Spalter > Mitt funn

- De private kommersielle sykehusene utførte kirurgiske tjenester til betydelig lavere priser sammenlignet med offentlige refusjonspriser uten at dette gikk på bekostning av kvaliteten, sier Geir H. Holom som har disputert med avhandlingen «Private for-profit hospitals in a tax-based universal health system».

Geir H. Holom


  • Universitet/avdeling/faggruppe du har vært tilknyttet: Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Studieområde: Helseledelse/Helseøkonomi/Helsetjenesteforskning.

  • Navn på prosjektet: «Private for-profit hospitals in a tax-based universal health system».

  • Tid du har forsket: Treårig stipendiatstilling.

Hva slags stilling hadde du før du startet som stipendiat?

Fast stilling ved Oslo Kommunale Legevakt.

Hadde du dette som fulltidsstilling, og hadde du eventuelt noe annet arbeid ved siden av?

Det var en fulltidsstilling, men jeg har hatt ulike engasjement ved siden av. Den siste tiden arbeidet jeg ved Barne- og ungdomsklinikken på OUS, der jeg jobber i dag.

Hvordan ble du engasjert i dette prosjektet?

Jeg ble lege fordi jeg ønsker å gjøre en forskjell. Som lege kan man utgjøre enorme forskjeller på det individuelle plan. Etter noen år i klinikken hadde jeg et ønske om å bidra på flere områder og på et større, mer overordnet plan. Fra tidligere har jeg en bachelorgrad fra NHH og har alltid vært interessert i hvordan man kan organisere helsevesenet på en bedre måte.

Hva var bakgrunnen for prosjektet?

I likhet med mange land med sammenlignbare universelle helsesystemer er det et mål for Norge å bremse veksten i helsekostnader uten å samtidig redusere kvaliteten og likheten i tilgangen til helsetjenestene som tilbys befolkningen. Offentlig finansiert bruk av private kommersielle helsetjenester blir ofte nevnt som en løsning. I avhandlingen undersøkte jeg offentlig finansiert bruk av private kommersielle sykehus i Norge. Spesielt analyserte jeg forskjeller innen områdene pris, kvalitet og pasientsammensetning mellom private kommersielle sykehus og offentlige sykehus for planlagte kirurgiske operasjoner.

Hva er ditt viktigste funn?

Kort oppsummert kan man si at de private kommersielle sykehusene utførte kirurgiske tjenester til betydelig lavere priser sammenlignet med offentlige refusjonspriser uten at dette gikk på bekostning av kvaliteten. Jeg fant imidlertid at bruken av private kommersielle sykehus varierte med utdanning og inntekt, og at de offentlige sykehusene var viktige for de sykeste pasientene og for reinnleggelser.

Hva har du tenkt til å gjøre videre?

Jeg jobber nå som lege i spesialisering ved Barne- og ungdomsklinikken, Oslo Universitetssykehus.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. : Private kan i mange sammenhenger plukke type operasjoner de ønsker å gjøre. I den offenlige Helsetjenesten må du kanskje ha vakt/ bakvakt for akuttmedisin samtidig som du er op-ansvarlig. Undervisningsfaktoren /veiledning er betydelig fordyrende ved de fleste operasjoner.Ofte forekommer daglig viktige akuttmedisinske prioritering som krever rokering av operasjoner. Ellers blir pas. med risikofaktorer ofte sluset over til det offenlige helsevesen ,-ikke minst ved reoperasjoner/komplikasjoner. En annen faktor er at en i det offenlige sykehuset ofte forsøker å kombinere 2 forskjellige inngrep i samme seanse hvilket tjener den enkelte pasient. Skulle de private sykehusene ta samme helseansvar for befolkningen som det offentlige er forpliktet til ville nok kostnadene pr op kunne stige betraktelig . Økende bruk av private sykehus av bemidlede pasienter ,som påvises i undersøkelsen , synes betenkelig med hensyn til å ha et likeverdig helsetilbud til befolkningen.