Nyheter > Fra foreningen

Foto: iStock.com/Dievo Cervo

Leger i spesialisering ansettes nå i faste stillinger over hele landet. Som forutsett har det dukket opp flere problemstillinger som det er nødvendig å jobbe videre med. Her har du det viktigste som har skjedd siden sist.

Artikkelen er publisert i Forum 4/2015.

Leger i spesialisering (LIS) skal nå ansettes fast og uten tidsbegrensing når man får en utdanningsstilling på et norsk sykehus. Etter tariffavtalen i september 2014 hadde helseforetakene muligheten til å sette i gang med denne implementeringen med det samme. De første utlysningene dukket likevel ikke opp før rett i forkant av den endelige fristen, som var 1. juli i år. Arbeidsgiversiden har oppgitt at denne sene igangsettelsen skyldtes at man trengte tid på å etablere et avtaleverk for å ansette LIS. Sannheten er at man har hatt mange år på å forberede innføringen av faste stillinger, men likevel ikke var kommet i gang da tariffavtalen kom på plass. Det medførte hektisk aktivitet nå på vårparten i år og gjorde både Legeforeningen og arbeidstakerne bekymret for om man faktisk ville rekke å få ordningen på plass i tide. Det gikk så vidt.

Sett i etterkant er det helt klart at bedre forberedelser kunne ha gjort overgangen til faste stillinger bedre. Spesielt synes vi informasjonsarbeidet fra Spekter ut mot helseforetakene om den praktiske håndteringen av ansettelser ikke har vært tilfredsstillende. Legeforeningen forutså dette tidlig og tilbød seg å hjelpe til. Dette fikk man et høflig avslag på. I stedet har Legeforeningen måttet jobbe kontinuerlig med å oppklare misforståelser knyttet til tariffavtaletolkninger på helseforetak rundt om det ganske land. Det skulle ikke vært vår jobb.

En annen utfordring er at det i siste liten har dukket opp flere uenigheter knyttet til tolkninger av enkeltbestemmelser i tariffavtaleteksten. Dette har medført hyppig kontakt og møtevirksomhet mellom vårt sekretariat og Spekter og vil nok pågå en god stund framover. I denne artikkelen vil jeg forsøke å gjennomgå noen av de uenighetene som er gjeldende per i dag. Samtidig vil jeg prøve å klare opp i de momentene som LIS bør være klar over nå som mange vil bli ansatt i faste stillinger. 

Ansettelser

Der hvor faste ansettelser har kommet i gang, har tillitsvalgte rapportert om prosesser av varierende kvalitet og om ledere og HR-medarbeidere som i liten grad har vært informert om hvordan de skal forholde seg til det nye avtaleverket. Dette har medført at det også etter 1. juli er blitt utlyst både 4, 5 og 6-års stillinger i flere helseregioner, klart i strid med tariffavtalen. Legeforeningens sekretariat har overvåket alle stillingsutlysninger og rapportert hver enkelt av overtredelsene til Spekter. Dette har i de aller fleste tilfeller medført at utlysningene er blitt trukket tilbake, for så å bli erstattet av nye utlysninger – denne gangen med overskriften «Fast stilling».

Enkelte foretak, og i sær Oslo universitetssykehus (OUS), har fastholdt at fordypningsstillinger eller D-stillinger må kunne beholdes som midlertidige. Argumentet har vært at disse stillingene ellers vil kunne forsvinne og at forskningsmulighetene for LIS dermed vil bli forringet. Legeforeningen er ikke enig i denne fremstillingen fordi det fortsatt vil være mulighet for arbeidsgiver å tilby LIS en tidsbegrenset fordypning innen rammen for faste stillinger. Det betyr i praksis at den gamle D-stillingen som sådan vil forsvinne, men at den samme fordypningstiden vil kunne videreføres og fordeles mellom LIS ansatt i faste stillinger eller i rotasjon på en avdeling. Legeforeningen har fortløpende kontakt med Spekter om dette temaet. Har du spørsmål knyttet til det, ta gjerne kontakt med din lokale foretakstillitsvalgte.

Konvertering

Arbeidsgiver har mulighet til å konvertere stillinger til LIS som er ansatt i 4, 5 og 6-årsstillinger, til faste stillinger uten å gå via en utlysning. Arbeidstaker har imidlertid ikke noe krav på at dette gjøres. Det er i stor grad HR-avdelingene innen hver helseregion som har lagt føringer for egne helseforetak, og det er klare regionale forskjeller i håndteringen av saken. HR-avdelingen i Helse Sørøst har for eksempel uttrykt på et møte med Legeforeningen i mai at konverteringer ikke vil bli gjennomført fordi man ønsker å ha kontroll på dimensjoneringen mellom overleger og LIS på sykehusene. Flere avdelingsledere som har tatt kontakt med sin lokale HR-avdeling for å konvertere egne arbeidstakere, har derfor møtt motstand i eget system og i stedet valgt å utlyse faste stillinger på vanlig måte.

I andre helseregioner har konverteringer blitt foretatt, men hovedregelen synes å være at arbeidsgiver primært ønsker å holde seg til utlysninger. I den forbindelse er det viktig for arbeidstakere å vite dette: Alle LIS som ikke er spesialist og som har en 4, 5 og 6-års stilling, vil kunne søke på faste stillinger som utlyses på den avdelingen som de jobber på. Dersom vedkommende får stillingen, vil man måtte si opp sin gamle og midlertidige stilling. Denne vil så igjen bli utlyst som fast. Ledelsen i Helse vest har blant annet uttalt til sine tillitsvalgte nå i vår, at majoriteten av LIS ansatt i 4, 5 og 6-års stillinger skal være ansatt i faste stillinger ved utløpet av dette året. Det er svært positivt at en helseregion går i bresjen og tenker progressivt i møte med en omfattende omstrukturering.

Utdanningsplaner og rotasjonsstillinger

Enhver fast stilling skal være knyttet til et bestemt helseforetak. Ved ansettelse skal en LIS presenteres for en utdanningsplan som skisserer omtrentlig når og hvor han/hun skal jobbe de kommende årene for at han/hun skal bli spesialist. For mange vil det bli nødvendig med tjeneste på annet foretak, for eksempel på grunn av gruppe I-tjeneste. Arbeidsgiver kaller disse midlertidige stillingene på gruppe-I-sykehus for «rotasjonsstillinger».

Ingen kan bli ansatt direkte i en midlertidig rotasjonsstilling. Dette er stillinger som er forbeholdt LIS som allerede er ansatt i fast stilling på et gruppe-II-sykehus. Arbeidsgiver har ansvaret for å inngå samarbeidsavtaler mellom foretak for å sikre at LIS får nødvendig tjeneste for å bli ferdig spesialist.

Fordi arbeidsgiver har kommet så sent i gang med planleggingen av faste stillinger, var ingen samarbeidsavtaler på tvers av helseforetakene på plass i juli da ansettelsene kom i gang. Det har gjort at svært få av de nå fast ansatte LIS har fått tilbudt reelle utdanningsplaner ved tiltredelsestidspunktet. Dette forsøker Legeforeningen nå å følge opp. Vi forventer at arbeidsgiversiden i den kommende tiden prioriterer dette arbeidet, slik at vi får den forutsigbarheten vi har krav på i spesialistutdanningen.

Avtalemaler

Spekter presenterte første skisse til avtalemal for fast ansatte LIS i slutten av april 2015. Det positive ved denne skissen var at taushetspliktformuleringen som lekket ut til mediene i mars og som ble sterkt kritisert av Legeforeningen, nå var fjernet i samsvar med Legeforeningens syn. Legeforeningen hadde imidlertid flere innsigelser til øvrige deler av den første avtaleteksten. Bare noen få av disse innvendingene ble tatt hensyn til da Spekter sendte ut den endelige malen til helseforetakene i begynnelsen av mai.

Et hovedproblem med den eksisterende avtalemalen slik Legeforeningen ser det, er at den åpner opp for at helseforetakene skal kunne helgardere seg med tanke på hvor skal kunne plasseres geografisk i foretaket. Dette er kanskje av mindre betydning der sykehusene i et foretak ligger tett, for eksempel i Oslo, men er avgjørende for forutsigbarheten til arbeidstakere på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), der Tromsø, Harstad og Narvik utgjør potensielle arbeidsplasser. Legeforeningen mener at en forutsigbarhet knyttet til arbeidssted er hjemlet i både arbeidsmiljøloven og A2. Det har vist seg de senere månedene at flere helseforetak ikke har tenkt til å ta hensyn til dette. Følgende avtaletekster dukket nemlig opp juli:

UNN:

” Arbeidssted i Fase 2 - stilling som legespesialist er: Avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN xxxx eller UNN xxxx.”

Helse Bergen:

”Arbeidssted kan bli lagt til de geografiske steder der foretaket har behov for å få utført de oppgaver som legespesialisten er kvalifisert for.”


Legeforeningen mener at disse formuleringene er lov- og tariffavtalebrudd. Vi har etablert dialog med Spekter om saken og vil forfølge den utover høsten. Dersom ikke arbeidsgiversiden gir etter for Legeforeningens krav om forutsigbarhet, vil man vurdere rettslige skritt. I mellomtiden er det som arbeidstaker viktig å melde fra til tillitsvalgte på din avdeling eller ditt foretak om man blir tilbudt kontrakter med lignende formuleringer, slik at vi kan få kartlagt hvor dette er en utfordring.

Vikariater

Målinger har vist at cirka 50% av alle LIS har vikariater per i dag. Det sier seg selv at ikke alle disse vikariatene kan være lovlige. Et lovlig vikariat er per definisjon en stilling som er utlyst fordi en LIS er i tidsbegrenset permisjon på grunn av svangerskaps- og foreldrepermisjon, gruppe-I-tjeneste, annen forskningstjeneste etc. Dersom man ikke reelt sett vikarierer for noen, er vikariatet ulovlig.

Den uttalte bruken av ulovlige vikariater på norske sykehus er en bremsekloss for at prosessen med faste stillinger skal kunne komme ordentlig i gang. Det er derfor viktig at alle arbeidstakere og tillitsvalgte er observante med tanke på dette og melder inn avvik sentralt til Legeforeningens sekretariat.

Tillitsvalgte har krav på å få gjennomgått alle vikariater på sin avdeling årlig for å kunne kontrollere at forholdene er som de skal. Vi ønsker at avdelingstillitsvalgte kommuniserer med sin overlegetillitsvalgte og ber sin lokale leder om å gjøre nettopp dette. Dersom en LIS viser seg å være ansatt i et ulovlig vikariat, vil vedkommende kunne ha krav på å få en fast stilling. Tror du at dette gjelder deg, så ta kontakt med tillitsvalgtapparatet slik at vi kan vurdere ditt arbeidsforhold.

Legeforeningen mener at en forutsigbarhet knyttet til arbeidssted er hjemlet i både arbeidsmiljøloven og A2.

Kvalifikasjonsprinsippet

Med innføringen av faste stillinger ble ordningen med rangering av LIS etter ansiennitet fjernet. Arbeidsgiver skal i stedet fra og med 1. juli ta i bruk når man ansetter en LIS i fast stilling. Dette prinsippet går kort fortalt ut på at arbeidsgiver skal vurdere hvem som er best kvalifisert til den utlyste stillingen. Den underliggende argumentasjonen for hvorfor en kandidat er best egnet for jobben skal imidlertid være saklig. Det betyr at det ikke holder å argumentere med at vedkommende for eksempel er «datteren til sykehusdirektøren» eller «kommer fra byen». Riktig argumentasjon kan derimot være at kandidaten har «relevant forsknings- og arbeidserfaring» eller han/hun har vist en spesiell «egnethet» til arbeidet som skal gjøres. Men det stilles klare krav til arbeidsgivers håndtering, herunder at det er foretatt intervju, innhentet referanser og gjort vurderinger av søkerens utdanning, yrkeserfaring og personlig skikkethet i forhold til kvalifikasjonskravene i utlysningen.

I OUS har det oppstått et særskilt problem knyttet til kvalifikasjonsprinsippet. Ledelsen har sendt ut en instruks til sine ledere hvor det står at LIS med mindre enn ett år igjen av spesialiteten ikke skal vurderes for faste stillinger. Dette har skjedd på tross av at Legeforeningen og Spekter har blitt enige om at dette er i strid med kvalifikasjonsprinsippet, og at Spekter hadde formidlet dette skriftlig til OUS nå i august. Så langt har dette rammet to LIS, og Legeforeningen har nå lagt ytterligere press på Spekter for at også OUS skal forholde seg til kvalifikasjonsprinsippet. Det må forventes at helseforetakene ikke etablerer egen praksis på tvers av sentralt inngåtte avtaler. 

Tillitsvalgtes rolle under ansettelser

Legeforeningen er opptatt av at avdelingstillitsvalgte for Ylf må trekkes inn i ansettelsesprosesser også i fremtiden, selv om jobben med å kontrollere rangering av LIS bortfaller. Det er viktig at tillitsvalgte tar kontakt med sin overlegetillitsvalgte og sin avdelingsleder for å sammen etablere riktig samarbeidsform og gode ansettelsestradisjoner på egen avdeling. Både arbeidsgiver og arbeidstakere er tjent med at framtidens ansettelsesprosesser blir ryddige og følger gitte lover og regler.

Legeforeningen er imidlertid klar over at innføringen av kvalifikasjonsprinsippet kan by på mange utfordringer framover. Det vil bli satt av en egen bolk til gjennomgang av dette under høstens tariffkonferanse, og vi vil følge opp med undervisning om temaet dersom tillitsvalgte rapporterer om behov. Vi vil også utfordre arbeidsgiversiden til å gjøre det samme.

Utfordringer fremover

Som det kommer fram i denne artikkelen, er det mye som ikke er avklart når det gjelder innføringen av faste stillinger for LIS. Legeforeningen holder jevnlig kontakt med både tillitsvalgte, Spekter, helseregionene og helseforetakene om temaet, og denne kommunikasjonen vil fortsette i lang tid framover. Vi vet at det er et enormt informasjonsbehov blant arbeidstakerne, og jeg har selv vært på flere helseforetak for å informere LIS og overleger om hvor vi står. Dette arbeidet fortsetter utover høsten og vinteren. Har Ylf-medlemmer i ditt helseforetak behov for at vi sentralt kommer ut og informerer om forhold som er uklare, så ønsker jeg at dette meldes til foretakstillitsvalgte. Ellers håper jeg å se mange av de tillitsvalgte på Tariffkonferansen i Tromsø i slutten av oktober, der det vil bli satt av mye tid til å gjennomgå status om faste stillinger.

Referanser

  1. Teksten ble publisert i Forum 4/2015

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer