Nyheter > Debatt og perspektiver

Illustrasjonsfoto: Istock.com/DrDjJanek

Skal vakthavende radiolog vurdere en CT-undersøkelse med spørsmål om malignitet midt på natten? Skal vakthavende kardiolog vurdere henvisninger eller skal vakthavende endokrinolog besvare dagens innkomne dialogmeldinger fra primærhelsetjenesten om kvelden?

Teksten ble først publisert i andre utgave av Paraplyen 2019 og er gjengitt med tillatelse.

Norske sykehusleger er dagarbeidere med vakt. Vakttid er definert som arbeidstid mellom klokken 18 og 07. Dette er tydelig nedfelt i Overenskomsten del A2 §3.1. Det er også nedfelt at minimum 20 timer i gjennomsnitt per uke skal være lagt til klokken 07-17. Men hvordan skal vaktarbeid defineres? Legeforeningen og Virke ble i 2008 enige om følgende definisjon: Vaktarbeid knytter seg til sykehusenes ansvar for å dekke behovet for øyeblikkelig hjelp på kvelds- og nattetid og i helger når diagnostikk og behandling ikke forsvarlig kan utsettes til ordinær arbeidsdag. Legeforeningen og Spekter, som organiserer de Regionale Helseforetakene (RHF), har enda ikke lykkes å bli omforent om hva vaktarbeid skal inneholde.

Under konflikten med Spekter i 2016 uttalte Spekter-leder Anne Karin Bratten at Spekter så for seg at legegruppen bør jobbe innenfor rammene av arbeidsmiljølovens vernebestemmelser. Dette ble gjentatt av Spekters kommunikasjonsdirektør, Gunnar Larsen. Legene ville med dette bli turnusarbeidere, på lik linje som sykepleierne. Sveriges Läkarförbund gjorde i 2016, sammen med konsulentselskapet PwC, en utredning av legers arbeidstidsordning. Rapporten konkluderte med at leger, som dagarbeidere i vakt, er kostnadseffektivt og gir rom for døgnkontinuerlig pasientbehandling av god kvalitet. De konkluderte også med at en omlegging til turnusarbeid ville bety at det måtte ansettes et stort antall nye leger, noe som ikke ville være praktisk mulig. I 2017 ble Legeforeningen og Spekter enig om å sette ned flere prosjektgrupper, hvor blant annet en av dem skulle se på sykehuslegenes arbeidstid. Denne prosjektgruppen, «Prosjekt 1», konkluderte med at det per i dag ikke synes mulig drifte sykehusene forsvarlig dersom legenes arbeidstid organiseres innenfor arbeidsmiljølovens regler. Det ser derfor ut til at norske sykehusleger vil fortsette som dagarbeidere med vakt i overskuelig fremtid.

"Spesialisthelsetjenesten er under et kontinuerlig press for å drive avansert diagnostikk og pasientbehandling døgnet rundt."

Spesialisthelsetjenesten er under et kontinuerlig press for å drive avansert diagnostikk og pasientbehandling døgnet rundt. De medisinske behandlingsmulighetene blir stadig større i tillegg øker både politikernes og befolkningens forventninger til helsevesenet, både når det gjelder tilgjengelighet og effektivitet. Hvilket arbeid skal en da kunne forvente at leger i spesialisthelsetjenesten utfører i vakttid? Skal vakthavende radiolog vurdere en CT-undersøkelse med spørsmål om malignitet midt på natten? Skal vakthavende kardiolog vurdere henvisninger eller skal vakthavende endokrinolog besvare dagens innkomne dialogmeldinger fra primærhelsetjenesten om kvelden?

" Både pasienter og leger er best tjent med at arbeid som best kan utføres dagtid utføres av våkne og opplagte leger i tidsrommet mellom klokken 07 og 18."

Flere leger opplever at arbeidsgiver pålegger dem stadig nye arbeidsoppgaver i vakttid. Dette er nok i stor grad et symptom på en generell ressursmangel i helsetjenesten, hvor en ikke rekker å løse oppgaver på dagtid og dermed forskyver dem til ettermiddag og natt.

Hvordan skal så sykehusleger i Spekterområdet forholde seg til vaktarbeid, all den tid det ikke foreligger en formell omforent forståelse av hva vaktarbeid innebærer? Bevissthet om problemstillingen innad i legekollegiet og god dialog med nærmeste leder kan løse mye. Definisjonen som Virke og Legeforeningen har lagt til grunn kan brukes som en rettesnor i så måte. Både pasienter og leger er best tjent med at arbeid som best kan utføres dagtid utføres av våkne og opplagte leger i tidsrommet mellom klokken 07 og 18.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer