynner i turnus i kommunehelsetjenesten:

Oversiktlig avtaleoppsett

Særavtalen kan være krevende å lese i og med at den inneholder interesser/avtaler som gjelder flere ulike typer leger. For å gjøre den mer oversiktlig har man i årets avtale skilt ut alt som gjelder særskilt for turnusleger i et eget kapitel, §12. Du finner den på Legeforeningens nettsider om du søker på «SFS 2305».

Lege med trygghetstillegg

Særavtalen har tidligere lagt til rette for at alle turnusleger på vakt skal ha en lege å kontakte telefonisk dersom man lurer på noe vedrørende en pasient. Denne legen skulle «fortrinnsvis være vakthavende lege i tilgrensende legevaktdistrikt». Undersøkelser Legeforeningen gjorde i høst, viste imidlertid at slike ordninger er helt fraværende i 10% av kommunene. I 16% av kommunene var også legen man skulle kontakte, en av de vakthavende på det lokale sykehuset. Det har ifølge de rapportene vi har fått, ikke fungert særlig bra. Turnusleger som ringer sykehus for råd, får stort sett snakke med andre turnusleger eller yngre LIS. Disse sykehuslegene har ikke alltid tilstrekkelig kompetanse til å svare på spørsmålene som stilles, og de har heller ikke kunnskap om infrastrukturen, rutinene og mulighetene lokalt i kommunene. Partene ble derfor enige om å endre særavtaleteksten slik at ordlyden i punkt 12.3 nå er: «en ordning der turnuslegen kan konsultere annen allmennlege».

Trygghetstilleggsordningen skal utgå når bakvaktsordningen gjøres obligatorisk fra 1. mai 2018. I mellomtiden er det viktig at alle turnusleger kontakter oss om de opplever kommuner der dette ikke fungerer som beskrevet.

Bakvakt

Ylf ønsket i utgangspunktet å få på plass en bakvaktsordning for turnusleger allerede nå i 2016. Vår motpart KS mente det var et for stort skritt å ta for kommunene på en gang. Man ble derfor enige om å legge til rette for en gradvis innføring. Alle detaljer rundt godtgjøring av bakvakter er derfor på plass i særavtalen, både når det gjelder telefontakst og takst for utrykning dit turnuslegen befinner seg, se særavtalens punkt 8.4 og 9.5 annet ledd. Det er imidlertid opp til kommunene å innføre ordningen fram til den må være på plass 1. mai 2018.

For de tilfeller hvor kommunen allerede nå (eller før 1. mai 2018) innfører en bakvaktsordning etter akuttmedisinforskriften, følger det av protokoll nr. 4 til særavtalen at bakvaktordning som følge av nye kompetansekrav skal gjelde tilsvarende for turnuslegene. Det vil si at kommunen ikke kan gjøre bakvaktsordningen gjeldende kun for øvrige leger som ikke fyller kompetansekravene, mens turnuslegen kun får en allmennlege som kan konsulteres over telefon.

Veiledning

Mange turnusleger får svært dårlig oppfølging i distriktsturnus på tross av at det er et krav både i turnuslegeforskriften og i særavtalen. For å gjøre det enklere for både turnusleger og Legeforeningen å kreve tilstrekkelig veiledning der det ikke er på plass, har følgende tekst blitt innført i Særavtalen punkt 12.2:

«Kommunen skal sørge for at turnuslegen til enhver tid har en oppdatert oversikt over hvem som er veileder, hvem som kan kontaktes dersom veileder ikke er tilgjengelig og hvem som er bakvakt ved legevakt eller vakthavende lege etter pkt. 12.3.»

Dersom ikke slik oversikt foreligger, kan man kreve det direkte eller ta kontakt med Legeforeningen slik at vi kan bistå.

I den nye særavtalen er det også oppstilt en klar hovedregel om at turnuslegen IKKE skal arbeide uten veiledning og tilsyn av kommunelege i praksisen (særavtalen punkt 12.5). Bestemmelsen må tolkes strengt, og det fremgår klart av særavtalen at hovedregelen kun kan fravikes dersom «tvingende grunner» gjør det nødvendig. Slik tjeneste skal i så fall godtgjøres med 50 % tillegg til turnuslegens lønn når tjenesten varer sammenhengende i mer enn 5 dager.

Legeforeningen

Fra Legeforeningens spørreundersøkelse blant turnusleger i kommunehelsetjenesten. Her vises resultatet vedrørende bakvaktsordning på legevakt.

Kommunalt akutte døgnenheter

Kommunalt akutte døgnenheter (KAD) blir nå etablert rundt om i landet. Det er viktig å poengtere at kommunene i følge turnuslegeforskriften IKKE kan kreve at turnusleger skal arbeide selvstendig ved KAD-er. Dette nevnes ikke spesifikt i Særavtalen og er derfor viktig å være klar over.

Lønnsøkning

Lønnen for turnuslegearbeid er fremforhandlet til å øke i tråd med lønnsforhøyelsene i sykehusene. For turnusleger, cand.med. med lisens og medisinske studenter med lisens settes lønnen til minst kr 508.000 per år fra 1.1.2016. Fra 1.1.2017 settes lønnen til minst kr 522.500.

Pensjon

Noe helt nytt fra årets avtale er at det fra 1. januar 2016 gis rett til pensjonsopptjening av beredskapsgodtgjøring og timelønn for legevaktarbeid. Dette vil gjelde både turnusleger og allmennleger. Sørg for å kontrollere med din arbeidsgiver at dette er på plass.

Oppsummering

Turnuslegens rettigheter skal ha blitt betydelig styrket med den endrede avtaleteksten. Erfaringsmessig vil nok likevel ikke alle kommunene være like flinke til å følge opp de skisserte endringene. For at Legeforeningen skal kunne hjelpe, er vi avhengig av å få tips om hvilke kommuner det er snakk om. Ta gjerne kontakt med vårt sekretariat eller send en epost til vår turnuslegekontakt, Anja Fog Heen, på epost: anjaheen@gmail.com.

Særavtalen gjelder

  • Normert arbeidstid og listelengde for fastleger (37,5 timer, 1500 pasienter)
  • Øyeblikkelig hjelp på dagtid (rullering fastleger eller egen daglegevakt)
  • Praksiskompensasjon allmennmedisinske oppgaver (sykehjem, helsestasjon, fengsel)
  • Lønn turnusleger
  • Bestemmelser for kommuneoverlege
  • Vaktklasser beredskapsgodtgjørelse legevakt (og øyeblikkelig hjelp på dagtid)
  • Utdanningspermisjoner (spesialister får 4 mnd per 5 år arbeid)
  • Trygghetstillegg for bakvakt turnuslege (369,- per vaktdøgn) (forsvinner med ny akuttforskrift der det blir krav om bakvakt for flere enn turnusleger)
  • Samfunnsmedisinske stillinger: medisinskfaglig rådgiver får tittel «kommuneoverlege»

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer