Spalter > Intervjuet

Helseminister Ingvild Kjerkol vil fjerne unødig plunder og heft som legene strir med på jobb og gjøre offentlige sykehus til den beste arbeidsplassen for leger. Men å skrote helseforetaksmodellen er ikke på blokka.

Med en sykepleiermor og psykologfar mener Kjerkol at helse kom inn med morsmelka. Men noe helsearbeider i klassisk forstand ble det likevel ikke av henne.

- Men er det ikke slik at du har jobbet litt på gulvet i helsevesenet?

- Jeg har jobbet i miljøarbeidertjenesten, samt hatt praktisk valgfag på videregående på sykehjem. Men utover det har jeg ikke jobbet i helsetjenesten. Jeg har gammelt mellomfag i psykologi, så jeg er langt unna klinisk praksis.

- Gjorde du deg noen erfaringer der, eller ble det litt for kort?

Foto: Lars Magnus Aker

- Det var nok litt for kort. Men jeg har levd med personer nært meg som har hatt kronisk sykdom hele livet. Det å mestre dette med god helse og livskvalitet, og å mestre den helsen du har – det er et viktig perspektiv som jeg har fått med meg gjennom min nære omgangskrets og familie.

- Men hva fikk deg interessert i helsepolitikk?

- Jeg kommer fra en politisk familie og debuterte tidlig som folkevalgt. Jeg ble valgt inn i kommunestyret allerede som 20-åring. Så jeg har i stor grad vært en allround-politiker. Men i kommunestyret er helsetjenesten og oppvekstsektoren de viktigste områdene. Helse er helt sektorgjennomgripende. Det er helse i alt vi gjør.

- Nå går denne regjeringen fra krisehåndtering til krisehåndtering. Helse er beredskap. Helse er trygghet. Så helsepolitikken er et område av politikken hvor du får brukt hele deg.

Ingvild Kjerkol f. 1975

  • Helse- og omsorgsminister 14. oktober 2021.
  • Stortingsrepresentant siden 2013.
  • Medlem av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget siden 2015.
  • Oppvokst i Stjørdal, og begynte i kommunestyret i 1995.
  • Studert psykologi og informatikk på NTNU, er høgskolekandidat i Drift og vedlikehold av edb-systemer fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, og har en master i Kunnskapsledelse fra Nord Universitet.
  • Har hatt en rekke offentlige verv, blant annet i Innovasjon Norge og i Norskehavsrådet.

Kilde: Regjeringen.no

Illustrasjon: Pablo Tellez

- Skjønner. Tusenvis av leger ser til deg som vår øverste sjef, hvis du nå tenker at du snakker direkte til oss - hvilke endringer i helsevesenet vil du vi skal oppleve?

- At dere skal få brukt den kompetansen dere har fått gjennom utdanning og spesialisering. Og at det som handler om plunder og heft og rapportering, og alt som er litt i ytterkant av faget, dét skal vi prøve å avlaste litte grann. Det er viktig for denne regjeringen.

- Vi ønsker også en tillitsreform der vi skal gjenreise fanen for faglig skjønn. Samtidig som vi sikrer at behandlingen er like god og tilgjengelig i hele landet. Da må det være litt push-and-pull, ikke sant? Det skal være faglige retningslinjer for de ulike behandlingsmetodene, men ikke på en slik måte at det tynger fag og kompetanse hos den enkelte lege. Man skal føle mening i oppgavene sine og at man bruker mest energi på pasientene man møter.

Ingvild Kjerkol snakker med Yngreleger.no på statsrådens kontor. Foto: Lars Magnus Aker

- Per Fugelli sa at tillit er gudestoffet i lege-pasient-relasjonen, og at symptomer på tillit i krise er mer styring av klinisk praksis. Er det mulig å få til en tillitsreform under rammene av styringsmodellen vi har idag? Det vil si helseforetaksmodellen.

- Vi har satt ned et eget utvalg for å se på helseforetaksmodellen. Etter 20 år er det på tide å rise litt i modellen. Måten vi styrer sykehusene på må være i kontinuerlig utvikling. Det er ingen som ønsker seg tilbake til de 19 eller 11 eller 14 fylkeskommunene. Det er ikke så godt å vite hvor mange fylkeskommuner vi har i dag, i morgen eller neste år.

- Men at staten eier spesialisthelsetjenesten og organiserer den i helseregioner som har et sørge-for-ansvar, er grunnleggende forhold jeg mener fortsatt må være på plass. Det er et kompromiss mellom nærhet og faglig volum for å levere spesialiserte helsetjenester. Men så kan vi gjøre mye for å bedre forankringen av store beslutninger og samhandlingen mellom sykehus og kommuner.

NPM er en litt deilig fiende å ha og den kan få skylden for veldig mye

- Hva med å bare forlate HF-modellen fullstendig?

- Denne foretakstenkningen og bruk av markedsmodeller, ønsker vi å fase ut. NPM (New Public Management red.anm.) er en litt deilig fiende å ha og den kan få skylden for veldig mye. Men noe er også bare litt umoderne styring. Så jeg har forventninger til at utvalget skal gi gode råd. De er satt sammen veldig bredt med både tidligere redaktører fra Ylf og klinikere. Folk som har fersk erfaring fra gulvet i klinikken, men også helseøkonomer og kommuneoverleger. Det er det brede perspektivet vi mener trengs.

- Forresten, vi trenger ikke kalle det foretak lengre, det har jeg ikke noe bankende hjerte for. Nå har ikke utvalget fått mandat på navnevalg, men jeg spilte inn for dem at vi kan kalle det helseforvaltningsregioner.

- Det høres fortsatt ut som det kan bli vanskelig for dere å konkurrere mot det private som arbeidsplass.

- Min forgjenger hadde fokus på pasientens helsetjeneste – under den parolen ble det gjort mye godt arbeid med tanke på pasientfokus og brukermedvirkning. Men vi bruker uttrykket vår felles helsetjeneste. Med det mener vi en grunnleggende anerkjennelse av at det er fagfolkene sitt arbeidssted. Uten fagfolk ingen helsetjeneste. Heller ingen pasientens helsetjeneste.

Uten fagfolk ingen helsetjeneste

- Vi ser nå at en del leger velger helprivate alternativer. Det bekymrer meg. Vi må gjøre vår felles helsetjeneste til det beste arbeidsstedet for legene. Hvis ikke mister vi det som er gullet – at vi har en solidarisk helsetjeneste basert på at alle bidrar over skatteseddelen.

- Vårt politiske prosjekt er å hindre en slik oppstykking av helsetjenesten. Så det er en bekymring at mange leger nok vil oppleve arbeidshverdagen som enklere og mer pasientrettet i det private. Vi må ikke gjøre arbeidshverdagen i det offentlige for kompleks og preget av andre ting enn fag og pasientbehandling.

- Det er altså et viktig mål for meg at fagfolkene opplever at der blir sett, hørt og anerkjent samt har innflytelse på det arbeidsstedet de tross alt tar en veldig lang utdannelse for å være i.

- Her er vi enige, Kjerkol!

- Så er det én ting å si halleluja, men en annen ting å gjøre alt som må til. Vi må prøve å gå mer i takt og skrittvis frem.

Så er det én ting å si halleluja, men en annen ting å gjøre alt som må til

- Helsetjenesten er jo enorm og kompleks, ja - er det vanskelig å få til endringer?

- Det er et økosystem. Gjør du endringer ett sted vil det gi overslag andre steder. Dette perspektivet må man hele tiden ha med seg. Jeg tror mer på evolusjon enn revolusjon. At vi jobber sakte med forbedringer på konkrete barrierer som fagfolkene opplever. Gjennom tillit samt stedlig og faglig ledelse.

- Har du tenkt noe over hvordan du vil bli husket da?

Ingvild Kjerkol i helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Lars Magnus Aker

- Jeg er nok ikke ute etter monumenter, men jeg vi bli husket som ei som ikke satt til pynt. Ei som løftet perspektivet på fagfolkene.

- Vi har jo satt ned en helsepersonellkommisjon, der sitter blant annet leder i Yngre legers forening, Kristin Kornelia Utne. Kommisjonen skal gi oss en bedre analyse og foreslå tiltak for hvordan vi utdanner, rekrutterer og beholder fagfolk i vår felles helsetjeneste.

- Det er en helsekrise cirka hvert annet år. De siste 13 årene har vi hatt svineinfluensa, 22. juli, pandemi og flyktningkrise som følge av krig. Så vi må hele tiden kunne mobilisere de ressursene vi har for uforutsette hendelser. Det er flere mørke skyer på horisonten: Vi blir flere pensjonister og færre yrkesaktive, flere som vil trenge helsetjenesten, flere som må leve med alvorlig sykdom. Vi er nødt til å løse dette, ikke bare ved å utdanne flere helsearbeidere, kun teknologi, eller kun økte bevilgninger. Det må være en kombinasjon og det må gjøres slik at fagfolkene ønsker å jobbe i den offentlige helsetjenesten.

Pressesekretæren begynner så smått å se på klokka. Vår tilmålte tid nærmer seg slutten. Statsråden tar seg dog litt tid til å si noen ord om krigen i Ukraina og norske bidrag innen helse.

- Helsetjenesten har stått på strekk i to år og det er jo ikke en reservebenk som står klar når våre fagfolk trenger en pause. Likevel, når vi ber helseforetakene om å melde tilbake hva som kan stilles til rådighet av kapasitet for ukrainske pasienter, gjøres den jobben så full av engasjement og velvilje at jeg blir veldig, veldig rørt.

- De flykter fra krig. Det er kvinner og barn som har satt igjen sine ektemenn, sønner, kjærester og brødre. De skal også ha helsehjelp. En ting er at de skal ha en forsvarlig helsesjekk, men etter fjorten dager er de som alle oss andre. De har rett på en fastlege og de skal følges opp, forteller Kjerkol synlig berørt.

- Det er en viktig mobilisering det også.

Ingvild Kjerkol. Foto: Lars Magnus Aker

Spørsmål fra Ylf-er

Andreas Aass-Engstrøm

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen var i et intervju med NRK i 2020 tydelig på følgende: "Jeg vil ikke ha lydighet. Lydige folk er farlige. Jeg vil ha lojalitet. Folk som tør å si ifra når de føler at noe er galt, at sikkerheten ikke tas alvorlig nok eller vi beveger oss i etiske gråsoner. Det er de som er lojale. Det er sånne folk jeg satser på."

Veldig mange leger savner slike ledere i sykehusene. Og de lederne som er lojale og sier fra, klarer ikke å få gjennomslag fordi rammebetingelsene var utilstrekkelige. Deler statsråden denne bekymringen, og hvordan kan du som minister legge til rette for lojale og ikke-lydige ledere?

Aass-Engstrøm er foretakstillitsvalgt ved Sykehuset i Vestfold

Ingvild Kjerkol

Jeg er veldig enig med Erik Kristoffersen da. Men jeg tror mye ligger til rette for det. De regionale helseforetakene er ganske autonome med et sørge-for-ansvar. Så har de en eier som gir dem et oppdragsbrev. Det er klart du må ha et visst rom for å ta ledelse. Politikerne som bevilger mange milliarder hvert år har jo forventninger om at helsetjenesten leverer godt på pasientens behov og prioriterer det viktigste.

Så må det også være en autonomi slik det er mulig å lede det. Det handler mye om kultur. Jeg opplever jo at leger sier veldig tydelig ifra, så jeg håper ikke det er hverdagen han gir uttrykk for - at det er en fryktkultur. Det var jo adressert for noen år siden. Det at vi har et åpent ordskifte om ståa i vår felles helsetjeneste, det mener jeg følger helt naturlig av at vi har et offentlig helsevesen. Da skal det være takhøyde og faglige diskusjoner. Også om prioriteringer.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer