Nyheter > Fra foreningen

Hvis du er engasjert i forskning, kvalitet og pasientsikkerhet eller er opptatt av IKT-utviklingen i helsetjenesten, har et verv i en fagmedisinsk forening eller en spesialitetskomité, er fagavdelingen i Legeforeningen der for å bistå og tilrettelegge arbeidet. De kan gi svar på hvordan kjønnsfordelingen blant leger er, og kan svare på mange utdanningsspørsmål.

Foto: Avdelingsdirektør Kari-Jussie Lønning. (Foto: Legeforeningen)

- Jeg er stolt over å lede medisinsk fagavdeling. Medarbeiderne er dyktige og engasjerte. De brenner for å levere og bidra til at vi har tiltak som blant annet legger til rette for fagutvikling innen alle spesialiteter, kvalitet i helsetjenesten og pasientsikkerhet, og ikke minst at ny utdanningsreform blir et kvalitetsløft, sier avdelingsdirektør Kari-Jussie Lønning.

Medisinutdanningen

Utdanning er en av hovedpilarene i avdelingen; hele løpet fra medisinstudiet til videre- og etterutdanning innen alle medisinske spesialiteter. Det innebærer grundig og omfattende arbeid med struktur, innhold og organisering av disse utdanningsløpene. Arbeidet innebærer tett myndighetskontakt, regelmessig dialog med de regionale utdanningssentrene (RegUt) og bistand til medlemmer i utdanningsspørsmål.

Fagavdelingen utvikler og vedlikeholder mange e-læringskurs. Vi koordinerer og bistår i arbeidet med Helselederskolen. Legeforeningen har forskriftsfestet ansvar for læringsaktiviteter i spesialitetene utenfor sykehus, som innebærer utdanning av gruppeveiledere allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin og kursvirksomhet for allmenn- og samfunnsmedisin, i tillegg til drift av veiledningsgruppene og etterutdanningsgruppene. Veilederkoordinatorer har en sentral rolle i å utdanne og rådgi gruppeveiledere.

Faget i fokus

Fagstyret understøttes fra medisinsk fagavdeling med saksforberedelser og koordinering av bistand fra hele sekretariatet. - Det er et viktig og spennende oppdrag vi legger mye innsats ned i, at både faglandsråd og fagstyret blir to gode og profesjonelle strukturer som bidrar til å nå ambisjonen om å styrke fagaksen i foreningen, sier Lønning. Avdelingen har også utstrakt kontakt med de 46 fagmedisinske foreningene, og bistår disse ved behov.

For å styrke Legeforeningen som faglig premissleverandør har medisinsk fagavdeling vært aktiv i arbeidet med økt klinikerinvolvering i tett samarbeid med de fagmedisinske foreningene. Det være seg nye metoder og persontilpasset medisin, arbeid med nasjonale faglige retningslinjer og veiledere, i IKT-prosjekter eller i det nasjonale arbeidet med Covid-19. - Det er viktig mål for Legeforeningen at mange klinikere er oppnevnt og engasjert i myndighetsdrevne, strategiske prosesser og i innføring av nye arbeidsprosesser. Hensiktsmessig utvikling av helsetjenesten må skje med klinikere i førersetet, sier Kari-Jussie Lønning.

Fagutvikling favner vidt

Kvalitet og pasientsikkerhet er fagavdelingens fundament, og griper inn i arbeidet med utvikling av primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og forskning. Gjør kloke valg-kampanjen, som har som ambisjon å redusere overbehandling og overdiagnostikk, er ett virkemiddel, og Legeforeningen har også fått med seg andre profesjonsforeninger i kampanjen. Avdelingen har et vidt spekter av oppgaver knyttet til fagutvikling innenfor allmennmedisin, de indremedisinske og kirurgiske spesialitetene, psykiatri, osv. De leverer også sekretariatsbistand til de fagmedisinske foreningene som ønsker det.

Det tverrfaglige e-helseteamet i Legeforeningen er forankret i medisinsk fagavdeling, og har over tid etablert Legeforeningen som en premissleverandør i den nasjonale e-helseutviklingen. Dialog med statlige og kommunale aktører samt leverandørbransjen er koordinert via e-helseteamet, som også har medlemmer fra kommunikasjonsenheten og avdeling for jus og arbeidsliv.

Statistikk over leger i Norge blir fortløpende oppdatert og publisert fra avdelingen. Tallene er basert på Legeforeningens medlemsregister, samt annen helsestatistikk. Det er blant annet medlemstall for hver underforening, antall medisinstudenter, fordeling på kjønn og historiske data.

Medisinsk fagavdeling forvalter drift av flere fond:

  • Utdanningsfond I, II og III.
  • Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet skal bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet, og deler ut midler til forbedringsprosjekter i allmenn- og spesialisthelsetjenesten og to kvalitetspriser
  • Allmennmedisinsk forskningsfond tildeler midler til ph.d.-prosjekter som fremmer allmennmedisinsk forskning.

Forskningsutvalget, IT-utvalget, utvalg for menneskerettigheter og utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet får sin sekretariatsstøtte i fagavdelingen. Utvalgene er rådgivende organ for sentralstyret.

Internasjonalt engasjement

Medisinsk fagavdeling har ansvar for oppfølging av foreningens internasjonale engasjement med vekt på menneskerettigheter, medisinsk faglig utvikling, rammebetingelser for fagutøvelse og profesjonsetikk. Legeforeningen deltar blant annet i Verdens legeforening (World Medical Association - WMA), Den europeiske legeforening (The Standing Committee of European Doctors - CPME), Den europeiske fagmedisinske organisasjon (Union of European Medical Specialists - UEMS) og det europeiske akkrediteringsorganet for videre- og etterutdanningsaktiviteter (European Accreditation Council for Continuing Medical Education – EACCME). Det er også egne internasjonale utviklingsprosjekter.

Arbeidsoppgavene i avdelingen spenner over et bredt felt av temaer og skjer via høringer, utredninger og saksforberedelser til sentralstyre og fagstyre. Kompleksitet og rask, kontinuerlig utvikling gjør samarbeid og teamarbeid i sekretariatet nødvendig. Derfor er det blant annet opprettet tverrfaglige sekretariatsteam som e-helseteam, IA-team og primærhelseteam.

Kort oppsummert arbeider Medisinsk fagavdeling for høy medisinskfaglig standard og med kontinuerlig utvikling og forbedring av faget og helsetjenesten.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer