Nyheter > Aktuelt

Om noen dager er det klart for valg til nytt styre i Ylf. Det er mange gode kandidater, både kjente og mindre kjente. Her er en liten presentasjon av kandidatene der de sier litt om hvilke saker de mener er viktige, hvorfor de ønsker å sitte i styret og hvordan de takler stress.

Vi har stilt kandidatene disse spørsmålene:

  1. Hvorfor vil du sitte i styret?
  2. Hvilke saker er viktigst for deg?
  3. Hva har Ylf fått til de siste årene?
  4. Hvordan takler du en travel hverdag?

Stiller til leder

Ingeborg Henriksen

Yngreleger.no

Fortell litt om deg selv!

Henriksen

Jeg er 38 år gammel, bor og jobber i Ålesund der jeg spesialiserer meg i generell indremedisin og nyresykdommer. I tillegg jobber jeg med LIS-utdanning i Helse Møre og Romsdal, og har gjort det i omtrent fem år. Jeg sitter i Ylf-styret i min andre periode, nå som nestleder, og har vært Ylf-tillitsvalgt på ulike nivåer siden 2014.

Jeg er tante til to fantastiske gutter på to og fem år, og henger med dem når jeg har anledning. Familie og venner er viktig for meg og jeg blir glad av å være sammen med andre. Ellers trives jeg over middels godt på kjøkkenet, har et skap fullt av te og strikker litt når anledningen byr seg. Jeg er omgjengelig og interessert i folk rundt meg, er en systematiker, har stor arbeidskapasitet og motiveres av variasjon i hverdagen. Samtidig er jeg også litt sta og bestemt. Min eldste nevø sier jeg er blid, snill og litt streng – det er vel en god oppsummering.

Yngreleger.no

Hva tenker du er de viktigste sakene for Ylf fremover?

Henriksen

Jeg har i flere år vært spesielt opptatt av spesialistutdanningen og hvordan den påvirker arbeidshverdagen vår. Det tror jeg blir minst like viktig i tiden fremover når helsetjenestens økonomiske rammer og aktivitetskrav presses på den måten vi nå ser at skjer. Samtidig er nettopp det å være deltakende i debatten om helsetjenestens utvikling og rammer som styrer arbeidshverdagen vår både viktig og nødvendig. Alt henger sammen og det er viktig for meg at vi har, og tar, vår naturlige plass i det ordskiftet. Både store nok og hensiktsmessige sykehusbygg, brukervennlig IT-systemer, prioriteringer i helsetjenesten, strukturelle endringer og øvrige rammebetingelser er kanskje noen av de viktigste utadvendte sakene vi vil stå overfor fremover. I forlengelsen av dette kommer arbeidet for gode arbeidsvilkår for leger der både arbeidsforhold og lønn er viktige tema. Fokus på å rekruttere og beholde leger for å skape en offentlig helsetjeneste med god kvalitet og godt arbeidsmiljø er også sentralt.

Like viktig som de utadvente sakene er også det interne arbeidet. Vi må bygge laget godt hele veien, og gode tillitsvalgte på alle nivåer er nødvendig for at foreningen kan jobbe best mulig for medlemmenes interesser. God tillitsvalgtopplæring og særlig støtte til de foretakstillitsvalgte må videreføres og utvikles. Det er viktig at tillitsvalgte har tilgang til enkle verktøy og god støtte i vervet slik at vi fortsatt rekrutterer og bevarer tillitsvalgte fremover. Samtidig må vi også styrke hele foreningen gjennom økt kunnskap hos medlemmer om basale rettigheter og hvordan helsetjenesten fungerer. For meg er det viktig at Ylf viderefører det gode samarbeidet med andre deler av Legeforeningen. Jeg tror at en sterk og samlet legeforening best ivaretar alles interesser.

Yngreleger.no

Hva mener du Ylf har fått frem på en god måte de siste årene?

Henriksen

Ylf fremstår som en veldrevet forening og har vært heldige med en engasjert og tydelig leder gjennom mange år. Vi er synlige i den offentlige helsedebatten og jeg tror Ylf er en konstruktiv og seriøs samarbeidspartner både mot andre deler av foreningen og overfor eksterne samarbeidspartnere. Jeg er glad for at vi er med på å tydeliggjøre viktigheten av en god offentlig helsetjeneste, og sammenhengen mellom dette og et godt arbeidsmiljø med trygge og ivaretakende arbeidsforhold for de ansatte. En god offentlig helsetjeneste forutsetter også god spesialistutdanning. Ylf har synliggjort både kapasitetsutfordringer i spesialistutdanningen og kvalitetsmessige problemer med den nye spesialistutdanningen i samarbeid med andre deler av legeforeningen.

Det er lagt ned et stort arbeid over flere år for å bygge foreningen til å både være godt organisert, stabil og med et godt samarbeid både mot øvrige yrkesforeninger, fagaksen og sekretariatet. Et godt bygget tillitsvalgtlag og etablerte kommunikasjonskanaler bidrar til at foreningen sentralt har god oversikt over ulike problemer og aktuelle saker i de ulike sykehusene. Dette er viktig for å bruke ressurser og kompetanse best mulig. Ylf viser at vi klarer å omstille oss når det er nødvendig. Dette har vi vist gjennom å utvikle kommunikasjonskanalene vår i etterkant av pandemien, og også gjennomført strukturelle endringer for å styrke oss for fremtiden.

Jeg oppfatter at Ylf er en dynamisk organisasjon med en flott samling engasjerte tillitsvalgte, og det er inspirerende. Engasjement og evnen til å tenke nye tanker er det som driver oss fremover og bidrar til at vi er i stadig utvikling. Jeg opplever at meningsmangfold er velkomment og at det er stor takhøyde for diskusjoner.

Yngreleger.no

Hvordan er din lederstil?

Henriksen

Både livet og jobben har lært meg viktigheten av bra lagspill og godt miljø for å lykkes, og jeg er av den oppfatning at god trivsel og glede fremmer godt arbeidsmiljø. Det er viktig for meg at de rundt meg har det bra, føler seg inkludert og ivaretatt, og blir anerkjent både for den de er og det de kan. Jeg har stor rettferdighetssans og er opptatt av å møte mennesker rundt meg med respekt. Jeg håper jeg oppfattes som raus, inkluderende, nysgjerrig og lyttende, og tror dette er viktige lederegenskaper for at arbeidsmiljøet skal kunne kjennetegnes av respekt og trygghet. Et slikt arbeidsmiljø er nødvendig for å skape tillit til og takhøyde for diskusjoner og ulike meninger.

Samtidig er det viktig for meg å være tydelig og etablere gode rammer for samarbeidet slik at vi kan utvikle og jobbe mot felles mål.

Jeg håper jeg blir oppfattet som en leder som er nær og synlig for både styret, tillitsvalgte og medlemmer. Jeg er opptatt av å være grundig i arbeidet mitt og forstå det jeg jobber med. Det er viktig for meg for at jeg skal kunne uttale meg med trygghet, og da må jeg vite hvor skoen trykker. Jeg ønsker å spille de rundt meg gode og å bruke hele laget. Og så tror jeg på at det gode arbeidsmiljøet bygges både på trygge rammer, latter og påskeegg.

Stiller til nestleder

Tobias Iveland

Yngreleger.no

Hvem er du i korte trekk?

Iveland

Jeg er en engasjert person som blir motivert til å løse og involvere seg i nært sagt alle utfordringer jeg kommer over. Jeg bor for tiden i Trondheim og jobber som lege i spesialisering i onkologi ved St Olavs hospital hvor jeg de siste fire årene også har vært foretakstillitsvalgt for Ylf. Rollen som foretakstillitsvalgt har gitt mange utfordringer i forbindelse med COVID pandemien og etterfølgende innføring av Helseplattformen som nytt journalsystem ved sykehuset. På samme tid har jeg vært stipendiat innenfor basal cellebiologi med fokus på proteomikk, DNA skader og -reparasjon.

Ved siden av arbeid forsøker jeg å holde meg aktiv etter å ha forlatt en ikke-lovende bedriftsfotballkarriere og holde kontakten med gode venner som er spredt i landet.

Yngreleger.no

Hva tenker du er de viktigste sakene for YLF fremover?

Iveland

Helsevesenet er under press. Det er store krav til effektivisering og kostnadskutt tross en aldrende befolkning og økte oppgaver. Det er vanskelig å spå hvordan dette vil slå ut ved forskjellige sykehus, avdelinger og fagspesialiteter. Noen områder vil ha problemer med rekruttering og utdanning mens andre vil kunne kjenne mest på høy arbeidsbelastning eller å ha fått omstillinger i hverdagen som forverrer arbeidssituasjonen, for eksempel for lite sykehusbygg eller et lite brukervennlig IKT verktøy. Fremover trengs godt skolerte medlemmer og et sterkt tillitsvalgtsapparat for å være i stand til å oppdage brudd på rettigheter og motvirke uthuling av rammene for god arbeidshverdag. Når legeforeningens medlemmer og tillitsvalgte blir involvert spiller vi en essensiell rolle i å sikre individuelle rettigheter men også bidra til de beste forutsetningene for det offentlige helsevesenets eksistens.

Det er alltid jobb for en fagforening, men styret i YLF og tillitsvalgte er en begrenset ressurs. YLF må bruke hele tillitsvalgtsapparatet effektivt og fortsette å gjøre det attraktivt, meritterende og lærerikt å være tillitsvalgt, selv om det kan oppleves som ekstra oppgaver på toppen av alt. Derfor må vi fortsette arbeidet med å gi nyttige verktøy og god tilgang til informasjon, råd og tiltak for medlemmer og tillitsvalgte.

Alle ledd må påvirkes, helt ifra det høypolititiske og ned på den enkelte avdeling. Da kan vi oppnå felles virkelighetsforståelse og gjennomslag på flere av områdene som er viktig for medlemmene, som at lønn og arbeidsvilkår må stå i stil til de høye forventingene til arbeidskvalitet og -mengde, og er i tråd med et samfunn i utvikling. Det trengs både tiltak på lønn og arbeidsvilkår for at leger skal oppleve det attraktivt å jobbe i det offentlige med/uten vakt og innenfor forskning fremover.

Yngreleger.no

Hva mener du Ylf har fått frem på en god måte de siste årene?

Iveland

Ylf står i særstilling med tanke på mengden oppgaver og tema som skal følges opp, hvor det viktigste er lønn- og arbeidsvilkår, utdanning og styrking av tillitsvalgtsapparatet. De siste årene har det skjedd mye for våre medlemmer og legeforeningen/Ylf og vi har heldigvis hatt en leder med lang erfaring og evne til å omstille seg raskt. COVID-pandemien har endret både arbeidshverdagen på sykehus og i tillitsvalgtsapparatet, både sentralt og ute på sykehusene. Den stramme økonomiske situasjonen i sykehus, med lite midler til investeringer i areal og ansatte har ytterligere påvirket arbeidshverdagen for legene de siste årene og vil prege tiden fremover.

I den siste styreperioden, hvor jeg har vært styremedlem, opplever jeg at Ylf har vært synlige og tilgjengelige for våre foretakstillitsvalgte og i mediebildet. Det er blant annet etablert arenaer for deling av erfaringer slik at Ylf/Dnlf spare mye tid ved å ikke finne opp kruttet overalt. Ylf har gjort både større kartlegginger av utdanning nasjonalt og jobbet med konkrete lokale utfordringer. Det har vært god informasjonsflyt og tilgjengelighet slik at Ylf-leder og styret har fått bistått i problemstillinger så raskt som mulig, hva gjelder utfordringer med lønnsfastsettelse, utdanning, beredskap, IKT-verktøy og konsekvenser av rekrutteringsproblemer. Jeg opplever også at det er lagt et godt grunnlag for den mindre synlige jobben opp mot de andre delene av legeforeningen, ut mot politikere og at organisasjonen er blitt mer bærekraftig for fremtiden.

Vi kan alltids gjøre ting bedre og det er viktig at så mange medlemmer som mulig er engasjerte i påvirkningsarbeidet og sier ifra hvor skoen trykker mest!

Yngreleger.no

Hvordan er din lederstil?

Iveland

Jeg er sterkt engasjert i andres ve og vel og er veldig opptatt av å spille andre gode. Det vil si å bygge laget, oppnå felles forståelse av situasjon, utfordringer og forventninger og ikke minst strukturere og systematisere informasjon og verktøy for støtte og tidsbesparing for de jeg jobber med. Jeg er opptatt av tydelig kommunikasjon på sak, ikke person, godt samarbeid og å være tilgjengelig for de som trenger det. De siste årene har jeg fått bred erfaring med påvirkningsarbeid og å se konsekvenser på tvers av flere områder. Jeg forsøker å trekke de lengre linjene og se bredt på påvirkningsmuligheter på flere nivå gjennom bruk av media, tilsynsmyndigheter og andre aktører.

Yngreleger.no

Hvordan takler du en travel hverdag?

Iveland

De siste årene har vært rimelig travelt og jeg har blitt vant til å ha mange problemstillinger å løse i løpet av en dag og løpe mellom klinikk med inneklemte møter med helt forskjellige tema. På grunn av de forskjellige oppgavene har jeg hatt mulighet til å fornye energien ved å bytte jobb/oppgave når jeg har merket at effektiviteten og konsentrasjonen svikter. Det aller beste er allikevel å koble helt av med fysisk aktivitet, en god middag med samboer og venner, og ikke minst god søvn.

Stiller til styremedlem

Lars Magnus Aker

Yngreleger.no

Hvorfor vil du sitte i styret?

Aker

Jeg stilte til valg til styret ved årsmøtet i 2021 for å arbeide videre for rettighetene, arbeidsforholdene, lønnen og alt annet som står sentralt for at unge leger skal ha det bra på jobben og hjemme. Dette har ikke endret seg og engasjementet er fortsatt sterkt etter 1,5 år i styret. Styrearbeid er tidkrevende, men man lærer mye og med erfaring blir man stadig mer effektiv. Dermed blir arbeidet også mer spennende og interessant. Jeg er motivert for å ta fatt på en periode med styrearbeid for Yngre legers forening, og håper landsrådet vil gi meg tilliten.

Yngreleger.no

Hvilke saker er viktigst for deg?

Aker

Jeg ønsker meg et sterkt offentlig helsevesen. Skal vi få til det må helsevesenet være en attraktiv arbeidsplass for leger i alle aldre og livssituasjoner, med god lønns- og arbeidsvilkår, og ikke minst en god utdanningsarena med et høyt nivå. Det må være vårt overordnede mål. For meg har opplæring av tillitsvalgte vært viktig, og jeg har likt meg godt i kurskomitéen i nåværende styret. I tillegg oppfølging i forbindelse med graviditet og foreldrepermisjon. Arbeidsbelastning og arbeidstider har vært et annet tilbakevendende tema, og etter to arbeidsgrupper med rapporter om temaet har ikke engasjementet blitt mindre.

Yngreleger.no

Hva har Ylf fått til de siste årene?

Aker

Ny lønnsmodell har kommet på plass, og uklarheter i modellen har i stor grad blitt ryddet opp i. Mange års politisk arbeid har resultert i mange nye LIS1-stillinger. Vi har satt fokus på arbeidstid og forsvarlighet, og økt tariffavtalt hviletid. Med gode spørreundersøkelser har vi fått håndfaste tall på utdanningsetterslepet etter pandemien, og arbeidet hardt for at kostnadskutt ikke skal gå på bekostning av utdanningen. Vi ser starten av en gryende bemanningsutfordring med stadig større rekrutteringsvansker for LIS-sjikt og stadig tidligere konstituering. Ylf har startet å arbeide med problemstillingen, og jeg tror denne saken vil være sentralt i arbeidet til et nytt styre. Vi har vært synlige i mediebildet og deltatt i offentlige debatter, både lokalt og sentralt; for eksempel saken om akuttmottaket ved Sykehuset i Vestfold, innføringen av Helseplattformen og Kristin sin deltakelse i Helsepersonellkommisjonen.

Yngreleger.no

Hvordan takler du en travel hverdag?

Aker

Jeg har en forståelsesfull samboer, forsøker å treffe venner og koble av på andre måter så ofte det lar seg gjøre. Enten det er å løpe med en god lydbok på øret, seile eller dra på tur i høyfjellet med klatresele om livet eller med ski på beina.

Stiller til styremedlem

Carolin Sparchholz

Yngreleger.no

Hvorfor vil du sitte i styret?

Sparchholz

Fordi jeg ønsker å fortsette med tillitsvalgtarbeid! Siden jeg ble uteksaminert i 2020 har jeg påtatt meg ulike tillitsverv og fått øynene opp for hvor givende, og viktig denne type arbeid er. Jeg ønsker å bruke erfaringen jeg har tilegnet meg på et nytt nivå, nemlig gjennom å sitte i styret. Som styremedlem sitter man med mye ansvar, men har også mulighet til å påvirke retningen fagforeningen vår skal ta de neste årene, noe jeg opplever som engasjerende. Rollen som tillitsvalgt i møte med andre ildsjeler i YLF har også bydd på ytterligere motivasjon til å jobbe med forhold og holdninger på egen arbeidsplass, og jeg ivrer etter å fortsette med å samle inspirasjon blant likesinnede.

Yngreleger.no

Hvilke saker er viktigst for deg?

Sparchholz

Jeg er svært opptatt av at leger gjennom hele livsløpet skal ha levelig arbeidsbelastning og trygge vaktordninger som kan kombineres med fritid og familieliv. Videre ser jeg behovet for at legegruppen som helhet får mer kunnskap om rettighetene de har i arbeidslivet slik at de kan manøvrere yrkeslivet på smidig måte. Særlig gjelder dette gravide og ammende kollegaer som gjerne står i sårbare situasjoner ovenfor arbeidsgiver.

Yngreleger.no

Hva har Ylf fått til de siste årene?

Sparchholz

Ylf har den senere tid engasjert seg betydelig i den offentlige, helsepolitiske debatten og fått rettet søkelyset på viktige aspekter ved yngre legers arbeidsvilkår slik som sykehusbygg, IT-løsninger og vaktordninger. Videre har kampen for flere LIS1-stillinger lenge vært på YLF sin agenda, og selv om denne problemstillingen for tiden påvirkes av negative økonomiske drivkrefter så har innsatsen til Ylf på denne fronten vært omfattende.

Yngreleger.no

Hvordan takler du en travel hverdag?

Sparchholz

En travel hverdag håndterer jeg best ved å prioritere fysisk aktivitet og sosialt samvær med venner og familie. Tunge vekter, høy puls og elektrisk teknoremix hjelper meg med å tømme hodet og forebygger både tensjonshodepine, nakkemyalgier og insomni.

Stiller til styremedlem

Ingvild Skjerping Dahl

Yngreleger.no

Hvorfor vil du sitte i styret?

Skjerping Dahl

Som tillitsvalgt får man samarbeide med engasjerte kolleger fra hele landet, med felles mål om å fremme medlemmenes interesser. Det er spennende, gøy og motiverende! Jeg har vært tillitsvalgt hele legelivet, både lokalt og som FTV, og ønsker å ta med engasjementet inn i Ylfs styre.

Yngreleger.no

Hvilke saker er viktigst for deg?

Skjerping Dahl

Jeg er opptatt av at spesialiseringsløpene må være forutsigbare med høy faglig kvalitet, uavhengig av hvor i landet man er. Jeg vil fortsette å jobbe for mer tid til fag og klinikk framfor dokumentering. Jeg er også engasjert i sykehusbygg. Jeg har som tillitsvalgt vært involvert i både planlegging, byggeprosess og innflytting i for små sykehus, og kjent på konsekvensene det får for fag, pasientbehandling og trivsel. Jeg vil jobbe for at vi i framtiden får funksjonelle sykehus! Jeg brenner også for de lokale tillitsvalgte og tillitsvalgutdanningen, sammen får vi til mer.

Yngreleger.no

Hva har Ylf fått til de siste årene?

Skjerping Dahl

Ylf er tydelige, og tar utfordringer på strak arm. Under pandemien ble arbeidshverdagen til LIS utfordret av heftige pandemi-turnuser, avlyste kurs og omprioritering av arbeidsoppgaver. Takket være godt arbeid av Ylf ble skaden begrenset. Særlig viktig i vårt krevende yrke er også fokuset Ylf har på sosiale rettigheter og en sunn balanse mellom arbeidsliv og fritid.

Yngreleger.no

Hvordan takler du en travel hverdag?

Skjerping Dahl

Jeg trives godt med travle dager på jobb, men når jeg trenger å koble av liker jeg å reise og har som oftest et nytt reisemål i sikte. Ellers finner du meg i skiløypa eller på hytta, da gjerne med strikketøy i hendene.

Stiller til styremedlem

Marit Forslund

Yngreleger.no

Hvorfor vil du sitte i styret?

Forslund

Jeg ønsker å bidra til forbedring på nasjonalt nivå. Jeg vil jobbe for at våre medlemmer får en bedre arbeidshverdag, og at den offentlige helsetjenesten i Norge fortsetter å være en attraktiv arbeidsplass for leger. Gjennom arbeid som vara foretakstillitsvalgt ved Oslo Universitetssykehus har jeg fått bred og verdifull erfaring å ta med inn i styreverv, og har førstehåndskunnskap om hvor skoen trykker.

Yngreleger.no

Hvilke saker er viktigst for deg?

Forslund

Jeg er kjent for å ha et bredt engasjement, men mine to største hjertesaker er sykehusbygging og forskning. Gjennom medvirkningsarbeid i Nye OUS har jeg lært mye om planlegging av nye sykehus, og jeg ønsker å følge opp Legeforeningens satsningsområde om sykehusbygg. Jeg har drevet med forskning i over 10 år og ønsker å bidra til at forskning er en naturlig del av agendaen til Ylf.

Yngreleger.no

Hva har Ylf fått til de siste årene?

Forslund

3Ylf har i lønnsforhandlinger fått til en kompetansestige for LIS som bedre samsvarer med ny spesialistutdanning og som gir lønnsøkning ett år tidligere enn før fra 2020, og på nytt fått inn forskning som noe tellende tid fra 2022. Ylf har hatt en tydelig stemme i media og viser at foreningen løfter opp problemområder som er viktige for våre medlemmer, eksempelvis sykehusbygging, Helseplattformen og arbeidsbelastning.

Yngreleger.no

Hvordan takler du en travel hverdag?

Forslund

Jeg prøver å prioritere det viktigste først, og så må man bare ta en ting om gangen. Jeg er god til å fokusere på det positive, og til å glede meg over å små milepæler på veien! I hverdagen hører jeg mye på musikk, og kobler av med swingdans eller gåturer. Ellers blir det mest tid med kjæreste, familie og venner. Sosialt liv kombineres gjerne med middager, konserter, teater eller museumsbesøk.

Stiller til styremedlem

Therese Egenæs

Yngreleger.no

Hvorfor vil du sitte i styret?

Egenes

Jeg ønsker å bidra til at leger rundt i hele landet skal få en så god arbeidshverdag som mulig. Jeg mener at ved å engasjere oss som tillitsvalgte (på alle nivå) er vi med å bidra til bedre arbeidsvilkår. Som avdelingstillitsvalgt og siste årene foretakstillitsvalgt er det givende å se at det å engasjere seg kan gjøre en forskjell.

Yngreleger.no

Hvilke saker er viktigst for deg?

Egenes

Vernebestemmelser er viktig. Vi skal tåle å stå i legeyrket et helt arbeidsliv. Det er derfor viktig at vi har hverdager og vaktplaner som er forenelig å kombinere med et liv utenom jobb. Det bekymrer meg stort det økte presset leger opplever. Vi må gjøre det offentlige helsevesen til en attraktiv arbeidsplass slik at det blir konkurransedyktig sammenlignet med private aktører. For å få til det mener jeg vi trenger bedre oversikt og strengere retningslinjer for private aktørene. Sykehusbygg og finansiering er også et tema som vi må fortsette å jobbe med videre. Forskning i legeyrket må være lønnet bedre for at forskning skal være attraktivt for leger.

Yngreleger.no

Hva har Ylf fått til de siste årene?

Egenes

Jeg synes Ylf har fått til å være en inkluderende forening med stort fokus på å få sine medlemmer engasjert helt fra man begynner å jobbe som lege. Det at man har fått til digitale foredrag er en bra ting som gjør kunnskap lettere tilgjengelig. Yngreleger.no skriver også mange spennende og informative artikler. Og styret, samt foretakstillitsvalgt er svært behjelpelige med saker og spørsmål som våre medlemmer strir med.

Yngreleger.no

Hvordan takler du en travel hverdag?

Egenes

Jeg trives i utgangspunktet godt med en travel hverdag, men prøver å fylle tiden til overs med aktiviteter som gir meg energi. Jeg har to hunder som drar meg ut i frisk luft daglig. Turer i skog og mark med hunder, venner og familie prøver jeg å få til flere ganger ukentlig. Jeg liker også å roe ned på kveldene med tv-titting eller en bok/lydbok, gjerne med et strikketøy i hendene.

Stiller til styremedlem

Andreas Aass-Engstrøm

Yngreleger.no

Hvorfor vil du sitte i styret?

Aass-Engstrøm

Jeg ønsker å bidra til å påvirke retningen helsevesenet tar og bedre utdanningskvaliteten til LIS. Jeg vil ta eierskap over beslutninger og "ta faget tilbake"! Vi leger er flinke på å «hviske i korridorene» eller snakke om arbeidsforholdene i lunchen, men det hjelper lite om vi ikke forteller det til de som tar beslutningene.

Vi står ovenfor noen svært tøffe år. Jeg var ferdigutdannet i 2015, og har vært foretakstillitsvalgt (FTV) siste to årene. Rekrutteringen av LIS til mange fagområder har bare ila min tid som FTV falt dramatisk. Medisinstudenter konstitueres til LIS1 (eller 3!) og LIS1 til LIS2/3. Kvaliteten på pasientbehandlingen forringes og det maskerer behovet for flere stillinger- især LIS1. Jeg har selv opplevd både gammel og ny spesialistutdanning, og selv snart seks år etter at de første LIS1-kullene startet, har sykehusene i alt for liten grad tatt inn over seg hva som kreves i ny ordning. "Drift" virker å trumfe utdanning gang på gang. Dette vil jeg bidra til å endre!

Det er dessuten et paradoks at vi har et betydelig antall ferdigutdannede leger som venter på LIS1, samtidig som vi ser en rask eskalerende rekrutteringskrise av LIS på sykehus- i tillegg til de pågående utfordringene vi har med fastlegetjenesten.

Jeg vil bidra til å skape et godt tillitsvalgtmiljø, og t at tillitsvalgte på alle nivåer har best mulig forutsetninger for å møte arbeidsgiver i diskusjoner om overtid, utdanning, sykehusbygg og krav til «effektivisering». Dessuten tror jeg vi fortsatt har en god del å gå på å nå hvert enkelt medlem, og formidle alt arbeidet Legeforeningen driver med, hvem vi er, men også at man skal få et innblikk i hvorfor ting er som de er. Et godt eksempel er at vi gang på gang bygger sykehusene for små eller for dårlig tilpasset de ansatte.

Vi er inne i en tid hvor økonomer og HR-ansatte på bekostning av fagfolk gjør valg eller tar beslutninger som går direkte utover pasientbehandlingen. Det er en utvikling som ikke vil bidra til å beholde leger eller annet helsepersonell i det offentlige helsevesenet.

Yngreleger.no

Hvilke saker er viktigst for deg?

Aass-Engstrøm

Rekrutteringssutfordrigene til LIS2/3: Nyutdanna kolleger forsvinner til bemanningsbyråer og til det private, der fleksibilitet og det å bli sett vektlegges høyt. Om ikke sykehusene raskt forstår at det er en ny generasjon leger som nå utdannes, vil det offentlige helsevesenet ila få år stå i en dyp krise. Å bli sett og verdsatt for jobben du gjør er en forutsetning, dessuten tror jeg det blir vanskelig å beholde folk om vi ikke ser på hele lønnsmodellen med PUA og UTA som stikkord. Det offentlige helsevesenet skal være en god arbeidsplass, som er foretrukket for både nyutdanna leger og ferdige spesialister- det vil også gi best behandling for pasienten.


- Utdanning: Vi står ovenfor tøffe prioriteringer, hvor mangel på helsepersonell allerede er og kommer til å bli meget utfordrende. Stadig krav om effektivisering og et konstant fokus på "drift" gjør at utdanning ved sykehusene konsekvent nedprioriteres, selv om dette er noe av det viktigste sykehusene driver med. Den nye spesialisutdanningen er så langt kun en skrivebordmodell, og fremmer ikke god og trygg læring. God utdanning og "faget først" er de viktigste rekrutteringstiltakene sykehusene bør rette fokus mot.

- Utdanning av tillitsvalgte: Skape gode verktøy for å fortsette arbeide med en kunnskapsdatabase for tillitsvalgte, som vil komme den enkelte lege til gode. Bidra til å arrangere gode vår og høstkurs for YLF tillitsvalgte. Vi er nødt til å være en profesjonell motpart helt ned på seksjonsnivå, når motparten i stadig større grad setter bort beslutninger til HR-medarbeidere fjernt fra pasientrommene.

- Bedre kommunikasjonen mellom Legeforeningen og det enkelte medlemmet, og samtidig fortsette å fremstå som en av de viktigste aktørene i helsepolitiske debatten: Bidra til at LIS forstår at avstanden til både YLF-styret og presidenten og Legeforeningen, men vel så mye sykehusdirektør, departement, helseminister og opposisjonen, er overraskende liten. YLF skal fortsatt være de som intervjues av Dagsrevyen etter sykehustalen eller inviteres til Dagsnytt 18 når det skal diskuteres helsepolitiske spørsmål. Samtidig har Legeforeningen en god vei å gå for å nå bedre fram i kommunikasjonen til hvert enkelt medlem.

Yngreleger.no

Hva har Ylf fått til de siste årene?

Aass-Engstrøm

Veldig mye. De har vært og er en sentral aktør i den helsepolitiske debatten. De har klart å skape en god arena for tillitsvalgtopplæring der styret har vært meget tilgjengelige for både plass- og foretakstillitsvalgte og holdt gode høst- og vårkurs. Dagens styre har bidratt til å formidle at Legeforeningen er deg og meg, hvor de tillitsvalgte på gulvet er en av de viktigste styrkene våre som organisasjon. De har også bidratt til å øke antall LIS1-stillinger, selvsagt langt fra så mange som ønsket.

Yngreleger.no

Hvordan takler du en travel hverdag?

Aass-Engstrøm

Bra. Det er inspirerende først å sitte en halv dag med leverpasienter, (Rolls Roycen i indremedisin, er du usikker på hva du vil bli er gastroenterolog svaret!) og deretter gjøre spennende endoskopiske prosedyreri- før møter med administrerende direktør og HR-direktør for å snakke om rekrutteringssvikten blant LIS. Du blir god på å være effektiv og være tilstede i det du gjør.

Stiller til styremedlem

Jasna Ribic

Yngreleger.no

Hvorfor vil du sitte i styret?

Ribic

Å bidra til at yngre leger skal få en bedre arbeidshverdag og lettere kunne utøve vårt fag, er mine viktigste motivasjoner for å sitte i styret i Ylf.

Jeg håper å kunne bidra til at neste styreperiode blir to år med særlig fokus på at yngre leger skal ha et trygt, og inkluderende arbeidsliv uansett livssituasjon og samtidig kunne spesialisere seg. Gjennom enda bedre tillitsvalgtopplæring og medlemsopplysning skal vi ikke glemme våre rettigheter, samtidig som vi skal kjempe for enda bedre!

Yngreleger.no

Hvilke saker er viktigst for deg?

Ribic

Det viktigste for meg er et inkluderende arbeidsliv uansett livssituasjon. Det skal være rom for å være lege i spesialisering, samtidig som man for eksempel er i en etableringsfase. Vår arbeidshverdag er under stadig press, samtidig blir mange rettigheter og krav, som både gjelder vår arbeidshverdag og spesialisering, ignorert av arbeidsgiver og/eller driften. Disse må vi verne om. Jeg mener man kan oppnå dette ved blant annet bedre medlemsopplysning, tettere bånd mellom medlemmer – tillitsvalgte og sentrale parter i Legeforeningen. Dette er noe jeg ønsker å jobbe videre med. Det skal være enklere å få tilrettelegging på arbeidsplassen – og man skal slippe å føle seg som en byrde!

Dessverre har vår spesialiseringsstruktur, som snart ikke er så ny lengre, fortsatt mye igjen av implementeringen før den blir en kvalitetsreform. Etter å ha arbeidet med medlemsundersøkelsen om etterslep av spesialistutdanning i både 2021 og 2023 er jeg motivert for å jobbe videre med dette temaet.

Yngreleger.no

Hva har Ylf fått til de siste årene?

Ribic

Ylf har gjennom sitt arbeid og politikk løftet mange forslag til løsninger når det gjelder god utdanning og kompetanseutvikling, lønnsutvikling, og jobber kontinuerlig med utfordringer i den offentlige helsetjenesten.

Vi står nå i en vanskelig og krevende situasjon i den offentlige helsetjenesten. Kanskje blir det enda verre, men et lyspunkt er at det er en generell oppfatning i samfunnet om at vi faktisk har nådd et punkt hvor alle, og ikke bare vi, faktisk erkjenner at endringer må til. Da er det enda viktigere at vi henger med og er tilgjengelige der det trengs – for det er vi som sitter på de gode løsningene! Nå er det viktigere enn noen gang tidligere at vår stemme blir hørt. Det blir spennende å se hva vi kan få til i årene fremover – og dette vil jeg jobbe videre med.

Yngreleger.no

Hvordan takler du en travel hverdag?

Ribic

Lister og struktur gjør underverk, men energi får jeg også av fysisk aktivitet. Er glad i å bruke marka, enten med sykkel, på ski eller med joggesko på beina. På denne måten henter jeg overskudd i en ellers travel hverdag.

Stiller til styremedlem

Claus Philip Åstrand

Yngreleger.no

Hvorfor vil du sitte i styret?

Åstrand

Først og fremst er det fordi jeg har et ønske om å være med å utvikle organisasjonen, og påvirke fremtiden for legeyrket i Norge. Det er mange ting med norsk helsevesen som er bra, men som alltid vil det være masse man kan bli bedre på.

Yngreleger.no

Hvilke saker er viktigst for deg?

Åstrand

Jeg savner en større grad av forutsigbarhet og flere valgmuligheter som lege her hjemme. Da tenker jeg på, at jeg som arbeidstager synes det er litt merkelig at vi har såpass utstrakt bruk av vikariater av forskjellige lengder. Dernest er det, at spesialiseringsforløpene vi har i dag kan i en del tilfeller være unødvendig fragmenterte. Endelig er det ergerlig, at vi i Norge ikke har noen videre muligheter for å «prøve ut» forskjellige spesialistretninger før man tar et valg. Man får ta et vikariat av en eller annen lengde, mens man i Danmark har noe som heter «intro». En sånn løsning hadde vært spennende å få til her hjemme også, men nå har jeg nevnt veldig mange store ting.

Yngreleger.no

Hva har Ylf fått til de siste årene?

Åstrand

Jeg har vært boende i utlandet de siste årene, hvor jeg må innrømme at jeg heller ikke har hatt et særlig sterkt fokus på hva YLF har klart å oppnå i Norge de siste årene.

Yngreleger.no

Hvordan takler du en travel hverdag?

Åstrand

Det umiddelbare jeg kommer i tanke om, er jo å forsøke å danne seg en oversikt over hva som skal gjøres, deretter lage en oversikt over det og så prioritere hvordan ting skal løses. Noen ganger kan man klare seg ved å gjøre det i hodet, andre ganger må man føre opp lister og/eller involvere andre. Det kommer også an på hvor travelt det er, og hva det er som gjør ting travelt. Hvis det er oppgaver eller momenter jeg ikke vet hvordan jeg skal løse eller forholde meg til, så stresser det meg mer enn ellers.

Stiller til yngsterepresentant

Ingrid Cameron

Yngreleger.no

Hvorfor vil du sitte i styret?

Cameron

Gjennom min egen arbeidserfaring og som LIS1-tillitsvalgt, har jeg observert utfordringer som synes å være symptomer på en mer overordnet, bekymringsfull utvikling i helsevesenet. Det gjelder leger i spesialisering som mister fordypningstid og mulighet til kursdeltakelse grunnet underbemanning, turnusventere og medisinstudenter med lisens som i LIS-vikariater får altfor mye ansvar under utilstrekkelig supervisjon, og kollegaer som kjenner på utbrenthet med stadig økende dokumentasjonskrav og tilsvarende mindre tid med pasienter. Jeg har vært politisk aktiv i mange år, både som kommunestyrerepresentant og i en rekke mer organisatoriske verv, og har selv sett avstanden mellom den gjennomsnittlige politikerens og den gjennomsnittlige legens forståelse av helsevesenets utfordringer. Ved å engasjere meg i Ylf ønsker jeg å bruke denne erfaringen i arbeidet med å få de politiske beslutningstakerne til å forstå hvor skoen trykker, slik at vi får et helsevesen der også fremtidens leger kan tenke seg å jobbe. Derfor stiller jeg til valg.

Yngreleger.no

Hvilke saker er viktigst for deg?

Cameron

Avbyråkratisering av legehverdagen og en hensiktsmessig oppgavefordeling i helsevesenet som gir klinikere mest mulig tid til pasientrettet legearbeid. At faglig fordypning, kompetanseheving og spesialiseringsprogresjon ikke nedprioriteres av driftshensyn og økonomiske årsaker. At man ved underbemanning i LIS2/3-vaktsjikt må finne andre løsninger enn utstrakt konstituering av LIS1 og ansettelse av leger uten LIS1 helt på grensen av hva som er medisinsk forsvarlig. I forlengelsen av dette trenger man et antall LIS1-stillinger som er tilpasset det faktiske fremtidige behovet for spesialister, slik at LIS1 ikke forblir en flaskehals som bidrar til det ovennevnte problemet.

Yngreleger.no

Hva har Ylf fått til de siste årene?

Cameron

Jeg opplever at Ylf har klart å sette tydelig fokus på legers arbeidstid og arbeidsbelastning i kjølvannet av saken om kollektivt vern i 2016, og det virker som om dette fokuset har gitt seg utslag blant annet i fjorårets endring av hviletidsbestemmelsene. Det er også gjort et godt arbeid for flere LIS1-stillinger, tross fjorårets tilbakeslag. For øvrig har Ylf, særlig gjennom artikler og innlegg på yngreleger.no, skapt økt bevissthet rundt arbeidstakerrettigheter og utfordringer for ferske leger, og selv om resultatene her ikke så enkelt kan måles i tall, er inntrykket at denne innsatsen har gjort at foreningsmedlemmene står bedre rustet til å håndtere arbeidslivet.

Yngreleger.no

Hvordan takler du en travel hverdag?

Cameron

Med god planlegging og prioritering av arbeidsoppgaver, avkobling i form av trening, lesing og musikk, og jevnlig «debrief» med kollegaer både i lunsjen på jobb og over en drink etter jobb.

Stiller til yngsterepresentant

Kristina Korsvik

Yngreleger.no

Hvorfor vil du sitte i styret?

Korsvik

Gjennom Nmf har eg fått erfare kor viktig og kjekt det er med fagforeiningsarbeid - dette vil eg gjerna fortsetje med! Eg ynskjer å bidra til å skape ein betre arbeidskvardag for mine kolleger - både med mindre ting individuelt og større ting gjennom styret/foreininga. Eg ynskjer å lære! Å sitte i styret er ein ypparleg moglegheit til å læra av erfarne kolleger, og kanskje ein kan bidra med nye synspunkt tilbake

Yngreleger.no

Hvilke saker er viktigst for deg?

Korsvik

Noko eg konkret tenkjer å setje i gong med dersom eg blir valgt inn i styret er kartlegging av trivsel for LIS1 og LIS1-ventarane. Trivsel og gode arbeidsvilkår er essensielt for at ein som ferske legar skal koma seg inn i legerolla på ein god måte, og for at ein skal ha eit godt grunnlag for å fortsetje i yrket i mange år framover - eg ser fram til å jobbe med alt frå det individuelle plan til heile gruppa!. Framtidas legeyrke og framtidas helsevesen, for eksempel er «et god arbeidsliv» eit nytt satningsområde for Ylf-styret 2023-25, her tas det opp mange viktige punkt eg kunne tenkje meg å jobbe vidare med framover

Yngreleger.no

Hva har Ylf fått til de siste årene?

Korsvik

Vore delaktig i mediabiletet og fått fram viktige synspunkt, samt jobba for og fått gjennombrudd i sakene som vart bestemt i forrige arbeidsprogram

Yngreleger.no

Hvordan takler du en travel hverdag?

Korsvik

Fysisk aktivitet og ein god dose frisk luft! Bruke tid med gode vener, folk som gjev ein energi

Stiller til redaktør

Tuva Stranger Mjønes

Yngreleger.no

Hvorfor vil du sitte i styret?

Mjønes

Jeg elsker styrearbeid! Neida, men litt joda. Mer enn dét er jeg veldig opptatt av forbedring, glad i og god med tekst, og nysgjerrig på hva jeg kan få til som redaktør for yngreleger.no. Det er jo et verv som er litt annerledes enn resten av styret, som jeg tror kan passe meg. Tidligere har jeg vært redaktør for Æsculap (magasinet for norske medisinstudenter) i fire år, der jeg fikk videreutvikle magasinet og arbeide mye med både andres og egne tekster. Det trivdes jeg svært godt med, da jeg tidligere i dette livet hadde et ønske om å bli redaktør på heltid og studerte litteratur (før jeg fikk den fikse ideen om å bli lege!). I arbeid med tekst og kommunikasjon er jeg opptatt av godt samarbeid og å få andre til å skinne, samtidig som jeg ikke er redd for å være ærlig og direkte når det trengs. Selvom jeg var ansatt i Legeforeningen som rådgiver (medisinsk fagavdeling) i fjor, har jeg ikke hatt andre verv enn redaktør i foreningen tidligere, noe jeg egentlig ser på som et pluss. Jeg er vant til å jobbe selvstendig, og kan kanskje bidra med å se foreningen litt utenfra selv om jeg er i den. I tillegg er jeg opptatt av at yngreleger.no skal være for medlemmer flest, og ikke bare for de som er engasjert fra før - dette er noe jeg ønsker å forbedre ytterligere dersom jeg får vervet.

Yngreleger.no

Hvilke saker er viktigst for deg?

Mjønes

Jeg kan ikke skryte på meg å ha én tydelig fanesak. Jeg er opptatt av at folk blir behandlet bra og rettferdig, at legelivet også skal kunne leves samtidig som selve livet, og kanskje klima hvis jeg må velge noe. Om sistnevnte kan jeg anbefale et dypdykk i saken "Helse og klima" fra Faglandsrådet i fjor.

Yngreleger.no

Hva har Ylf fått til de siste årene?

Mjønes

Det er nok mer enn jeg har oversikt over, men jeg vil trekke frem foretakstillitsvalgte og tillitsvalgte ved de forskjellige sykehusene - de står på og setter seg inn i mye og hjelper mange av oss yngre leger når vi står i en vanskelig og ny arbeidshverdag med mange spørsmål.

Yngreleger.no

Hvordan takler du en travel hverdag?

Mjønes

Relativt godt vil jeg si! Jeg er ikke en person som digger overtid eller skryter av lange vakter, men er god til å dele opp tiden min mentalt, slik at jeg er ordentlig fokusert og tilstede der jeg er. Det gjør det også lettere å "skru av" jobben når jeg kommer hjem, og gjør det enklere å kose seg med podkast, lydbøker, klatring eller litt hjernedød tid foran Love Island UK. Og med mannen min og min splitter nye baby.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer