Nyheter > Aktuelt

Det faglige innholdet i ny utdanning for sykehusspesialitetene utover den felles LIS1-tjenesten, kommer først på nyåret. Det har vært knyttet stor bekymring til forskningens plass i ny ordning.

Forskning er en hovedoppgave

Ved siden av pasientbehandling og -opplæring er spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver utdanning av helsepersonell og forskning.

Første september trådde ny spesialistutdanning i kraft. Det faglige innholdet i sykehusspesialitetene kommer først på nyåret, og det har vært knyttet stor bekymring til forskningens plass i ny ordning.

Hvis forskningen får skje uten forankring med en fot på sykehusgulvet, øker faren for irrelevant bruk av ressurser.  

Leger er medisinskfaglig ansvarlig for helsehjelpen. Kompetanse til kritisk å vurdere stadig flere publikasjoner i et etterhvert nærmest grenseløst antall tidsskrifter, er avgjørende for kunnskapsbasert behandling. Forskning skal være en regulator for når man skal trykke på gassen, og når man må sette på bremsen.

Forskningskritikk er en side av saken, men forskning er også det som driver medisinen videre. Klinikeres viktige rolle i forskningen bør være hevet over enhver tvil. Hvis forskningen får skje uten forankring med en fot på sykehusgulvet, øker faren for irrelevant bruk av ressurser.  

Forskning i felles kompetansemoduler

Felles for alle spesialiteter er de såkalte felles kompetansemodulene. Innholdet i disse er ferdigstilt.

De felles kompetansemodulene utgjør et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere i legerollen. Dette omhandler etikk, forebygging, forskningsforståelse, kunnskapshåndtering og systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse.

Når det gjelder det som omhandler forskningsforståelse er læringsmålene generelle og overfladiske. Eksempler er læringsmålene «forstå grunnleggende epidemiologiske og statistiske begreper» og «Kjenne til vanlige studiedesign, hvilke forskningsspørsmål de kan svare på, og styrker og svakheter ved ulike design».

Når det gjelder det som omhandler forskningsforståelse er læringsmålene generelle og overfladiske

Læringsmålene som omhandler forskning er allerede dekket av grunnutdanningen for medisinstudenter. Eksempelvis heter det i studieplanen ved Universitetet i Tromsø at «Studenten skal kunne planlegge, initiere og gjennomføre et vitenskapelig arbeid. Studenten skal kunne anvende vitenskapelig metode, analysere data, framstille resultater, diskutere resultatene kritisk i forhold til anvendt metodikk og hva som er kjent kunnskap på området.»

Om det kommer ytterligere krav til forskningskompetanse i enkelte eller flere av spesialitetene vil først være klart rundt årsskiftet. 

Forskning som tellende tjeneste

I dagens spesialistutdanning har forskningstjeneste, herunder gjennomført doktorgrad/phd kunne telle som del av spesialiseringen fra 6 måneder til ett år, avhengig av hvilken spesialitet man tar.

Det ble tidlig klart at gjennomført phd ikke kom til å telle som før i ny ordning hvor oppnåelse av læringsmål og gjennomføring av minstetid på 6,5 år inklusive 1,5 år LIS1-tjeneste, vil være styrende for oppnåelse av spesialitet, ikke lengden på et forskningsopphold i seg selv. 

Dette åpner opp for at forskningstjeneste av lengre varighet fortsatt kan telle i spesialiseringen med inntil 20 måneder

Den nye ordningen åpner imidlertid opp for at en tredel av spesialistutdannelsen kan utføres utenfor godkjent utdanningsvirksomhet. Utdanning ved andre læresteder må være avtalt med godkjent utdanningsvirksomhet som typisk er foretaket eller sykehuset. Dette åpner opp for at forskningstjeneste av lengre varighet fortsatt kan telle i spesialiseringen med inntil 20 måneder.

Forskningstjenesten kan for eksempel være ved å delta i gjennomføring av kliniske studier og klinisk behandlingsrettet forskning, ved forskerstillinger i utdanningsvirksomhetene, eller i forskerstillinger ved institusjoner som har avtale med utdanningsvirksomhetene der legene tjenestegjør. Det er samme krav til supervisjon og veiledning her som ved tjeneste utført ved godkjent utdanningsinstitusjon.

Ylf mener

Det må være en uttrykt målsetting at flere leger har forskningskompetanse og driver aktiv forskning. Den ekstra oppnådde kompetansen og resultatene fra forskningen kommer både helsetjenesten og pasientene til gode.

Fordypningsstillinger gir leger i spesialisering unike muligheter til å kombinere spesialisering med forskning, fag- og kvalitetsutvikling uten økonomiske tap. Det er viktig at antallet fordypningsstillinger på landsbasis økes slik at flere leger i spesialisering kan ha nytte av denne ordningen.

Faste stillinger skal ikke være til hinder for fordypningsstillinger, og minst 10% av stillingene på hver avdeling bør være en fordypningstilling.  

Det må være en uttrykt målsetting at flere leger har forskningskompetanse og driver aktiv forskning

Dårlige lønnsforhold i akademiske stillinger og få stillinger med kombinasjoner av klinisk arbeid og forskning er en barriere for rekruttering av leger til forskning. Ylf jobber for å bedre lønnsforholdene for leger i stipendiatstillinger og at det opprettes flere kombinerte stillinger.

Ny spesialistutdanning skal være en kvalitetsreform. Moderne medisin er en komplisert affære og man må aldri undervurdere nødvendigheten av høyt kompetent personell. Helse-Norge trenger leger som er mer enn helseprodusenter og det er viktig at ny spesialistutdanning bidrar til å heve den vitenskapelige kompetansen hos klinikere.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Forskning er et av grundstoffene i medisinfaget, men forskning og klinik er to helt ulike disipliner. Selv om man er god på det ene, er man ikke nødvendigvis god på den andre. For Ylf, som hele veien har argumentert med at lengden på spesialistutdanningen ikke må kortes inn fordi legene trenger tid til å modnes og skaffe seg nok praktisk erfaring med faget før de skal kunne kalde seg spesialist, bør det være enkelt å gå med på at denne verdifulle tiden ikke skal kunne brukes til å forske, men til å lære seg det kliniske fag. Derimot bør man jobbe for at der legges til rette for at klinikere enkelt får permisjon/fordypningsstillinger som kan brukes til forskning, og evt arbeid med en doktorgrad, uten vesentlige konsekvenser for grundlønn. Det bør også arbeides for at oppnådd phd gir rett til et lønnstillegg uavhengig hvor i karrieren mand er og om man driver aktiv forskning på et gitt tidspunkt. Man innehar en verdifull kompetanse utover det å være kliniker, som bør verdsettes.