Nyheter > Aktuelt

Helseminister Ingvild Kjerkol har møtt en enorm proteststorm etter lovendringen om lege-bøter trådde i kraft. Feilforskrivninger av blåresept kan medføre bøter på opptil 213.000 kroner til den enkelte lege. Legeforeningen varlser konsekvenser dersom bøte-paragrafen ikke blir fryst og igangsatt fjernet.

Legeforeningen sendte forrige uke brev til helseministeren med frist om tilbakemelding om hvorvidt kravene imøtekommes.

-Av hensyn til sakens presserende karakter bes det om snarest mulig tilbakemelding, og senest i løpet av 21. januar, skrev president Anne-Karin Rime i brevet.

Nå har Legeforeningen fått brev fra Helseministeren der hun ber om utsettelse av fristen til i begynnelsen av neste uke. Legeforeningen har poengtert at dersom det ikke presenteres en løsning, kan ytterste konsekvens bli at Helfo må ta over hele forvaltningen av blåreseptordningen.

For en drøy uke siden gikk Legeforeningen hardt ut og krevde at lovendringen umiddelbart ble fjernet. Det ble påpekt at legene gjør en frivillig og ikke-pliktig forvaltningsjobb for helsemyndighetene. Ylf-leder Kristin Kornelia Utne forteller til Yngreleger.no at vi trenger en lovendring.

-Det er urimelig at ansatte skal bøtelegges for å påta seg en forvaltningsoppgave på vegne av helsemyndighetene. En sammenlignbar situasjon ville vært dersom NAV-ansatte ble bøtelagt for vedtak som senere viste seg å være feil, sier Utne.

En praksis med individuell straff for utskrivning av resepter får en til å spørre seg hvilke tiltak som kan komme senere. For eksempel ved feil utstedelse av sykemelding eller lignende, sier Ylf-leder Kristin K. Utne.

-En praksis med individuell straff for utskrivning av resepter får en til å spørre seg hvilke tiltak som kan komme senere. For eksempel ved feil utstedelse av sykemelding eller lignende, fortsetter hun.

-For Ylf er det uakseptabelt at leger skal bøtelegges for å gjøre jobben sin. Leger vil vegre seg for utskrivning av blåresepter i tvilstilfeller samt videreføring av resepter utstedt av kolleger. Det vil være en omfattende prosess å skrive en blåresept for legen, og det vil være vanskelig for pasientene å få den.

Et enstemmig Storting vedtok i 2019 at leger skal kunne bøtelegges inntil 213.000 kroner for feilforskrivninger av blåresept. Fra departementets side har det vært ønsket å ha flere sanksjonsmuligheter mot legene i slike tilfeller.

-Våre medlemmer opplever dette som en mistillitserklæring fra et samlet Storting. Lovendringen er særlig provoserende gitt situasjon vi står i dag, i lys av fastlegekrisen og pandemien, sier Utne.

Helseministeren var raskt ute i media for å berolige legene, og fortalte til VG at departementet så på muligheten for å klargjøre regelverket og hvilke reaksjoner som var rimelige.

– Vi ser at denne forskriften har urimelige utslag, og jeg har derfor startet arbeidet med endringer i forskriften, uttalte Kjerkol til avisen torsdag.

Dette holdt imidlertid ikke for Legeforeningens president Anne-Karin Rime, som understreket at det fortsatt var behov for avklaringer og at gebyrordningen må fryses inntil reglene blir endret.

Nå har som nevnt Legeforeningen fått brev fra Helseministeren der hun ber om utsettelse av fristen til i begynnelsen av neste uke. Sentralstyret i Legeforeningen har valgt å godta dette, og poengterer at kravene er ufravikelige.

-For å få en løsning på saken må det en lovendring til. Inntil reglene er endret, må overtredelsesgebyret fryses, skriver president Anne-Karin Rime til medlemmene sin i kveld.

Saken oppdateres.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer